Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

No­vo Nor­disk Fon­den øn­sker at etab­le­re et forsk­nings­cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin i Dan­mark. Det meld­te fon­dens for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ud, da han tal­te til kon­fe­ren­cen ‘Dan­mark 5.0’ ar­ran­ge­ret af Aka­de­mi­et for de Tek­ni­ske Videnskaber.

Lars Rebien Sørensen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Et kom­men­de cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin skal bå­de be­skæf­ti­ge sig med vira­le in­fek­tio­ner, men i høj grad og­så med mi­kro­bi­el­le syg­dom­me, som an­ti­bi­o­ti­ka får svæ­re­re og svæ­re­re ved at be­hand­le, sag­de No­vo Nor­disk Fon­dens for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ved ATV Tek­no­lo­gi­ske Top­mø­de 2020 “Dan­mark 5.0” (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk Fonden.

Der­for øn­sker fon­den nu at etab­le­re et nyt in­ter­na­tio­nalt kraft­cen­ter for forsk­ning i in­fek­tions­me­di­cin ved et uni­ver­si­tet i Danmark.

Det sag­de fon­dens for­mand, da han blev in­ter­viewet på kon­fe­ren­cen ‘Dan­mark 5.0’ ar­ran­ge­ret af Aka­de­mi­et for de Tek­ni­ske Videnskaber.

“På det rig­tig lang­sig­te­de plan er vi gå­et ind fra No­vo Nor­disk Fon­dens si­de og har over­ve­jet, om vi kun­ne iden­ti­fi­ce­re mu­lig­he­den for at ska­be et cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen an­non­ce­re­de pla­ner­ne om det nye cen­ter ef­ter at ha­ve kon­sta­te­ret, at Dan­mark slet ik­ke var klar til cor­o­na­epi­de­mi­en i marts.

“Der var en stor grad af for­vir­ring og mang­len­de for­be­redt­hed. Det må vi så prø­ve at se, om vi kan gø­re bed­re. Det var og­så lidt for­stem­men­de at se, at ef­ter før­ste bøl­ge var over­stå­et, så gik al­le på som­mer­fe­rie – Dan­mark hav­de jo kla­ret sig rig­tig godt, og så be­hø­ve­de man ik­ke gø­re me­re ved det – det kom­mer nok ik­ke igen. Men al­le hav­de jo sagt, at der kom­mer en an­den bøl­ge. Det vir­ker som om, vo­res kol­lek­ti­ve hukom­mel­se er me­get kort,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Langsigtet

Iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen skyl­des Dan­marks mang­len­de for­be­re­del­se blandt an­det, at de re­le­van­te forsk­nings­om­rå­der ik­ke har få­et til­ført nok mid­ler gen­nem de se­ne­ste man­ge år.

“Vi kan se, at der må­ske i freds­ti­der er ble­vet ned­pri­o­ri­te­ret res­sour­cer til in­fek­tions­me­di­cin,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Det øn­sker No­vo Nor­disk Fon­den alt­så nu at æn­dre på for at stil­le bå­de Dan­mark og re­sten af ver­den i en bed­re po­si­tion, in­den der igen op­står en kri­se ma­gen til el­ler vær­re end den, som man­ge lan­de be­fin­der sig i net­op nu.

“Vo­res mål­sæt­ning vil væ­re at prø­ve at se, om vi kan ska­be grund­la­get for et in­fek­tions­me­di­cinsk cen­ter i Dan­mark pla­ce­ret ved et uni­ver­si­tet, hvor vi me­ner, at der er nog­le ri­me­li­ge kom­pe­ten­cer for om­rå­det og så ar­bej­de in­ter­na­tio­nalt på at få høj­net vo­res ni­veau, så vi kan væ­re bed­re for­be­redt i frem­ti­den,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Et kom­men­de cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin skal bå­de be­skæf­ti­ge sig med vira­le in­fek­tio­ner, men i høj grad og­så med mi­kro­bi­el­le syg­dom­me, som an­ti­bi­o­ti­ka får svæ­re­re og svæ­re­re ved at be­hand­le, un­der­stre­ge­de Lars Re­bi­en Sørensen.

“Ti mil­li­o­ner men­ne­sker kom­mer til at dø om året af man­gel på an­ti­bi­o­ti­ka om tre­di­ve år, for­di vi bli­ver re­si­sten­te over for det an­ti­bi­o­ti­ka, vi har,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Internationale ambitioner

End­nu er den kon­kre­te pla­ce­ring af forsk­nings­cen­te­ret ik­ke be­stemt, li­ge­som den fag­li­ge pro­fi­le­ring og­så sta­dig er un­der udarbejdelse.

“Vi ar­bej­der jo på at fin­de ud af, hvad der kan væ­re re­le­vant: Hvil­ke fag­li­ge di­sci­pli­ner skal man dyg­tig­gø­re sig i?” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Kon­fe­ren­cen var sponso­re­ret af en ræk­ke fon­de og øv­ri­ge ak­tø­rer, blandt an­dre Vil­lum Fon­den, Ot­to Møn­steds Fond, No­vo Nor­disk, Sie­mens Fonden.

“Hvem skal ind­gå i så­dan et cen­ter? Vi har en am­bi­tion om, at vi ger­ne vil ha­ve in­ter­na­tio­nal forsk­ning in­vol­ve­ret. Vi skal fin­de nog­le dyg­ti­ge for­ske­re, og de be­hø­ver ik­ke væ­re dan­ske­re. De kan væ­re ud­læn­din­ge, som ger­ne vil flyt­te til Dan­mark og væ­re med til at star­te så­dan et cen­ter. De skal selv­føl­ge­lig væ­re med til at be­skri­ve vi­sio­nen og mis­sio­nen for så­dan et cen­ter,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Om Dan­mark 5.0

ATV Tek­no­lo­gi­ske Top­mø­de 2020 “Dan­mark 5.0” kan ses on­li­ne her.

Han for­ven­ter, at fon­den vil mel­de me­re ud om cen­te­ret til næ­ste år.

“Jeg tror, at vi vil kun­ne se me­re til det i før­ste hal­vår af 2021,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…