Fonde, universiteter og politikere skal nedbryde kønsbarrierer i dansk forskning

Ifølge en ny undersøgelse fra Carlsbergfondet har 90 procent af de kvindelige forskere oplevet karrierehindringer grundet deres køn. Der er talt nok om udfordringerne med kønsdiversitet på universiteterne – nu er det tid til handling, mener Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher.

Flemming Besenbacher (foto: Carlsbergfondet)
For­mand for Carls­ber­gon­det Flem­m­ing Be­sen­ba­cher op­for­drer fon­de, uni­ver­si­te­ter og po­li­ti­ke­re til på hver på sin må­de at med­vir­ke til, at an­de­len af kvin­de­li­ge for­ske­re øges til gavn for dansk forsk­ning og det dan­ske sam­fund (fo­to: Carlsbergfondet).

”Vi bryster os of­te af, at vi er kom­met langt med li­ge­stil­lin­gen i det dan­ske sam­fund, men det gæl­der ik­ke i til­stræk­ke­ligt om­fang i forsk­nings­ver­de­nen. Vi mang­ler at ned­bry­de de man­ge iden­ti­fi­ce­re­de bar­ri­e­rer, så der bli­ver li­ge mu­lig­he­der for al­le for­ske­re uan­set køn.”

Så­dan ly­der den kon­tan­te mel­ding fra for­man­den for Carls­berg­fon­det Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en kro­nik i Ber­ling­s­ke.

Her op­for­drer Flem­m­ing Be­sen­ba­cher fon­de, uni­ver­si­te­ter og po­li­ti­ke­re til på hver på sin må­de at med­vir­ke til, at an­de­len af kvin­de­li­ge for­ske­re øges til gavn for dansk forsk­ning og det dan­ske samfund.

I kro­nik­ken re­fe­re­rer Flem­m­ing Be­sen­ba­cher til en ny spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, som Carls­berg­fon­det har gen­nem­ført blandt si­ne be­vil­lings­mod­ta­ge­re og le­den­de ak­tø­rer i den dan­ske forskningsverden.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen me­ner 96 pro­cent af de ads­purg­te kvin­der, at den la­ve an­del af kvin­de­li­ge for­ske­re er et pro­blem, mens den op­fat­tel­se de­les af 70 pro­cent af mændene.

Ubevidste bias ved rekruttering

Blandt de mest ud­tal­te bar­ri­e­rer for kvin­der, der øn­sker en for­sker­kar­ri­e­re, frem­hæ­ver 70 pro­cent af kvin­der­ne ube­vid­ste bi­as i for­bin­del­se med re­k­rut­te­rin­gen som af­gø­ren­de. Den op­fat­tel­se de­les kun af hver fjer­de ads­purg­te mand.

Af un­der­sø­gel­sen frem­går end­vi­de­re, at he­le 90 pro­cent af de kvin­de­li­ge for­ske­re har op­le­vet kar­ri­e­re­hin­drin­ger grun­det de­res køn.

”Det er ik­ke blot for­kert ud fra en li­ge­værds­tan­ke, men det er og­så uhen­sigts­mæs­sigt, når man an­er­ken­der forsk­nin­gens be­tyd­ning for vo­res vær­di­ska­bel­se i sam­fun­det og vo­res vel­stand. For et land som Dan­mark, der le­ver af at eks­por­te­re knowhow, er det et stort pro­blem, når mand­li­ge og kvin­de­li­ge for­ske­re ik­ke har de sam­me kar­ri­e­re­mu­lig­he­der,” skri­ver Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i Berlingske-kronikken.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at le­del­ser­ne på uni­ver­si­te­ter­ne – in­sti­tut­be­sty­re­re, de­ka­ner og rek­to­rer – spil­ler en af­gø­ren­de rol­le, og de bør be­gyn­de at for­hol­de sig langt me­re ak­tivt til ud­for­drin­gen om­kring køns­di­ver­si­tet, me­ner Flem­m­ing Besenbacher.

”Ti­den er nu kom­met til, at Dan­mark for al­vor ryk­ker sig, hvad an­går køns­di­ver­si­te­ten blandt fa­stan­sat­te lek­to­rer og pro­fes­so­rer på uni­ver­si­te­ter­ne. Der er talt nok om ud­for­drin­ger­ne, nu er det tid til hand­ling,” skri­ver Flem­m­ing Besenbacher.

Han po­in­te­r­er, at Carls­berg­fon­det har gjort køns­di­ver­si­tet i dansk forsk­ning til et af si­ne fi­re stra­te­gi­ske pej­le­mær­ker i fon­dens stra­te­gi for 2019-2023, li­ge­som det i for­bin­del­se med det ny­ligt of­fent­lig­gjor­te Op­slag 2020 er gjort klart, at må­let på sigt er at stræ­be ef­ter at op­nå en kva­li­fi­ce­ret li­ge køns­for­de­ling blandt Carls­berg­fon­dets bevillingshavere.

Der­u­d­over vil fon­den for­sø­ge frem­over i hø­je­re grad at syn­lig­gø­re kvin­de­li­ge rol­lemo­del­ler, sær­ligt pro­fes­so­rer, på uni­ver­si­te­ter­ne. Som det er i dag, er un­der en fjer­de­del, 23 pro­cent, af de dan­ske pro­fes­so­rer kvinder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer