Carlsbergfondet lancerer nyt tiltag for at udligne kønsskævhed blandt forskere

Carlsberg­fondet vil nu dæk­ke universi­teternes mer­udgifter, når en af de for­ske­re fon­den støt­ter går på bar­sel. Initia­tivet skal væ­re med til at sik­re, at fle­re kvin­der kan op­nå forskerkarrierer.

Carls­berg­fon­det vil nu gi­ve uni­ver­si­te­ter­ne mu­lig­hed for at sø­ge om en til­lægs­be­vil­ling til at dæk­ke mer­ud­gif­ter­ne, når en af de for­ske­re fon­den støt­ter går på bar­sel. Det sker for at ud­lig­ne køns­ba­lan­cen i den aka­de­mi­ske ver­den, hvor mar­kant fær­re kvin­der end mænd når til lek­tor- og pro­fes­sor­ni­veau­er­ne. Iføl­ge Carls­berg­fon­det be­ty­der køns­skæv­he­den nem­lig, at den dan­ske forsk­nings­ver­den går glip af mu­lig­he­den for at re­a­li­se­re sit ful­de vi­den­ska­be­li­ge potentiale.

Det nye ini­ti­a­tiv kom­mer i kølvan­det på, at fle­re an­dre fon­de har gre­bet til for­skel­li­ge værk­tø­jer for at sik­re en stør­re di­ver­si­tet blandt for­sker­ne. Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se har valgt at fo­ku­se­re på bar­sel, for­di fon­den op­le­ver, at den po­ten­ti­el­le mer­ud­gift for uni­ver­si­te­ter­ne, der er for­bun­det med bar­sel, spe­ci­elt stil­ler de kvin­de­li­ge for­ske­re dår­li­ge­re end mændene.

”I Carls­berg­fon­det har vi nu skær­pet vo­res fo­kus på di­ver­si­te­ten i dansk forsk­ning med det for­mål at ska­be end­nu me­re ex­cel­lent forsk­ning. I ar­bej­det her­med blev vi op­mærk­som­me på den­ne øko­no­mi­ske ud­for­dring, som vi nu fjer­ner. Vi er helt klar over, at det blot er et lil­le til­tag. Men det er et vig­tigt til­tag, og jeg hå­ber, at det vil in­spi­re­re al­le, der har med dansk forsk­ning at gø­re til at se på, hvor­dan de bedst hver især kan bi­dra­ge, så­le­des vi sam­men kan sik­re, at fle­re kvin­der får en for­sker­kar­ri­e­re,” ud­ta­ler for­mand for Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­che i en pressemeddelelse.

Re­fu­sions­ord­nin­gen skal ud­lig­ne for­skel­len mel­lem løn­nen til be­vil­lings­have­ren på bar­sel og den re­fu­sion, der mod­ta­ges fra det of­fent­li­ge – og ord­nin­gen gæl­der for så­vel mænd som kvinder. 

Kort før som­mer­fe­ri­en an­non­ce­re­de Vil­lum Fon­den li­ge­le­des et nyt pro­gram, der øre­mær­ker forsk­nings­mid­ler spe­ci­elt til kvin­de­li­ge for­ske­re på na­tur­fag. Fle­re an­dre fon­de har og­så fo­kus på den skæ­ve køns­ba­lan­ce på forskergangene.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…