Novo Nordisk Fonden uddeler 203 millioner kroner til planteforskning for et mere effektivt og bæredygtigt landbrug

Novo Nordisk Fonden uddeler sin første store bevilling inden for planteforskning til et nyt, internationalt forskningsprojekt, der har til formål at skabe mere produktive afgrøder.

Novo Nordisk Fonden – Collaborative Crop Resilience Program
 
Col­la­bo­ra­ti­ve Crop Resi­li­en­ce Pro­gram. Det er nav­net på et nyt dansk-ame­ri­kansk forsk­nings­pro­jekt, No­vo Nor­disk Fon­den har valgt at støt­te med 203 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­tet, der lø­ber over de næ­ste seks år, skal ska­be ny vi­den om de mi­kro­or­ga­nis­mer, der le­ver om­kring plan­ter. Må­let for pro­jek­tet er at ska­be me­re pro­duk­ti­ve af­grø­der, der kan bi­dra­ge til at sik­re til­stræk­ke­lig pro­duk­tion af fø­de­va­rer til den sti­gen­de verdensbefolkning.

Be­vil­lin­gen er No­vo Nor­disk Fon­dens før­ste sto­re be­vil­ling in­den for plan­te­forsk­ning, og der­u­d­over er det den hidtil stør­ste en­kelt­be­vil­ling til et forsk­nings­pro­jekt in­den for land­brug i Danmark.

”Med det­te pro­jekt vil for­sker­ne for før­ste gang gra­ve dy­be­re i den bi­o­lo­gi, der lig­ger bag hvor­dan plan­ters rød­der og bla­de fun­ge­rer sam­men med bak­te­ri­er. Det kan re­du­ce­re brug af gød­ning og pe­sti­ci­der ved at ud­nyt­te bak­te­ri­er­nes egen­ska­ber. Må­let er at ska­be et me­re ef­fek­tivt og bæ­re­dyg­tigt land­brug og ba­ne vej­en for den næ­ste grøn­ne re­vo­lu­tion,” si­ger Claus Fel­by, chef for Li­fe sci­en­ce forsk­ning for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling og an­ven­del­se i in­du­stri­en i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res af for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, North Ca­ro­li­na Sta­te Uni­ver­si­ty, Aar­hus Uni­ver­si­tet og Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, som hver især har styr­ker in­den for land­brugs­forsk­ning el­ler bi­o­lo­gisk forskning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer