Fem fonde er forhåndsinviteret til Forum for Forskningsfinansiering

Forskningsminister, Søren Pind, ønsker fælles spille­regler for dækning af universi­teternes indirekte omkostninger ved fonds­finan­sie­ret forskning. Derfor har han orienteret fem fon­de om, at de senere i år vil blive inviteret til at deltage i Forum for Forsknings­fi­nan­sie­ring. Set fra ministeriets bord handler det om at sikre univer­siteternes strategiske rå­de­rum. ”For fonde er det vigtigt, at deres forskning er ’mere-forsk­ning’, og ikke ’i-ste­det-for-forsk­ning’,” siger adm. direktør i Industriens Fond, Mads Lebech.

Søren Pind
Forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind fo­re­slår, at det før­ste te­ma i det kom­men­de Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring skal væ­re hånd­te­rin­gen af in­di­rek­te om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med ek­stern fi­nan­si­e­ring af forskningsprojekter.

Fem af lan­dets pri­va­te forsk­nings­fon­de har få­et brev fra forsk­nings­mi­ni­ster Sø­ren Pind om, at de se­ne­re i år vil bli­ve in­vi­te­ret til at del­ta­ge i det kom­men­de Forum for Forsk­nings­fi­nan­sie­ring. Før­ste punkt på dags­or­de­nen bli­ver at dis­ku­te­re fæl­les reg­ler for for­de­ling af de in­di­rek­te om­kost­nin­ger, der føl­ger med fonds­fi­nan­si­e­ret forsk­ning på universiteterne.

”Re­ge­rin­gen vil etab­le­re et Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring med re­præ­sen­tan­ter for pri­va­te og of­fent­li­ge fon­de samt uni­ver­si­te­ter­ne. Forum­met skal styr­ke sam­ar­bej­de, ko­or­di­ne­ring og ar­bejds­de­ling mel­lem ak­tø­rer­ne med fo­kus på for­hold re­la­te­ret til ud­vik­lin­gen i den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring af forsk­nin­gen. Jeg fo­re­slår i den for­bin­del­se, at det før­ste te­ma for forum­met vil væ­re hånd­te­rin­gen af in­di­rek­te om­kost­nin­ger i for­bin­del­se med ek­stern fi­nan­si­e­ring af forsk­nings­pro­jek­ter. Jeg vil se­ne­re frem­sen­de en in­vi­ta­tion til [nav­net på den på­gæl­den­de fond] til at del­ta­ge i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring,” skri­ver forskningsministeren.

Det nye Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring ud­sprin­ger af et ini­ti­a­tiv i re­ge­rin­gens forsk­nings­po­li­tis­ke stra­te­gi, Dan­mark – klar til frem­ti­den fra de­cem­ber sid­ste år. Fo­re­lø­big har No­vo Nor­disk Fon­den, Lund­beck­fon­den, Vil­lum Fon­den, Ve­lux Fon­den og Carls­berg­fon­det mod­ta­get brev med ori­en­te­rin­gen om mi­ni­ste­rens planer.

Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment un­der­stre­ger dog over for Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de, at der end­nu ik­ke er ta­le om of­fi­ci­el­le in­vi­ta­tio­ner og ”at den en­de­li­ge del­ta­ger­kreds på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke lig­ger fast.”

Donationer giver flaskehalsproblem

Hvert år be­ta­ler pri­va­te fon­de mil­li­ar­der af kro­ner til of­fent­li­ge forsk­nings­pro­jek­ter på lan­dets uni­ver­si­te­ter. Pro­ble­met er, at den mil­li­ards­to­re fonds­støt­te be­ty­der, at uni­ver­si­te­ter­ne pro­du­ce­rer langt me­re forsk­ning end sta­ten har di­men­sio­ne­ret uni­ver­si­te­ter­nes øko­no­mi til at kun­ne producere.

For selv­om fon­de­ne ty­pisk dæk­ker al­le om­kost­nin­ger­ne ved et gi­vent forsk­nings­pro­jekt, så træk­ker den ek­stra forsk­nings­mæng­de og­så yder­li­ge­re om­kost­nin­ger med sig til for ek­sem­pel ek­stra hus­le­je, HR-per­so­na­le, an­læg til for­søgs­dyr, bi­bli­o­te­ka­rer, juri­ster og regnskabsfolk.

Al­le de ek­stra om­kost­nin­ger kan kun dæk­kes af uni­ver­si­te­ter­nes så­kald­te ba­sis­mid­ler, som el­lers skul­le væ­re gå­et til den forsk­ning, som uni­ver­si­tets­le­del­sen har plan­lagt. Når ba­sis­mid­ler­ne for­svin­der i takt med øge­de fonds­be­vil­lin­ger, bli­ver uni­ver­si­te­ter­nes stra­te­gi­ske hand­le­rum der­for begrænset.

De pri­va­te fon­des støt­te til forsk­nin­gen har over de se­ne­ste år haft et mar­kant vok­sen­de om­fang. I 2016 ud­be­tal­te fon­de­ne 3,6 mia. kr. til vi­den­ska­be­li­ge for­mål, og fonds­be­vil­lin­ger­ne sti­ger fort­sat, men det gør drifts­be­vil­lin­ger­ne fra sta­ten til gen­gæld ik­ke. Der­med kan man sam­men­lig­ne uni­ver­si­te­ter­nes si­tu­a­tion med en fa­brik, der har tre pro­duk­tions­linjer med sam­le­bånd og pak­ke­an­læg, som al­le kø­rer i døgn­drift. Da salgs­af­de­lin­gen bli­ver ved at hi­ve fle­re or­dre hjem end der er ka­pa­ci­tet til at pro­du­ce­re, har fa­brik­ken kun to mu­lig­he­der: En­ten må den kø­be sig til en ny pro­duk­tions­linje el­ler og­så må man ud­sky­de gam­le or­dre fra nog­le af de fa­ste kunder.

Re­ge­rin­gen øn­sker den før­ste løs­ning og sy­nes, at fon­de­ne skal væ­re med til at be­ta­le for ka­pa­citets­udvidelsen. Men det stri­der grund­læg­gen­de med fon­de­nes fi­lo­so­fi at be­ta­le uni­ver­si­tets­drift frem­for forsk­ning, på­pe­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Mads Lebech.

”Det er vig­tigt for fon­de, at de­res forsk­ning er ’me­re-forsk­ning’, og ik­ke ’i-ste­det-for-forsk­­ning’,” si­ger han.

Mere forskningskapacitet koster

In­du­stri­ens Fond støt­ter år­ligt med to- og tre-cif­re­de mil­li­onbe­løb til in­nova­tions­forsk­ning og er­hverv­s­ø­ko­no­misk forsk­ning. I lig­hed med fle­re an­dre fon­de, me­ner Mads Le­bech ik­ke, at det er fon­dens op­ga­ve at dæk­ke uni­ver­si­te­ter­nes drift.

”Vi me­ner jo, at vi be­ta­ler de re­el­le om­kost­nin­ger ved forsk­nin­gen, for vi be­ta­ler jo ik­ke blot for en pro­fes­sor-løn, men for al­le de spe­ci­fik­ke om­kost­nin­ger, der er ved forsknings­projektet og ad­mi­ni­stra­tio­nen af det. In­du­stri­ens Fond be­ta­ler for al­le de om­kost­nin­ger, som forsk­nings­pro­jek­tet på­fø­rer uni­ver­si­tet,” si­ger han.

Mads Le­bech me­ner der­for, at det bør ind­gå i over­vej­el­ser­ne, hvor­dan Dan­mark ved hjælp af of­fent­li­ge forsk­nings­mid­ler bed­re kan ud­nyt­te fon­de­nes støt­te til den of­fent­li­ge forskning.

”Den of­fent­li­ge forsk­ning ny­der godt af man­ge pri­va­te fonds­fi­nan­si­e­rings­kro­ner. Og fon­de­nes forsk­nings­fi­nan­si­e­ring dæk­ker al­le pro­jektom­kost­nin­ger ved forsk­nin­gen. Så de om­kost­nin­ger der er ved at dri­ve uni­ver­si­tet og skaf­fe fonds­fi­nan­si­e­ret ’me­re-forsk­ning’, dem bur­de sta­ten over­ve­je at dæk­ke så­le­des, at man sik­rer, at det ik­ke bli­ver ’i-ste­det-for-forsk­ning’,” si­ger han.

Kodeks for forskningsfinansiering

In­du­stri­ens Fond er en af de fon­de, som i de kom­men­de år for­ven­tes at øge uddelings­niveauet væ­sent­ligt. Fon­den har en uddelings­ramme på 250 mio. kr. i år 2018 og sam­ti­dig er fonds­be­sty­rel­sen i øje­blik­ket ved at re­vi­de­re fon­dens stra­te­gi. Selv­om fon­den er stor på det erhvervs­økonomiske forsk­nings­felt, så ud­de­ler den ik­ke li­ge så me­get til forsk­ning, som de sto­re fon­de, der står på forsknings­ministerens invitations­liste til de kom­men­de drøf­tel­ser i Forum for Forskningsfinansiering.

”Det ty­der på, at man har valgt at gi­ve det na­tur­fag­li­ge forsk­nings­om­rå­de før­ste pri­o­ri­tet i den de­bat. Det er selv­føl­ge­lig et stra­te­gisk valg, som det står dem, der in­vi­te­rer frit for at ta­ge. Det er me­get na­tur­ligt, og det har vi in­gen pro­ble­mer med, vi har nok at se til i for­vej­en. Og kan man få en fæl­les for­stå­el­se med de stør­ste fon­de, så er der sik­kert man­ge uni­ver­si­te­ter, der vil sy­nes, at så skal de min­dre forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de føl­ge det sam­me ko­deks,” si­ger Mads Lebech.

En løs­ning kun­ne væ­re at fon­de­ne i forum­met ind­vil­ger i at be­ta­le en stør­re over­he­ad-til­læg, der kan bi­dra­ge til at dæk­ke uni­ver­si­te­ter­nes in­di­rek­te om­kost­nin­ger på sam­me må­de, som de stats­li­ge fon­de – Dan­marks Grund­forsk­nings­fond, Dan­marks Frie Forsk­nings­fond og Dan­marks Innovationsfond.

For In­du­stri­ens Fond vil det dog væ­re op til fonds­be­sty­rel­sen at be­slut­te fra gang til gang, og fon­den vil for­ment­lig ik­ke fø­le sig for­plig­tet til at føl­ge et evt. ko­deks i Forum for Forskningsfinansiering.

”Man skal jo hu­ske på, at det er uni­ver­si­te­ter­ne selv, der sø­ger om be­vil­lin­ger til nog­le pro­jek­ter. Vi har et godt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med uni­ver­si­te­ter­ne, så vi ser ik­ke det sto­re skis­ma, som bli­ver teg­net op. Men vi vil føl­ge de­bat­ten med in­ter­es­se,” si­ger Mads Lebech.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Artikler om indirekte omkostninger

 

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer