Coronakrisen tvinger Børnecancerfonden til at skrue ned for ny kræftforskning

Direktør i Børnecancerfonden Marianne Benzon Nielsen imødeser en samlet nedgang på 10-15 millioner kroner i indsamlede midler i 2020, og det vil betyde færre penge til ny forskning og færre nye projekter. Det skyldes blandt andet aflysningen af Team Rynkebys årlige cykeltur til Paris.

Elin (foto: Børnecancerfonden)
På grund af cor­ona­kri­sen imø­de­ser Bør­ne­can­cer­fon­den en stor ned­gang i ind­sam­le­de mid­ler i 2020. Det be­ty­der fær­re pen­ge til ny forsk­ning i bed­re be­hand­ling af kræft, og at fon­den kan sæt­te fær­re nye ini­ti­a­ti­ver i gang i for­hold til børn med kræft og de­res fa­mi­li­er (fo­to: Børnecancerfonden).

Sep­tem­ber må­ned er al­tid sær­de­les vig­tig for Bør­ne­can­cer­fon­den. Der over­ræk­ker Bør­ne­can­cer­fon­dens stør­ste bi­drag­y­der, Team Ryn­ke­by Fon­den, nem­lig checks til al­le, som har væ­ret in­vol­ve­ret i Team Ryn­ke­by-ak­ti­vi­te­ter det se­ne­ste år.

Men i sep­tem­ber i år er be­lø­be­ne på de ud­del­te checks væ­sent­ligt min­dre, end de ple­jer at væ­re. I april be­slut­te­de Team Ryn­ke­by Fon­den grun­det cor­ona­kri­sen at af­ly­se det, der skul­le ha­ve væ­ret den 19. ud­ga­ve af fle­re end 2.000 sort- og gulklæd­te cy­kel­ryt­te­res tur til Pa­ris med det for­mål at sam­le pen­ge ind pri­mært til børn med kræft. Og net­op den år­li­ge tur til By­er­nes By er Team Ryn­ke­bys su­verænt mest ind­brin­gen­de aktivitet.

For Bør­ne­can­cer­fon­den er det end­nu uvist, præ­cis hvil­ket be­løb der står på det­te års check. Men sik­kert er det, at det bli­ver i en helt an­den stør­rel­ses­or­den end i 2019, hvor Bør­ne­can­cer­fon­den modt­og 23,1 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning i kræft hos børn.

Det vil og­så be­ty­de, at vi kan sæt­te fær­re nye ini­ti­a­ti­ver i gang i for­hold til børn med kræft og de­res familier.

Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen – Di­rek­tør, Børnecancerfonden

”Af­lys­nin­gen af tu­ren til Pa­ris ram­mer os na­tur­lig­vis hårdt, men og­så man­ge an­dre ar­ran­ge­men­ter og ak­ti­vi­te­ter er ble­vet af­lyst de se­ne­ste må­ne­der. Umid­del­bart er min for­vent­ning, at det kom­mer til at be­ty­de, at vi sam­let mi­ster om­kring en fjer­de­del af vo­res for­ven­te­de ind­sam­le­de mid­ler i år – sva­ren­de til 10-15 mil­li­o­ner kro­ner. Det er rig­tig man­ge pen­ge at skul­le und­væ­re for en fond af vo­res stør­rel­se,” si­ger Bør­ne­can­cer­fon­dens di­rek­tør Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen til Fundats.

Hun un­der­stre­ger, at ned­gan­gen i ind­tæg­ter i år i høj grad skyl­des Team Ryn­ke­bys af­lys­ning af Pa­ris-tu­ren, men og­så fle­re an­dre fak­to­rer ud­løst af coronakrisen.

Mindre ny forskning og færre nye initiativer

Kon­se­kven­ser­ne af det for­ven­te­de be­trag­te­ligt min­dre rå­dig­heds­be­løb i 2020 kom­mer til at bli­ve man­ge, un­der­stre­ger Ma­ri­an­ne Ben­zon Nielsen.

”Det vil be­ty­de, at der vil væ­re fær­re pen­ge til ny forsk­ning i bed­re be­hand­ling af kræft, og det vil og­så be­ty­de, at vi kan sæt­te fær­re nye ini­ti­a­ti­ver i gang i for­hold til børn med kræft og de­res fa­mi­li­er. Vi er der­u­d­over for­be­red­te på, at det mu­lig­vis ik­ke kun kom­mer til at på­vir­ke os ne­ga­tivt i år, men at kri­sen og­så kan træk­ke trå­de ind i 2021. Til gen­gæld vil vi hol­de fast i de til­bud, vi al­le­re­de har, for ek­sem­pel psy­ko­log- og so­ci­al­rå­d­gi­ver­hjælp,” si­ger Ma­ri­an­ne Ben­zon Nielsen.

Og­så de sto­re, lang­sig­te­de forsk­nings­pro­jek­ter, som al­le­re­de er igang­s­at, vil bli­ve fulgt til dørs trods de nu­væ­ren­de øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger, fast­slår direktøren.

Vi ud­vi­der og­så kon­tak­ten til fonds­mar­ke­det, som hel­dig­vis ik­ke vir­ker li­ge så på­vir­ket af cor­ona­kri­sen, som man­ge an­dre er. .

Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen – Di­rek­tør, Børnecancerfonden

Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen un­der­stre­ger sam­ti­dig, at der ik­ke har væ­ret fa­re for, at fon­den, som i år fejrer sit 25-års ju­bilæum, ik­ke kan fort­sæt­te sit ar­bej­de med at sik­re, at al­le børn med kræft over­le­ver og får et godt liv.

”Vi er hel­dig­vis so­lidt fun­de­ret, har an­dre go­de sam­ar­bejds­part­ne­re og får og­så pen­ge ind fra arv, så vi skal nok over­le­ve. Men jeg hå­ber be­stemt, vi igen se­ne­re kan kom­me op på sam­me ud­de­lings­ni­veau som tid­li­ge­re – og ger­ne me­re – for der er vir­ke­lig brug for pen­ge til bør­ne­kræft­forsk­nin­gen og til at støt­te fa­mi­li­er­ne gen­nem de svæ­re for­løb,” fast­slår Ma­ri­an­ne Ben­zon Nielsen.

Vigtigt ikke at være afhængig af få bidragydere

Bør­ne­can­cer­fon­den har en ræk­ke sam­ar­bejds­part­ne­re, hvoraf fle­re har støt­tet fon­dens ar­bej­de med 100.000 kro­ner el­ler der­over. Og mens sår­e­ne over Team Ryn­ke­by-tu­ren til Frank­rig og an­dre af­ly­ste ar­ran­ge­men­ter er ble­vet slik­ket de se­ne­ste to må­ne­der, er der sam­ti­dig kom­met go­de, kon­tan­te nyhe­der ind fra blandt an­dre to af fon­dens an­dre fa­ste samarbejdspartnere.

Dels har Gol­fro­ck, som i alt har bi­dra­get med tre mil­li­o­ner kro­ner de se­ne­ste ot­te år, net­op af­le­ve­ret 220.000 kro­ner til fon­den. Pen­ge­ne er kom­met i hus ved, at gol­f­spil­le­re, der ik­ke har kun­net dyr­ke de­res sport un­der cor­ona­kri­sen, har la­det kon­tin­gent­kro­ner­ne gå vi­de­re til Børnecancanfonden.

Og dels har at­le­tik­klub­ben og løbs­ar­ran­gø­ren Spar­ta la­vet et lig­nen­de reg­ne­styk­ke, som og­så for­ven­tes at ud­lø­se et bi­drag til fonden.

Ge­ne­relt har det, be­to­ner Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen, læn­ge væ­ret et op­mærk­som­heds­punkt for Bør­ne­can­cer­fon­den ik­ke at bli­ve for af­hæn­gig af for få bidragydere.

”Vi har ar­bej­det på at styr­ke ar­bej­det med pri­va­te sponso­rer og op­le­ver, at fle­re er mo­ti­ve­re­de for at støt­te os, og vi ud­vi­der og­så kon­tak­ten til fonds­mar­ke­det, som hel­dig­vis ik­ke vir­ker li­ge så på­vir­ket af cor­ona­kri­sen, som man­ge an­dre er. Der­u­d­over vil vi ger­ne ind i fle­re sam­ar­bej­der, som vi selv har me­re ind­fly­del­se på,” si­ger Ma­ri­an­ne Ben­zon Nielsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer