Lego-formand: Flere fonde bør øge støtten til kriseramte børn

Da Le­go Fon­den for ny­lig be­vil­ge­de 650 mio. kr. til børn i hu­ma­ni­tæ­re kri­ser, var den sto­re do­na­tion ledsa­get af en kraf­tig op­for­dring til fond­skol­le­ga­er­ne. Iføl­ge fon­dens for­mand Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen bør fon­de­ne nem­lig om­gå­en­de øge støt­ten til børns men­tale ud­vik­ling. Hos Red Bar­net er man enig og kal­der om­rå­det ‘un­der­pri­o­ri­te­ret og underfinansieret’.

Lego Fonden Sesame Workshop (foto: Ryan Donnell)
Iføl­ge Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen bør fle­re fon­de øge støt­ten til kri­se­ram­te børns men­tale ud­vik­ling (fo­to: Ry­an Don­nell, Se­sa­me Workshop).

Da Le­go Fon­den for ny­lig løf­te­de slø­ret for sin se­ne­ste do­na­tion, var der ta­le om en vel­gø­ren­de pak­ke fra øver­ste hyl­de: Be­lø­bet var på 650 mio. kr., må­l­grup­pen var nog­le af ver­dens mest ud­sat­te børn, og am­bi­tio­nen var klar: At få fle­re pen­ge hen, hvor de kan gø­re den størst mu­li­ge po­si­ti­ve forskel.

Og den am­bi­tion var og­så bag­grun­den for den di­rek­te op­for­dring fra Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for Le­go Fon­den og fjer­de ge­ne­ra­tions ejer af fa­mi­lie­kon­cer­nen Le­go Group, der ledsa­ge­de den sto­re donation:

“Vi hå­ber at in­spi­re­re an­dre do­no­rer, hu­ma­ni­tæ­re ak­tø­rer, ver­dens­le­de­re og re­ge­rin­ger til at hand­le om­gå­en­de og pri­o­ri­te­re støt­te til le­ge­ba­se­ret ud­vik­ling hos små børn i hu­ma­ni­tæ­re kri­ser – en me­get over­set, men vi­tal kom­po­nent i ud­vik­lin­gen af hu­ma­ni­tær bi­stand,” sag­de Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med bevillingen.

Red Barnet: Området er underprioriteret

Hos or­ga­ni­sa­tio­nen Red Bar­net er man enig i, at fle­re fon­de bør pri­o­ri­te­re om­rå­det, som den nu for­hen­væ­ren­de ge­ne­ral­se­kre­tær, Jo­nas Kei­ding Lind­holm kal­der bå­de ‘un­der­pri­o­ri­te­ret’ og ‘un­der­fi­nan­si­e­ret’:

“Der er ta­le om en bå­de mo­dig og vig­tig do­na­tion af en me­get be­mær­kel­ses­vær­dig stør­rel­se. Det er en do­na­tion, som er ble­vet be­mær­ket, som der al­le­re­de nu bli­ver talt om, og som der og­så vil bli­ve talt om i frem­ti­den. Ik­ke mindst for­di den er må­l­ret­tet et om­rå­de – børns læ­ring gen­nem leg – der er bå­de un­der­pri­o­ri­te­ret og un­der­fi­nan­si­e­ret. Der­for kan jeg og­så sag­tens se for mig, at det me­get ty­de­li­ge sig­nal, som fa­mi­li­en og fon­den sen­der, får an­dre til at føl­ge trop el­ler i hvert fald tæn­ke over, om det her er et om­rå­de, som er værd at en­ga­ge­re sig i,” si­ger Jo­nas Kei­ding Lindholm.

I lig­hed med Le­go Fon­den vur­de­rer han, at net­op børns leg gen­nem læ­ring er et hen­sigts­mæs­sigt om­rå­de at støt­te, for­di do­na­tio­ner på om­rå­det har po­ten­ti­a­le til at ska­be en me­get stor effekt:

“Der er me­get få ak­tø­rer og do­no­rer, der fak­tisk pri­o­ri­te­rer det her. Og det er jo på trods af, at de tid­li­ge år er så af­gø­ren­de en pe­ri­o­de i børns liv. 90 pct. af hjer­nen ud­vik­les in­den for de før­ste fem år, og vi ved fra forsk­ning, at børn får en min­dre hjer­ne, hvis de ik­ke sti­mu­le­res gen­nem leg og vok­ser op i et trygt, be­skyt­ten­de og om­sorgs­fuldt mil­jø. Og den min­dre hjer­ne kom­mer til at føl­ge dem re­sten af li­vet i form af et dår­li­ge­re af­sæt for sko­le­gang og rin­ge­re per­for­man­ce i sko­len. Så på al­le mu­li­ge må­der gi­ver det rig­tig god me­ning at in­ve­ste­re i det men­ne­ske­li­ge po­ten­ti­a­le, som al­le børn har, men som børn i kri­­se- og ka­ta­stro­fe­om­rå­der er sær­ligt ud­sat­te for at ta­be på grund af al­le de stres­sfak­to­rer, der er, når kug­ler­ne fly­ver over ho­ve­d­et, for­æl­dre­ne må­ske er ble­vet dræbt, og man skal flyg­te over hals og ho­ved,” si­ger Jo­nas Kei­ding Lindholm.

– Hvor­for er det en god idé og­så for an­dre fon­de at pri­o­ri­te­re det her område?

“Du kan sim­pelt­hen få en rig­tig stor im­pact og ska­be langt bed­re for­ud­sæt­nin­ger for, at bar­net kan kla­re sig igen­nem de ud­for­drin­ger, som al­le børn i krigs- og ka­ta­stro­fe­om­rå­der, jo tid­li­ge­re du får in­ve­ste­ret i dem. Og jeg bru­ger jo ik­ke det ar­gu­ment for at si­ge, at man ik­ke og­så skal hjæl­pe med for­mel sko­le­gang og an­det, men man får ba­re me­re ud af de ind­sat­ser, hvis man sam­ti­dig gri­ber bør­ne­ne tid­ligt,” for­kla­rer Jo­nas Kei­ding Lindholm.

Jo tidligere indsats, desto større effekt

Som et dansk ek­sem­pel på en fond, der pri­o­ri­te­rer den tid­li­ge­re ind­sats, næv­ner Jo­nas Kei­ding Lind­holm Eg­mont Fonden:

“Eg­mont Fon­den har haft fo­kus på småbørn­sind­sat­ser og næ­sten og­så det ufød­te barn. Fon­den har tænkt over, hvor­dan man kan styr­ket for­æl­dre­nes kom­pe­ten­cer til at ta­ge va­re på det lil­le barn. Det er på man­ge må­der den sam­me tænk­ning, som Le­go Fon­den her over­fø­rer til nog­le af de al­ler­mest ud­sat­te børn i ver­den – i en ska­la som in­gen an­dre har gjort før. Det er bå­de mo­digt, men og­så enormt vig­tigt, for­di der ba­re er et men­ne­ske­ligt po­ten­ti­a­le, som går tabt, når må­l­ret­tet in­ve­ste­ring i tid­li­ge ind­sat­ser ik­ke fin­der sted,” si­ger Jo­nas Kei­ding Lindholm.

Han hå­ber der­for på, at Le­go Fon­dens do­na­tion kan in­spi­re­re andre:

“Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig på, at der i spo­ret af Le­go Fon­dens ud­mel­ding er an­dre fon­de og fi­nan­si­el­le part­ne­re, som bli­ver in­spi­re­ret af det her, og som vil væ­re med til at ud­bre­de den­ne ty­pe ind­sat­ser,” slut­ter Jo­nas Kei­ding Lindholm.

Legelaboratorier i centrum for bevillingen

Le­go Fon­dens do­na­tion på $100 mio. el­ler om­trent 655 mio. kro­ner skal om­sæt­tes til et hjæl­pe­pro­gram til for­del for de mest sår­ba­re flygt­nin­gebørn i bl.a. Sy­ri­en-re­­gio­­nen og Bang­la­desh. I sam­ar­bej­de med en ræk­ke part­ne­re vil mod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen Se­sa­me Wor­ks­hop der­for blandt an­det støt­te ‘le­ge­la­bo­ra­to­ri­er’, der skal for­bed­re ud­vik­lings- og læ­rings­mu­lig­he­der hos børn fra 0-6 år.

Pen­ge­ne til Se­sa­me Wor­ks­hop ud­be­ta­les over en pe­ri­o­de på fem år, ef­ter­hån­den som op­fyl­del­sen af pro­jek­tets del­mål do­ku­men­te­res. Se­sa­me Wor­ks­hop gen­nem­fø­rer pro­gram­met i et part­ner­skab med ud­vik­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne BRAC og In­ter­na­tio­nal Rescue Committee.

Forsk­nings­cen­te­ret Glo­bal TIES for Chil­dren fra New York Uni­ver­si­ty er ble­vet valgt som uaf­hæn­gig eva­lu­a­tor af pro­gram­met. Cen­te­ret skal ud­fø­re føl­ge­forsk­ning, som skal ska­be vi­den om be­tyd­nin­gen af leg blandt små børn i hu­ma­ni­tæ­re kriser.

In­ter­viewet med Jo­nas Kei­ding Lind­holm er fo­re­ta­get, før han sent fre­dag den 14. de­cem­ber fra­t­rå­d­te stil­lin­gen som ge­ne­ral­se­kre­tær for Red Barnet.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer