Lego-formand: Flere fonde bør øge støtten til kriseramte børn

Da Lego Fonden for nylig bevilgede 650 mio. kr. til børn i humanitære kriser, var den store donation ledsaget af en kraftig opfordring til fondskollegaerne. Ifølge fondens formand Thomas Kirk Kristiansen bør fondene nemlig omgående øge støtten til børns mentale udvikling. Hos Red Barnet er man enig og kalder området ‘underprioriteret og underfinansieret’.

Lego Fonden Sesame Workshop (foto: Ryan Donnell)
Iføl­ge Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen bør fle­re fon­de øge støt­ten til kri­se­ram­te børns men­tale ud­vik­ling (fo­to: Ry­an Don­nell, Se­sa­me Workshop).

Da Le­go Fon­den for ny­lig løf­te­de slø­ret for sin se­ne­ste do­na­tion, var der ta­le om en vel­gø­ren­de pak­ke fra øver­ste hyl­de: Be­lø­bet var på 650 mio. kr., må­l­grup­pen var nog­le af ver­dens mest ud­sat­te børn, og am­bi­tio­nen var klar: At få fle­re pen­ge hen, hvor de kan gø­re den størst mu­li­ge po­si­ti­ve forskel.

Og den am­bi­tion var og­så bag­grun­den for den di­rek­te op­for­dring fra Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen, be­sty­rel­ses­for­mand for Le­go Fon­den og fjer­de ge­ne­ra­tions ejer af fa­mi­lie­kon­cer­nen Le­go Group, der ledsa­ge­de den sto­re donation:

“Vi hå­ber at in­spi­re­re an­dre do­no­rer, hu­ma­ni­tæ­re ak­tø­rer, ver­dens­le­de­re og re­ge­rin­ger til at hand­le om­gå­en­de og pri­o­ri­te­re støt­te til le­ge­ba­se­ret ud­vik­ling hos små børn i hu­ma­ni­tæ­re kri­ser – en me­get over­set, men vi­tal kom­po­nent i ud­vik­lin­gen af hu­ma­ni­tær bi­stand,” sag­de Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med bevillingen.

Red Barnet: Området er underprioriteret

Hos or­ga­ni­sa­tio­nen Red Bar­net er man enig i, at fle­re fon­de bør pri­o­ri­te­re om­rå­det, som den nu for­hen­væ­ren­de ge­ne­ral­se­kre­tær, Jo­nas Kei­ding Lind­holm kal­der bå­de ‘un­der­pri­o­ri­te­ret’ og ‘un­der­fi­nan­si­e­ret’:

“Der er ta­le om en bå­de mo­dig og vig­tig do­na­tion af en me­get be­mær­kel­ses­vær­dig stør­rel­se. Det er en do­na­tion, som er ble­vet be­mær­ket, som der al­le­re­de nu bli­ver talt om, og som der og­så vil bli­ve talt om i frem­ti­den. Ik­ke mindst for­di den er må­l­ret­tet et om­rå­de – børns læ­ring gen­nem leg – der er bå­de un­der­pri­o­ri­te­ret og un­der­fi­nan­si­e­ret. Der­for kan jeg og­så sag­tens se for mig, at det me­get ty­de­li­ge sig­nal, som fa­mi­li­en og fon­den sen­der, får an­dre til at føl­ge trop el­ler i hvert fald tæn­ke over, om det her er et om­rå­de, som er værd at en­ga­ge­re sig i,” si­ger Jo­nas Kei­ding Lindholm.

I lig­hed med Le­go Fon­den vur­de­rer han, at net­op børns leg gen­nem læ­ring er et hen­sigts­mæs­sigt om­rå­de at støt­te, for­di do­na­tio­ner på om­rå­det har po­ten­ti­a­le til at ska­be en me­get stor effekt:

“Der er me­get få ak­tø­rer og do­no­rer, der fak­tisk pri­o­ri­te­rer det her. Og det er jo på trods af, at de tid­li­ge år er så af­gø­ren­de en pe­ri­o­de i børns liv. 90 pct. af hjer­nen ud­vik­les in­den for de før­ste fem år, og vi ved fra forsk­ning, at børn får en min­dre hjer­ne, hvis de ik­ke sti­mu­le­res gen­nem leg og vok­ser op i et trygt, be­skyt­ten­de og om­sorgs­fuldt mil­jø. Og den min­dre hjer­ne kom­mer til at føl­ge dem re­sten af li­vet i form af et dår­li­ge­re af­sæt for sko­le­gang og rin­ge­re per­for­man­ce i sko­len. Så på al­le mu­li­ge må­der gi­ver det rig­tig god me­ning at in­ve­ste­re i det men­ne­ske­li­ge po­ten­ti­a­le, som al­le børn har, men som børn i kri­se- og ka­ta­stro­fe­om­rå­der er sær­ligt ud­sat­te for at ta­be på grund af al­le de stres­sfak­to­rer, der er, når kug­ler­ne fly­ver over ho­ve­d­et, for­æl­dre­ne må­ske er ble­vet dræbt, og man skal flyg­te over hals og ho­ved,” si­ger Jo­nas Kei­ding Lindholm.

– Hvor­for er det en god idé og­så for an­dre fon­de at pri­o­ri­te­re det her område?

“Du kan sim­pelt­hen få en rig­tig stor im­pact og ska­be langt bed­re for­ud­sæt­nin­ger for, at bar­net kan kla­re sig igen­nem de ud­for­drin­ger, som al­le børn i krigs- og ka­ta­stro­fe­om­rå­der, jo tid­li­ge­re du får in­ve­ste­ret i dem. Og jeg bru­ger jo ik­ke det ar­gu­ment for at si­ge, at man ik­ke og­så skal hjæl­pe med for­mel sko­le­gang og an­det, men man får ba­re me­re ud af de ind­sat­ser, hvis man sam­ti­dig gri­ber bør­ne­ne tid­ligt,” for­kla­rer Jo­nas Kei­ding Lindholm.

Jo tidligere indsats, desto større effekt

Som et dansk ek­sem­pel på en fond, der pri­o­ri­te­rer den tid­li­ge­re ind­sats, næv­ner Jo­nas Kei­ding Lind­holm Eg­mont Fonden:

“Eg­mont Fon­den har haft fo­kus på småbørn­sind­sat­ser og næ­sten og­så det ufød­te barn. Fon­den har tænkt over, hvor­dan man kan styr­ket for­æl­dre­nes kom­pe­ten­cer til at ta­ge va­re på det lil­le barn. Det er på man­ge må­der den sam­me tænk­ning, som Le­go Fon­den her over­fø­rer til nog­le af de al­ler­mest ud­sat­te børn i ver­den – i en ska­la som in­gen an­dre har gjort før. Det er bå­de mo­digt, men og­så enormt vig­tigt, for­di der ba­re er et men­ne­ske­ligt po­ten­ti­a­le, som går tabt, når må­l­ret­tet in­ve­ste­ring i tid­li­ge ind­sat­ser ik­ke fin­der sted,” si­ger Jo­nas Kei­ding Lindholm.

Han hå­ber der­for på, at Le­go Fon­dens do­na­tion kan in­spi­re­re andre:

“Jeg hå­ber selv­føl­ge­lig på, at der i spo­ret af Le­go Fon­dens ud­mel­ding er an­dre fon­de og fi­nan­si­el­le part­ne­re, som bli­ver in­spi­re­ret af det her, og som vil væ­re med til at ud­bre­de den­ne ty­pe ind­sat­ser,” slut­ter Jo­nas Kei­ding Lindholm.

Legelaboratorier i centrum for bevillingen

Le­go Fon­dens do­na­tion på $100 mio. el­ler om­trent 655 mio. kro­ner skal om­sæt­tes til et hjæl­pe­pro­gram til for­del for de mest sår­ba­re flygt­nin­gebørn i bl.a. Sy­ri­en-re­gio­nen og Bang­la­desh. I sam­ar­bej­de med en ræk­ke part­ne­re vil mod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­nen Se­sa­me Wor­ks­hop der­for blandt an­det støt­te ‘le­ge­la­bo­ra­to­ri­er’, der skal for­bed­re ud­vik­lings- og læ­rings­mu­lig­he­der hos børn fra 0-6 år.

Pen­ge­ne til Se­sa­me Wor­ks­hop ud­be­ta­les over en pe­ri­o­de på fem år, ef­ter­hån­den som op­fyl­del­sen af pro­jek­tets del­mål do­ku­men­te­res. Se­sa­me Wor­ks­hop gen­nem­fø­rer pro­gram­met i et part­ner­skab med ud­vik­lings­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne BRAC og In­ter­na­tio­nal Rescue Committee.

Forsk­nings­cen­te­ret Glo­bal TIES for Chil­dren fra New York Uni­ver­si­ty er ble­vet valgt som uaf­hæn­gig eva­lu­a­tor af pro­gram­met. Cen­te­ret skal ud­fø­re føl­ge­forsk­ning, som skal ska­be vi­den om be­tyd­nin­gen af leg blandt små børn i hu­ma­ni­tæ­re kriser.

In­ter­viewet med Jo­nas Kei­ding Lind­holm er fo­re­ta­get, før han sent fre­dag den 14. de­cem­ber fra­t­rå­d­te stil­lin­gen som ge­ne­ral­se­kre­tær for Red Barnet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer