Annoncespot_img

Lundbeckfonden bevilger 20 mio. fra coronapulje til hospitaler og universiteter

Syv forskningsinstitutioner har fået bevilget penge fra Lundbeckfondens eksprespulje til forskningsprojekter målrettet covid 19-pandemien. Indlagte patienter på flere hospitaler får mulighed for at deltage i forskningsforsøg.

Aarhus Universitetshospital (foto: Aarhus Universitetshospital)
Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Aar­hus Uni­ver­si­tet har få­et be­vil­get 4.990.000 kr. fra Lund­beck­fon­dens eks­pres­pul­je (fo­to: Aar­hus Universitetshospital).

Det er kun halvan­den uge si­den, Lund­beck­fon­den øre­mær­ke­de 30 mio. kr. til forsk­nings­pro­jek­ter må­l­ret­tet covid19-pan­de­mi­en. Fle­re er for­sker­nes an­søg­nin­ger er nu be­hand­let og de før­ste 20 mio. kr. uddelt.

I alt har ti forsk­nings­pro­jek­ter på syv for­skel­li­ge in­sti­tu­tio­ner få­et be­vil­lin­ger fra pulj­en. Det op­ly­ser Lund­beck­fon­dens forsk­nings­di­rek­tør Jan Egeb­jerg i en pressemeddelelse.

”Det er strøm­met ind med an­søg­nin­ger, og der har væ­ret man­ge spæn­den­de og yderst kva­li­fi­ce­re­de pro­jek­ter, hvor en del og­så, hvis de er suc­ces­ful­de, kan på­vir­ke covid19 på kort sigt. In­den ud­gan­gen af ugen for­ven­ter vi at ha­ve ud­delt de sid­ste 10 mio. kr. i pulj­en, hvor­ef­ter vi for­ven­ter at luk­ke op­sla­get ned,” si­ger han.

Fle­re af forsk­nings­pro­jek­ter­ne på ho­spi­ta­ler­ne skal via kon­trol­le­re­de for­søg un­der­sø­ge om for­skel­li­ge læ­ge­mid­ler har en po­si­tiv ef­fekt på ind­lag­te covid19-pa­tien­ters sygdomsforløb.

Se li­sten over de støt­te­de forskningsprojekter:

 • Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal – 5.000.000 kr. 
  • Det vil for­ment­lig ta­ge år at ud­vik­le en egent­lig vac­ci­ne mod covid19-virus­sen, og en for­sker­grup­pe på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal skal der­for un­der­sø­ge, om al­le­re­de kend­te læ­ge­mid­ler som hy­droxykl­or­okin, plas­ma fra ra­sk­meld­te pa­tien­ter, IL-6 an­ta­go­ni­sts og ba­ri­ci­ti­nib kan ha­ve en po­si­tiv ef­fekt på voks­ne med covid19-lun­ge­be­tæn­del­se. Stu­di­et er de­sig­net som et adap­tivt forsøg.
 • Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal - 1.887.940 kr. 
  • For­ske­re fra Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal skal un­der­sø­ge mu­lig­he­den for at fore­byg­ge syg­doms­ud­vik­ling blandt nog­le af sam­fun­dets mest sår­ba­re – de æl­dre på ple­je­hjem. For­sker­ne skal bl.a. fin­de ud af, om stof­fet hy­droxykl­or­okin og kost­tilskud mind­sker ri­si­ko­en for smit­te med cor­o­navirus, al­vor­lig­he­den af syg­doms­ud­vik­lin­gen og ef­ter­føl­gen­de ri­si­ko for ind­læg­gel­se på sy­ge­hus el­ler døds­fald. 206 bor­ge­re over 65 år, som bor på ple­je­hjem i Oden­se, Svend­borg el­ler Ker­te­min­de Kom­mu­ner, del­ta­ger i forsøget.
 • Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet – 2.800.000 kr. 
  • Fi­re for­sker­hold på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet får sam­men­lagt 2,8 mio. kr. til at for­ske i covid19.
  • Før­ste for­sker­hold skal un­der­sø­ge de neu­ro­lo­gi­ske og psy­ki­a­tri­ske kom­pli­ka­tio­ner for­bun­det med covid19. Man ved fra tid­li­ge­re pan­de­mi­er som f.eks. den span­ske sy­ge, at de of­te ud­lø­ser en bøl­ge af psy­ki­a­tri­ske li­del­ser, og for­sker­ne vil kort­læg­ge de neu­ro­lo­gi­ske og psy­ki­a­tri­ske kom­pli­ka­tio­ner. Be­vil­lin­gen dæk­ker ud­gif­ter­ne til un­der­sø­gel­se af pa­tien­ter­ne og ind­sam­ling af spi­nal­væ­ske-prø­ver til vi­de­re analyse.
  • Den an­den grup­pe af for­ske­re skal un­der­sø­ge, hvor­dan lun­ger­nes eget im­mun­for­svar re­a­ge­rer på covid19. Virus­sen kan for­år­sa­ge svær lun­ge­be­tæn­del­se med ef­ter­føl­gen­de lun­ge­ska­de, men for­di der er ta­le om en ny virus, har vi på nu­væ­ren­de tids­punkt me­get be­græn­set vi­den om, hvor­dan den på­vir­ker lun­ger­ne. For­sker­ne vil ud­ta­ge væ­ske fra lun­ger­ne af svært sy­ge pa­tien­ter, der ind­læg­ges på in­ten­si­vaf­de­ling, og ka­rak­te­ri­se­re im­mun­cel­ler og signalstoffer. 
  • Tred­je for­sker­hold skal ana­ly­se­re dan­sker­nes op­fat­tel­se af cor­o­na-pan­de­mi­en og de­res hand­le­møn­stre i den for­bin­del­se. Ved hjælp af en ugent­lig spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se vil for­sker­ne føl­ge ud­vik­lin­gen i be­folk­nin­gens frygt for virus­sen og un­der­sø­ge, i hvor høj grad dan­sker­ne føl­ger myn­dig­he­der­nes an­be­fa­lin­ger. Pro­jek­tet er en del af et WHO-stu­di­um, der åb­ner for sam­men­lig­nin­ger lan­de­ne imellem.
  • Fjer­de grup­pe fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet skal un­der­sø­ge, hvor­dan man bedst akut-ud­dan­ner sund­heds­per­so­na­le fra an­dre spe­ci­a­ler, så vi ik­ke kom­mer til at mang­le kva­li­fi­ce­ret per­so­na­le til at ta­ge sig af de man­ge for­ven­te­de re­spira­tor-pa­tien­ter. For­sker­ne skal bl.a. ud­vik­le et vir­tu­al re­a­li­ty si­mu­la­tions­ba­se­ret træningsprogram.
 • Sta­tens Se­rum In­sti­tut - 429.500 kr. 
  • En ræk­ke syg­dom­me som led­degigt, pso­ri­a­sis, co­li­tis og Chrons op­står, når im­mun­for­sva­ret over­re­a­ge­rer og be­gyn­der at an­gri­be krop­pen. Pa­tien­ter, der li­der af den slags syg­dom­me, for­modes at ha­ve sær­lig stor ri­si­ko for at bli­ve al­vor­ligt sy­ge, hvis de får covid19. Der­for vil et hold for­ske­re på Sta­tens Se­rum In­sti­tut un­der­sø­ge dis­se pa­tien­ters ri­si­ko, og hvil­ken be­tyd­ning den me­di­cin, de i for­vej­en ta­ger, har for de­res covid19-forløb.
 • Rigs­ho­spi­ta­let - 500.000 kr. 
  • Stu­di­et vil un­der­sø­ge, om gigt­pa­tien­ter har sær­lig stor ri­si­ko for at ud­vik­le liv­stru­en­de kom­pli­ka­tio­ner, hvis de har covid19. En grup­pe gigtspe­ci­a­li­ster på Rigs­ho­spi­ta­let skal un­der­sø­ge gigt­pa­tien­ter­nes ind­læg­gel­ses­fre­kvens og dø­de­lig­hed, samt hvil­ken be­tyd­ning even­tu­el be­hand­ling med im­mun­hæm­men­de me­di­cin har for syg­doms­for­lø­bet, hvis de smit­tes med SARS-CoV-2.
 • Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal og Aar­hus Uni­ver­si­tet - 4.990.000 kr. 
  • For­sker­ne skal un­der­sø­ge, om et kendt, ja­pansk læ­ge­mid­del mod hals­brand kan brem­se covid19 ved at re­du­ce­re SARS-CoV-2-spred­nin­gen i krop­pen. Mid­let har tid­li­ge­re vist en ef­fekt på mus in­fi­ce­ret med SARS, der har vis­se lig­heds­træk med ny cor­o­na-virus. 180 pa­tien­ter ind­lagt på dan­ske sy­ge­hu­se del­ta­ger i forsøget.
 • Bis­peb­jerg Ho­spi­tal - 3.919.000 kr. 
  • Da­ta fra Ki­na ty­der på, at et kendt gigt­præ­pa­rat kan hæm­me den be­tæn­del­ses­til­stand, som ska­der pa­tien­ter­nes lun­ger, når de bli­ver sy­ge med covid19. For­sker­ne på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal vil via et kon­trol­le­ret lod­træk­nings-stu­die un­der­sø­ge, om der er hold i for­mod­nin­ger­ne om den gavn­li­ge ef­fekt af stoffet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer