Neye-Fondens uddelingsniveau stiger trods faldende omsætning og overskud

Taskekoncernens omsætning daler en smule i forhold til sidste år. Men Neye-Fondens uddelinger til kræftforskning stiger til 20 mio. kroner. Det fremgår af fondens netop offentliggjorte regnskab for 2017/2018.

Neye-Fon­den bru­ger over­skud­det fra salg af ta­sker og læ­der­va­rer i Neye-for­ret­nin­ger­ne til at støt­te kræftforskning. 

Neye-kon­cer­nen kun­ne sid­ste år frem­vi­se et re­sul­tat på 655.000 kro­ner mod et over­skud på næ­sten 18 mio. i det fo­re­gå­en­de regnskabsår.

Det frem­går af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te års­be­ret­ning for regn­skabsår­et 2017/2018.

Det er ek­stra­or­di­næ­re po­ster blandt an­det i form af re­gu­le­ring af tid­li­ge­re års skat­te­be­ta­ling, der be­vir­ker det la­ve resultat.

Neye-Fon­den blev stif­tet i 1977 og har som for­mål at ”De pen­ge, der ind­tje­nes i læ­der­va­re­fir­ma­et NEYE, skal kom­me det sam­fund til go­de, i hvil­ket pen­ge­ne er tjent.”

I regn­skabsår­et 2017/2018 har fon­den så­le­des ud­delt 20.090.000 kro­ner til kræft­forsk­ning i Dan­mark, hvil­ket er en stig­ning fra 12,3 mio. kro­ner ud­delt i det tid­li­ge­re regnskabsår.

Fon­den le­ver op til sit for­mål ved at støt­te kræft­for­ske­re. I års­rap­por­ten skri­ver fon­den, at ”Det sker først og frem­mest ved at gi­ve ta­lent­ful­de for­ske­re mu­lig­hed for i op til 5 år at kon­cen­tre­re sin forsk­ning om et af­græn­set om­rå­de, der skøn­nes at ha­ve mu­lig­he­der for at bi­dra­ge til løs­ning af ’kræf­tens gåde’.”

For det net­op igang­s­at­te regn­skabsår har fon­den fast­sat en ud­de­lings­ram­me på 23 mio. kro­ner, hvoraf fon­den al­le­re­de har ud­delt seks mil­li­o­ner kro­ner til to kræftforskere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer