Fonde, universiteter og politikere skal nedbryde kønsbarrierer i dansk forskning

Iføl­ge en ny un­der­sø­gel­se fra Carls­berg­fon­det har 90 pro­cent af de kvin­de­li­ge for­ske­re op­le­vet kar­ri­e­re­hin­drin­ger grun­det de­res køn. Der er talt nok om ud­for­drin­ger­ne med køns­di­ver­si­tet på uni­ver­si­te­ter­ne – nu er det tid til hand­ling, me­ner Carls­berg­fon­dets for­mand Flem­m­ing Besenbacher.

Flemming Besenbacher (foto: Carlsbergfondet)
For­mand for Carls­ber­gon­det Flem­m­ing Be­sen­ba­cher op­for­drer fon­de, uni­ver­si­te­ter og po­li­ti­ke­re til på hver på sin må­de at med­vir­ke til, at an­de­len af kvin­de­li­ge for­ske­re øges til gavn for dansk forsk­ning og det dan­ske sam­fund (fo­to: Carlsbergfondet).

”Vi bryster os of­te af, at vi er kom­met langt med li­ge­stil­lin­gen i det dan­ske sam­fund, men det gæl­der ik­ke i til­stræk­ke­ligt om­fang i forsk­nings­ver­de­nen. Vi mang­ler at ned­bry­de de man­ge iden­ti­fi­ce­re­de bar­ri­e­rer, så der bli­ver li­ge mu­lig­he­der for al­le for­ske­re uan­set køn.”

Så­dan ly­der den kon­tan­te mel­ding fra for­man­den for Carls­berg­fon­det Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en kro­nik i Ber­ling­s­ke.

Her op­for­drer Flem­m­ing Be­sen­ba­cher fon­de, uni­ver­si­te­ter og po­li­ti­ke­re til på hver på sin må­de at med­vir­ke til, at an­de­len af kvin­de­li­ge for­ske­re øges til gavn for dansk forsk­ning og det dan­ske samfund.

I kro­nik­ken re­fe­re­rer Flem­m­ing Be­sen­ba­cher til en ny spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, som Carls­berg­fon­det har gen­nem­ført blandt si­ne be­vil­lings­mod­ta­ge­re og le­den­de ak­tø­rer i den dan­ske forskningsverden.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen me­ner 96 pro­cent af de ads­purg­te kvin­der, at den la­ve an­del af kvin­de­li­ge for­ske­re er et pro­blem, mens den op­fat­tel­se de­les af 70 pro­cent af mændene.

Ubevidste bias ved rekruttering

Blandt de mest ud­tal­te bar­ri­e­rer for kvin­der, der øn­sker en for­sker­kar­ri­e­re, frem­hæ­ver 70 pro­cent af kvin­der­ne ube­vid­ste bi­as i for­bin­del­se med re­k­rut­te­rin­gen som af­gø­ren­de. Den op­fat­tel­se de­les kun af hver fjer­de ads­purg­te mand.

Af un­der­sø­gel­sen frem­går end­vi­de­re, at he­le 90 pro­cent af de kvin­de­li­ge for­ske­re har op­le­vet kar­ri­e­re­hin­drin­ger grun­det de­res køn.

”Det er ik­ke blot for­kert ud fra en li­ge­værds­tan­ke, men det er og­så uhen­sigts­mæs­sigt, når man an­er­ken­der forsk­nin­gens be­tyd­ning for vo­res vær­di­ska­bel­se i sam­fun­det og vo­res vel­stand. For et land som Dan­mark, der le­ver af at eks­por­te­re knowhow, er det et stort pro­blem, når mand­li­ge og kvin­de­li­ge for­ske­re ik­ke har de sam­me kar­ri­e­re­mu­lig­he­der,” skri­ver Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i Berlingske-kronikken.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at le­del­ser­ne på uni­ver­si­te­ter­ne – in­sti­tut­be­sty­re­re, de­ka­ner og rek­to­rer – spil­ler en af­gø­ren­de rol­le, og de bør be­gyn­de at for­hol­de sig langt me­re ak­tivt til ud­for­drin­gen om­kring køns­di­ver­si­tet, me­ner Flem­m­ing Besenbacher.

”Ti­den er nu kom­met til, at Dan­mark for al­vor ryk­ker sig, hvad an­går køns­di­ver­si­te­ten blandt fa­stan­sat­te lek­to­rer og pro­fes­so­rer på uni­ver­si­te­ter­ne. Der er talt nok om ud­for­drin­ger­ne, nu er det tid til hand­ling,” skri­ver Flem­m­ing Besenbacher.

Han po­in­te­r­er, at Carls­berg­fon­det har gjort køns­di­ver­si­tet i dansk forsk­ning til et af si­ne fi­re stra­te­gi­ske pej­le­mær­ker i fon­dens stra­te­gi for 2019-2023, li­ge­som det i for­bin­del­se med det ny­ligt of­fent­lig­gjor­te Op­slag 2020 er gjort klart, at må­let på sigt er at stræ­be ef­ter at op­nå en kva­li­fi­ce­ret li­ge køns­for­de­ling blandt Carls­berg­fon­dets bevillingshavere.

Der­u­d­over vil fon­den for­sø­ge frem­over i hø­je­re grad at syn­lig­gø­re kvin­de­li­ge rol­lemo­del­ler, sær­ligt pro­fes­so­rer, på uni­ver­si­te­ter­ne. Som det er i dag, er un­der en fjer­de­del, 23 pro­cent, af de dan­ske pro­fes­so­rer kvinder.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…