Annoncespot_img

Novo Nordisk Fonden satser over 400 mio. kr. på risikofyldt forskning

Novo Nordisk Fonden uddeler 413 mio. kr. til forskningsledere på forskellige karrieretrin. Bevillingerne strækker sig over fem år for at fremme muligheden for banebrydende forskning.

Petriskål
 
I alt 44 forsk­nings­le­de­re på for­skel­li­ge kar­ri­e­re­trin mod­ta­ger nu fem-åri­ge be­vil­lin­ger på op til 10 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Der­med be­vil­ger fon­den 413 mio. kr. til forsk­ning in­den for bl.a. læ­ge­vi­den­skab og bioteknologi.

De lang­va­ri­ge be­vil­lin­ger skal frem­me for­sker­nes mu­lig­hed for at pro­du­ce­re ba­ne­bry­den­de forsk­ning, skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

”Med dis­se 5-åri­ge be­vil­lin­ger øn­sker vi at sik­re ex­cel­len­te for­ske­re en sta­bil grund­fi­nan­si­e­ring af de­res forsk­ning over en læn­ge­re pe­ri­o­de. Det­te gi­ver dem mu­lig­hed for at for­føl­ge ri­si­ko­fyld­te, in­nova­ti­ve forsk­nings­i­de­er, tur­de tæn­ke nyt og af­sø­ge nye ve­je og til­gan­ge til vig­ti­ge pro­blem­stil­lin­ger. Det er of­te her, at po­ten­ti­a­let for at gø­re væ­sent­li­ge nye op­da­gel­ser fin­des,” si­ger Bir­git­te Naun­tof­te, CEO i No­vo Nor­disk Fonden.

Be­vil­lin­ger­ne skal ska­be ny vi­den om bl.a. sund­hed, syg­dom­me og mil­jø­ven­li­ge produktionsmetoder.

”Sam­ti­dig øn­sker vi med pro­gram­met at un­der­støt­te den fort­sat­te ud­vik­ling af dis­se for­ske­re. I pro­gram­met støt­ter vi bå­de de yn­gre ta­len­ter og de etab­le­re­de pro­fes­so­rer på højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau. End­vi­de­re støt­ter vi dyg­ti­ge forsk­nings­le­de­re midt­vejs i kar­ri­e­ren. Vo­res am­bi­tion er, at de be­vil­ge­de pro­jek­ter vil kun­ne frem­brin­ge ny vi­den til gavn for sund­hed og bæ­re­dyg­tig­hed,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Be­vil­lin­ger­ne er en del af No­vo Nor­disk Fon­dens forsk­nings­le­der­pro­gram. Fon­den har af­sat i alt 2,4 mia. kr. til pro­gram­met over fem år. Fuldt ud­rul­let vil pro­gram­met støt­te op mod 240 forsk­nings­le­de­re på for­skel­li­ge karrieretrin.

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou er an­svar­lig for ud­mønt­nin­gen af pro­gram­met. Han hå­ber, at fle­re kvin­der vil ind­sen­de de­res forsk­nings­idéer fremover:

”Vi har få­et rig­tig man­ge kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger og ser frem til at føl­ge pro­jek­ter­nes ud­vik­ling over de kom­men­de år. Sam­ti­dig hå­ber vi og vil ger­ne op­for­dre til, at fle­re kvin­der an­sø­ger om be­vil­lin­ger i pro­gram­met i frem­ti­den,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holstein-Rathlou.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer