Novo Nordisk Fonden revser offentlig forskningsfinansiering

Det of­fent­li­ge forsk­nings­bud­get på 1 pct. af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet er bå­de uam­bi­tiøst og ska­de­ligt for Dan­mark. Det sag­de No­vo Nor­disk Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te på Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­po­li­tisk Top­mø­de 2020 på DTU.

Birgitte Nauntofte (foto: Mikael Schlosser / DTU)
Ved Ud­­dan­­nel­­ses- og Forsk­nings­po­li­tisk Top­mø­de 2020 på DTU den 7.10. fo­re­slog No­vo Nor­disk Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te at re­for­me­re den of­fent­li­ge forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, så bud­get­tet i ste­det for at føl­ge konjunk­tu­rer­ne læg­ger sig på et for­ud­si­ge­ligt ni­veau (fo­to: Mi­ka­el Schlos­ser / DTU).

Tal­let 1 kan ved før­ste øje­kast fo­re­kom­me let­fat­te­ligt, men det gav al­li­ge­vel an­led­ning til sværds­lag og grad­bøj­nin­ger ved Ud­­dan­­nel­­ses- og Forsk­nings­po­li­tisk Top­mø­de 2020 på DTU.

Tal­let var om­drej­nings­punk­tet, da No­vo Nor­disk Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bir­git­te Naun­tof­te kri­ti­se­re­de skif­ten­de re­ge­rin­gers po­li­tik for forsk­nings­fi­nan­si­e­ring i usæd­van­ligt krad­se vendinger.

Iføl­ge Bir­git­te Naun­tof­te er det bå­de uam­bi­tiøst og ska­de­ligt for Dan­mark, at det of­fent­li­ge forsk­nings­bud­get i prak­sis er låst fast på 1 pct. af brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet, for­di ni­veau­et er for lavt og bud­get­tet i kro­ner og ører kan va­ri­e­re og ska­be øko­no­misk usik­ker­hed for forskningsinstitutionerne.

Der­for fo­re­slog Bir­git­te Naun­tof­te på top­mø­det at re­for­me­re den of­fent­li­ge forsk­nings­fi­nan­si­e­ring, så bud­get­tet i ste­det for at føl­ge konjunk­tu­rer­ne læg­ger sig på et for­ud­si­ge­ligt ni­veau. Og helst et ni­veau, der må­lt i kro­ner lig­ger no­get hø­je­re end i dag.

I forsk­nings­ord­fø­re­re er utro­lig eni­ge på tværs af partifarver

Bir­git­te Naun­tof­te – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

“Forsk­nings­bud­get­tet bør væ­re en lang­sig­tet of­fent­lig be­vil­ling, som ik­ke va­ri­e­rer fra år til år med brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet. Og vi skal hol­de fast i, at vi må me­get ger­ne kom­me hø­je­re op,” sag­de Bir­git­te Nauntofte.

Hun ad­va­re­de des­u­den imod, at det of­fent­li­ge forsk­nings­bud­get­tet på 1 pct. af BNP i sti­gen­de grad fi­nan­si­e­res af an­dre kil­der end stats­li­ge fi­nans­lo­vs­be­vil­lin­ger – f.eks. gen­nem kom­mu­ners og re­gio­ners in­ve­ste­ring i forsk­ning el­ler gen­nem EU-bevillinger.

Sam­men med de se­ne­re års øge­de be­vil­lin­ger fra pri­va­te fon­de som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­den be­ty­der det, at sta­tens be­vil­lin­ger ud­gør en fal­den­de an­del af Dan­marks sam­le­de forsk­nings­bud­get, og dét vil Bir­git­te Naun­tof­te ger­ne ændre.

“Vi skal pas­se på, at sta­tens bi­drag til forsk­nin­gen ik­ke sak­ker bag­ud. Vi er sim­pelt­hen nødt til at gø­re no­get ved det, hvis vi skal ven­de sku­den i Dan­mark,” sag­de Bir­git­te Nauntofte.

Der­for kom hun med en di­rek­te op­for­dring til de tre forsk­nings­ord­fø­re­re fra Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti og SF, der delt­og i de­bat­ten til at øge fi­nans­lo­vs­be­vil­lin­ger­ne, der i Bir­git­te Naun­tof­tes præ­sen­ta­tion var teg­net som en van­dret, stag­ne­ren­de blå kurve.

“I forsk­nings­ord­fø­re­re er utro­lig eni­ge på tværs af par­ti­far­ver. Der­for vil jeg si­ge til jer: Tænk på at knæk­ke den blå kurve[få den til at sti­ge, red.] Se at kom­me i gang nu. Vi har i den grad brug for det,” sag­de hun.

Udvikling i det offentlige forskningsbudget (kilde: Novo Nordisk Fonden)
De blå søj­ler dan­ner den vand­ret­te kur­ve, som Bir­git­te Naun­tof­te vil ha­ve po­li­ti­ker­ne til at knæk­ke og få til at sti­ge (kil­de: No­vo Nor­disk Fonden).

Én procent

Fonds­di­rek­tø­rens op­for­dring blev ta­get til ef­ter­ret­ning af forsk­nings­ord­fø­rer Jens Hen­rik Thu­le­sen Da­hl, selv­om mod­ar­gu­men­ter­ne hur­tigt stil­le­de sig i kø.

“Jeg er enig i, at vi mang­ler den over­ord­ne­de lang­sig­te­de stra­te­gi. Og hvis den skal gi­ve me­ning, så skal den bak­kes op af en øko­no­mi, der og­så er sta­bil. Men ba­re dét at dis­ku­te­re fler­åri­ge ud­de­lin­ger er væl­dig ud­for­dren­de, for­di vi har et fi­nans­mi­ni­ste­ri­um, der ik­ke kan li­de det,” sag­de Jens Hen­rik Thu­le­sen Dahl.

Han min­de­de vi­de­re om, at et of­fent­ligt forsk­nings­bud­get på én pct. af BNP og­så er en slags sta­bi­li­tet, der må­ske er bed­re end in­gen­ting, når der skal for­hand­les budgetter.

Dén po­in­te fik op­bak­ning fra forsk­nings­ord­fø­rer Ul­la Tør­næs (V):

Lur mig hvad po­li­ti­ke­re ik­ke kan fin­de på en sen nat­te­ti­me i Finansministeriet.

Ul­la Tør­næs – forsk­nings­ord­fø­rer, Venstre

“Jeg er så­dan set enig. Det er en far­lig vej at gå, hvis vi vi­ger bort fra dét, vi har. Lur mig hvad po­li­ti­ke­re ik­ke kan fin­de på en sen nat­te­ti­me i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Jeg har selv prø­vet det, så det vil jeg til en­hver tid fra­rå­de,” sag­de hun.

Til gen­gæld er­klæ­re­de Ul­la Tør­næs sig enig med Bir­git­te Naun­tof­te i, at bud­get­tet til forsk­ning på sigt bør øges.

“Det vil­le væ­re en fin vi­sion at ar­bej­de frem imod 1,5 pct. i 2030,” sag­de hun ef­ter­fulgt af et spon­tant bi­fald fra sa­len, der var fuld af del­ta­ge­re fra forskningsverdenen.

Iføl­ge Ul­la Tør­næs er det mest op­lag­te før­ste skridt mod bed­re of­fent­lig forsk­nings­fi­nan­si­e­ring dog at gø­re det ty­de­li­ge­re, hvad én pro­cent fak­tisk be­ty­der – her­un­der at af­skaf­fe den nu­væ­ren­de prak­sis, hvor én mil­li­on me­re til forsk­ning fra EU be­ty­der én mil­li­on min­dre til forsk­ning fra staten.

Sam­me mel­ding lød fra SF’s forsk­nings­ord­fø­rer Astrid Carøe.

“Forsk­ning er jo me­get lang­sig­tet, så da jeg blev forsk­nings­ord­fø­rer sid­ste år, un­dre­de jeg mig og­så over, at om­rå­det er et af de al­ler­mest kort­sig­te­de i po­li­tik. Vi for­hand­ler om forsk­nings­re­ser­ven hvert ene­ste år og kan ik­ke la­ve fler­åri­ge be­vil­lin­ger på grund af Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. Men jeg kan hel­ler ik­ke sid­de og si­ge, at bud­get­tet ik­ke skal væ­re konjunk­tur­be­stemt. Det er en god bund. Og så er jeg enig i, at den ene pro­cent skal væ­re en hel pro­cent. Det er så ui­gen­nem­sku­e­ligt,” sag­de hun.

Uambitiøst

Men iføl­ge Bir­git­te Naun­tof­te kan det ska­de dansk forsk­ning, hvis ik­ke forsk­nings­be­vil­lin­ger­ne gø­res min­dre af­hæn­gi­ge af konjunkturer.

“Det vil­le væ­re godt for dansk forsk­ning, hvis I lag­de jer fast på et be­stemt be­løb i f.eks. fem år. El­lers ri­si­ke­rer vi at stå i stam­pe, li­ge­som vi har gjort de sid­ste ti år. Det er ik­ke godt for Dan­mark, for vo­res er­hvervs­liv har brug for forsk­ning, og vo­res of­fent­li­ge sek­tor har brug for forsk­ning. Og det er evig­gyl­digt vig­tigt for en­hver dan­sker, at vi har forsk­ning i lan­det,” sag­de Bir­git­te Nauntofte.

Der­for bør de of­fent­li­ge in­ve­ste­rin­ger i forsk­ning og­så øges, sag­de hun.

“Vi skal sør­ge for at læg­ge et sta­bilt fun­da­ment un­der den forsk­nings­ak­ti­vi­tet, der er vig­tig i vo­res land. Og det er ik­ke sta­bilt ba­re at stå stil­le. Vi har stå­et stil­le alt for lang tid. Jeg kan mær­ke, at I al­le­sam­men vil gø­re no­get for, at vi skal hø­je­re op. Det mær­ker vi jo ty­de­ligt, når vi sid­der her. Og jeg vil hå­be, at det vil lyk­kes for jer at få ar­gu­men­te­ret for, at vi skal op på et stør­re ab­so­lut be­løb. Jeg er enig i, at den ene pro­cent er en god kom­mu­ni­ka­tiv ting at ha­ve med, men I må ik­ke nø­jes med det. Det er sim­pelt­hen ik­ke am­bi­tiøst nok. Der er brug for hand­ling,” sag­de Bir­git­te Nauntofte.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…