Ny Carlsbergfondet giver 20 mio. til kunstvidenskabelig forskning

I de kom­men­de år kan 13 nye forsk­nings­pro­jek­ter bli­ve re­a­li­se­ret på bag­grund af pen­ge fra Ny Carls­berg­fon­dets Forskningsinitiativ.

Jens Haaning: Danmark, 2004-2005 (foto: Jacob Skou-Hansen/SMK)
Blandt de 13 forsk­nings­pro­jek­ter un­der Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv er 'Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid' ved SMK. På bil­le­det ses Jens Haa­ning: Dan­mark, 2004-2005 (fo­to: Ja­cob Skou-Han­­sen/S­MK).

‘Den dan­ske skrift­de­sign­tra­di­tion 1890-1970’, ‘Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid’ og ‘Dansk-ja­­pan­­ske kunst­for­bin­del­ser før og ef­ter An­den Verdenskrig’.

Så­dan ly­der tit­ler­ne på tre af de 13 nye forsk­nings­pro­jek­ter, som på bag­grund af til­skud fra Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv kan bli­ve re­a­li­se­ret i lø­bet af de kom­men­de par år.

Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv har til hen­sigt at styr­ke den kunstvi­den­ska­be­li­ge forsk­ning i lan­det samt at for­stær­ke det forsk­nings­mæs­si­ge sam­ar­bej­de mel­lem mu­se­er­ne og uni­ver­si­te­ter­ne. Og nu har fon­den på bag­grund af de mod­tag­ne an­søg­nin­ger ud­valgt 13 nye pro­jek­ter, som mod­ta­ger sam­men­lagt 20,3 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­ter­ne for­de­ler sig på ph.d.- og po­­st­­doc-sti­­pen­­di­er samt in­di­vi­du­el projektstøtte.
For­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det Chri­sti­ne Buhl An­der­sen glæ­der sig over, at fon­den kan støt­te re­a­li­se­rin­gen af en ræk­ke ori­gi­na­le og re­le­van­te forsk­nings­pro­jek­ter i en tid, hvor den hu­ma­ni­sti­ske forsk­ning har væ­ret gen­stand for svæ­re besparelser.

”Pro­jek­ter­ne rum­mer stor nytænk­ning, blandt an­det med en ten­dens til fle­re tvær­di­sci­pli­næ­re sam­ar­bej­der, der in­vol­ve­rer sta­dig fle­re fag­lig­he­der. Det tror vi på vil med­vir­ke til at styr­ke ni­veau­et i den kunstvi­den­ska­be­li­ge forsk­ning,” si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i en pressemeddelelse.

Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv blev etab­le­ret i 2010 med det formål at ge­ne­re­re ny kunstvi­den­ska­be­lig vi­den og sam­ti­dig byg­ge bro mel­lem uni­ver­si­te­ter­nes og mu­se­er­nes forsk­ning. For­sker­ne er så­le­des an­sat på et uni­ver­si­tet, men de­ler de­res ar­bejds­tid med museerne.

Ord­nin­gen, som den ta­ger sig ud nu, skal sik­re, at for­sker­ne gen­nem de­res un­der­vis­nings­for­plig­tel­se for­mid­ler det mu­se­a­le forsk­nings­om­rå­de ind i uni­ver­si­te­ter­ne og om­vendt brin­ger det uni­ver­si­tæ­re forsk­nings­mil­jø ud på museerne.

Dansk kunst på kunstmuseum i Malmö

Ny Carls­berg­fon­det op­ly­ser, at fon­den der­u­d­over for ny­lig har støt­tet en ræk­ke an­dre kunstinitiativer.

På li­sten over mod­ta­ge­re står blandt an­dre Malmö Konst­mu­se­um, som har ud­vi­det sin sam­ling med er­hver­vel­sen af en ræk­ke be­tyd­nings­ful­de vær­ker af dan­ske sam­tids­kunst­ne­re, og Clay Ke­ra­mi­kmu­se­um Dan­mark, der tak­ket væ­re støt­te fra Ny Carls­berg­fon­det kan til­fø­je seks ke­ra­mi­ske vær­ker til sin samling.

Og­så Tel Aviv Mu­se­um of Art er ble­vet til­go­de­set. In­stal­la­tions­vær­ket ’The Fu­tu­re’, som blev vist i en so­loud­stil­ling på det is­ra­el­ske mu­se­um i 2016, til­fø­jes nu mu­se­ets sam­ling på bag­grund af støt­te fra The Bri­tish Fri­ends of the Art Mu­se­ums of Is­ra­el og Ny Carlsbergfondet.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…