Københavns Universitet foreslår nøglerolle til fonde i nationalt sats på kvanteforskning

Københavns Universitet foreslår at gøre kvanteteknologi til et nationalt satsningsområde med hjælp fra private fonde. De private fonde har i årtier støttet grundforskning på området, og tidspunktet er nu kommet til at tage næste skridt, siger prorektor David Dreyer Lassen fra Københavns Universitet.

Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor, Hen­rik C. We­ge­ner ta­ger imod den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Ant­ho­ny Blin­ken til snak om kvan­tecom­pu­ter­tek­no­lo­gi med for­ske­re fra Ni­els Bo­hr Instituttet.

En fonds­støt­tet, na­tio­nal sats­ning på kvan­te­forsk­ning skal om­sæt­te år­ti­ers dansk grund­forsk­ning til kon­kret tek­no­lo­gi, der kan bru­ges sik­ker­heds­po­li­tisk, i den grøn­ne om­stil­ling, til nye er­hverv­se­ven­tyr og me­get mere.

Det fo­re­slår Kø­ben­havns Universitet.

Hvis vi vil nå til næ­ste ni­veau i kvan­te­forsk­nin­gen og om­sæt­te grund­forsk­ning til tek­no­lo­gi­er, så er det nu

David Drey­er Las­sen – Pr­o­rek­tor for forsk­ning, Kø­ben­havns Universitet

For ti­den er net­op nu mo­den til at ta­ge næ­ste skridt i dansk kvan­te­forsk­ning, ik­ke mindst med hjælp fra de pri­va­te fon­de, som har op­dyr­ket fel­tet, si­den Carls­berg­fon­det i be­gyn­del­sen af det 20. år­hund­re­de støt­te­de kvan­tepi­onér, fy­si­ker og no­bel­pris­ta­ger Ni­els Bo­hr med løn, æres­bo­lig og forsk­nings­fa­ci­li­te­ter, si­ger David Drey­er Las­sen, som er pr­o­rek­tor for forsk­ning ved Kø­ben­havns Universitet.

“Grund­forsk­ning er godt, og man kan kom­me rig­tig langt som forsk­nings­grup­pe, hvis man har fond­s­pen­ge og et uni­ver­si­tet at ar­bej­de fra. Men hvis vi vil nå til næ­ste ni­veau i kvan­te­forsk­nin­gen og om­sæt­te grund­forsk­ning til tek­no­lo­gi­er, så er det nu. Det er nu, vi har eks­per­ti­sen, og det har vi må­ske ik­ke om fem el­ler ti år, hvis vi ik­ke ryk­ker på det. Og det vil­le ba­re væ­re enormt ær­ger­ligt, hvis den vi­den, som fin­des i Dan­mark – ik­ke kun på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, men og­så på de an­dre uni­ver­si­te­ter – ik­ke blev ud­nyt­tet. Det er nu, vi kan mel­de Dan­mark ind i tek­no­lo­gi­ud­vik­lin­gen, så vi ik­ke ‘ba­re’ er til­fred­se med at le­ve­re grund­forsk­ning til an­dre,” si­ger David Drey­er Lassen.

Han fo­re­slår der­for en al­li­an­ce mel­lem pri­va­te og of­fent­li­ge fon­de, uni­ver­si­te­ter, sta­ten og er­hvervs­li­vet, som sam­men kan ud­nyt­te Dan­marks in­ter­na­tio­na­le eli­tepo­si­tion in­den for kvanteforskning.

Milliardinvestering

Ud­mel­din­gen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet kom­mer kort ef­ter, at den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster An­to­ny Blin­ken ved sit of­fi­ci­el­le be­søg i Dan­mark valg­te at ta­ge for­bi Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet for at hø­re nær­me­re om dansk kvanteforskning.

Med sig i rej­se­ta­sken hav­de Blin­ken et for­slag fra sin præ­si­dent, Joe Bi­den, om at bru­ge in­tet min­dre end 1.100 mil­li­ar­der kro­ner på ame­ri­kansk forsk­ning og ud­vik­ling af frem­ti­dens tek­no­lo­gi. Her­af skal en del gå til kvanteområdet.

“Blin­kens be­søg un­der­stre­ger, at ame­ri­ka­ner­ne ger­ne vil sat­se på kvan­te­o­m­rå­det. Og det vil de af nog­le af de sam­me grun­de, som vi ger­ne vil det,” si­ger David Drey­er Lassen.

Han næv­ner kryp­te­ring og der­med sik­ker­heds­po­li­tik som ét ele­ment, men og­så nye løs­nin­ger in­den­for bl.a. li­fe sci­en­ce og ma­te­ri­ale­ud­vik­ling, hvor kvan­te­forsk­ning kan gø­re en stor forskel.

Hvis vi som uni­ver­si­tet kan bli­ve bed­re til at gø­re helt ty­de­ligt, hvad de sam­le­de om­kost­nin­ger ved ek­stern fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­pro­jek­ter er, så har vi et godt grund­lag for en di­a­log med fondene

David Drey­er Las­sen – Pr­o­rek­tor for forsk­ning, Kø­ben­havns Universitet

David Drey­er Las­sen un­der­stre­ger, at han ik­ke sid­der med en fær­dig dre­je­bog for en na­tio­nal sats­ning på kvan­te­forsk­ning. Han me­ner, at en tæt di­a­log mel­lem de re­le­van­te ak­tø­rer er den ret­te vej frem.

“Men der skal selv­føl­ge­lig væ­re nog­le mid­ler at sky­de ind i så­dan en sats­ning. Og nog­le af mid­ler­ne kan kom­me fra pri­va­te fon­de, an­dre f.eks. fra det of­fent­li­ges stra­te­gi­ske forsk­nings­mid­ler, som jo el­lers har haft ‘grønt’ stå­en­de henover sig i de se­ne­re år, som selv­føl­ge­lig og­så et vig­tigt om­rå­de. Og så ser jeg og­så sta­ten i en ko­or­di­ne­ren­de funk­tion, hvor den – som med vind­møl­ler og grøn om­stil­ling i øv­rigt – kan støt­te op og si­ge: ‘Det her er no­get, Dan­mark vil’, så sats­nin­gen ik­ke ba­re kom­mer fra et uni­ver­si­tet el­ler en fond,” si­ger David Drey­er Lassen.

Hvad me­ner I vil væ­re den ret­te am­bi­tion rent øko­no­misk – hvor man­ge pen­ge skal det ko­ste at fi­nan­si­e­re en na­tio­nal sats­ning på kvanteteknologi?

“Jeg kan selv­føl­ge­lig godt sid­de og slyn­ge tal ud, men her vil jeg godt li­ge ven­de den en­de­li­ge ud­mel­ding med de­ka­ner og in­sti­tut­le­de­re. Men bud­get­tet til en så­dan sats­ning er ik­ke no­get, vi kan fin­de in­den for vo­res ek­si­ste­ren­de mid­ler. Med forsk­nings­re­ser­ven er der jo for­plig­tet mid­ler i mil­li­ard­klas­sen til he­le det grøn­ne om­rå­de. Og man kan sag­tens kom­me op på sam­me ni­veau med en sats­ning på kvan­te­tek­no­lo­gi,” si­ger David Drey­er Lassen.

Hvis am­bi­tions­ni­veau­et er i mil­li­ard­klas­sen, hvor­dan hæn­ger det så sam­men med mel­din­ger­ne fra bl.a. Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet om, at in­di­rek­te om­kost­nin­ger ef­ter­hån­den gør det svært at ab­sor­be­re ek­ster­ne mid­ler fra fonde?

“Jeg vil si­ge, at der jo er et par ele­men­ter i at lø­se det pro­blem. Det ene er di­a­lo­gen med de pri­va­te fon­de om dæk­ning af de sam­le­de om­kost­nin­ger. Hvis vi som uni­ver­si­tet kan bli­ve bed­re til at gø­re helt ty­de­ligt, hvad de sam­le­de om­kost­nin­ger ved ek­stern fi­nan­si­e­re­de forsk­nings­pro­jek­ter er, så har vi et godt grund­lag for en di­a­log med fon­de­ne, hvor nog­le al­le­re­de har til­ken­de­gi­vet, at de er vil­li­ge til at gå ind og dæk­ke me­re af de sam­le­de om­kost­nin­ger. Den an­den del hand­ler om, at hvis vi får en bed­re byg­nings­ø­ko­no­mi, så er vi sim­pelt­hen bed­re i stand til at plan­læg­ge over læn­ge­re tid. Så jeg vil si­ge, at jeg tror, at der er rum til den her ty­pe sam­ar­bej­de, hvis vi kig­ger lidt på vo­res ram­me­be­tin­gel­ser,” si­ger David Drey­er Lassen.

Net­op Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets byg­nings­ø­ko­no­mi har læn­ge væ­ret gen­stand for util­freds­hed. Uni­ver­si­te­tet har kri­ti­se­ret hus­lej­en, som ind­kræ­ves af sta­ten, for at væ­re for høj. Et kon­kret ek­sem­pel på stri­den hand­ler om det nye Mær­sk Tår­net på Nør­re­bro i Kø­ben­havn, som sta­ten selv var byg­her­re for. Byg­ge­ri­et over­skred bud­get­tet på 1,3 mia. kr. med me­re end 700 mio. kr., hvor­ef­ter sta­ten be­slut­te­de at hæ­ve uni­ver­si­te­tets hus­le­je i byg­nin­gen for at dæk­ke budgetoverskridelserne.

Stor interesse fra forskningsministeren

Ti­m­in­gen i Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets for­slag om et na­tio­nalt sats på kvan­te­forsk­ning fal­der sam­men med forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sens (S) ny­li­ge ud­mel­din­ger om sam­me område.

På Twit­ter er­klæ­rer mi­ni­ste­ren sam­me dag som An­to­ny Blin­kens be­søg, at “det er svært at over­dri­ve po­ten­ti­a­let i kvan­te­tek­no­lo­gi”, og at der­for er “vig­tigt, at Dan­mark er en cen­tral spil­ler” på området.

Mi­ni­ste­ren kan der­for godt se frem til en in­vi­ta­tion fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet om at drøf­te ambitionerne.

“Vi vil ger­ne ha­ve en bred di­a­log bå­de med forsk­nings­mi­ni­ste­ren, men og­så med par­ti­er­ne i øv­rigt. Der­u­d­over vil vi selv­føl­ge­lig og­så ger­ne ta­le med de an­dre uni­ver­si­te­ter, fon­de og og­så er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne for at un­der­stre­ge, at det her hand­ler om at gø­re forsk­nin­gen til tek­no­lo­gi. Men i Dan­mark er det ble­vet så­dan, at man­ge af de her dis­kus­sio­ner bli­ver hængt op på forsk­nings­re­ser­ven [den år­li­ge po­li­ti­ske for­de­ling af forsk­nings­mid­ler, red.], så det kom­mer til at hand­le om, hvad man pri­o­ri­te­rer dér. Dén snak vil vi ger­ne ha­ve med po­li­ti­ker­ne, in­den de for­plig­ter mid­ler til de næ­ste man­ge år. For vi sy­nes, at det her er et vig­tigt om­rå­de,” si­ger David Drey­er Lassen.

Fun­dats har spurgt forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sens om en kom­men­tar til for­sla­get om en na­tio­nal kvan­te­sats­ning. Mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at mi­ni­ste­ren ik­ke har haft mu­lig­hed for at sva­re in­den de­ad­li­ne på grund af travlhed.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer