Lundbeckfonden uddeler pris for enestående hjerneforskning

To internationalt anerkendte hjerneforskere hædres af Lundbeckfonden for deres bidrag til at forstå den usædvanlige neurologiske sygdom Rett. Forskerne modtager Lundbeckfondens The Brain Prize på 10 mio. kr.

Huda Zoghbi & Adrian Bird (foto: Lundbeckfonden)
Hu­da Zog­h­bi & Adri­an Bird (fo­to: Lundbeckfonden).

Det bli­ver de to hjer­ne­for­ske­re Hu­da Zog­h­bi og Adri­an Bird, der mod­ta­ger Lund­beck­fon­dens år­li­ge hæ­der­spris The Brain Prize. Pri­sen er ver­dens stør­ste hjer­ne­forsk­nings­pris og føl­ges af 10 mio. kr.

Det op­ly­ser Lund­beck­fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­den hædrer de to for­ske­re for de­res ar­bej­de med at for­stå det usæd­van­li­ge hjer­ne­syn­drom Rett, der især ram­mer pi­ger in­den for de før­ste leveår.

For­man­den for pri­sens be­døm­mel­ses­ko­mité, pro­fes­sor Ri­chard Mor­ris, be­grun­der til­de­lin­gen af årets pris på føl­gen­de måde:

”Adri­an Bird og Hu­da Zog­h­bi mod­ta­ger The Brain Prize 2020 for de­res ba­ne­bry­den­de ar­bej­de med at kort­læg­ge og for­stå be­tyd­nin­gen af epi­ge­ne­tisk re­gu­le­ring i hjer­nen og for at iden­ti­fi­ce­re det gen, der fø­rer til Rett syn­drom. De­res forsk­ning har des­u­den be­ty­det, at vi nær­mer os et be­hand­lings­mæs­sigt gen­nem­brud, li­ge­som den har gi­vet en helt ny for­stå­el­se for, at neu­ro­lo­gi­ske ud­vik­lings­for­styr­rel­ser ik­ke nød­ven­dig­vis er irreversible.”

I Lund­beck­fon­den, der i år fejrer 10-års ju­bilæum for The Brain Prize, un­der­stre­ger forsk­nings­di­rek­tør Jan Egeb­jerg vig­tig­he­den af nye forsk­nings­gen­nem­brud på hjerneområdet:

”Hjer­nen er utro­lig kom­pleks, og der­for er en stor del af dens grund­læg­gen­de me­ka­nis­mer – bl.a. når det gæl­der syg­dom­me – sta­dig ukendt land for os. Hjer­ne­syg­dom­me er en kæm­pe byr­de, bå­de for den en­kel­te og for sam­fun­det, og der­for er det af­gø­ren­de, at vi styr­ker hjer­ne­forsk­nin­gen. Det kræ­ver for det før­ste, at der gi­ves fle­re pen­ge til den, men og­så at vi hædrer de for­ske­re, der of­te de­di­ke­rer he­le de­res kar­ri­e­re til at af­dæk­ke nyt ter­ri­to­ri­um og der­med le­ve­re de stør­ste land­vin­din­ger in­den­for hjer­ne­forsk­nin­gen. Det er bl.a. det, vi gør med The Brain Prize,” si­ger han.

Dr. Hu­da Zog­h­bi er li­ba­ne­sisk født ame­ri­kansk pro­fes­sor i ge­ne­tik på Bay­l­or Col­le­ge of Me­di­ci­ne og Te­xas Children’s Ho­spi­tal i Hou­ston. Hun står bl.a. bag op­da­gel­sen af det gen, der fø­rer til Rett Syndrom.

Sir Adri­an Bird er pro­fes­sor i ge­ne­tik på Edin­burgh Uni­ver­si­tet, hvor han har til­bragt det me­ste af sin kar­ri­e­re. Han be­skri­ves som en pio­ner in­den for epi­ge­ne­tik­ken og ud­vik­le­de bl.a. den før­ste mu­se­mo­del for Rett syndrom.

Pris skal løfte hjerneforskning globalt

Vin­der­ne får pri­sen over­rakt af Kron­prins Fre­de­rik ved en stor fejring i Sku­e­spil­hu­set, som ef­ter pla­nen fin­der sted se­ne­re i år.

Lund­beck­fon­den ar­bej­der for at løf­te Dan­marks ni­veau in­den for hjer­ne­forsk­ning, og der­for indstif­te­de fon­den pri­sen i 2010. Med pri­sen føl­ger en kon­tant an­er­ken­del­se på 10 mio. kr.

Ud­over at hyl­de dyg­ti­ge for­ske­re skal pri­sen og­så ska­be op­mærk­som­hed om hjer­ne­forsk­nin­gen, og for at kom­me i be­tragt­ning til pri­sen skal man indstil­les af an­dre forskere.

Pri­sens be­døm­mel­ses­ko­mité – et pa­nel be­stå­en­de af ni af ver­dens før­en­de hjer­ne­for­ske­re – ta­ger stil­ling til al­le indstil­lin­ger­ne og væl­ger den el­ler de for­ske­re, der skal mod­ta­ge årets pris.

Et af for­må­le­ne med pri­sen er at styr­ke det dan­ske hjer­ne­forsk­nings­mil­jø gen­nem sam­ar­bej­de med prisvin­der­ne, så Dan­mark på sigt kan bli­ve blandt de dyg­tig­ste hjer­ne­forsk­nings­na­tio­ner i ver­den og væ­re bed­re til at di­ag­no­sti­ce­re og be­hand­le det sti­gen­de an­tal hjernepatienter.

Der­for op­for­drer Lund­beck­fon­den pris­mod­ta­ger­ne til at med­vir­ke til at in­spi­re­re dan­ske hjer­ne­for­ske­re ef­ter prisover­ræk­kel­sen – f.eks. gen­nem fored­rag, del­ta­gel­se i kon­fe­ren­cer og an­dre out­reach-ak­ti­vi­te­ter i Danmark.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer