Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Novo Nordisk Fonden ønsker at etablere et forskningscenter for infektionsmedicin i Danmark. Det meldte fondens formand Lars Rebien Sørensen ud, da han talte til konferencen ‘Danmark 5.0’ arrangeret af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Lars Rebien Sørensen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Et kom­men­de cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin skal bå­de be­skæf­ti­ge sig med vira­le in­fek­tio­ner, men i høj grad og­så med mi­kro­bi­el­le syg­dom­me, som an­ti­bi­o­ti­ka får svæ­re­re og svæ­re­re ved at be­hand­le, sag­de No­vo Nor­disk Fon­dens for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ved ATV Tek­no­lo­gi­ske Top­mø­de 2020 “Dan­mark 5.0” (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk Fonden.

Der­for øn­sker fon­den nu at etab­le­re et nyt in­ter­na­tio­nalt kraft­cen­ter for forsk­ning i in­fek­tions­me­di­cin ved et uni­ver­si­tet i Danmark.

Det sag­de fon­dens for­mand, da han blev in­ter­viewet på kon­fe­ren­cen ‘Dan­mark 5.0’ ar­ran­ge­ret af Aka­de­mi­et for de Tek­ni­ske Videnskaber.

“På det rig­tig lang­sig­te­de plan er vi gå­et ind fra No­vo Nor­disk Fon­dens si­de og har over­ve­jet, om vi kun­ne iden­ti­fi­ce­re mu­lig­he­den for at ska­be et cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen an­non­ce­re­de pla­ner­ne om det nye cen­ter ef­ter at ha­ve kon­sta­te­ret, at Dan­mark slet ik­ke var klar til cor­o­na­epi­de­mi­en i marts.

“Der var en stor grad af for­vir­ring og mang­len­de for­be­redt­hed. Det må vi så prø­ve at se, om vi kan gø­re bed­re. Det var og­så lidt for­stem­men­de at se, at ef­ter før­ste bøl­ge var over­stå­et, så gik al­le på som­mer­fe­rie – Dan­mark hav­de jo kla­ret sig rig­tig godt, og så be­hø­ve­de man ik­ke gø­re me­re ved det – det kom­mer nok ik­ke igen. Men al­le hav­de jo sagt, at der kom­mer en an­den bøl­ge. Det vir­ker som om, vo­res kol­lek­ti­ve hukom­mel­se er me­get kort,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Langsigtet

Iføl­ge Lars Re­bi­en Sø­ren­sen skyl­des Dan­marks mang­len­de for­be­re­del­se blandt an­det, at de re­le­van­te forsk­nings­om­rå­der ik­ke har få­et til­ført nok mid­ler gen­nem de se­ne­ste man­ge år.

“Vi kan se, at der må­ske i freds­ti­der er ble­vet ned­pri­o­ri­te­ret res­sour­cer til in­fek­tions­me­di­cin,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Det øn­sker No­vo Nor­disk Fon­den alt­så nu at æn­dre på for at stil­le bå­de Dan­mark og re­sten af ver­den i en bed­re po­si­tion, in­den der igen op­står en kri­se ma­gen til el­ler vær­re end den, som man­ge lan­de be­fin­der sig i net­op nu.

“Vo­res mål­sæt­ning vil væ­re at prø­ve at se, om vi kan ska­be grund­la­get for et in­fek­tions­me­di­cinsk cen­ter i Dan­mark pla­ce­ret ved et uni­ver­si­tet, hvor vi me­ner, at der er nog­le ri­me­li­ge kom­pe­ten­cer for om­rå­det og så ar­bej­de in­ter­na­tio­nalt på at få høj­net vo­res ni­veau, så vi kan væ­re bed­re for­be­redt i frem­ti­den,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Et kom­men­de cen­ter for in­fek­tions­me­di­cin skal bå­de be­skæf­ti­ge sig med vira­le in­fek­tio­ner, men i høj grad og­så med mi­kro­bi­el­le syg­dom­me, som an­ti­bi­o­ti­ka får svæ­re­re og svæ­re­re ved at be­hand­le, un­der­stre­ge­de Lars Re­bi­en Sørensen.

“Ti mil­li­o­ner men­ne­sker kom­mer til at dø om året af man­gel på an­ti­bi­o­ti­ka om tre­di­ve år, for­di vi bli­ver re­si­sten­te over for det an­ti­bi­o­ti­ka, vi har,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Internationale ambitioner

End­nu er den kon­kre­te pla­ce­ring af forsk­nings­cen­te­ret ik­ke be­stemt, li­ge­som den fag­li­ge pro­fi­le­ring og­så sta­dig er un­der udarbejdelse.

“Vi ar­bej­der jo på at fin­de ud af, hvad der kan væ­re re­le­vant: Hvil­ke fag­li­ge di­sci­pli­ner skal man dyg­tig­gø­re sig i?” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Kon­fe­ren­cen var sponso­re­ret af en ræk­ke fon­de og øv­ri­ge ak­tø­rer, blandt an­dre Vil­lum Fon­den, Ot­to Møn­steds Fond, No­vo Nor­disk, Sie­mens Fonden.

“Hvem skal ind­gå i så­dan et cen­ter? Vi har en am­bi­tion om, at vi ger­ne vil ha­ve in­ter­na­tio­nal forsk­ning in­vol­ve­ret. Vi skal fin­de nog­le dyg­ti­ge for­ske­re, og de be­hø­ver ik­ke væ­re dan­ske­re. De kan væ­re ud­læn­din­ge, som ger­ne vil flyt­te til Dan­mark og væ­re med til at star­te så­dan et cen­ter. De skal selv­føl­ge­lig væ­re med til at be­skri­ve vi­sio­nen og mis­sio­nen for så­dan et cen­ter,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Om Dan­mark 5.0

ATV Tek­no­lo­gi­ske Top­mø­de 2020 “Dan­mark 5.0” kan ses on­li­ne her.

Han for­ven­ter, at fon­den vil mel­de me­re ud om cen­te­ret til næ­ste år.

“Jeg tror, at vi vil kun­ne se me­re til det i før­ste hal­vår af 2021,” sag­de Lars Re­bi­en Sørensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer