Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker at etab­le­re et forsk­nings­cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin i Dan­mark. Det meld­te fon­dens for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ud, da han tal­te til kon­fe­ren­cen ‘Dan­mark 5.0’ ar­ran­ge­ret af Aka­de­mi­et for de Tek­ni­ske Videnskaber.

Lars Rebien Sørensen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Et kom­men­de cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin skal bå­de be­skæf­ti­ge sig med vira­le in­fek­tio­ner, men i høj grad og­så med mi­kro­bi­el­le syg­dom­me, som an­ti­bi­o­ti­ka får svæ­re­re og svæ­re­re ved at be­hand­le, sag­de No­vo Nor­disk Fon­dens for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ved ATV Tek­no­lo­gi­ske Top­mø­de 2020 “Dan­mark 5.0” (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk Fonden.

Der­for øn­sker fon­den nu at etab­le­re et nyt in­ter­na­tio­nalt kraft­cen­ter for forsk­ning i in­fek­tions­me­di­cin ved et uni­ver­si­tet i Danmark.

Det sag­de fon­dens for­mand, da han blev in­ter­viewet på kon­fe­ren­cen ‘Dan­mark 5.0’ ar­ran­ge­ret af Aka­de­mi­et for de Tek­ni­ske Videnskaber.

“På det rig­tig lang­sig­te­de plan er vi gå­et ind fra No­vo Nor­disk Fon­dens si­de og har over­ve­jet, om vi kun­ne iden­ti­fi­ce­re mu­lig­he­den for at ska­be et cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen an­non­ce­re­de pla­ner­ne om det nye cen­ter ef­ter at ha­ve kon­sta­te­ret, at Dan­mark slet ik­ke var klar til cor­o­na­epi­de­mi­en i marts.

“Der var en stor grad af for­vir­ring og mang­len­de for­be­redt­hed. Det må vi så prø­ve at se, om vi kan gø­re bed­re. Det var og­så lidt for­stem­men­de at se, at ef­ter før­ste bøl­ge var over­stå­et, så gik al­le på som­mer­fe­rie – Dan­mark hav­de jo kla­ret sig rig­tig godt, og så be­hø­ve­de man ik­ke gø­re me­re ved det – det kom­mer nok ik­ke igen. Men al­le hav­de jo sagt, at der kom­mer en an­den bøl­ge. Det vir­ker som om, vo­res kol­lek­ti­ve hukom­mel­se er me­get kort,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Langsigtet

Iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen skyl­des Dan­marks mang­len­de for­be­re­del­se blandt an­det, at de re­le­van­te forsk­nings­om­rå­der ik­ke har få­et til­ført nok mid­ler gen­nem de se­ne­ste man­ge år.

“Vi kan se, at der må­ske i freds­ti­der er ble­vet ned­pri­o­ri­te­ret res­sour­cer til in­fek­tions­me­di­cin,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Det øn­sker No­vo Nor­disk Fon­den alt­så nu at æn­dre på for at stil­le bå­de Dan­mark og re­sten af ver­den i en bed­re po­si­tion, in­den der igen op­står en kri­se ma­gen til el­ler vær­re end den, som man­ge lan­de be­fin­der sig i net­op nu.

“Vo­res mål­sæt­ning vil væ­re at prø­ve at se, om vi kan ska­be grund­la­get for et in­fek­tions­me­di­cinsk cen­ter i Dan­mark pla­ce­ret ved et uni­ver­si­tet, hvor vi me­ner, at der er nog­le ri­me­li­ge kom­pe­ten­cer for om­rå­det og så ar­bej­de in­ter­na­tio­nalt på at få høj­net vo­res ni­veau, så vi kan væ­re bed­re for­be­redt i frem­ti­den,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Et kom­men­de cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin skal bå­de be­skæf­ti­ge sig med vira­le in­fek­tio­ner, men i høj grad og­så med mi­kro­bi­el­le syg­dom­me, som an­ti­bi­o­ti­ka får svæ­re­re og svæ­re­re ved at be­hand­le, un­der­stre­ge­de Lars Re­bi­en Sørensen.

“Ti mil­li­o­ner men­ne­sker kom­mer til at dø om året af man­gel på an­ti­bi­o­ti­ka om tre­di­ve år, for­di vi bli­ver re­si­sten­te over for det an­ti­bi­o­ti­ka, vi har,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Internationale ambitioner

End­nu er den kon­kre­te pla­ce­ring af forsk­nings­cen­te­ret ik­ke be­stemt, li­ge­som den fag­li­ge pro­fi­le­ring og­så sta­dig er un­der udarbejdelse.

“Vi ar­bej­der jo på at fin­de ud af, hvad der kan væ­re re­le­vant: Hvil­ke fag­li­ge di­sci­pli­ner skal man dyg­tig­gø­re sig i?” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Kon­fe­ren­cen var sponso­re­ret af en ræk­ke fon­de og øv­ri­ge ak­tø­rer, blandt an­dre Vil­lum Fon­den, Ot­to Møn­steds Fond, No­vo Nor­disk, Sie­mens Fonden.

“Hvem skal ind­gå i så­dan et cen­ter? Vi har en am­bi­tion om, at vi ger­ne vil ha­ve in­ter­na­tio­nal forsk­ning in­vol­ve­ret. Vi skal fin­de nog­le dyg­ti­ge for­ske­re, og de be­hø­ver ik­ke væ­re dan­ske­re. De kan væ­re ud­læn­din­ge, som ger­ne vil flyt­te til Dan­mark og væ­re med til at star­te så­dan et cen­ter. De skal selv­føl­ge­lig væ­re med til at be­skri­ve vi­sio­nen og mis­sio­nen for så­dan et cen­ter,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Om Dan­mark 5.0

ATV Tek­no­lo­gi­ske Top­mø­de 2020 “Dan­mark 5.0” kan ses on­li­ne her.

Han for­ven­ter, at fon­den vil mel­de me­re ud om cen­te­ret til næ­ste år.

“Jeg tror, at vi vil kun­ne se me­re til det i før­ste hal­vår af 2021,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…