Carlsbergfondet lancerer nyt tiltag for at udligne kønsskævhed blandt forskere

Carlsberg­fondet vil nu dække universi­teternes mer­udgifter, når en af de forskere fonden støtter går på barsel. Initia­tivet skal være med til at sikre, at flere kvinder kan opnå for­sker­kar­rie­rer.

Carls­berg­fon­det vil nu gi­ve uni­ver­si­te­ter­ne mu­lig­hed for at sø­ge om en til­lægs­be­vil­ling til at dæk­ke mer­ud­gif­ter­ne, når en af de for­ske­re fon­den støt­ter går på bar­sel. Det sker for at ud­lig­ne køns­ba­lan­cen i den aka­de­mi­ske ver­den, hvor mar­kant fær­re kvin­der end mænd når til lek­tor- og pro­fes­sor­ni­veau­er­ne. Iføl­ge Carls­berg­fon­det be­ty­der køns­skæv­he­den nem­lig, at den dan­ske forsk­nings­ver­den går glip af mu­lig­he­den for at re­a­li­se­re sit ful­de vi­den­ska­be­li­ge potentiale.

Det nye ini­ti­a­tiv kom­mer i kølvan­det på, at fle­re an­dre fon­de har gre­bet til for­skel­li­ge værk­tø­jer for at sik­re en stør­re di­ver­si­tet blandt for­sker­ne. Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se har valgt at fo­ku­se­re på bar­sel, for­di fon­den op­le­ver, at den po­ten­ti­el­le mer­ud­gift for uni­ver­si­te­ter­ne, der er for­bun­det med bar­sel, spe­ci­elt stil­ler de kvin­de­li­ge for­ske­re dår­li­ge­re end mændene.

”I Carls­berg­fon­det har vi nu skær­pet vo­res fo­kus på di­ver­si­te­ten i dansk forsk­ning med det for­mål at ska­be end­nu me­re ex­cel­lent forsk­ning. I ar­bej­det her­med blev vi op­mærk­som­me på den­ne øko­no­mi­ske ud­for­dring, som vi nu fjer­ner. Vi er helt klar over, at det blot er et lil­le til­tag. Men det er et vig­tigt til­tag, og jeg hå­ber, at det vil in­spi­re­re al­le, der har med dansk forsk­ning at gø­re til at se på, hvor­dan de bedst hver især kan bi­dra­ge, så­le­des vi sam­men kan sik­re, at fle­re kvin­der får en for­sker­kar­ri­e­re,” ud­ta­ler for­mand for Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­che i en pressemeddelelse.

Re­fu­sions­ord­nin­gen skal ud­lig­ne for­skel­len mel­lem løn­nen til be­vil­lings­have­ren på bar­sel og den re­fu­sion, der mod­ta­ges fra det of­fent­li­ge – og ord­nin­gen gæl­der for så­vel mænd som kvinder. 

Kort før som­mer­fe­ri­en an­non­ce­re­de Vil­lum Fon­den li­ge­le­des et nyt pro­gram, der øre­mær­ker forsk­nings­mid­ler spe­ci­elt til kvin­de­li­ge for­ske­re på na­tur­fag. Fle­re an­dre fon­de har og­så fo­kus på den skæ­ve køns­ba­lan­ce på forskergangene.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer