Coronakrisen tvinger Børnecancerfonden til at skrue ned for ny kræftforskning

Di­rek­tør i Bør­ne­can­cer­fon­den Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen imø­de­ser en sam­let ned­gang på 10-15 mil­li­o­ner kro­ner i ind­sam­le­de mid­ler i 2020, og det vil be­ty­de fær­re pen­ge til ny forsk­ning og fær­re nye pro­jek­ter. Det skyl­des blandt an­det af­lys­nin­gen af Team Ryn­ke­bys år­li­ge cy­kel­tur til Pa­ris.

Elin (foto: Børnecancerfonden)
På grund af cor­ona­kri­sen imø­de­ser Bør­ne­can­cer­fon­den en stor ned­gang i ind­sam­le­de mid­ler i 2020. Det be­ty­der fær­re pen­ge til ny forsk­ning i bed­re be­hand­ling af kræft, og at fon­den kan sæt­te fær­re nye ini­ti­a­ti­ver i gang i for­hold til børn med kræft og de­res fa­mi­li­er (fo­to: Bør­ne­can­cer­fon­den).

Sep­tem­ber må­ned er al­tid sær­de­les vig­tig for Bør­ne­can­cer­fon­den. Der over­ræk­ker Bør­ne­can­cer­fon­dens stør­ste bi­drag­y­der, Team Ryn­ke­by Fon­den, nem­lig checks til al­le, som har væ­ret in­vol­ve­ret i Team Ryn­ke­­by-ak­ti­vi­te­ter det se­ne­ste år.

Men i sep­tem­ber i år er be­lø­be­ne på de ud­del­te checks væ­sent­ligt min­dre, end de ple­jer at væ­re. I april be­slut­te­de Team Ryn­ke­by Fon­den grun­det cor­ona­kri­sen at af­ly­se det, der skul­le ha­ve væ­ret den 19. ud­ga­ve af fle­re end 2.000 sort- og gulklæd­te cy­kel­ryt­te­res tur til Pa­ris med det for­mål at sam­le pen­ge ind pri­mært til børn med kræft. Og net­op den år­li­ge tur til By­er­nes By er Team Ryn­ke­bys su­verænt mest ind­brin­gen­de ak­ti­vi­tet.

For Bør­ne­can­cer­fon­den er det end­nu uvist, præ­cis hvil­ket be­løb der står på det­te års check. Men sik­kert er det, at det bli­ver i en helt an­den stør­rel­ses­or­den end i 2019, hvor Bør­ne­can­cer­fon­den modt­og 23,1 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning i kræft hos børn.

Det vil og­så be­ty­de, at vi kan sæt­te fær­re nye ini­ti­a­ti­ver i gang i for­hold til børn med kræft og de­res fa­mi­li­er.

Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen – Di­rek­tør, Bør­ne­can­cer­fon­den

”Af­lys­nin­gen af tu­ren til Pa­ris ram­mer os na­tur­lig­vis hårdt, men og­så man­ge an­dre ar­ran­ge­men­ter og ak­ti­vi­te­ter er ble­vet af­lyst de se­ne­ste må­ne­der. Umid­del­bart er min for­vent­ning, at det kom­mer til at be­ty­de, at vi sam­let mi­ster om­kring en fjer­de­del af vo­res for­ven­te­de ind­sam­le­de mid­ler i år – sva­ren­de til 10-15 mil­li­o­ner kro­ner. Det er rig­tig man­ge pen­ge at skul­le und­væ­re for en fond af vo­res stør­rel­se,” si­ger Bør­ne­can­cer­fon­dens di­rek­tør Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen til Fun­dats.

Hun un­der­stre­ger, at ned­gan­gen i ind­tæg­ter i år i høj grad skyl­des Team Ryn­ke­bys af­lys­ning af Pa­ris-tu­ren, men og­så fle­re an­dre fak­to­rer ud­løst af cor­ona­kri­sen.

Mindre ny forskning og færre nye initiativer

Kon­se­kven­ser­ne af det for­ven­te­de be­trag­te­ligt min­dre rå­dig­heds­be­løb i 2020 kom­mer til at bli­ve man­ge, un­der­stre­ger Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen.

”Det vil be­ty­de, at der vil væ­re fær­re pen­ge til ny forsk­ning i bed­re be­hand­ling af kræft, og det vil og­så be­ty­de, at vi kan sæt­te fær­re nye ini­ti­a­ti­ver i gang i for­hold til børn med kræft og de­res fa­mi­li­er. Vi er der­u­d­over for­be­red­te på, at det mu­lig­vis ik­ke kun kom­mer til at på­vir­ke os ne­ga­tivt i år, men at kri­sen og­så kan træk­ke trå­de ind i 2021. Til gen­gæld vil vi hol­de fast i de til­bud, vi al­le­re­de har, for ek­sem­pel psy­ko­log- og so­ci­al­rå­d­gi­ver­hjælp,” si­ger Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen.

Og­så de sto­re, lang­sig­te­de forsk­nings­pro­jek­ter, som al­le­re­de er igang­s­at, vil bli­ve fulgt til dørs trods de nu­væ­ren­de øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger, fast­slår di­rek­tø­ren.

Vi ud­vi­der og­så kon­tak­ten til fonds­mar­ke­det, som hel­dig­vis ik­ke vir­ker li­ge så på­vir­ket af cor­ona­kri­sen, som man­ge an­dre er. .

Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen – Di­rek­tør, Bør­ne­can­cer­fon­den

Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen un­der­stre­ger sam­ti­dig, at der ik­ke har væ­ret fa­re for, at fon­den, som i år fejrer sit 25-års ju­bilæum, ik­ke kan fort­sæt­te sit ar­bej­de med at sik­re, at al­le børn med kræft over­le­ver og får et godt liv.

”Vi er hel­dig­vis so­lidt fun­de­ret, har an­dre go­de sam­ar­bejds­part­ne­re og får og­så pen­ge ind fra arv, så vi skal nok over­le­ve. Men jeg hå­ber be­stemt, vi igen se­ne­re kan kom­me op på sam­me ud­de­lings­ni­veau som tid­li­ge­re – og ger­ne me­re – for der er vir­ke­lig brug for pen­ge til bør­ne­kræft­forsk­nin­gen og til at støt­te fa­mi­li­er­ne gen­nem de svæ­re for­løb,” fast­slår Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen.

Vigtigt ikke at være afhængig af få bidragydere

Bør­ne­can­cer­fon­den har en ræk­ke sam­ar­bejds­part­ne­re, hvoraf fle­re har støt­tet fon­dens ar­bej­de med 100.000 kro­ner el­ler der­over. Og mens sår­e­ne over Team Ryn­ke­­by-tu­ren til Frank­rig og an­dre af­ly­ste ar­ran­ge­men­ter er ble­vet slik­ket de se­ne­ste to må­ne­der, er der sam­ti­dig kom­met go­de, kon­tan­te nyhe­der ind fra blandt an­dre to af fon­dens an­dre fa­ste sam­ar­bejds­part­ne­re.

Dels har Gol­fro­ck, som i alt har bi­dra­get med tre mil­li­o­ner kro­ner de se­ne­ste ot­te år, net­op af­le­ve­ret 220.000 kro­ner til fon­den. Pen­ge­ne er kom­met i hus ved, at gol­f­spil­le­re, der ik­ke har kun­net dyr­ke de­res sport un­der cor­ona­kri­sen, har la­det kon­tin­gent­kro­ner­ne gå vi­de­re til Bør­ne­can­can­fon­den.

Og dels har at­le­tik­klub­ben og løbs­ar­ran­gø­ren Spar­ta la­vet et lig­nen­de reg­ne­styk­ke, som og­så for­ven­tes at ud­lø­se et bi­drag til fon­den.

Ge­ne­relt har det, be­to­ner Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen, læn­ge væ­ret et op­mærk­som­heds­punkt for Bør­ne­can­cer­fon­den ik­ke at bli­ve for af­hæn­gig af for få bi­drag­y­de­re.

”Vi har ar­bej­det på at styr­ke ar­bej­det med pri­va­te sponso­rer og op­le­ver, at fle­re er mo­ti­ve­re­de for at støt­te os, og vi ud­vi­der og­så kon­tak­ten til fonds­mar­ke­det, som hel­dig­vis ik­ke vir­ker li­ge så på­vir­ket af cor­ona­kri­sen, som man­ge an­dre er. Der­u­d­over vil vi ger­ne ind i fle­re sam­ar­bej­der, som vi selv har me­re ind­fly­del­se på,” si­ger Ma­ri­an­ne Ben­zon Ni­el­sen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.