Annoncespot_img

Novo Nordisk Fonden vil bekæmpe sygdom i Tanzania

Med en ny millionbevilling ønsker Novo Nordisk Fonden at udvide mulighederne for be­hand­ling tættere på hjemmet for personer med diabetes og andre ikke-smitsomme syg­dom­me i Tanzania.

Zeana Masoud Said, type1-NCD, Tanzania (foto: Sala Lewis)
"Vi hå­ber, at det­te pro­jekt ik­ke kun vil kun­ne hjæl­pe med at gø­re en stor for­skel i Tan­za­nia, men og­så væ­re et pro­jekt, der kan gi­ve vig­ti­ge er­fa­rin­ger vi­de­re til lig­nen­de ind­sat­ser i an­dre lan­de,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, chef for No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger til so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re for­mål. På bil­le­det ses Ze­a­na Ma­soud Said, som le­ver i Tan­za­nia og har ty­pe 1-di­a­be­tes og for­hø­jet blod­tryk (fo­to: Sa­la Lewis)."

No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter med en ny be­vil­ling på 31 mio. kr. or­ga­ni­sa­tio­nen Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion. Or­ga­ni­sa­tio­nen vil ar­bej­de for at styr­ke ad­gang til di­ag­no­sti­ce­ring og be­hand­ling på sund­heds­kli­nik­ker i lo­kal­sam­fun­de­ne i Tan­za­nia gen­nem ud­dan­nel­se af tu­sind­vis af sund­heds­fag­li­ge personer.

Det skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

”Ube­hand­let di­a­be­tes og for­hø­jet blod­tryk kan med­fø­re al­vor­li­ge kom­pli­ka­tio­ner og of­te tab af ar­bejd­s­ev­ne, hvil­ket kan væ­re ka­ta­stro­falt bå­de for det en­kel­te men­ne­ske, men og­så for he­le fa­mi­li­ers livs­grund­lag. Vi hå­ber, at det­te pro­jekt ik­ke kun vil kun­ne hjæl­pe med at gø­re en stor for­skel i Tan­za­nia, men og­så væ­re et pro­jekt, der kan gi­ve vig­ti­ge er­fa­rin­ger vi­de­re til lig­nen­de ind­sat­ser i an­dre lan­de,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, chef for No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger til so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re for­mål, i pressemeddelelsen.

For­u­den at for­bed­re ad­gan­gen til be­hand­ling skal pro­jek­tet og­så bi­dra­ge til en øget ind­sats in­den for fore­byg­gel­se og op­lys­ning med sær­ligt fo­kus på ri­si­ko­fak­to­rer for ud­vik­ling af ty­pe 2-di­a­be­tes og for­hø­jet blod­tryk. Sko­le­læ­re­re over he­le Tan­za­nia vil i lø­bet af pro­jek­tet bli­ve ef­ter­ud­dan­net som led i det tan­za­ni­an­ske sko­le-sund­heds­pro­gram med fo­kus på kost og bevægelse.

“Pro­jek­tet skal bi­dra­ge til at op­fyl­de Tan­za­ni­as am­bi­tiø­se mål­sæt­ning i for­hold til ik­ke-smit­som­me syg­dom­me, hvor man be­væ­ger sig mod en me­re in­te­gre­ret til­gang, i hvil­ken di­a­be­tes, for­hø­jet blod­tryk og an­dre sto­re syg­doms­grup­per ind­går i et bre­de­re fun­de­ret sund­heds­væ­sen,” si­ger Leif Fen­ger Jen­sen, Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tions ad­mi­ni­stre­ren­de direktør.

På læn­ge­re sigt er am­bi­tio­nen, at pro­jek­tet fra Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion med fo­kus på at for­bed­re Tan­za­ni­as na­tio­na­le sund­heds­pro­gam vil kun­ne ud­vi­des til an­dre lan­de i Afrika.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer