Novo Nordisk Fonden uddeler 203 millioner kroner til planteforskning for et mere effektivt og bæredygtigt landbrug

No­vo Nor­disk Fon­den ud­de­ler sin før­ste sto­re be­vil­ling in­den for plan­te­forsk­ning til et nyt, in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­pro­jekt, der har til for­mål at ska­be me­re pro­duk­ti­ve afgrøder.

Novo Nordisk Fonden – Collaborative Crop Resilience Program
 
Col­la­bo­ra­ti­ve Crop Resi­li­en­ce Pro­gram. Det er nav­net på et nyt dansk-ame­ri­kansk forsk­nings­pro­jekt, No­vo Nor­disk Fon­den har valgt at støt­te med 203 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­tet, der lø­ber over de næ­ste seks år, skal ska­be ny vi­den om de mi­kro­or­ga­nis­mer, der le­ver om­kring plan­ter. Må­let for pro­jek­tet er at ska­be me­re pro­duk­ti­ve af­grø­der, der kan bi­dra­ge til at sik­re til­stræk­ke­lig pro­duk­tion af fø­de­va­rer til den sti­gen­de verdensbefolkning.

Be­vil­lin­gen er No­vo Nor­disk Fon­dens før­ste sto­re be­vil­ling in­den for plan­te­forsk­ning, og der­u­d­over er det den hidtil stør­ste en­kelt­be­vil­ling til et forsk­nings­pro­jekt in­den for land­brug i Danmark.

”Med det­te pro­jekt vil for­sker­ne for før­ste gang gra­ve dy­be­re i den bi­o­lo­gi, der lig­ger bag hvor­dan plan­ters rød­der og bla­de fun­ge­rer sam­men med bak­te­ri­er. Det kan re­du­ce­re brug af gød­ning og pe­sti­ci­der ved at ud­nyt­te bak­te­ri­er­nes egen­ska­ber. Må­let er at ska­be et me­re ef­fek­tivt og bæ­re­dyg­tigt land­brug og ba­ne vej­en for den næ­ste grøn­ne re­vo­lu­tion,” si­ger Claus Fel­by, chef for Li­fe sci­en­ce forsk­ning for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling og an­ven­del­se i in­du­stri­en i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res af for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, North Ca­ro­li­na Sta­te Uni­ver­si­ty, Aar­hus Uni­ver­si­tet og Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, som hver især har styr­ker in­den for land­brugs­forsk­ning el­ler bi­o­lo­gisk forskning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: