Danske fondsmidler skal forebygge smittespredning i Togo og Etiopien

I bestræbelserne på at forebygge corona-smittespredning er Planbørnefonden og Poul Due Jensens Fond blevet enige om at bruge 3,6 millioner kroner fra en pulje med allerede afsatte midler til håndvaskefaciliteter og udbredelse af viden om hygiejne i to afrikanske lande. Det handler om at undgå, at pandemien udvikler sig til en humanitær katastrofe i udviklingslandene, siger direktør i Poul Due Jensens Fond Kim Nøhr Skibsted.

Håndvask
Med støt­te fra Po­ul Due Jen­sens Fond un­der­vi­ser Plan­bør­ne­fon­den ind­byg­ge­re i Togo i, hvor­dan de kan byg­ge en sim­pel hånd­vask og sør­ge for god hy­giej­ne (fo­to: Planbørnefonden).

Der skal re­a­ge­res nu – ik­ke i mor­gen, når det hand­ler om fore­byg­gel­se af covid19-smit­tespred­ning. Så­dan ly­der det fra An­ne Smith Pe­ter­sen, der er in­ter­na­tio­nal og po­li­tisk di­rek­tør i bør­ne­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Planbørnefonden.

Der­for glæ­der det An­ne Smith Pe­ter­sen, at Plan­bør­ne­fon­den er ble­vet enig med Po­ul Due Jen­sens Fond om at ka­na­li­se­re 3,6 mil­li­o­ner kro­ner fra en pul­je med al­le­re­de af­sat­te mid­ler over til for­sø­get på at fore­byg­ge cor­o­na­pan­de­mi­ens ud­bre­del­se i de to afri­kan­ske lan­de Togo og Etiopien.

Plan­bør­ne­fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond har gen­nem fle­re år ar­bej­det for at sik­re ad­gang til rent vand til ver­dens fat­tig­ste bor­ge­re, og fon­de­ne un­der­skrev sid­ste år en stra­te­gisk partnerskabsaftale.

Den nye af­ta­le går dels ud på at ka­na­li­se­re mid­ler til Togo, hvor næ­sten 80 pro­cent af be­folk­nin­gen mang­ler ad­gang til en hånd­vask med vand og sæ­be, dels til Etio­pi­en, der er en af kon­ti­nen­tets mest fol­ke­ri­ge na­tio­ner, og som har sær­li­ge ud­for­drin­ger for de 750.000 men­ne­sker i flygt­nin­ge­lej­re, der le­ver så tæt på hin­an­den, at mu­lig­he­den for at hol­de af­stand prak­tisk talt ik­ke eksisterer.

”Jeg er me­get glad for det tæt­te sam­ar­bej­de med Po­ul Due Jen­sens Fond og de­res vig­ti­ge fo­kus på fore­byg­gel­se af covid19-smit­tespred­ning. Som tæt­te sam­ar­bejds­part­ne­re ken­der vi hin­an­den i for­vej­en, og det gi­ver os mu­lig­hed for at ryk­ke hur­tigt, når kri­sen ram­mer. Og det er vig­tigt i en kri­se som den, vi står i. Der skal re­a­ge­res nu – ik­ke i mor­gen,” si­ger An­ne Smith Pe­ter­sen i en net­op of­fent­lig­gjort ar­ti­kel på Plan­bør­ne­fon­dens website.

Fondens pligt

Hos Po­ul Due Jen­sens Fond un­der­stre­ger di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted, at fon­den er glad for at kun­ne hjæl­pe de men­ne­sker, der har svæ­rest ved at pas­se på sig selv un­der krisen.

”De pen­ge, som fon­den ud­de­ler, er tjent på et glo­balt mar­ked, og vi ser det som vo­res pligt at gi­ve no­get til­ba­ge til ver­den. I ud­vik­ling­s­lan­de­ne, især på det det afri­kan­ske kon­ti­nent, kan covid19-pan­de­mi­en ud­vik­le sig til en hu­ma­ni­tær ka­ta­stro­fe, så vi skal gø­re alt, hvad vi kan, for at af­vær­ge dens uhyg­ge­li­ge kon­se­kven­ser i sam­ar­bej­de med vo­res dyg­ti­ge part­ne­re,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Mid­ler­ne fra Po­ul Due Jen­sens Fond bli­ver især brugt på at sik­re de nød­ven­di­ge fa­ci­li­te­ter til at va­ske hæn­der og ud­bre­de vi­den om vig­tig­he­den af hygiejne.

”I vo­res ar­bej­de med ad­gang til vand og sa­ni­tet ud­bre­der vi al­tid in­for­ma­tion om be­tyd­nin­gen af god hy­giej­ne. Så ud over, at vi byg­ger vand­sy­ste­mer, op­for­drer vi og­så al­le hus­hold­nin­ger til at byg­ge de­res eg­ne simp­le la­tri­ner med til­hø­ren­de hånd­va­ske og un­der­vi­ser dem i god hy­giej­ne­prak­sis. I vo­res an­dre pro­jek­ter med Po­ul Due Jen­sens Fond sik­rer vi og­så rent drik­ke­vand på sko­ler­ne, la­ver in­for­ma­tions­kampag­ner for ele­ver­ne og op­byg­ger køns­op­del­te toilet­ter med hånd­va­ske. Så vi ved, hvad der skal gø­res – nu hand­ler det ba­re om at få det rul­let ud til end­nu fle­re men­ne­sker,” for­kla­rer He­le­ne Egeb­jerg fra Plan­bør­ne­fon­den, der står for im­ple­men­te­rin­gen af pro­jek­tet i Togo.

For­vent­nin­gen er, at cir­ka 30.000 men­ne­sker i Togo vil få di­rek­te gavn af pro­jek­tet, mens end­nu fle­re vil bli­ve op­lyst om hy­giej­ne gen­nem sam­ar­bej­de med lo­ka­le tv- og ra­dio­sta­tio­ner. I Etio­pi­ens tæt­be­fol­ke­de flygt­nin­ge­lej­re er esti­ma­tet, at godt 480.000 men­ne­sker for­delt på ot­te flygt­nin­ge­lej­re og et om­rå­de for in­ter­nt for­drev­ne etio­pi­e­re får øget ad­gang til vand, sa­ni­tets­mid­ler og hy­giej­ne­in­for­ma­tion, der skal ned­sæt­te ri­si­ko­en for at bli­ve smit­tet med covid19.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer