Novo Nordisk Fonden satser over 400 mio. kr. på risikofyldt forskning

No­vo Nor­disk Fon­den ud­de­ler 413 mio. kr. til forsk­nings­le­de­re på for­skel­li­ge kar­ri­e­re­trin. Be­vil­lin­ger­ne stræk­ker sig over fem år for at frem­me mu­lig­he­den for ba­ne­bry­den­de forsk­ning.

Petriskål
 
I alt 44 forsk­nings­le­de­re på for­skel­li­ge kar­ri­e­re­trin mod­ta­ger nu fem-åri­­ge be­vil­lin­ger på op til 10 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Der­med be­vil­ger fon­den 413 mio. kr. til forsk­ning in­den for bl.a. læ­ge­vi­den­skab og bi­o­tek­no­lo­gi.

De lang­va­ri­ge be­vil­lin­ger skal frem­me for­sker­nes mu­lig­hed for at pro­du­ce­re ba­ne­bry­den­de forsk­ning, skri­ver fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

”Med dis­se 5-åri­­ge be­vil­lin­ger øn­sker vi at sik­re ex­cel­len­te for­ske­re en sta­bil grund­fi­nan­si­e­ring af de­res forsk­ning over en læn­ge­re pe­ri­o­de. Det­te gi­ver dem mu­lig­hed for at for­føl­ge ri­si­ko­fyld­te, in­nova­ti­ve forsk­nings­i­de­er, tur­de tæn­ke nyt og af­sø­ge nye ve­je og til­gan­ge til vig­ti­ge pro­blem­stil­lin­ger. Det er of­te her, at po­ten­ti­a­let for at gø­re væ­sent­li­ge nye op­da­gel­ser fin­des,” si­ger Bir­git­te Naun­tof­te, CEO i No­vo Nor­disk Fon­den.

Be­vil­lin­ger­ne skal ska­be ny vi­den om bl.a. sund­hed, syg­dom­me og mil­jø­ven­li­ge pro­duk­tions­me­to­der.

”Sam­ti­dig øn­sker vi med pro­gram­met at un­der­støt­te den fort­sat­te ud­vik­ling af dis­se for­ske­re. I pro­gram­met støt­ter vi bå­de de yn­gre ta­len­ter og de etab­le­re­de pro­fes­so­rer på højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau. End­vi­de­re støt­ter vi dyg­ti­ge forsk­nings­le­de­re midt­vejs i kar­ri­e­ren. Vo­res am­bi­tion er, at de be­vil­ge­de pro­jek­ter vil kun­ne frem­brin­ge ny vi­den til gavn for sund­hed og bæ­re­dyg­tig­hed,” si­ger Bir­git­te Naun­tof­te.

Be­vil­lin­ger­ne er en del af No­vo Nor­disk Fon­dens forsk­nings­le­der­pro­gram. Fon­den har af­sat i alt 2,4 mia. kr. til pro­gram­met over fem år. Fuldt ud­rul­let vil pro­gram­met støt­te op mod 240 forsk­nings­le­de­re på for­skel­li­ge kar­ri­e­re­trin.

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou er an­svar­lig for ud­mønt­nin­gen af pro­gram­met. Han hå­ber, at fle­re kvin­der vil ind­sen­de de­res forsk­nings­idéer frem­over:

”Vi har få­et rig­tig man­ge kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger og ser frem til at føl­ge pro­jek­ter­nes ud­vik­ling over de kom­men­de år. Sam­ti­dig hå­ber vi og vil ger­ne op­for­dre til, at fle­re kvin­der an­sø­ger om be­vil­lin­ger i pro­gram­met i frem­ti­den,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.