Annoncespot_img

Forskningens vismænd: Store konsekvenser for samfundet hvis fondsmidler håndteres forkert

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd sender nu en advarsel til både de private fonde, universiteterne og det politiske system. De mange penge til forskning fra private fonde giver gyldne muligheder. Men fondenes forskningsfinansiering risikerer også at gøre skade på samfundet, hvis den håndteres forkert.

Jens Oddershede (foto: Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd)
Jens Od­ders­he­de har ind­til 31. marts 2020 stå­et i spid­sen for Dan­marks Forsk­nings- og in­nova­tions­po­li­ti­ske Råd. I en net­op of­fent­lig­gjort rap­port ad­va­rer han og rå­det om, at det kan gø­re me­re ska­de end gavn, hvis de sti­gen­de be­vil­lin­ger fra pri­va­te fon­de til forsk­ning hånd­te­res for­kert (fo­to: Thor­b­jørn Han­sen, Kontraframe).

Det kun­ne ly­de som den re­ne lyk­ke for dansk forsk­ning. Fra 2008 til 2018 steg de pri­va­te fon­des be­vil­lin­ger til forsk­ning med he­le 210 pct. Fon­de­nes sats­ning på forsk­ning har al­drig væ­ret me­re mas­siv, og de­res øko­no­mi­ske be­tyd­ning har al­drig væ­ret stør­re. I dag bi­dra­ger de pri­va­te fon­de me­re end de of­fent­li­ge forsk­nings­fon­de til pulj­en med ek­ster­ne mid­ler, der kan sø­ges af dan­ske forskere.

Men selv­om de man­ge pen­ge er en gyl­den mu­lig­hed, så er de ik­ke kun af det go­de, ad­va­rer Dan­mark Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­tisk Råd, DFiR, i den net­op of­fent­lig­gjor­te rap­port ‘Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – for­an­drin­ger og kon­se­kven­ser’.

“Nu skal der ske no­get. For om gan­ske kort tid bli­ver den pri­va­te fi­nan­si­e­ring så høj, at hvis vi ik­ke har styr på dis­se mu­lig­he­der, så ri­si­ke­rer vi, at vi ik­ke får det ful­de ud­byt­te af de man­ge pen­ge,” si­ger den net­op af­gå­e­de for­mand for rå­det, Jens Oddershede.

Jens Od­ders­he­de har ind­til 31. marts 2020 stå­et i spid­sen for DFiR og er net­op trå­dt til­ba­ge i over­ens­stem­mel­se med rå­dets re­gel om, at med­lem­mer hø­jest må sid­de i seks år. Rap­por­ten er Jens Od­ders­he­des sid­ste af­tryk som for­mand, og den vi­ser ty­de­ligt, at han og re­sten af DFiR øn­sker at se hand­ling nu.

“Ud­vik­lin­gen kan få så sto­re kon­se­kven­ser for, hvad der i Dan­mark bli­ver for­sket i, og hvad der bli­ver ud­dan­net i, at der nu er be­hov for en forsk­nings­po­li­tisk og sam­funds­mæs­sig drøf­tel­se og må­ske og­så be­slut­nin­ger om, hvad der fremad­ret­tet skal ske,” skri­ver DFiR i rapporten.

DFiRs rol­le er at rå­d­gi­ve mi­ni­stre, Fol­ke­tin­get og be­folk­nin­gen om ak­tu­el­le spørgs­mål om den forsk­nings- og in­nova­tions­po­li­ti­ske si­tu­a­tion. Rå­det er for forsk­ning og in­nova­tion, hvad de øko­no­mi­ske vis­mænd er for økonomien.

I rap­por­ten gi­ver rå­det tre an­be­fa­lin­ger til ak­tø­rer­ne i dansk forsk­nings­fi­nan­se­ring for at ska­be den størst mu­li­ge ge­vinst ved de be­ty­de­li­ge forsk­nings­mid­ler fra fon­de – pri­va­te så­vel som offentlige.

På høje tid at få styr på indirekte omkostninger

Én af an­be­fa­lin­ger­ne hand­ler om den ef­ter­hån­den vel­kend­te dis­kus­sion om uni­ver­si­te­ter­nes in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved forsk­ning som f.eks. hus­le­je, vand og var­me. Iføl­ge DFiR bør forsk­nings­ak­tø­rer­ne ud­vik­le en “trans­pa­rent, bæ­re­dyg­tig og lang­tids­hold­bar mo­del for fi­nan­si­e­ring af forsk­ning gen­nem så­vel ba­sis­mid­ler som ek­ster­ne mid­ler. Som led he­ri skal ud­vik­les en fæl­les ens­ar­tet mo­del for op­gø­rel­se af in­di­rek­te om­kost­nin­ger,” skri­ver rå­det i sin anbefaling.

– Jens Od­ders­he­de, op­for­drin­gen til at ud­vik­le en fi­nan­si­e­rings­mo­del har væ­ret frem­sat man­ge gan­ge før. Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring har ar­bej­det på en mo­del læn­ge, og al­le la­der til at væ­re eni­ge om, at så­dan en mo­del er nød­ven­dig. Al­li­ge­vel er der ik­ke sket no­get. Kan DFiR kom­me med me­re kon­kre­te an­be­fa­lin­ger til, hvor­dan mo­del­len skal skru­es sammen?

“Som du si­ger er al­le mu­li­ge an­dre og­så kom­met med den her op­for­dring gen­nem lang tid. Vi kun­ne og­så ha­ve skre­vet, at nu ser vi me­get ger­ne, at Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring kom­mer til et kon­kret re­sul­tat. An­dre lan­de kan gø­re det. Hvis fon­de­ne skal væ­re med til at fi­nan­si­e­re in­di­rek­te om­kost­nin­ger, så skal fon­de­ne jo væ­re sten­sik­re på, hvad de fi­nan­si­e­rer. Der må ik­ke væ­re uklar­he­der i, hvad pen­ge­ne bli­ver brugt til. Der­for ta­ler vi om en ‘fæl­les’ mo­del. Det er en god idé, at uni­ver­si­te­ter­ne nu la­ver en bud­get­mo­del, som gør det syn­ligt bå­de for pri­va­te og of­fent­li­ge fon­de, hvad de in­di­rek­te om­kost­nin­ger re­elt er, og hvad pen­ge­ne bli­ver brugt til,” si­ger Jens Oddershede.

– Men uni­ver­si­te­ter­ne si­ger, at blandt an­det for­skel­li­ge hus­le­je­ni­veau­er gør det van­ske­ligt at la­ve en fæl­les mo­del. Hvis man le­jer si­ne byg­nin­ger af sta­ten midt i Kø­ben­havn, så ko­ster det ik­ke det sam­me, som hvis man ejer si­ne byg­nin­ger på en mark uden for en provinsby.

“Men det er jo ik­ke umu­ligt, det er ba­re lidt ind­vik­let,” si­ger Jens Oddershede.

– Så par­ter­ne kan ef­ter din me­ning ik­ke bli­ve ved med at dis­ku­te­re den her sag?

“Nej. For fon­de­ne vil ik­ke be­ta­le for no­get, som de ik­ke ved, hvad er. Og det sy­nes jeg er rig­tigt. Uni­ver­si­te­ter­ne si­ger, at ud­gif­ter­ne er svæ­re at gø­re op. Men hvis man skal lø­se den gor­di­ske knu­de, skal man star­te med at gø­re beg­ge de­le: Fon­de­ne skal ac­cep­te­re at be­ta­le nog­le in­di­rek­te om­kost­nin­ger, men uni­ver­si­te­ter­ne skal og­så ac­cep­te­re, at der skal væ­re syn­lig­hed om om­kost­nin­ger­ne. Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring skal ha­ve fred til at fin­de en mo­del. Men vi si­ger og­så: Kæ­re ven­ner, det er snart ved at væ­re i 12. ti­me. Nu skal der ske no­get,” si­ger Jens Oddershede.

– I rap­por­ten an­be­fa­ler I at ud­vik­le en ‘bæ­re­dyg­tig fi­nan­si­e­rings­mo­del’, der skal kun­ne bru­ges un­der ret for­skel­li­ge sce­na­ri­er. Det gør op­ga­ven de­sto svæ­re­re. Kun­ne en løs­ning væ­re at la­ve en tids­be­græn­set mo­del, som gæl­der fem el­ler ti år og så af­ta­le at re­vi­de­re den?

“Ab­so­lut. Man skal ba­re star­te et sted. Og i f.eks. Sve­ri­ge ar­bej­der man og­så med en tids­be­græn­set mo­del,” si­ger Jens Oddershede.

Universiteterne skal tage initiativ

I rap­por­ten an­be­fa­ler DFiR og­så at pri­o­ri­te­re di­a­lo­gen højt mel­lem de forsk­nings­ud­før­en­de par­ter (uni­ver­si­te­ter, uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­ler og øv­ri­ge of­fent­li­ge forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner) og de forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de par­ter (of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de) for at sik­re den bedst mu­li­ge ud­nyt­tel­se af de mid­ler, der til­fly­der forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner­ne til forskning.

Di­a­lo­gen skal for fon­de­ne hand­le om det an­svar, der føl­ger med, når de­res an­del af forsk­nings­fi­nan­si­e­rin­gen bli­ver så høj, at de­res be­vil­lin­ger ik­ke læn­ge­re er et sup­ple­ment til forsk­nin­gen, men et bi­drag, som in­sti­tu­tio­ner­ne i sti­gen­de grad bli­ver af­hæn­gi­ge af, skri­ver DFiR i rapporten.

– Men har DFiR kon­kre­te an­be­fa­lin­ger til de pri­va­te fon­de i for­hold til, hvor­dan de skal gå til den­ne di­a­log med uni­ver­si­te­ter­ne og de an­dre forskningsinstitutioner?

“Nej, for vi kan jo ik­ke for­tæl­le fon­de­ne, hvad de skal gø­re. De er selv­stæn­di­ge og har en fun­dats fast­lagt af stif­ter­ne, og vi kan ik­ke gri­be ind i fon­de­nes fri­hed. Men vi for­sø­ger at si­ge til fon­de­ne: Gå i di­a­log med uni­ver­si­te­ter­ne og vær lyd­hø­re. Men fon­de­ne kan ik­ke ha­ve en di­a­log, hvis det ik­ke er klart, hvad uni­ver­si­te­tet ger­ne vil gø­re. Så di­a­lo­gen for­ud­sæt­ter, at uni­ver­si­te­ter­ne har gjort sig klart, hvad de vil. Og så ved vi jo godt, at vi spar­ker en åben dør ind, for man­ge fon­de har al­le­re­de den di­a­log,”, si­ger Jens Oddershede.

– Nog­le uni­ver­si­te­ter har meldt ud, at de har tænkt sig at in­vi­te­re pri­va­te fon­de til kaf­fe, så fon­de­ne kan få me­re ind­fly­del­se på forsk­nings­stra­te­gi­en. Hvad si­ger DFiR til dét?

“Det sy­nes vi ik­ke er det rig­ti­ge. Uni­ver­si­te­tet re­præ­sen­te­rer sam­fun­dets in­ter­es­ser, og det skal uni­ver­si­te­ter­ne gø­re, så læn­ge de er of­fent­li­ge. Der­for skal uni­ver­si­te­ter­ne ta­ge ini­ti­a­ti­vet. Uni­ver­si­te­ter­ne kan sag­tens in­vi­te­re fon­de­ne ind til dis­kus­sion, og uni­ver­si­te­ter­ne kan og­så la­de sig på­vir­ke af, hvad fon­de­ne si­ger. Men i sid­ste in­stans er det uni­ver­si­te­ter­ne, der skal stå på mål for forsk­nin­gen. Og sik­re at vi for­sker i no­get sam­funds­mæs­sigt re­le­vant. Det er rig­tigst, at uni­ver­si­te­ter­ne be­stem­mer stra­te­gi og forsk­nings­om­rå­der. Fon­de­ne må så vur­de­re, om det er i over­ens­stem­mel­se med de­res fun­dats at støt­te den forsk­ning,” si­ger Jens Oddershede.

Universiteters kerneprodukt er i fare

DFiRs sid­ste an­be­fa­ling hand­ler om at hol­de tæt øje med, om den sti­gen­de mæng­de pri­va­te fonds­mid­ler i dansk forsk­ning er ved at ska­de den forsk­nings­ba­se­re­de undervisning.

Be­kym­rin­gen er, at når uni­ver­si­te­ter­ne selv skal dæk­ke en stor del af de in­di­rek­te om­kost­nin­ger til den fonds­fi­nan­si­e­re­de forsk­ning på nog­le få fag­om­rå­der, så må uni­ver­si­te­ter­ne sam­ti­dig træk­ke pen­ge ud af de an­dre forskningsfelter.

“De da­ta, som DFiR har ind­dra­get, vi­ser in­di­ka­tio­ner på den op­le­vel­se af, at der er fær­re forsk­nings­mid­ler, som nog­le vi­den­ska­be­li­ge me­d­ar­bej­de­re gi­ver ud­tryk for. Hvis den fa­ste stab af vi­den­ska­be­li­ge me­d­ar­bej­de­re, der i høj grad va­re­ta­ger den forsk­nings­ba­se­re­de ud­dan­nel­se, har fær­re forsk­nings­mid­ler, vil forsk­nings­ba­se­rin­gen på sigt bli­ve tyn­de­re,” skri­ver DFiR i rapporten.

Fon­de­ne kan kun træk­ke tæp­pet væk, hvis sam­fun­det i ly af den øge­de pri­va­te fi­nan­si­e­ring re­du­ce­rer sin egenfinansiering

Jens Od­ders­he­de – af­gå­en­de for­mand, Dan­marks Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­ti­ske Råd

– Si­ger DFiR her – sat lidt på spid­sen – at de pri­va­te fonds­mid­ler er ved at træk­ke tæp­pet væk un­der uni­ver­si­te­ter­nes vig­tig­ste pro­dukt, nem­lig det bre­de ud­bud af dyg­ti­ge kan­di­da­ter, som har mod­ta­get forsk­nings­ba­se­ret un­der­vis­ning af hø­je­ste kvalitet?

“Fon­de­ne kan kun træk­ke tæp­pet væk, hvis sam­fun­det i ly af den øge­de pri­va­te fi­nan­si­e­ring re­du­ce­rer sin egen­fi­nan­si­e­ring. Så i vir­ke­lig­he­den er det her en be­sked til sta­ten om, at man alt­så ik­ke kan slip­pe bil­li­ge­re, ba­re for­di fon­de­ne kom­mer med fle­re pen­ge. For så ri­si­ke­rer man, at sto­re de­le af den grund­lags­ska­ben­de forsk­nings­ba­se­re­de ud­dan­nel­se, som trods alt er ker­ne­pro­duk­tet fra uni­ver­si­te­tet i form af al­le de nye dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re, der sid­der rundt i he­le lan­det, bli­ver ska­det. Og det vil jo væ­re ka­ta­stro­falt. Så vi si­ger til det of­fent­li­ge: Pas på. Lad væ­re med at tro, at I kan over­la­de an­sva­ret for alt, hvad der fo­re­går på uni­ver­si­te­ter­ne, til fon­de­ne. For det kan I ik­ke,” si­ger Jens Oddershede.

– Kun­ne det ik­ke væ­re en løs­ning, at man på uni­ver­si­te­ter­ne ba­re tak­ke­de nej til fondsmidler?

“Det vil­le væ­re en me­get uhel­dig kon­se­kvens, som desvær­re kan bli­ve re­el, hvis man ik­ke fin­der ud af at la­ve en god mo­del for fi­nan­si­e­ring af in­di­rek­te om­kost­nin­ger og fin­der ud af, at sta­ten fort­sat skal bak­ke op om den forsk­nings­ba­se­re­de ud­dan­nel­se. Ge­ne­relt står der i den­ne rap­port, at ud­vik­lin­gen i fi­nan­si­e­ring fra de pri­va­te fon­de er en gyl­den mu­lig­hed. Det er fan­ta­stisk, at de pri­va­te fon­de gi­ver så man­ge pen­ge til forsk­ning. Men tin­ge­ne kom­mer alt­så ik­ke af sig selv, kæ­re ven­ner. Vi skal væ­re op­mærk­som på for­skel­li­ge ting, som vi ik­ke må gø­re galt i den her pro­ces,” si­ger Jens Oddershede.

Blå bog: Jens Od­ders­he­de
  • Pro­fes­sor, dr. scient.
  • Dan­marks Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­ti­ske Råd, for­mand (2014-2020)
  • Ve­lux Fon­den, be­sty­rel­ses­med­lem (2014-)
  • For­mand for Ko­or­di­na­tions­ud­val­get for Forsk­ning 2004-2006
  • For­mand i Rek­tor­kol­le­gi­et 2005-2014, næst­for­mand 2002-2005, 
  • Rek­tor for Syd­dansk Uni­ver­si­tet 2001-2014
  • De­kan for Det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge Faku­l­tet ved Syddansk/Odense Uni­ver­si­tet, 1992-2001

Det kan nem­lig få sam­funds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, hvis ik­ke de øge­de mid­ler fra pri­va­te fon­de hånd­te­res hen­sigts­mæs­sigt, si­ger Jens Oddershede.

“Vi ri­si­ke­rer at kom­me i en si­tu­a­tion, hvor no­get sam­funds­re­le­vant forsk­ning sim­pelt­hen for­ment­lig ik­ke kan la­de sig gø­re. Der­for må det of­fent­li­ge ik­ke re­du­ce­re si­ne forsk­nings­be­vil­lin­ger i takt med, at de pri­va­te fon­de øger de­res be­vil­lin­ger. For fon­de­nes fun­dat­ser kan jo for­hin­dre, at de kan gi­ve støt­te til no­get af den forsk­ning som sam­fun­det har brug for. Der­for kan det of­fent­li­ge ik­ke over­la­de det til pri­va­te at fi­nan­si­e­re ho­ved­par­ten af dansk forsk­ning,” slut­ter Jens Oddershede.
 

FAKTA: Tre anbefalinger i DFiRs nye rapport

  • An­be­fa­ling 1: Pri­o­ritér di­a­lo­gen højt mel­lem de forsk­nings­ud­før­en­de par­ter (uni­ver­si­te­ter, uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­ler og øv­ri­ge of­fent­li­ge forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner) og de forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de par­ter (of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de) for at sik­re den bedst mu­li­ge ud­nyt­tel­se af de mid­ler, der til­fly­der forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner­ne til forskning. 
  • An­be­fa­ling 2: Der skal mel­lem de in­vol­ve­re­de par­ter ud­vik­les en trans­pa­rent, bæ­re­dyg­tig og lang­tids­hold­bar mo­del for fi­nan­si­e­ring af forsk­ning gen­nem så­vel ba­sis­mid­ler som ek­ster­ne mid­ler. Som led he­ri skal ud­vik­les en fæl­les, ens­ar­tet mo­del for op­gø­rel­se af in­di­rek­te omkostninger.
  • An­be­fa­ling 3: Det skal un­der­sø­ges, hvil­ke kon­se­kven­ser æn­drin­ger­ne i forsk­nings­fi­nan­si­e­ring har for ud­bud­det og kva­li­te­ten af forsk­nings­ba­se­ret uddannelse.

Læs he­le rap­por­ten her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer