Ny Carlsbergfondet giver 20 mio. til kunstvidenskabelig forskning

I de kommende år kan 13 nye forskningsprojekter blive realiseret på baggrund af penge fra Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ.

Jens Haaning: Danmark, 2004-2005 (foto: Jacob Skou-Hansen/SMK)
Blandt de 13 forsk­nings­pro­jek­ter un­der Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv er 'Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid' ved SMK. På bil­le­det ses Jens Haa­ning: Dan­mark, 2004-2005 (fo­to: Ja­cob Skou-Han­sen/S­MK).

‘Den dan­ske skrift­de­sign­tra­di­tion 1890-1970’, ‘Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid’ og ‘Dansk-ja­pan­ske kunst­for­bin­del­ser før og ef­ter An­den Verdenskrig’.

Så­dan ly­der tit­ler­ne på tre af de 13 nye forsk­nings­pro­jek­ter, som på bag­grund af til­skud fra Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv kan bli­ve re­a­li­se­ret i lø­bet af de kom­men­de par år.

Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv har til hen­sigt at styr­ke den kunstvi­den­ska­be­li­ge forsk­ning i lan­det samt at for­stær­ke det forsk­nings­mæs­si­ge sam­ar­bej­de mel­lem mu­se­er­ne og uni­ver­si­te­ter­ne. Og nu har fon­den på bag­grund af de mod­tag­ne an­søg­nin­ger ud­valgt 13 nye pro­jek­ter, som mod­ta­ger sam­men­lagt 20,3 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­ter­ne for­de­ler sig på ph.d.- og po­st­doc-sti­pen­di­er samt in­di­vi­du­el projektstøtte.
For­kvin­de i Ny Carls­berg­fon­det Chri­sti­ne Buhl An­der­sen glæ­der sig over, at fon­den kan støt­te re­a­li­se­rin­gen af en ræk­ke ori­gi­na­le og re­le­van­te forsk­nings­pro­jek­ter i en tid, hvor den hu­ma­ni­sti­ske forsk­ning har væ­ret gen­stand for svæ­re besparelser.

”Pro­jek­ter­ne rum­mer stor nytænk­ning, blandt an­det med en ten­dens til fle­re tvær­di­sci­pli­næ­re sam­ar­bej­der, der in­vol­ve­rer sta­dig fle­re fag­lig­he­der. Det tror vi på vil med­vir­ke til at styr­ke ni­veau­et i den kunstvi­den­ska­be­li­ge forsk­ning,” si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen i en pressemeddelelse.

Ny Carls­berg­fon­dets Forsk­nings­i­ni­ti­a­tiv blev etab­le­ret i 2010 med det formål at ge­ne­re­re ny kunstvi­den­ska­be­lig vi­den og sam­ti­dig byg­ge bro mel­lem uni­ver­si­te­ter­nes og mu­se­er­nes forsk­ning. For­sker­ne er så­le­des an­sat på et uni­ver­si­tet, men de­ler de­res ar­bejds­tid med museerne.

Ord­nin­gen, som den ta­ger sig ud nu, skal sik­re, at for­sker­ne gen­nem de­res un­der­vis­nings­for­plig­tel­se for­mid­ler det mu­se­a­le forsk­nings­om­rå­de ind i uni­ver­si­te­ter­ne og om­vendt brin­ger det uni­ver­si­tæ­re forsk­nings­mil­jø ud på museerne.

Dansk kunst på kunstmuseum i Malmö

Ny Carls­berg­fon­det op­ly­ser, at fon­den der­u­d­over for ny­lig har støt­tet en ræk­ke an­dre kunstinitiativer.

På li­sten over mod­ta­ge­re står blandt an­dre Malmö Konst­mu­se­um, som har ud­vi­det sin sam­ling med er­hver­vel­sen af en ræk­ke be­tyd­nings­ful­de vær­ker af dan­ske sam­tids­kunst­ne­re, og Clay Ke­ra­mi­kmu­se­um Dan­mark, der tak­ket væ­re støt­te fra Ny Carls­berg­fon­det kan til­fø­je seks ke­ra­mi­ske vær­ker til sin samling.

Og­så Tel Aviv Mu­se­um of Art er ble­vet til­go­de­set. In­stal­la­tions­vær­ket ’The Fu­tu­re’, som blev vist i en so­loud­stil­ling på det is­ra­el­ske mu­se­um i 2016, til­fø­jes nu mu­se­ets sam­ling på bag­grund af støt­te fra The Bri­tish Fri­ends of the Art Mu­se­ums of Is­ra­el og Ny Carlsbergfondet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer