Danske fondsmidler skal forebygge smittespredning i Togo og Etiopien

I be­stræ­bel­ser­ne på at fore­byg­ge cor­o­na-smit­tespred­ning er Plan­bør­ne­fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond ble­vet eni­ge om at bru­ge 3,6 mil­li­o­ner kro­ner fra en pul­je med al­le­re­de af­sat­te mid­ler til hånd­va­ske­fa­ci­li­te­ter og ud­bre­del­se af vi­den om hy­giej­ne i to afri­kan­ske lan­de. Det hand­ler om at und­gå, at pan­de­mi­en ud­vik­ler sig til en hu­ma­ni­tær ka­ta­stro­fe i ud­vik­ling­s­lan­de­ne, si­ger di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond Kim Nøhr Skib­sted.

Håndvask
Med støt­te fra Po­ul Due Jen­sens Fond un­der­vi­ser Plan­bør­ne­fon­den ind­byg­ge­re i Togo i, hvor­dan de kan byg­ge en sim­pel hånd­vask og sør­ge for god hy­giej­ne (fo­to: Plan­bør­ne­fon­den).

Der skal re­a­ge­res nu – ik­ke i mor­gen, når det hand­ler om fore­byg­gel­se af covid19-smit­tespred­­ning. Så­dan ly­der det fra An­ne Smith Pe­ter­sen, der er in­ter­na­tio­nal og po­li­tisk di­rek­tør i bør­ne­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Plan­bør­ne­fon­den.

Der­for glæ­der det An­ne Smith Pe­ter­sen, at Plan­bør­ne­fon­den er ble­vet enig med Po­ul Due Jen­sens Fond om at ka­na­li­se­re 3,6 mil­li­o­ner kro­ner fra en pul­je med al­le­re­de af­sat­te mid­ler over til for­sø­get på at fore­byg­ge cor­o­na­pan­de­mi­ens ud­bre­del­se i de to afri­kan­ske lan­de Togo og Etio­pi­en.

Plan­bør­ne­fon­den og Po­ul Due Jen­sens Fond har gen­nem fle­re år ar­bej­det for at sik­re ad­gang til rent vand til ver­dens fat­tig­ste bor­ge­re, og fon­de­ne un­der­skrev sid­ste år en stra­te­gisk part­ner­skabs­af­ta­le.

Den nye af­ta­le går dels ud på at ka­na­li­se­re mid­ler til Togo, hvor næ­sten 80 pro­cent af be­folk­nin­gen mang­ler ad­gang til en hånd­vask med vand og sæ­be, dels til Etio­pi­en, der er en af kon­ti­nen­tets mest fol­ke­ri­ge na­tio­ner, og som har sær­li­ge ud­for­drin­ger for de 750.000 men­ne­sker i flygt­nin­ge­lej­re, der le­ver så tæt på hin­an­den, at mu­lig­he­den for at hol­de af­stand prak­tisk talt ik­ke ek­si­ste­rer.

”Jeg er me­get glad for det tæt­te sam­ar­bej­de med Po­ul Due Jen­sens Fond og de­res vig­ti­ge fo­kus på fore­byg­gel­se af covid19-smit­tespred­­ning. Som tæt­te sam­ar­bejds­part­ne­re ken­der vi hin­an­den i for­vej­en, og det gi­ver os mu­lig­hed for at ryk­ke hur­tigt, når kri­sen ram­mer. Og det er vig­tigt i en kri­se som den, vi står i. Der skal re­a­ge­res nu – ik­ke i mor­gen,” si­ger An­ne Smith Pe­ter­sen i en net­op of­fent­lig­gjort ar­ti­kel på Plan­bør­ne­fon­dens web­s­i­te.

Fondens pligt

Hos Po­ul Due Jen­sens Fond un­der­stre­ger di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted, at fon­den er glad for at kun­ne hjæl­pe de men­ne­sker, der har svæ­rest ved at pas­se på sig selv un­der kri­sen.

”De pen­ge, som fon­den ud­de­ler, er tjent på et glo­balt mar­ked, og vi ser det som vo­res pligt at gi­ve no­get til­ba­ge til ver­den. I ud­vik­ling­s­lan­de­ne, især på det det afri­kan­ske kon­ti­nent, kan covid19-pan­­de­­mi­en ud­vik­le sig til en hu­ma­ni­tær ka­ta­stro­fe, så vi skal gø­re alt, hvad vi kan, for at af­vær­ge dens uhyg­ge­li­ge kon­se­kven­ser i sam­ar­bej­de med vo­res dyg­ti­ge part­ne­re,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted.

Mid­ler­ne fra Po­ul Due Jen­sens Fond bli­ver især brugt på at sik­re de nød­ven­di­ge fa­ci­li­te­ter til at va­ske hæn­der og ud­bre­de vi­den om vig­tig­he­den af hy­giej­ne.

”I vo­res ar­bej­de med ad­gang til vand og sa­ni­tet ud­bre­der vi al­tid in­for­ma­tion om be­tyd­nin­gen af god hy­giej­ne. Så ud over, at vi byg­ger vand­sy­ste­mer, op­for­drer vi og­så al­le hus­hold­nin­ger til at byg­ge de­res eg­ne simp­le la­tri­ner med til­hø­ren­de hånd­va­ske og un­der­vi­ser dem i god hy­giej­ne­prak­sis. I vo­res an­dre pro­jek­ter med Po­ul Due Jen­sens Fond sik­rer vi og­så rent drik­ke­vand på sko­ler­ne, la­ver in­for­ma­tions­kampag­ner for ele­ver­ne og op­byg­ger køns­op­del­te toilet­ter med hånd­va­ske. Så vi ved, hvad der skal gø­res – nu hand­ler det ba­re om at få det rul­let ud til end­nu fle­re men­ne­sker,” for­kla­rer He­le­ne Egeb­jerg fra Plan­bør­ne­fon­den, der står for im­ple­men­te­rin­gen af pro­jek­tet i Togo.

For­vent­nin­gen er, at cir­ka 30.000 men­ne­sker i Togo vil få di­rek­te gavn af pro­jek­tet, mens end­nu fle­re vil bli­ve op­lyst om hy­giej­ne gen­nem sam­ar­bej­de med lo­ka­le tv- og ra­dio­sta­tio­ner. I Etio­pi­ens tæt­be­fol­ke­de flygt­nin­ge­lej­re er esti­ma­tet, at godt 480.000 men­ne­sker for­delt på ot­te flygt­nin­ge­lej­re og et om­rå­de for in­ter­nt for­drev­ne etio­pi­e­re får øget ad­gang til vand, sa­ni­tets­mid­ler og hy­giej­ne­in­for­ma­tion, der skal ned­sæt­te ri­si­ko­en for at bli­ve smit­tet med covid19.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.