Lundbeckfonden uddeler pris for enestående hjerneforskning

To in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te hjer­ne­for­ske­re hædres af Lund­beck­fon­den for de­res bi­drag til at for­stå den usæd­van­li­ge neu­ro­lo­gi­ske syg­dom Rett. For­sker­ne mod­ta­ger Lund­beck­fon­dens The Brain Prize på 10 mio. kr.

Huda Zoghbi & Adrian Bird (foto: Lundbeckfonden)
Hu­da Zog­h­bi & Adri­an Bird (fo­to: Lundbeckfonden).

Det bli­ver de to hjer­ne­for­ske­re Hu­da Zog­h­bi og Adri­an Bird, der mod­ta­ger Lund­beck­fon­dens år­li­ge hæ­der­spris The Brain Prize. Pri­sen er ver­dens stør­ste hjer­ne­forsk­nings­pris og føl­ges af 10 mio. kr.

Det op­ly­ser Lund­beck­fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­den hædrer de to for­ske­re for de­res ar­bej­de med at for­stå det usæd­van­li­ge hjer­ne­syn­drom Rett, der især ram­mer pi­ger in­den for de før­ste leveår.

For­man­den for pri­sens be­døm­mel­ses­ko­mité, pro­fes­sor Ri­chard Mor­ris, be­grun­der til­de­lin­gen af årets pris på føl­gen­de måde:

”Adri­an Bird og Hu­da Zog­h­bi mod­ta­ger The Brain Prize 2020 for de­res ba­ne­bry­den­de ar­bej­de med at kort­læg­ge og for­stå be­tyd­nin­gen af epi­ge­ne­tisk re­gu­le­ring i hjer­nen og for at iden­ti­fi­ce­re det gen, der fø­rer til Rett syn­drom. De­res forsk­ning har des­u­den be­ty­det, at vi nær­mer os et be­hand­lings­mæs­sigt gen­nem­brud, li­ge­som den har gi­vet en helt ny for­stå­el­se for, at neu­ro­lo­gi­ske ud­vik­lings­for­styr­rel­ser ik­ke nød­ven­dig­vis er irreversible.”

I Lund­beck­fon­den, der i år fejrer 10-års ju­bilæum for The Brain Prize, un­der­stre­ger forsk­nings­di­rek­tør Jan Egeb­jerg vig­tig­he­den af nye forsk­nings­gen­nem­brud på hjerneområdet:

”Hjer­nen er utro­lig kom­pleks, og der­for er en stor del af dens grund­læg­gen­de me­ka­nis­mer – bl.a. når det gæl­der syg­dom­me – sta­dig ukendt land for os. Hjer­ne­syg­dom­me er en kæm­pe byr­de, bå­de for den en­kel­te og for sam­fun­det, og der­for er det af­gø­ren­de, at vi styr­ker hjer­ne­forsk­nin­gen. Det kræ­ver for det før­ste, at der gi­ves fle­re pen­ge til den, men og­så at vi hædrer de for­ske­re, der of­te de­di­ke­rer he­le de­res kar­ri­e­re til at af­dæk­ke nyt ter­ri­to­ri­um og der­med le­ve­re de stør­ste land­vin­din­ger in­den­for hjer­ne­forsk­nin­gen. Det er bl.a. det, vi gør med The Brain Prize,” si­ger han.

Dr. Hu­da Zog­h­bi er li­ba­ne­sisk født ame­ri­kansk pro­fes­sor i ge­ne­tik på Bay­l­or Col­le­ge of Me­di­ci­ne og Te­xas Children’s Ho­spi­tal i Hou­ston. Hun står bl.a. bag op­da­gel­sen af det gen, der fø­rer til Rett Syndrom.

Sir Adri­an Bird er pro­fes­sor i ge­ne­tik på Edin­burgh Uni­ver­si­tet, hvor han har til­bragt det me­ste af sin kar­ri­e­re. Han be­skri­ves som en pio­ner in­den for epi­ge­ne­tik­ken og ud­vik­le­de bl.a. den før­ste mu­se­mo­del for Rett syndrom.

Pris skal løfte hjerneforskning globalt

Vin­der­ne får pri­sen over­rakt af Kron­prins Fre­de­rik ved en stor fejring i Sku­e­spil­hu­set, som ef­ter pla­nen fin­der sted se­ne­re i år.

Lund­beck­fon­den ar­bej­der for at løf­te Dan­marks ni­veau in­den for hjer­ne­forsk­ning, og der­for indstif­te­de fon­den pri­sen i 2010. Med pri­sen føl­ger en kon­tant an­er­ken­del­se på 10 mio. kr.

Ud­over at hyl­de dyg­ti­ge for­ske­re skal pri­sen og­så ska­be op­mærk­som­hed om hjer­ne­forsk­nin­gen, og for at kom­me i be­tragt­ning til pri­sen skal man indstil­les af an­dre forskere.

Pri­sens be­døm­mel­ses­ko­mité – et pa­nel be­stå­en­de af ni af ver­dens før­en­de hjer­ne­for­ske­re – ta­ger stil­ling til al­le indstil­lin­ger­ne og væl­ger den el­ler de for­ske­re, der skal mod­ta­ge årets pris.

Et af for­må­le­ne med pri­sen er at styr­ke det dan­ske hjer­ne­forsk­nings­mil­jø gen­nem sam­ar­bej­de med prisvin­der­ne, så Dan­mark på sigt kan bli­ve blandt de dyg­tig­ste hjer­ne­forsk­nings­na­tio­ner i ver­den og væ­re bed­re til at di­ag­no­sti­ce­re og be­hand­le det sti­gen­de an­tal hjernepatienter.

Der­for op­for­drer Lund­beck­fon­den pris­mod­ta­ger­ne til at med­vir­ke til at in­spi­re­re dan­ske hjer­ne­for­ske­re ef­ter prisover­ræk­kel­sen – f.eks. gen­nem fored­rag, del­ta­gel­se i kon­fe­ren­cer og an­dre out­reach-ak­ti­vi­te­ter i Danmark.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…