Bestseller Foundation – en dansk frontløber på impact investment i Afrika og Indien

Mikrobanker i Indien, solceller på kiosktage og produktion af honning i Østafrika. Det er bare nogle af eksemplerne på Bestseller Foundations projekter. Fælles for dem er tanken om at skabe bæredygtig udvikling gennem impact investment. Gennem forretning. Det er en del danske fonde begyndt at arbejde med, men ikke i udlandet på samme måde. Ny­heds­bre­vet Danmarks Fonde har mødt fondens direktør, Kristian Sloth Petersen, for at høre mere om Bestseller Foundations arbejde med impact investment.

M-KOPA Solar (fotograf: Lise Balsby)
Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion har blandt an­det in­ve­ste­ret i M-KOPA So­lar, som sæl­ger bil­li­ge so­le­ner­gi-løs­nin­ger i Afri­ka – som f.eks. lam­pen på bil­le­det her­over. “Be­st­sel­lers CEO og for­mand for fon­den, An­ders Holch Po­vls­en, tror ba­re på, at im­pact ska­ber man gen­nem at la­ve for­ret­ning,” si­ger di­rek­tør for Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen (fo­to­graf: Li­se Balsby).

– op­da­te­ret d. 28.8.2018

Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion har spe­ci­a­li­se­ret sig i im­pact in­ve­st­ments i ud­vik­ling­s­lan­de. Den un­ge fond er gå­et lidt un­der me­di­e­ra­da­ren, men med en start­ka­pi­tal på 138 mil­li­o­ner er det på tre år ble­vet til 12 virk­som­heds­in­ve­ste­rin­ger i Afri­ka og In­di­en. Fon­dens stif­ter An­ders Holch Povl­sen fra Be­st­sel­ler-kon­cer­nen står klar til at sky­de yder­li­ge­re pen­ge ind, så fon­den får en ka­pi­tal på en kvart mil­li­ard. På læn­ge­re sigt skal fon­den dog kla­re sig selv via af­ka­stet på de bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger. Og det til trods for, at fon­den ik­ke stil­ler af­kast­krav til mod­ta­ger­ne, li­ge­som den ik­ke sæt­ter de­ad­li­nes for, hvor­når for­ret­nin­ger­ne skal op­nå øko­no­misk bæredygtighed.

”Flot­te må­l­tal – in­den vi over­ho­ve­det er i gang – vil væ­re ret te­o­re­ti­ske,” si­ger di­rek­tør for Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen, da han mø­der Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. De en­kel­te in­ve­ste­rings­for­ret­nin­ger har dog af­kast­krav og de­ad­li­nes, un­der­stre­ger han.

Ser I jer selv som en front­lø­ber her­hjem­me in­den­for im­pact in­ve­st­ment i udlandet?

”Ja, jeg tror vi er front­lø­be­re her­hjem­me li­ge nu, men det var ik­ke et mål,” si­ger Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions di­rek­tør, Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen, og uddyberr:

“Be­st­sel­lers CEO og for­mand for fon­den, An­ders Holch Po­vls­en, tror ba­re på, at im­pact ska­ber man gen­nem at la­ve forretning.”

An­ders Holch Po­vls­en er CEO for Be­st­sel­ler, en glo­bal mil­li­ard­for­ret­ning for tøj og acces­so­ries, som blev grund­lagt i 1975. Han er og­så for­mand for Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, som blev grund­lagt at Be­st­sel­ler-fa­mi­li­en i 2015. Fon­den er ny, og det er dens ar­bejds­me­to­der og­så. I hvert fald i Dan­mark. Fo­re­lø­big har Be­st­sel­ler-fa­mi­li­en do­ne­ret godt 138 mil­li­o­ner til fon­den, og det er pla­nen at ka­pi­ta­len over et par år skal vok­se til i alt 250 mio. kr..

Med ti­den skal fon­den kla­re sig selv via im­pact in­ve­st­ments i fo­re­lø­big 12 virksom­heds­pro­jek­ter i Afri­ka og In­di­en – og uden helt fa­ste mål for mak­si­ma­le af­kast og uden fa­ste de­ad­li­nes for, hvor­når en bæ­re­dyg­tig­hed i for­ret­nin­ger­ne skal opnås.

Bestseller-familien ene på banen

Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion er spe­ci­el i sin op­byg­ning her­hjem­me – med im­pact in­ve­st­ments di­rek­te og uden mel­lem­led i ud­vik­lings­om­rå­der i Afri­ka og Indien.

Im­pact in­ve­st­ment er el­lers en glo­bal ten­dens. Ef­fek­ten skal kort for­talt væ­re at ska­be en bed­re ver­den, mens af­ka­stet kom­mer i an­den ræk­ke. Face­Books Mark Zuck­er­berg og Micro­softs Bill Ga­tes har nu im­pact in­ve­st­ment-stra­te­gi­er i de­res fon­de, og der er dan­net ”The Glo­bal Im­pact In­ve­sting Net­work”. Blandt in­ter­na­tio­na­le virk­som­he­der er og­så Black­Rock, Bain Ca­pi­tal og Gold­man Sa­chs med på vog­nen. I Dan­mark er Be­st­sel­ler-fa­mi­li­en Holch Po­vls­en ret ene på ba­nen med de­res fondsstrategi.

”Jeg ser ik­ke an­dre fon­de, der la­ver im­pact in­ve­ste­rin­ger som vi de­fi­ne­rer dem. Der er og­så man­ge gråzo­ner. Im­pact in­ve­st­ment ly­der godt og po­si­tivt, og der­for vil man må­ske bru­ge be­gre­bet så snart der er den mind­ste grund til det, men vi gør det fuldt ud,” si­ger Kri­sti­an Slo­th Petersen.

Effekterne kommer

Hvad er den over­ord­ne­de sta­tus på Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions in­ve­ste­rings­por­te­føl­je i dag med 12 in­ve­ste­rings­pro­jek­ter -– li­ge fra kio­sker dre­vet med sol­cel­ler til hon­nings­alg, bank-mi­krolån og it-ud­vik­ling? Er der virk­som­he­der, der er be­gyndt at gi­ve af­kast – el­ler hvad ved I om effekterne?

”Hvis du med af­kast me­ner, at vi al­le­re­de har solgt en virk­som­hed med fortje­ne­ste, så er det ik­ke sket. Der kom­mer til at gå tid. Det er ik­ke nemt at si­ge præ­cist hvor læn­ge. Der skal jo væ­re en kø­ber. An­dre skal kun­ne se, at det er en god for­ret­ning. Men vi har virk­som­he­der nu, som tje­ner fle­re pen­ge end de bru­ger. Og det er ik­ke helt præ­ma­turt at spør­ge til ef­fek­ter ef­ter to år. Cir­ka en fjer­de­del af vo­res in­ve­ste­rin­ger er nu pro­fi­tab­le. Re­sten er på vej.”

Er der pro­jek­ter, som du vil frem­hæ­ve som sær­ligt lovende?

”Vo­res mi­kro­bank, Va­lar Adi­ti So­ci­al Fi­nan­ce Pri­va­te i In­di­en, hvor vi har en eje­ran­del på 51 pro­cent. Det loven­de er, at den nu tje­ner pen­ge på mi­krolån til fat­ti­ge kvin­der i In­di­en. Ko­den er knæk­ket. Bu­si­ness-mo­del­len fun­ge­rer. Op­ga­ven er nu at ska­le­re op, og det kræ­ver fle­re pen­ge. Det er vi i gang med at skaf­fe, for fle­re og fle­re kvin­der op­ret­ter for­ret­nin­ger. De går og­så sam­men og hol­der styr på, at lån bli­ver be­talt til­ba­ge i ti­de. Vi ta­ler om lån på 1.500-3.000 kr. Det er man­ge pen­ge for dem.”

Hvad har gjort ind­tryk på dig fra kvindegrupperne?

”I ju­ni be­søg­te jeg kvin­de­grup­per­ne – og der er vir­ke­lig im­pact. De­res si­tu­a­tion æn­dres over en kort pe­ri­o­de. Når de får det før­ste lån - og be­vi­ser, at de kan kla­re det og be­ta­le til­ba­ge – så får de ad­gang til stør­re lån. Bå­de hus­stand­s­ind­komst og kvin­dens stil­ling bli­ver løf­tet. Det hand­ler om simp­le ting som at kø­be en sy­ma­ski­ne og be­ta­le den af via salg af pro­duk­ter­ne. El­ler høn­se­hold. El­ler fø­de­va­re­pro­duk­tion. El­ler ud­lej­ning af ud­styr til events som bryllupper.”

“Det vig­ti­ge er, at det er pro­fi­ta­belt. En kvin­de gjor­de sær­ligt ind­tryk for­di hun var stærk til at for­mu­le­re sig. Hun for­tal­te, hvor­dan kvin­der­ne plud­se­lig blev i stand til at ta­ge an­svar for fa­mi­li­er­ne og for hus­hold­nin­gen. Kun­sten for os er at fin­de de rig­ti­ge men­ne­sker – og skrue de rig­ti­ge bu­si­ness mo­del­ler sam­men, så vi æn­drer ver­den po­si­tivt og sam­ti­dig tje­ner penge.”

Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen næv­ner og­så Sama­sour­ce i Ke­nya som sær­ligt loven­de. Sama­sour­ce ska­ber di­gi­ta­le ar­bejds­plad­ser, som en vej ud af fat­tig­dom, via over 500 di­gi­ta­le arbejds­sta­tio­ner, som 1.300 un­ge ta­len­ter bru­ger. Blandt kun­der­ne er eBay, Goog­le, Tri­pAd­visor, Mar­ri­ott, Wal­mart og Yahoo.

”De un­ge får ud­dan­nel­ses­for­løb, hvor de dyg­tig­ste kva­li­fi­ce­rer sig til jobs. De sid­der på et stort di­gi­talt cen­ter, og lø­ser op­ga­ver for stør­re fir­ma­er. En ting er at læ­se om det – no­get an­det er at se og ta­le med de un­ge men­ne­sker et år ef­ter de kom i gang. Det kan til­med ska­le­res til an­dre lan­de. Vi kan æn­dre til­væ­rel­sen for ti­tu­sind­vis af un­ge mennesker.”

Generalisterne i fonden

I har 12 pro­jek­ter – fra sol­cel­ler på kiosk­ta­ge til it- og hon­ning­pro­duk­tion. Hvil­ke sær­li­ge kom­pe­ten­cer me­ner du, at je­res fond bør ha­ve in­hou­se med fem me­d­ar­bej­de­re for at ska­be im­pact investeringer?

”Vi har ge­ne­ra­list­kom­pe­ten­cer. Dvs. vi skal ha­ve folk, som kan no­get fi­nans og ju­ra. Og så skal vi ha­ve re­gio­nal­kend­skab, dvs. Afri­ka- og In­di­en-er­fa­ring. Vi skal vi­de, hvad der fun­ge­rer. Med de kom­pe­ten­cer skul­le vi ger­ne få fat i de rig­ti­ge en­tre­pre­nø­rer. Det er jo ik­ke os, som star­ter en virk­som­hed og dri­ver den. Vi skal væ­re go­de til at fin­de de rig­ti­ge men­ne­sker, der gør det – og så in­ve­ste­re i dem.”

Hvad er de stør­ste ud­for­drin­ger for im­pact in­ve­st­ment i den tred­je verden?

”Der er selv­føl­ge­lig det sæd­van­li­ge som kor­rup­tion og bu­reau­kra­ti. Skul­le jeg sæt­te en fin­ger på no­get, så er retsvæ­se­net nok den stør­ste ud­for­dring. Jeg bo­e­de selv i Tan­za­nia fem år som barn og el­sker det land, men der har fon­den de dår­lig­ste er­fa­rin­ger. Det er ek­stremt svært. Man kan ry­ge ind i en kaf­kask rets kar­ru­sel. Jeg kan der­for ik­ke un­der­stre­ge nok, hvor vig­tigt det er at fin­de de rig­ti­ge mennesker.”

Kristian Sloth Petersen
Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen, di­rek­tør i Be­st­sel­ler Foundation

Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen er selv cand.scient.pol., har en for­tid i Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke og FN's Ud­vik­lings­pro­gram, UNDP, og i øv­rigt en an­den Be­st­sel­ler fond, som i mod­sæt­ning til den nye, for­ret­nings­drev­ne Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion med bu­si­ness-in­ve­ste­rin­ger var ren fi­lan­tro­pisk i si­ne do­na­tio­ner. Og så ken­der Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen Afri­ka, for han bo­e­de og­så fem år i Tan­za­nia med forældrene.

I har nu 12 me­get for­skel­li­ge pro­jek­ter. Er det og­så en ri­si­kospred­ning – i fald no­get går galt?

”Ja, det er det. Mit gæt er, at ser vi tre år ud i frem­ti­den, så vil der må­ske væ­re lidt me­re fo­kus. Det er en ve­lover­ve­jet sam­men­sæt­ning nu, hvor der og­så er plads til at slå skævt. Si­den vi be­gynd­te har vi haft respekt for, at vi skul­le sam­le er­fa­rin­ger. Vo­res kend­skab til lan­de­ne er stort men vi vid­ste, at det var nyt land at be­træ­de på den må­de vi gør tin­ge­ne på. Med ti­den vil vi prø­ve at bli­ve bed­re til lidt fær­re ting - og få stør­re fokus.”

Impact investment i ulande berører mange mennesker

Me­ner du ud­vik­ling­s­lan­de er bed­re eg­ne­de til im­pact in­ve­ste­rin­ger end man­ge hjem­li­ge for­mål, som je­res fond­skol­le­ger be­skæf­ti­ger sig med?

”Jeg har ik­ke la­vet im­pact in­ve­ste­rin­ger i Dan­mark, og jeg er ik­ke sik­ker på det er bed­re i ud­landet. Jeg kan godt se for mig, at im­pact in­ve­ste­rin­ger kan gi­ve nyt liv i ek­sem­pel­vis Dan­marks ud­kant. Men der er in­gen tvivl om, at er man dyg­tig til at fin­de det rig­ti­ge at en­ga­ge­re sig i ulan­des fat­ti­ge sam­fund, så vil det be­rø­re fle­re men­ne­sker og ska­be stør­re impact.”

“En an­den vin­kel på det er, at så er man og­så med, hvor nye og spæn­den­de in­nova­tio­ner sker bl.a. i Afri­ka. De var før os med bl.a. mo­bile­pay. Og de ar­bej­der med dro­ner, som fly­ver blod ud til pa­tien­ter i Rwan­da. Vo­res egen Sama­sour­ce er med til at la­ve for­ar­bej­det til, at vi får selv­kø­ren­de biler.”

Hvad be­ty­der FN’s 17 verdensmål for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling for jer? Hvil­ke er mest re­le­van­te – ek­sem­pel­vis bæ­re­dyg­tig ener­gi, sund­hed el­ler an­svar­ligt forbrug?

”Man kan fak­tisk ik­ke få øje på ver­dens­må­le­ne i vo­res stra­te­gi, men hvert ene­ste sel­skab må­ler im­pact – på for­skel­lig må­de. Vi er ik­ke nå­et til at ud­sen­de en rap­port end­nu – hel­ler ik­ke om de 17 ver­dens­mål, der i øv­rigt er brudt ned til 244 in­di­ka­to­rer. Med ti­den vil vi se på, hvor vi mat­cher. Det er et stort skri­ve­bord­s­ar­bej­de, og vi kom­mer kun til at rap­por­te­re på nog­le af må­le­ne. Det er vig­tigt, at det bli­ver re­elt og ik­ke for kom­plekst. Må­ske ta­ger vi 5-7 in­di­ka­to­rer som vi hig­hligh­ter på bl.a. hjemmesiden.”

Fonden skal hvile i sig selv

I års­rap­por­ten for 2017 frem­går, at ”Års­regn­ska­bet for 2017 ud­vi­ser et re­sul­tat på DKK 27,1 mio. samt en egen­ka­pi­tal pr. 31. de­cem­ber 2017 på DKK 92,2 mio.” Det be­teg­nes som til­freds­stil­lende, men du si­ger fon­den skal hvi­le i sig selv på sigt?

”In­ten­tio­nen er, at vi skal kun­ne fi­nan­si­e­re os selv. Ik­ke ba­re ved at be­ta­le vo­res egen drift, men og­så væk­ste så vi kan ska­be me­re im­pact. Jo bed­re vi ud­fø­rer vo­res op­ga­ver, des fle­re pen­ge vil vi ha­ve fremad­ret­tet, så vi kan ska­le­re pro­jek­ter­ne op.”

Hvor lil­le et øko­no­misk af­kast kan I ac­cep­te­re - og hvor­dan reg­ner man i prak­sis med for­ven­tet af­kast på så usik­re investeringer?

”Det er selv­føl­ge­lig et spørgs­mål, hvor me­get ri­si­ko vi vil lø­be. Vi skal bli­ve selv­fi­nan­si­e­ren­de, men der er ik­ke be­stem­te mål om, at gi­ver det ik­ke 20 pro­cent om året så er det en fi­a­sko. Det er en lø­ben­de dis­kus­sion og vur­de­ring i be­sty­rel­sen. En virk­som­hed som Sama­sour­ce har en kæm­pe im­pact, men ik­ke van­vit­tigt hø­je af­kast. Med Sama­sour­ce går vi ef­ter 8 pro­cent. Vi har og­så gi­vet lån ned på 5 pro­cent i ren­te – og det, der gi­ver mest er 14 pro­cent, men der er in­gen an­be­fa­lin­ger af be­stem­te afkast.

“Vi skal blot bli­ve en bæ­re­dyg­tig for­ret­ning med im­pact. Der er in­gen de­ad­li­ne på, hvor­når det skal bli­ve bæ­re­dyg­tigt, men vo­res be­sty­rel­se eva­lu­e­rer lø­ben­de, hvor­dan det går. Der­fra ju­ste­rer de.”

”Det er og­så kun to år si­den vi for al­vor be­gynd­te at in­ve­ste­re. Vi kom­mer der­for helt sik­kert til at ju­ste­re og­så i vo­res over­vej­el­ser af den bedst sam­men­sat­te po­r­te­føl­je. Dvs. blan­din­gen af egen­ka­pi­tal og lån – og hvor me­get, der må væ­re usik­kert. Den dag, hvor vi ik­ke læn­ge­re får pen­ge­ne ‘gra­tis,’ skal vi som mini­mum kun­ne fi­nan­si­e­re vo­res drift og vi­se, at im­pact-ef­­fek­ter­­ne er der. Vi skal der­for bli­ve dyg­ti­ge­re til at fin­de virk­som­he­der, der gør det godt. Jo bed­re de gør det, des me­re kan vi geninvestere.”

Intet off-spin

Er der slet ik­ke no­get off-spin til­ba­ge til Be­st­sel­ler-kon­cer­nen – ek­sem­pel­vis imagepleje?

”Som sagt har vi hidtil ik­ke gjort me­get ud af at for­tæl­le, hvad vi gør. Men in­ter­nt blandt tu­sind­vis af Be­st­sel­ler me­d­ar­bej­de­re bli­ver der kom­mu­ni­ke­ret om­kring Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion. Det er vig­tigt for An­ders Holch Po­vls­en, at det fyl­der no­get i dag­lig­da­gen, at en del af de pen­ge skabt på ker­ne­for­ret­nin­gen bli­ver brugt til fat­tig­doms­be­kæm­pel­se og bæ­re­dyg­tig udvikling.”

“Det er vig­tigt at me­d­ar­bej­der­ne er am­bas­sa­dø­rer. Men der er ik­ke over­vej­el­ser om, at Best­seller Fo­un­da­tion skal smit­te af på Be­st­sel­lers øv­ri­ge ker­ne­for­ret­ning. Jeg har selv in­tet med den del af for­ret­nin­gen at gø­re. Og Be­st­sel­ler er ek­sem­pel­vis ik­ke selv ak­tiv i Afri­ka, hvor fon­den ar­bej­der. I hvert fald ik­ke i øje­blik­ket. Be­ty­der fon­den så, at Be­st­sel­lers over­ord­ne­de ima­ge bli­ver bed­re? Jo må­ske, hvis vi gør vo­res ar­bej­de godt nok. Men det er ik­ke et mål i sig selv.”

Er det I la­ver og­så filan­tro­pi – el­ler er det i sid­ste en­de cool bu­si­ness? El­ler et mix?

”Nog­le vil nok kal­de det for­ret­nings­dre­vet filan­tro­pi, men filan­tro­pi er et gam­mel­dags ord. Det er jo ik­ke det, som vi gør. Det er hel­ler ik­ke cool bu­si­ness. Men vi prø­ver at la­ve bed­re vil­kår for men­ne­sker og na­tur gen­nem forretninger.”

Stille ejere

Stil­he­den om­kring fon­den er i tråd med det lidt pres­se­sky ry, som fon­dens for­mand har. For­mand (og enedo­nor) er og­så CEO for den glo­ba­le mil­li­ard­for­ret­ning Be­st­sel­ler, An­ders Holch Po­vls­en, samt hans hu­stru, An­ne Storm Holch Po­vls­en, som er be­sty­rel­ses­med­lem. Her­til er der tre øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Fa­mi­li­en gi­ver yderst få in­ter­views. Ud over til kon­ge­li­ge be­gi­ven­he­der ser man dem hel­ler ik­ke i kulør­te bla­de. I Skot­land, hvor fa­mi­li­en har købt lan­d­om­rå­der, så kun den bri­ti­ske dron­ning ejer me­re, har pres­sen og­så svært ved at få den dan­ske rig­mand i ta­le. Bl.a. The Gu­ar­di­an har prø­vet. For Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion er det hel­ler ik­ke An­ders Holch Po­vls­en, som ud­ta­ler sig, men Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen. Og han har hel­ler in­gen pla­ner om at bru­ge me­get tid på det udadvendte.

“Der hav­de nok væ­ret en an­der­le­des di­rek­te, udad­vendt kom­mu­ni­ka­tion, hvis vi var af­hæn­gige af dan­sker­nes do­na­tio­ner – el­ler skul­le sæl­ge no­get. Der er vi jo hel­di­ge som fond, at vi kun har én, en­kelt glad gi­ver, fa­mi­li­en Holch Po­vls­en,” for­kla­rer Kri­sti­an Slo­th Petersen.

Han har væ­ret an­sat af fa­mi­li­en i seks år, og in­dadtil er der en an­den, di­rek­te kommunikation.

Det er dog hver­ken no­get Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion pra­ler med, an­non­ce­rer om el­ler læg­ger pres­se­strategier for. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har og­så selv hen­vendt sig til Be­st­sel­ler Foun­dation for at få et in­ter­view om, hvad der skal ske med fon­den. Ik­ke no­get med PR-kon­su­­len­ter og pres­se­stra­te­gi­er. Og det er ik­ke for­di no­get er hemmeligt.

“I takt med, at vi sy­nes vi har no­get at si­ge, stil­ler vi ger­ne op. Det skal væ­re tro­vær­digt, så kom­mu­ni­ka­tio­nen kom­mer step by step,” for­kla­rer Kri­sti­an Slo­th Petersen.

”Jeg har få­et respekt for den må­de, som fa­mi­li­en sty­rer det på. Der er ik­ke no­get bulls­hit,” fast­slår Kri­sti­an Slo­th Pe­ter­sen – og bli­ver i tvivl om man nu kan til­la­de sig at si­ge det så di­rek­te. Det kan man, me­ner journalisten.

Fakta om Bestseller Foundation

 • Er en pri­vat fond grund­lagt af Be­st­sel­ler-fa­mi­li­en i 2015. For­mand er Be­st­sel­lers CEO, An­ders Holch Po­vls­en, samt hu­stru, An­ne Storm Holch Po­vls­en, som be­sty­rel­ses­med­lem. Her­til tre øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Di­rek­tør er Kri­sti­an Slo­th Petersen.
 • Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion af­lø­ste en ren filan­tro­pisk fond fra 1995-2014.
 • Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion vil re­du­ce­re fat­tig­dom via bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling som im­pact in­vest­ment i min­dre for­ret­nin­ger i Afri­ka (Ke­nya, Tan­za­nia, Ugan­da, Rwan­da, Mauri­ti­us og Zam­bia) samt Indien.
 • Hvad er im­pact in­ve­st­ment? I ren form skal in­ve­ste­rin­ger­ne ska­be må­l­ba­re so­ci­a­le el­ler mil­jø­mæs­sige for­bed­rin­ger – og af­ka­stet kom­mer i an­den ræk­ke. Im­pact in­ve­st­ment ad­skil­ler sig ved, at in­ve­sto­rer skal ac­cep­te­re et la­ve­re af­kast i byt­te for forbedringer.
 • Tre ek­semp­ler på Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions im­pact investments: 
  1. Sol­cel­le drev­ne kio­sker i Afri­ka. Sol­cel­ler­ne gi­ver lys i den afri­kan­ske nat, kø­ler mælk og fø­de­va­rer til salg, op­la­der mo­bil­te­le­fo­ner, prin­te­re m.m. Der plan­læg­ges stor eks­pan­sion af ”So­lar­kiosks”.
  2. ”The­re is mo­ney in ho­ney”. I et part­ner­skab med Ho­ney Ca­re Afri­ca sik­res mar­keds­ad­gang og kva­li­tets­kon­trol og­så for min­dre bi­av­le­re. 6.000 bi­av­le­re er tilknyttet.
  3. I et part­ner­skab med fir­ma­et Sama­sour­ce i Ke­nya ska­bes di­gi­ta­le ar­bejds­plad­ser som en vej ud af fat­tig­dom. 1300 un­ge ta­len­ter bru­ge dem.
 • Be­st­sel­lers glo­ba­le mil­li­ard­for­ret­ning for tøj og ac­ces­so­ri­es blev grund­lagt i 1975.
 • Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion ar­bej­der uaf­hæn­gigt og er ik­ke di­rek­te re­la­te­ret til Be­st­sel­lers øv­ri­ge aktiviteter.

– op­da­te­ret d. 28.8.2018: I af­snit­tet om af­kast­krav har vi til­fø­jet den­ne præ­ci­se­ring:
"De en­kel­te in­ve­ste­rings­for­ret­nin­ger har dog af­kast­krav og de­ad­li­nes".

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Keld Broksø
Keld Broksø
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer