Forskningsordfører: Forum for Forskningsfinansiering virker som en syltekrukke

Den kon­ser­va­ti­ve forsk­nings­ord­fø­rer Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll er kri­tisk over for mang­len på ak­ti­vi­tet i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Hun vil nu be­de forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) om at re­de­gø­re for, hvad der foregår.

Forskningsfinansiering syltet
Forsk­nings­ord­fø­re­ren fra De Kon­ser­va­ti­ve har bedt Ud­­dan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ren om at re­de­gø­re for ak­ti­vi­te­ter­ne i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, men hun er ik­ke til­freds med svaret.

Forsk­nings­ord­fø­rer Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll fra De Kon­ser­va­ti­ve vil ha­ve forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­­boe-Jør­­gen­­sen (S) på ba­nen i sa­gen om Forum for Forskningsfinansiering.

Iføl­ge Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll sker der for lidt i forum­met, der har lig­get stil­le i knap et år ef­ter se­ne­ste mø­de, selv­om Dan­ske Uni­ver­si­te­ter har meldt ud, at de er klar med et bud på en mo­del for fi­nan­si­e­ring af de in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­fi­nan­si­e­ret forskning.

Iføl­ge Ud­­dan­­nel­­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ren er covid-19 år­sa­gen til den mang­len­de ak­ti­vi­tet i Forum for Forskningsfinansiering.

Men den for­kla­ring gi­ver ik­ke me­get me­ning, me­ner Ka­ta­ri­na Ammitzbøll.

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring vir­ker til at væ­re en syltekrukke.

Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll – Forsk­nings­ord­fø­rer, De Konservative

“Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring vir­ker til at væ­re en syl­te­kruk­ke. Jeg kan ik­ke for­stå, at man ik­ke kan hol­de mø­der på grund af covid-19. Vi hol­der jo mø­der he­le ti­den, så det kan man godt. Det er kri­tisa­belt, at man ik­ke hol­der mø­de, for fonds­mid­ler­ne til forsk­ning skul­le væ­re en win-win, hvor der ik­ke er no­gen, der fø­ler sig som ta­be­re, og hvor der op­står gnid­nin­ger med fon­de­ne. Vi er jo me­get gla­de for, at der er sto­re fon­de, der vil bi­dra­ge til forsk­nin­gen,” si­ger hun.

Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll har al­le­re­de bedt Ane Hals­­boe-Jør­­gen­­sen om at re­de­gø­re for ak­ti­vi­te­ter­ne i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, men hun er ik­ke til­freds med sva­ret.

“I sva­ret står, at par­ter­ne i forum­met er i gang med at un­der­sø­ge for­skel­li­ge mo­del­ler for fi­nan­si­e­ring af in­di­rek­te om­kost­nin­ger. Men der står ik­ke no­get om, hvor lang tid, det ta­ger, hvad par­ter­ne kon­kret ser på, og hvad jeg kan for­ven­te som fol­ke­tings­med­lem,” si­ger hun.

Der­for vil hun nu ta­ge fat i mi­ni­ste­ren end­nu en­gang for at få et bed­re svar.

“Jeg har tænkt mig at stil­le spørgs­mål igen og si­ge: ‘Det ly­der ud­mær­ket, men kan vi få ind­sigt i mo­del­ler­ne, og hvor­når kan vi for­ven­te, at der sker no­get? Hvor­for kan man ik­ke hol­de mø­de?’ Det vir­ker som en syl­te­kruk­ke,” si­ger Ka­ta­ri­na Ammitzbøll.

Nysgerrig på skævvridning

Ka­ta­ri­na Am­mitzbølls in­ter­es­se for sa­gen hand­ler blandt an­det om ri­si­ko­en for, at fonds­mid­ler en­der med at skævvri­den forsk­nin­gen, si­ger hun.

“Jeg er me­get op­ta­get af, hvor­dan vi bru­ger vo­res forsk­nings­mid­ler og Dan­marks 1 pct.-målsætning [re­ge­rin­gens mål om at in­ve­ste­re mindst 1 pct. af BNP i of­fent­lig fi­nan­si­e­ret forsk­ning, red.]. Men jeg sy­nes, at der mang­ler no­get gen­nem­sig­tig­hed,” si­ger hun og fortsætter:

Jeg hø­rer jo fra sek­to­ren, at man­ge for­ske­re kom­mer til at to­ne sig i den ret­ning, hvor mid­ler­ne ligger.

Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll – Forsk­nings­ord­fø­rer, De Konservative

“Og så er jeg nys­ger­rig på at vi­de, om der sker en skævvrid­ning, når fon­de­nes be­vil­lin­ger sti­ger. For jeg hø­rer jo fra sek­to­ren, at man­ge for­ske­re kom­mer til at to­ne sig i den ret­ning, hvor mid­ler­ne lig­ger. Der er fle­re for­ske­re, der sy­nes, at de er for­for­delt, for­di de ik­ke for­sker, hvor der er fonds­mid­ler,” si­ger hun.

Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll un­der­stre­ger, at fon­de­nes bi­drag er me­get vel­kom­ne, men at der og­så må ta­ges hen­syn til, at de man­ge og sti­gen­de be­vil­lin­ger fra dan­ske fon­de kan sæt­te uni­ver­si­te­ter­nes ba­sis­mid­ler un­der et vist pres.

“Det er selv­føl­ge­lig me­get vig­tigt, at der er fonds­mid­ler. Det er glim­ren­de, at vi får bå­de pri­va­te og of­fent­li­ge mid­ler ind, så fon­de­ne kan styr­ke for­skel­li­ge om­rå­der, og at ik­ke al­le be­vil­lin­ger er of­fent­li­ge. Men vi er jo og­så in­ter­es­se­ret i, at ba­sis­mid­ler­ne bru­ges bredt på tværs af uni­ver­si­te­ter­nes fag­om­rå­der. På den må­de er der pen­ge til god un­der­vis­ning, de kul­tur­bæ­ren­de sprog­fag samt bred og lang­sig­tet kli­ma­forsk­ning,” si­ger hun.

Ba­sis­mid­ler­ne skal ik­ke mindst væ­re med til at sik­re den lang­sig­te­de grund­forsk­ning, si­ger hun.

“Vær­di­en af den lang­sig­te­de forsk­ning in­den for pan­de­mi og vac­ci­ne ser vi og­så nu. Det var ik­ke no­get, der var smart for ty­ve år si­den el­ler før, da for­sker­ne gik i gang. Det dra­ger vi nyt­te af nu. Det gi­ver vi­den, vi kan le­ve af – og nu og­så over­le­ve på grund af,” si­ger Ka­ta­ri­na Ammitzbøll.

Forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­­boe-Jør­­gen­­sen har få­et fo­re­lagt kri­tik­ken. Mi­ni­ste­ri­ets pres­se­tje­ne­ste op­ly­ser, at mi­ni­ste­ren ik­ke har yder­li­ge­re at tilføje.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…