Ny Carlsbergfondet giver 20 mio. til kunstvidenskabelig forskning

I de kom­men­de år kan 13 nye forsk­nings­pro­jek­ter bli­ve re­a­li­se­ret på bag­grund af pen­ge fra Ny Carls­berg­fon­dets Forskningsinitiativ.

Jens Haaning: Danmark, 2004-2005 (foto: Jacob Skou-Hansen/SMK)
Blandt de 13 forsk­nings­pro­jek­ter un­der Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv er 'Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid' ved SMK. På bil­le­det ses Jens Haa­ning: Dan­mark, 2004-2005 (fo­to: Ja­cob Skou-Han­­sen/S­MK).

‘Den dan­ske skrift­de­sign­tra­di­tion 1890-1970’, ‘Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid’ og ‘Dansk-ja­­pan­­ske kunst­for­bin­del­ser før og ef­ter An­den Verdenskrig’.

Så­dan ly­der tit­ler­ne på tre af de 13 nye forsk­nings­pro­jek­ter, som på bag­grund af til­skud fra Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv kan bli­ve re­a­li­se­ret i lø­bet af de kom­men­de par år.

Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv har til hen­sigt at styr­ke den kunstvi­den­ska­be­li­ge forsk­ning i lan­det samt at for­stær­ke det forsk­nings­mæs­si­ge sam­ar­bej­de mel­lem mu­se­er­ne og uni­ver­si­te­ter­ne. Og nu har fon­den på bag­grund af de mod­tag­ne an­søg­nin­ger ud­valgt 13 nye pro­jek­ter, som mod­ta­ger sam­men­lagt 20,3 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­ter­ne for­de­ler sig på ph.d.- og po­­st­­doc-sti­­pen­­di­er samt in­di­vi­du­el projektstøtte.
For­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det Chri­sti­ne Buhl An­der­sen glæ­der sig over, at fon­den kan støt­te re­a­li­se­rin­gen af en ræk­ke ori­gi­na­le og re­le­van­te forsk­nings­pro­jek­ter i en tid, hvor den hu­ma­ni­sti­ske forsk­ning har væ­ret gen­stand for svæ­re besparelser.

”Pro­jek­ter­ne rum­mer stor nytænk­ning, blandt an­det med en ten­dens til fle­re tvær­di­sci­pli­næ­re sam­ar­bej­der, der in­vol­ve­rer sta­dig fle­re fag­lig­he­der. Det tror vi på vil med­vir­ke til at styr­ke ni­veau­et i den kunstvi­den­ska­be­li­ge forsk­ning,” si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i en pressemeddelelse.

Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv blev etab­le­ret i 2010 med det formål at ge­ne­re­re ny kunstvi­den­ska­be­lig vi­den og sam­ti­dig byg­ge bro mel­lem uni­ver­si­te­ter­nes og mu­se­er­nes forsk­ning. For­sker­ne er så­le­des an­sat på et uni­ver­si­tet, men de­ler de­res ar­bejds­tid med museerne.

Ord­nin­gen, som den ta­ger sig ud nu, skal sik­re, at for­sker­ne gen­nem de­res un­der­vis­nings­for­plig­tel­se for­mid­ler det mu­se­a­le forsk­nings­om­rå­de ind i uni­ver­si­te­ter­ne og om­vendt brin­ger det uni­ver­si­tæ­re forsk­nings­mil­jø ud på museerne.

Dansk kunst på kunstmuseum i Malmö

Ny Carls­berg­fon­det op­ly­ser, at fon­den der­u­d­over for ny­lig har støt­tet en ræk­ke an­dre kunstinitiativer.

På li­sten over mod­ta­ge­re står blandt an­dre Malmö Konst­mu­se­um, som har ud­vi­det sin sam­ling med er­hver­vel­sen af en ræk­ke be­tyd­nings­ful­de vær­ker af dan­ske sam­tids­kunst­ne­re, og Clay Ke­ra­mi­kmu­se­um Dan­mark, der tak­ket væ­re støt­te fra Ny Carls­berg­fon­det kan til­fø­je seks ke­ra­mi­ske vær­ker til sin samling.

Og­så Tel Aviv Mu­se­um of Art er ble­vet til­go­de­set. In­stal­la­tions­vær­ket ’The Fu­tu­re’, som blev vist i en so­loud­stil­ling på det is­ra­el­ske mu­se­um i 2016, til­fø­jes nu mu­se­ets sam­ling på bag­grund af støt­te fra The Bri­tish Fri­ends of the Art Mu­se­ums of Is­ra­el og Ny Carlsbergfondet.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…