Forskningsråd: Universiteter må skabe transparens om udgifter

Universiteternes budgetmodeller er ikke transparente nok. Fondene – både de offentlige og private – har derfor svært ved at støtte indirekte omkostninger ved forskning. Sådan lød det fra formanden for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, som for nylig inviterede til konference om forskningsfinansiering.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd – konference om forskningsfinansiering
Dan­marks Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­ti­ske Råd (DFiR) var tors­dag den 31. ok­to­ber vært for en kon­fe­ren­ce om forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Spørgs­må­let var blandt an­det, hvor­dan ba­sis­mid­ler og ek­ster­ne forsk­nings­mid­ler spil­ler sam­men, og hvad den æn­dre­de ba­lan­ce mel­lem de to fi­nan­si­e­rings­kil­der be­ty­der (fo­to: Su­ne Holm Pedersen).

Dan­marks Forsk­nings- og In­nova­tions­po­li­tisk Råd (DFiR), som er sta­tens rå­d­gi­ver på forsk­nings­fron­ten, blan­der sig nu i de­bat­ten om uni­ver­si­te­ter­nes in­di­rek­te forskningsomkostninger.

Der mang­ler nem­lig gen­nem­sig­tig­hed i uni­ver­si­te­ter­nes bud­get­mo­del­ler. Og der­for er det van­ske­ligt for fon­de­ne – bå­de of­fent­li­ge og pri­va­te – at gen­nem­skue den re­el­le pris for den ud­før­te forskning.

Så­dan lød det fra rå­dets for­mand Jens Od­ders­he­de, der dog tø­ve­de en anel­se, da han skul­le le­ve­re sin pointe.

“Må­ske er det ik­ke pas­sen­de for for­man­den at stil­le spørgs­mål, men nu gør jeg det al­li­ge­vel,” sag­de Od­ders­he­de og fortsatte:

“Er uni­ver­si­te­ter­ne til­stræk­ke­ligt åb­ne om, hvad der fin­des af pen­ge­strøm­me på uni­ver­si­te­ter­ne? Kan man som fond se, hvad de pen­ge, man be­vil­ger bli­ver brugt til? Jeg tror fak­tisk, at fon­de­ne ger­ne vil­le be­vil­ge pen­ge og­så til in­di­rek­te om­kost­nin­ger. Men de vil ik­ke be­vil­ge pen­ge til at fyl­de hul­ler ud med.”

DFiR-formand: Der mangler gennemsigtighed

Bag­grun­den for spørgs­må­let var den kri­tik, som uni­ver­si­te­ter­ne har ret­tet mod især de pri­va­te forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de for ik­ke at dæk­ke de ful­de om­kost­nin­ger ved den forsk­ning, som de støt­ter. Fon­de­nes be­vil­lin­ger er der­for med til at træk­ke uni­ver­si­te­ter­nes så­kald­te ba­sis­mid­ler til un­der­vis­ning, hus­le­je med vi­de­re ud af bud­get­tet, har kri­tik­ken lydt.

Om­vendt har fle­re fon­de af­vist at be­vil­ge mid­ler, der ik­ke ty­de­ligt kan hen­fø­res til kon­kret forskning.

Og nu bak­ker for­man­den for DFiR alt­så op om fon­de­ne og ef­ter­ly­ser en løs­ning på det pro­blem, som læn­ge har væ­ret en sten i sko­en på sam­ar­bej­det mel­lem fon­de­ne og universiteterne:

“Der er egent­lig ik­ke gen­nem­sig­tig­hed, syn­lig­hed og en klar de­fi­ni­tion af, hvad pen­ge­ne bli­ver brugt til. Der­for tror jeg så­dan set, at et godt fæl­les pro­jekt mel­lem pri­va­te fon­de og uni­ver­si­te­ter­ne og må­ske mi­ni­ste­ri­et var at ska­be stør­re gen­nem­sig­tig­hed om pen­ge­strøm­me­ne på uni­ver­si­te­ter­ne,” sag­de Jens Od­ders­he­de således.

AAU-rektor: Vi bliver upopulære, men arbejder på en løsning

Rek­tor på Aal­borg Uni­ver­si­tet Per Mi­cha­el Jo­han­sen tog der­på or­det for at sva­re Jens Oddershede:

“Jeg er enig i dit grund­syns­punkt. Og jeg kan og­så si­ge, at vi har kig­get på det i Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Så det er et ar­bej­de, der på­går,” sag­de Per Mi­cha­el Johansen.

Tid­li­ge­re i de­bat­ten hav­de Per Mi­cha­el Jo­han­sen i øv­rigt med­gi­vet, at øget trans­pa­rens hos uni­ver­si­te­ter­ne er en del af sva­ret på de ufi­nan­si­e­re­de in­di­rek­te omkostninger:

“Så er der selv­føl­ge­lig vo­res in­ter­ne bud­get­mo­del­ler. Og her er det klart, at vi som le­del­se har et an­svar for, hvor­dan vi kon­stru­e­rer den in­ter­ne bud­get­mo­del. Og for de ef­fek­ter, som bud­get­mo­del­len skal un­der­støt­te og frem­me. Og det er selv­føl­ge­lig klart, at der skal vi som le­del­se på­ta­ge os an­sva­ret for stra­te­gisk at pri­o­ri­te­re og­så vo­res ba­sis­mid­ler gen­nem nog­le af de mo­del­ler, vi la­ver. Men jeg kan hil­se at si­ge, at man ik­ke vin­der po­pu­la­ri­tets­kon­kur­ren­cer ved at æn­dre i bud­get­mo­del­ler,” sag­de han.

Og for­man­den for DFiR har ret, når han for­moder, at de pri­va­te fon­de ger­ne vil ta­ge in­di­rek­te om­kost­nin­ger i be­tragt­ning, når de støt­ter forsk­ning – hvis ud­gif­ter­ne alt­så er gen­nem­sig­ti­ge, sag­de forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, Tho­mas Bjørn­holm til Jens Oddershede:

“Som re­præ­sen­tant for en pri­vat fond er jeg enig i din for­tolk­ning. Jeg har ik­ke mødt no­gen pri­vat fond, in­klu­siv vo­res egen, som ik­ke er vil­lig til at ind­gå i en kon­struk­tiv di­a­log om de fak­ti­ske in­di­rek­te spe­ci­fi­ce­re­de om­kost­nin­ger i de pro­jek­ter, vi fi­nan­si­e­rer. Og hvis vi kan kom­me ned af træ­er­ne og ta­le om præ­cis det, så er der en vej, tror jeg,” sag­de Tho­mas Bjørnholm.

Institutleder: Pas på med at oversælge nye budgetmodeller

Mens bå­de Jens Od­ders­he­de, Per Mi­cha­el Jo­han­sen og Tho­mas Bjørn­holm var eni­ge om, at me­re trans­pa­ren­te bud­get­mo­del­ler er et vig­tigt skridt på vej­en mod bed­re forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, så ad­va­re­de Bo Jel­les­mark Thor­sen, in­sti­tut­le­der på In­sti­tut for Fø­de­va­re- og Res­sour­ceø­ko­no­mi, imod at ‘over­sæl­ge’ po­ten­ti­a­let i nye budgetmodeller:

“En en­kelt ting om­kring bud­get­mo­del­ler, in­den de bli­ver over­solgt. Hvad hjæl­per bud­get­mo­del­ler os med på uni­ver­si­te­ter­ne? De kan hjæl­pe os med at ska­be pro­ble­ma­tisk in­tern ad­færd el­ler at re­du­ce­re in­tern ad­færd. Og så kan de hjæl­pe os med el­ler for­hin­dre os i at nå vo­res stra­te­gi­ske mål­sæt­nin­ger. Vo­res bud­get­mo­del­ler lø­ser ik­ke pro­ble­mer­ne med ek­stern fi­nan­si­e­ring,” sag­de Bo Jel­les­mark Thorsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer