Novo Nordisk Fonden udbetalte 1,7 mia. kr i 2018

Novo Nordisk Fonden slår igen egen rekord for støtte med 1,7 mia. kr. udbetalt i 2018. Det er en stigning på 30 pct. i forhold til 2017.

I 2018 ud­be­tal­te No­vo Nor­disk Fon­den 1,7 mia. kr. til sam­funds­gavn­li­ge pro­jek­ter, hvil­ket er en stig­ning på 30 pct. i for­hold til 2017, hvor fon­den støt­te­de med 1,3 mia. kr. 

Be­lø­bet om­fat­ter bå­de ud­be­ta­lin­ger til nye og al­le­re­de ek­si­ste­ren­de be­vil­lin­ger fra tid­li­ge­re år.

Fon­den modt­og 2.614 an­søg­nin­ger i 2018 og be­vil­ge­de støt­te til 463 pro­jek­ter pri­mært in­den for læ­ge- og na­tur­vi­den­ska­ben, men og­så til for­mål af so­ci­al og hu­ma­ni­tær karakter.

”De pro­jek­ter, vi støt­ter, skal ha­ve po­ten­ti­a­le til at for­bed­re men­ne­skers liv el­ler sam­fun­dets bæ­re­dyg­tig­hed. Vi har i 2018 støt­tet fle­re pro­jek­ter og med stør­re be­løb end no­gen­sin­de før,” si­ger Bir­git­te Naun­tof­te, adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse. 

No­vo Nor­disk Fon­den vedt­og og­så i 2018 en ny stra­te­gi, hvor am­bi­tio­nen er, at de år­li­ge ud­be­ta­lin­ger skal øges til cir­ka fem mia. kro­ner i 2023. 

”Vo­res am­bi­tion er at øge vo­res ud­be­ta­lin­ger over de kom­men­de fem år. Sam­ti­dig vil vi støt­te væ­sent­ligt bre­de­re, end vi hidtil har væ­ret kendt for. Vi vil fort­sat støt­te forsk­ning, be­hand­ling og ud­vik­ling, der kan for­bed­re men­ne­skers liv. Sam­ti­dig går vi nu me­re fo­ku­se­ret ind på om­rå­der, der kan bi­dra­ge til at ska­be et me­re bæredygtigt
sam­fund,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Blandt de støt­te­de pro­jek­ter er en ram­me på 990 mio. kr. over 4,5 år re­ser­ve­ret til etab­le­ring og drift af Na­tio­nal Genom Cen­ter, der sø­ger at for­bed­re mu­lig­he­den for må­l­ret­te­de be­hand­lings­til­bud til den en­kel­te patient. 

Fon­den be­vil­ge­de og­så 835 mio. kr. til etab­le­rin­gen af Steno Di­a­be­tes Cen­ter Sjæl­land, der bli­ver det fem­te spe­ci­a­li­se­re­de di­a­be­tes­cen­ter i Dan­mark fi­nan­si­e­ret af No­vo Nor­disk Fonden.

Det er de go­de øko­no­mi­ske re­sul­ta­ter i No­vo Grup­pen der be­vir­ker, at fon­den igen kun­ne øge ud­be­ta­lings­ni­veau­et, ly­der det i pressemeddelelsen.

Si­den 2010 har No­vo Nor­disk Fon­den ud­delt cir­ka 20 mia. kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer