Lundbeckfonden bevilger 20 mio. fra coronapulje til hospitaler og universiteter

Syv forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner har få­et be­vil­get pen­ge fra Lund­beck­fon­dens eks­pres­pul­je til forsk­nings­pro­jek­ter må­l­ret­tet covid 19-pan­de­mi­en. Ind­lag­te pa­tien­ter på fle­re ho­spi­ta­ler får mu­lig­hed for at del­ta­ge i forsk­nings­for­søg.

Aarhus Universitetshospital (foto: Aarhus Universitetshospital)
Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Aar­hus Uni­ver­si­tet har få­et be­vil­get 4.990.000 kr. fra Lund­beck­fon­dens eks­pres­pul­je (fo­to: Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal).

Det er kun halvan­den uge si­den, Lund­beck­fon­den øre­mær­ke­de 30 mio. kr. til forsk­nings­pro­jek­ter må­l­ret­tet covid19-pan­­de­­mi­en. Fle­re er for­sker­nes an­søg­nin­ger er nu be­hand­let og de før­ste 20 mio. kr. ud­delt.

I alt har ti forsk­nings­pro­jek­ter på syv for­skel­li­ge in­sti­tu­tio­ner få­et be­vil­lin­ger fra pulj­en. Det op­ly­ser Lund­beck­fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Jan Egeb­jerg i en pres­se­med­del­el­se.

”Det er strøm­met ind med an­søg­nin­ger, og der har væ­ret man­ge spæn­den­de og yderst kva­li­fi­ce­re­de pro­jek­ter, hvor en del og­så, hvis de er suc­ces­ful­de, kan på­vir­ke covid19 på kort sigt. In­den ud­gan­gen af ugen for­ven­ter vi at ha­ve ud­delt de sid­ste 10 mio. kr. i pulj­en, hvor­ef­ter vi for­ven­ter at luk­ke op­sla­get ned,” si­ger han.

Fle­re af forsk­nings­pro­jek­ter­ne på ho­spi­ta­ler­ne skal via kon­trol­le­re­de for­søg un­der­sø­ge om for­skel­li­ge læ­ge­mid­ler har en po­si­tiv ef­fekt på ind­lag­te covid19-pa­tien­ters syg­doms­for­løb.

Se li­sten over de støt­te­de forsk­nings­pro­jek­ter:

 • Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal – 5.000.000 kr.
  • Det vil for­ment­lig ta­ge år at ud­vik­le en egent­lig vac­ci­ne mod covid19-virus­­sen, og en for­sker­grup­pe på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal skal der­for un­der­sø­ge, om al­le­re­de kend­te læ­ge­mid­ler som hy­droxykl­or­okin, plas­ma fra ra­sk­meld­te pa­tien­ter, IL-6 an­ta­go­ni­sts og ba­ri­ci­ti­nib kan ha­ve en po­si­tiv ef­fekt på voks­ne med covid19-lun­­ge­­be­tæn­­del­­se. Stu­di­et er de­sig­net som et adap­tivt for­søg.
 • Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal - 1.887.940 kr.
  • For­ske­re fra Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal skal un­der­sø­ge mu­lig­he­den for at fore­byg­ge syg­doms­ud­vik­ling blandt nog­le af sam­fun­dets mest sår­ba­re – de æl­dre på ple­je­hjem. For­sker­ne skal bl.a. fin­de ud af, om stof­fet hy­droxykl­or­okin og kost­tilskud mind­sker ri­si­ko­en for smit­te med cor­o­navirus, al­vor­lig­he­den af syg­doms­ud­vik­lin­gen og ef­ter­føl­gen­de ri­si­ko for ind­læg­gel­se på sy­ge­hus el­ler døds­fald. 206 bor­ge­re over 65 år, som bor på ple­je­hjem i Oden­se, Svend­borg el­ler Ker­te­min­de Kom­mu­ner, del­ta­ger i for­sø­get.
 • Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet – 2.800.000 kr.
  • Fi­re for­sker­hold på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet får sam­men­lagt 2,8 mio. kr. til at for­ske i covid19.
  • Før­ste for­sker­hold skal un­der­sø­ge de neu­ro­lo­gi­ske og psy­ki­a­tri­ske kom­pli­ka­tio­ner for­bun­det med covid19. Man ved fra tid­li­ge­re pan­de­mi­er som f.eks. den span­ske sy­ge, at de of­te ud­lø­ser en bøl­ge af psy­ki­a­tri­ske li­del­ser, og for­sker­ne vil kort­læg­ge de neu­ro­lo­gi­ske og psy­ki­a­tri­ske kom­pli­ka­tio­ner. Be­vil­lin­gen dæk­ker ud­gif­ter­ne til un­der­sø­gel­se af pa­tien­ter­ne og ind­sam­ling af spi­­nal­væ­­ske-prø­ver til vi­de­re ana­ly­se.
  • Den an­den grup­pe af for­ske­re skal un­der­sø­ge, hvor­dan lun­ger­nes eget im­mun­for­svar re­a­ge­rer på covid19. Virus­sen kan for­år­sa­ge svær lun­ge­be­tæn­del­se med ef­ter­føl­gen­de lun­ge­ska­de, men for­di der er ta­le om en ny virus, har vi på nu­væ­ren­de tids­punkt me­get be­græn­set vi­den om, hvor­dan den på­vir­ker lun­ger­ne. For­sker­ne vil ud­ta­ge væ­ske fra lun­ger­ne af svært sy­ge pa­tien­ter, der ind­læg­ges på in­ten­si­vaf­de­ling, og ka­rak­te­ri­se­re im­mun­cel­ler og sig­nal­stof­fer.
  • Tred­je for­sker­hold skal ana­ly­se­re dan­sker­nes op­fat­tel­se af cor­o­­na-pan­­de­­mi­en og de­res hand­le­møn­stre i den for­bin­del­se. Ved hjælp af en ugent­lig spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se vil for­sker­ne føl­ge ud­vik­lin­gen i be­folk­nin­gens frygt for virus­sen og un­der­sø­ge, i hvor høj grad dan­sker­ne føl­ger myn­dig­he­der­nes an­be­fa­lin­ger. Pro­jek­tet er en del af et WHO-stu­­di­um, der åb­ner for sam­men­lig­nin­ger lan­de­ne imel­lem.
  • Fjer­de grup­pe fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet skal un­der­sø­ge, hvor­dan man bedst akut-ud­­dan­­ner sund­heds­per­so­na­le fra an­dre spe­ci­a­ler, så vi ik­ke kom­mer til at mang­le kva­li­fi­ce­ret per­so­na­le til at ta­ge sig af de man­ge for­ven­te­de re­­spira­tor-pa­tien­ter. For­sker­ne skal bl.a. ud­vik­le et vir­tu­al re­a­li­ty si­mu­la­tions­ba­se­ret træ­nings­pro­gram.
 • Sta­tens Se­rum In­sti­tut - 429.500 kr.
  • En ræk­ke syg­dom­me som led­degigt, pso­ri­a­sis, co­li­tis og Chrons op­står, når im­mun­for­sva­ret over­re­a­ge­rer og be­gyn­der at an­gri­be krop­pen. Pa­tien­ter, der li­der af den slags syg­dom­me, for­modes at ha­ve sær­lig stor ri­si­ko for at bli­ve al­vor­ligt sy­ge, hvis de får covid19. Der­for vil et hold for­ske­re på Sta­tens Se­rum In­sti­tut un­der­sø­ge dis­se pa­tien­ters ri­si­ko, og hvil­ken be­tyd­ning den me­di­cin, de i for­vej­en ta­ger, har for de­res covid19-for­løb.
 • Rigs­ho­spi­ta­let - 500.000 kr.
  • Stu­di­et vil un­der­sø­ge, om gigt­pa­tien­ter har sær­lig stor ri­si­ko for at ud­vik­le liv­stru­en­de kom­pli­ka­tio­ner, hvis de har covid19. En grup­pe gigtspe­ci­a­li­ster på Rigs­ho­spi­ta­let skal un­der­sø­ge gigt­pa­tien­ter­nes ind­læg­gel­ses­fre­kvens og dø­de­lig­hed, samt hvil­ken be­tyd­ning even­tu­el be­hand­ling med im­mun­hæm­men­de me­di­cin har for syg­doms­for­lø­bet, hvis de smit­tes med SARS-CoV-2.
 • Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Aar­hus Uni­ver­si­tet - 4.990.000 kr.
  • For­sker­ne skal un­der­sø­ge, om et kendt, ja­pansk læ­ge­mid­del mod hals­brand kan brem­se covid19 ved at re­du­ce­re SARS-CoV-2-spred­­nin­­gen i krop­pen. Mid­let har tid­li­ge­re vist en ef­fekt på mus in­fi­ce­ret med SARS, der har vis­se lig­heds­træk med ny cor­o­­na-virus. 180 pa­tien­ter ind­lagt på dan­ske sy­ge­hu­se del­ta­ger i for­sø­get.
 • Bis­peb­jerg Ho­spi­tal - 3.919.000 kr.
  • Da­ta fra Ki­na ty­der på, at et kendt gigt­præ­pa­rat kan hæm­me den be­tæn­del­ses­til­stand, som ska­der pa­tien­ter­nes lun­ger, når de bli­ver sy­ge med covid19. For­sker­ne på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal vil via et kon­trol­le­ret lod­træk­­nings-stu­­die un­der­sø­ge, om der er hold i for­mod­nin­ger­ne om den gavn­li­ge ef­fekt af stof­fet.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.