Millionbevilling skal bringe dansk forskning om erhvervsfonde til tops i Europa

Et nyt forsk­nings­pro­jekt støt­tet af i alt 10 fon­de skal over de næ­ste fi­re år ka­ste lys på lang­sig­tet ejer­skab og vær­di­ska­bel­se i er­hvervs­fon­de. Pro­jek­tet er det hidtil stør­ste af sin slags og sty­res af pro­fes­sor Ste­en Thom­sen og for­hen­væ­ren­de par­ti­se­kre­tær i Ven­stre Claus Ri­ch­ter fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.

Steen Thomsen – fondsforskningsprojekt 2020
Ti er­hvervs­dri­ven­de fon­de har støt­tet et nyt in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­pro­jekt om lang­sig­tet ejer­skab og vær­di­ska­bel­se i er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Pro­jek­tet le­des af pro­fes­sor Ste­en Thom­sen (bil­le­det) på CBS.

Start­skud­det ly­der nu til det hidtil stør­ste dan­ske forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de.

Med en be­vil­ling på mindst 10,8 mio. kr. fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal pro­fes­sor Ste­en Thom­sen fra Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School og fle­re end ti yn­gre for­ske­re bru­ge de næ­ste fi­re år på at ka­ste lys over lang­sig­tet ejer­skab og vær­di­ska­bel­se i er­hvervs­fon­de i et eu­ro­pæ­isk per­spek­tiv.

He­le pro­jek­tet skal ef­ter pla­nen kul­mi­ne­re om­kring 2025 med bo­gen The Eu­ro­pe­an En­ter­pri­se Fo­un­da­tions, som sam­ler og sup­ple­rer for­sker­nes lø­ben­de of­fent­lig­gø­rel­ser af re­sul­ta­ter og tids­skrifts­ar­tik­ler om i alt ot­te spe­ci­fik­ke te­ma­er på er­hvervs­fonds­om­rå­det (se boks ne­den­for).

Pro­jek­tet skal ind­hen­te og be­hand­le sta­ti­stisk da­ta fra bå­de Dan­mark, Eu­ro­pa og re­sten af ver­den, men pro­jek­tets blik på fon­de­ne bli­ver i ud­gangs­punk­tet eu­ro­pæ­isk.

“Vi mær­ker en in­ter­es­se fra ud­lan­det for dét, vi la­ver, for­di vi in­den for forsk­ning i er­hvervs­fon­de er me­get langt frem­me i Dan­mark,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Tålmodig kapitalisme

Sam­men med sit hold skal han som en del af pro­jek­tet blandt an­det un­der­sø­ge vær­di­ska­bel­se i fond­s­kon­trol­le­re­de, børsno­te­re­de sel­ska­ber glo­balt, som der fin­des om­kring 100 af, li­ge­som hol­det gen­nem et stør­re de­tek­ti­v­ar­bej­de skal ind­hen­te da­ta om fond­s­kon­trol­le­re­de sel­ska­ber i Eu­ro­pa.

Der­u­d­over vil forsk­nings­hol­det og­så sam­men­lig­ne vær­di­ska­bel­se i fa­mi­lie­e­je­de sel­ska­ber, for­e­nings­e­je­de sel­ska­ber og fond­se­je­de sel­ska­ber.

Det er jo ik­ke kun fon­de, der tæn­ker lang­sig­tet.

Ste­en Thom­sen – pro­fes­sor, Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce, CBS

"Det er jo ik­ke kun fon­de, der tæn­ker lang­sig­tet. Fa­mi­li­er og for­e­nin­ger tæn­ker jo og­så lang­sig­tet. Og det er en in­ter­es­sant dis­kus­sion at ha­ve," si­ger Ste­en Thom­sen.

Og in­ter­es­sen for de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sær­li­ge må­de at eje og dri­ve virk­som­he­der på er stor, for­di fonds­mo­del­len med den dens dob­bel­te fo­kus på er­hverv og ‘pur­po­se’ er en sær­lig ejer­skabs­form, for­kla­rer han.

"Jeg mær­ker en me­get klar ef­ter­spørgsel ef­ter en me­re tå­l­mo­dig ka­pi­ta­lis­me,” si­ger Ste­en Thom­sen og ud­dy­ber:

“Der er en me­get ak­tiv dis­kus­sion i øje­blik­ket om, hvad vær­di­ska­bel­se egent­lig er for no­get. For ik­ke ret læn­ge si­den kun­ne man godt slip­pe af­sted med at si­ge, at vær­di­ska­bel­se er af­ka­stet på den in­ve­ste­re­de ka­pi­tal. I dag må man si­ge, at det er ba­re ik­ke helt nok. Man bli­ver i dag nødt til og­så at se på, hvor­dan du får det af­kast, og om det og­så er no­get, der ska­ber vær­di for det om­gi­ven­de sam­fund,” si­ger Ste­en Thom­sen.

International liga

De i alt ti fon­de, der har do­ne­ret til forsk­nings­pro­jek­tet, ser ef­ter Ste­en Thom­sens vur­de­ring frem til bå­de at få be­kræf­tet de­res for­mod­ning om, at er­hvervs­fond­se­jer­skab har en ræk­ke for­de­le sam­men­lig­net med an­dre ejer­skabs­for­mer, men sam­ti­dig og­så at bli­ve ud­for­dret i for­hold til de ste­der, hvor mo­del­len kan for­bed­res.

Sam­ti­dig tror jeg og­så, at fon­de­ne har det ud­gangs­punkt, at der er nog­le ting, som skal ju­ste­res i de­res fond­s­kon­cer­ner.

Ste­en Thom­sen – pro­fes­sor, Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce, CBS

”Jeg tror, at fon­de­ne har den op­fat­tel­se, at fonds­mo­del­len er en god ting. Men og­så at det ik­ke ba­re er en mo­del, man au­to­ma­tisk ved no­get om. Der­for vil de ger­ne ha­ve det be­lyst, og de for­ven­ter, at nog­le af de ting, vi fin­der frem til, vil pe­ge på, at de gør det godt. Sam­ti­dig tror jeg og­så, at fon­de­ne har det ud­gangs­punkt, at der er nog­le ting, som skal ju­ste­res i de­res fond­s­kon­cer­ner. Det vil si­ge, at de for­ven­ter, at de kan læ­re no­get af re­sul­ta­ter­ne af pro­jek­tet,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Be­vil­lin­gen fra fon­de­ne gi­ver og­så Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS et for­spring i in­ter­na­tio­nal fonds­forsk­ning, for­tæl­ler se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Claus Ri­ch­ter, som kom­mer fra stil­lin­gen som Ven­stres par­ti­se­kre­tær til an­sæt­tel­sen på Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce som COO og i det nye fond­spro­jekt har en ræk­ke rol­ler in­den for bl.a. pro­jekt­sty­ring og sta­ke­hol­der re­la­tions.

"Det er glæ­de­ligt, at fon­de­ne har gi­vet cen­te­ret her mu­lig­hed for at for­ske i er­hvervs­fon­de­ne fra bå­de et eu­ro­pæ­isk og glo­balt per­spek­tiv. I pro­jek­tet løf­ter vi da­ta­sæt­tet fra dansk da­ta til eu­ro­pæ­i­ske og glo­ba­le da­ta. Og det står fon­de­ne så­dan set helt bag. Og det brin­ger jo CBS og cen­te­ret her op i en an­den liga i for­hold til an­dre forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner rundt om­kring i Eu­ro­pa, som gør det mu­ligt for os at ræk­ke ud til de eu­ro­pæ­i­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de," si­ger Claus Ri­ch­ter.

Forskningsfrihed

Selv­om de ti sponso­re­ren­de fon­de har øn­sker og for­vent­nin­ger til forsk­nings­pro­jek­tet, så un­der­stre­ger bå­de Ste­en Thom­sen og Claus Ri­ch­ter, at der er ab­so­lut forsk­nings­fri­hed, og­så selv­om forsk­nin­gen skul­le af­dæk­ke kri­tisab­le for­hold hos nog­le af be­vil­lings­gi­ver­ne.

”Der er in­gen bånd, pen­ge­ne er gi­vet som en do­na­tion, og vi kan skri­ve, hvad vi vil. Det er ret vig­tigt – og­så for fon­de­ne – og der­for frem­går det klart af af­ta­len, at vi har forsk­nings­fri­hed. Men der er selv­føl­ge­lig det­te med, at når man får pen­ge, så bli­ver man tak­nem­me­lig. Og der gæl­der og­så et til­lids­for­hold til de fon­de, der har be­tro­et en nog­le pen­ge, som be­ty­der, at man­ger­ne vil gø­re det godt. Og det er jo helt le­gi­timt, at fon­de­ne f.eks. øn­sker at fin­de ud af, om der er nog­le le­del­ses­mo­del­ler, der er bed­re, el­ler hvad der gi­ver mest im­pact. Men jeg be­trag­ter det som min op­ga­ve som for­sker at få tin­ge­ne frem. Og­så hvis vi fin­der no­get, der er kri­tisa­belt. En god ven skal og­så kun­ne væ­re kri­tisk,” si­ger Ste­en Thom­sen.

Det be­ty­der jo og­så, at man får ud­vik­let en aka­de­misk ba­se af per­so­ner, som kan no­get på det her felt.

Claus Ri­ch­ter – COO, Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce, CBS

Han un­der­stre­ger og­så et an­det aspekt, der gør pro­jek­tet og forsk­nin­gen vig­tigt. Nem­lig mu­lig­he­den for at hol­de gang i det forsk­nings­mæs­si­ge fo­kus på er­hvervs­fon­de – en vi­den som bå­de her­hjem­me og uden for græn­ser­ne kan sam­men­lig­nes med en tru­et dy­reart, for­di den er så sjæl­den.

“Hvis vi fal­der i søvn i for­hold til forsk­ning i an­dels­sel­ska­ber, så kan vi kig­ge til Sve­ri­ge for at læ­re no­get. Men hvis vi i Dan­mark fal­der i søvn på fonds­forsk­nin­gen, så er der ik­ke an­dre ste­der at gå hen,” si­ger Ste­en Thom­sen.

En del af am­bi­tio­nen med det nye pro­jekt er der­for og­så at så frø­e­ne til et nyt in­ter­na­tio­nalt mil­jø for fonds­forsk­ning, så vig­tig vi­den om er­hvervs­fon­de som lang­sig­te­de eje­re og vær­di­ska­be­re ik­ke går tabt.

Om forsk­nings­pro­jek­tet

Pro­jek­tet le­des af pro­fes­sor Ste­en Thom­sen, som er pro­fes­sor på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.

Pro­jek­tet ti­tel er ‘Lang­sig­tet ejer­skab og vær­di­ska­bel­se i er­hvervs­fon­de’, og det er ind­delt i ot­te fo­ku­s­om­rå­der:

 1. Vækst og vær­di­ska­bel­se i fond­se­je­de dan­ske virk­som­he­der
 2. Fond­se­je­de virk­som­he­der i Eu­ro­pa
 3. Vær­di­ska­bel­se i børsno­te­re­de fond­se­je­de virk­som­he­der (glo­balt)
 4. Lang­sig­tet ejer­skab i fon­de, fa­mi­li­er og for­e­nin­ger
 5. Fonds­le­del­se og vær­di­ska­bel­se
 6. Filan­tro­pi og vær­di­ska­bel­se (im­pact) i dan­ske fon­de.
 7. CSR og bæ­re­dyg­tig­hed i fond­se­je­de virk­som­he­der
 8. Bog­ud­gi­vel­se: The Eu­ro­pe­an En­ter­pri­se Fo­un­da­tions

Be­vil­lings­gi­ve­re: Føl­gen­de fon­de har do­ne­ret pen­ge til pro­jek­tet:

 • Au­gusti­nus Fon­den
 • Carls­berg­fon­det
 • Cowi Fon­den
 • In­te­r­ogo Fon­den
 • Lauritzen Fon­den
 • Lund­beck­fon­den
 • Leo Fon­det via Leo Hol­ding
 • Ram­bøll Fon­den
 • Wil­li­am De­mant Fon­den

Der­u­d­over do­ne­rer No­vo Nor­disk Fon­den et pro­fes­sorat på CBS.

Brug for viden

Der er nem­lig brug for men­ne­sker, der ved no­get om fon­de. Bå­de fra et aka­de­misk per­spek­tiv, men og­så i prak­sis hos fon­de­ne selv el­ler myn­dig­he­der­ne, vur­de­rer Ste­en Thom­sen.

Der­for hå­ber bå­de Ste­en Thom­sen og Claus Ri­ch­ter, at pro­jek­tet får suc­ces med at for­ank­re den pro­du­ce­re­de vi­den om er­hvervs­fon­de­ne. De fle­ste af de folk, der an­sæt­tes på pro­jek­tet er yn­gre men­ne­sker med kar­ri­e­ren for­an sig f.eks. post do­cs, ph.d.-studerende, forsk­nings­as­si­sten­ter og stu­den­ter­med­hjæl­pe­re.

"Det be­ty­der jo og­så, at man får ud­vik­let en aka­de­misk ba­se af per­so­ner, som kan no­get på det her felt. Og det er jo og­så en del af dét, som fon­de­ne bag be­vil­lin­ger­ne godt kan se er in­ter­es­sant fra et dansk per­spek­tiv: Nu får vi fle­re ph.d.-studerende, og der kom­mer et forsk­nings­mil­jø om­kring det over de næ­ste fi­re år," si­ger Claus Ri­ch­ter.

"Ide­elt set skul­le de så ud at ar­bej­de og væ­re me­d­ar­bej­de­re i en fond, nog­le af dem, så de blev i mil­jø­et. For­di det ta­ger lidt tid at sæt­te sig ind i tin­ge­ne. Man kan jo ik­ke ba­re li­ge kom­me ind fra ven­stre. Og det gjor­de da hel­ler ik­ke no­get, hvis de blev an­sat i Er­hvervs­sty­rel­sen. Ba­re de ved no­get om fon­de, så re­gu­le­rin­gen, fonds­le­del­sen el­ler ud­de­lin­ger­ne fo­re­går på et vist ni­veau," slut­ter Ste­en Thom­sen

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…