Forskningsordfører: Forum for Forskningsfinansiering virker som en syltekrukke

Den konservative forskningsordfører Katarina Ammitzbøll er kritisk over for manglen på aktivitet i Forum for Forskningsfinansiering. Hun vil nu bede forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) om at redegøre for, hvad der foregår.

Forskningsfinansiering syltet
Forsk­nings­ord­fø­re­ren fra De Kon­ser­va­ti­ve har bedt Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ren om at re­de­gø­re for ak­ti­vi­te­ter­ne i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, men hun er ik­ke til­freds med svaret.

Forsk­nings­ord­fø­rer Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll fra De Kon­ser­va­ti­ve vil ha­ve forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) på ba­nen i sa­gen om Forum for Forskningsfinansiering.

Iføl­ge Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll sker der for lidt i forum­met, der har lig­get stil­le i knap et år ef­ter se­ne­ste mø­de, selv­om Dan­ske Uni­ver­si­te­ter har meldt ud, at de er klar med et bud på en mo­del for fi­nan­si­e­ring af de in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­fi­nan­si­e­ret forskning.

Iføl­ge Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ren er covid-19 år­sa­gen til den mang­len­de ak­ti­vi­tet i Forum for Forskningsfinansiering.

Men den for­kla­ring gi­ver ik­ke me­get me­ning, me­ner Ka­ta­ri­na Ammitzbøll.

Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring vir­ker til at væ­re en syltekrukke.

Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll – Forsk­nings­ord­fø­rer, De Konservative

“Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring vir­ker til at væ­re en syl­te­kruk­ke. Jeg kan ik­ke for­stå, at man ik­ke kan hol­de mø­der på grund af covid-19. Vi hol­der jo mø­der he­le ti­den, så det kan man godt. Det er kri­tisa­belt, at man ik­ke hol­der mø­de, for fonds­mid­ler­ne til forsk­ning skul­le væ­re en win-win, hvor der ik­ke er no­gen, der fø­ler sig som ta­be­re, og hvor der op­står gnid­nin­ger med fon­de­ne. Vi er jo me­get gla­de for, at der er sto­re fon­de, der vil bi­dra­ge til forsk­nin­gen,” si­ger hun.

Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll har al­le­re­de bedt Ane Hals­boe-Jør­gen­sen om at re­de­gø­re for ak­ti­vi­te­ter­ne i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, men hun er ik­ke til­freds med sva­ret.

“I sva­ret står, at par­ter­ne i forum­met er i gang med at un­der­sø­ge for­skel­li­ge mo­del­ler for fi­nan­si­e­ring af in­di­rek­te om­kost­nin­ger. Men der står ik­ke no­get om, hvor lang tid, det ta­ger, hvad par­ter­ne kon­kret ser på, og hvad jeg kan for­ven­te som fol­ke­tings­med­lem,” si­ger hun.

Der­for vil hun nu ta­ge fat i mi­ni­ste­ren end­nu en­gang for at få et bed­re svar.

“Jeg har tænkt mig at stil­le spørgs­mål igen og si­ge: ‘Det ly­der ud­mær­ket, men kan vi få ind­sigt i mo­del­ler­ne, og hvor­når kan vi for­ven­te, at der sker no­get? Hvor­for kan man ik­ke hol­de mø­de?’ Det vir­ker som en syl­te­kruk­ke,” si­ger Ka­ta­ri­na Ammitzbøll.

Nysgerrig på skævvridning

Ka­ta­ri­na Am­mitzbølls in­ter­es­se for sa­gen hand­ler blandt an­det om ri­si­ko­en for, at fonds­mid­ler en­der med at skævvri­den forsk­nin­gen, si­ger hun.

“Jeg er me­get op­ta­get af, hvor­dan vi bru­ger vo­res forsk­nings­mid­ler og Dan­marks 1 pct.-målsætning [re­ge­rin­gens mål om at in­ve­ste­re mindst 1 pct. af BNP i of­fent­lig fi­nan­si­e­ret forsk­ning, red.]. Men jeg sy­nes, at der mang­ler no­get gen­nem­sig­tig­hed,” si­ger hun og fortsætter:

Jeg hø­rer jo fra sek­to­ren, at man­ge for­ske­re kom­mer til at to­ne sig i den ret­ning, hvor mid­ler­ne ligger.

Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll – Forsk­nings­ord­fø­rer, De Konservative

“Og så er jeg nys­ger­rig på at vi­de, om der sker en skævvrid­ning, når fon­de­nes be­vil­lin­ger sti­ger. For jeg hø­rer jo fra sek­to­ren, at man­ge for­ske­re kom­mer til at to­ne sig i den ret­ning, hvor mid­ler­ne lig­ger. Der er fle­re for­ske­re, der sy­nes, at de er for­for­delt, for­di de ik­ke for­sker, hvor der er fonds­mid­ler,” si­ger hun.

Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll un­der­stre­ger, at fon­de­nes bi­drag er me­get vel­kom­ne, men at der og­så må ta­ges hen­syn til, at de man­ge og sti­gen­de be­vil­lin­ger fra dan­ske fon­de kan sæt­te uni­ver­si­te­ter­nes ba­sis­mid­ler un­der et vist pres.

“Det er selv­føl­ge­lig me­get vig­tigt, at der er fonds­mid­ler. Det er glim­ren­de, at vi får bå­de pri­va­te og of­fent­li­ge mid­ler ind, så fon­de­ne kan styr­ke for­skel­li­ge om­rå­der, og at ik­ke al­le be­vil­lin­ger er of­fent­li­ge. Men vi er jo og­så in­ter­es­se­ret i, at ba­sis­mid­ler­ne bru­ges bredt på tværs af uni­ver­si­te­ter­nes fag­om­rå­der. På den må­de er der pen­ge til god un­der­vis­ning, de kul­tur­bæ­ren­de sprog­fag samt bred og lang­sig­tet kli­ma­forsk­ning,” si­ger hun.

Ba­sis­mid­ler­ne skal ik­ke mindst væ­re med til at sik­re den lang­sig­te­de grund­forsk­ning, si­ger hun.

“Vær­di­en af den lang­sig­te­de forsk­ning in­den for pan­de­mi og vac­ci­ne ser vi og­så nu. Det var ik­ke no­get, der var smart for ty­ve år si­den el­ler før, da for­sker­ne gik i gang. Det dra­ger vi nyt­te af nu. Det gi­ver vi­den, vi kan le­ve af – og nu og­så over­le­ve på grund af,” si­ger Ka­ta­ri­na Ammitzbøll.

Forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen har få­et fo­re­lagt kri­tik­ken. Mi­ni­ste­ri­ets pres­se­tje­ne­ste op­ly­ser, at mi­ni­ste­ren ik­ke har yder­li­ge­re at tilføje.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer