Ny fond vil støtte anvendt forskning i velfærdsydelser og teknologi

Carelinkfonden er en nyetableret almen fond stiftet af Carelinkgruppen, der en privat udbyder af serviceydelser indenfor social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

”Vi vil ger­ne støt­te an­vendt forsk­ning i, hvor­dan vi kan ind­dra­ge bor­ger­nes be­hov i ud­vik­lin­gen af de ydel­ser el­ler tek­no­lo­gi­er, som bå­de of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer stil­ler til rå­dig­hed,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Ca­re­link­fon­den Ro­bert Spliid.

En ny forsk­nings­fond har set da­gens lys i lø­bet af sommeren.

Ca­re­link­fon­den er nav­net på den nye fond, som fra i år vil ud­de­le støt­te til uaf­hæn­gig forsk­ning i nye me­to­der, der kan øge kva­li­te­ten el­ler ef­fek­ti­vi­te­ten af dansk velfærdsservice.

”Bag­grun­den for, at Ca­re­link A/S har stif­tet fon­den er, at vi ger­ne vil ha­ve me­re evi­dens og vi­den om vel­færds­om­rå­det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand cand.polit og ph.d Ro­bert Spli­id til Fundats.

Han er kendt for at ha­ve be­sid­det en ræk­ke le­den­de po­ster i den fi­nan­si­el­le sek­tor, og han er des­u­den selv med­lem af be­sty­rel­sen i Ca­re­link A/S, der le­ve­rer ser­vi­cey­del­ser på området.

Sel­ska­bet star­te­de op­rin­de­ligt som vi­k­ar­bu­reau, men har de se­ne­re år ud­vi­det si­ne for­ret­nings­om­rå­der til so­ci­a­l­om­rå­det og psy­ki­a­tri­en. Det er sket med bag­grund i en stor ind­tje­nings­vækst, som stam­mer fra cor­o­naå­re­ne, hvor sel­ska­bet vandt ud­bud­det om pod­ning og test­fa­ci­li­te­ter i Re­gion Syddanmark

Udgangspunkt i borgerens behov

Ro­bert Spli­id for­kla­rer, at vel­fær­den i Dan­mark, i mod­sæt­ning til for ek­sem­pel Sve­ri­ge, i høj grad er po­li­tisk sty­ret, hvil­ket gi­ver min­dre fo­kus på efterspørgslen.

”Det er of­te rent po­li­tisk be­stem­te be­slut­nin­ger, der lig­ger til grund for den må­de, vi ind­ret­ter sy­ste­mer og ord­nin­ger på i vel­færds­om­rå­det. Det be­ty­der, at der of­te ik­ke er sær­ligt stort fo­kus på den en­kel­te bor­gers be­hov el­ler den egent­li­ge ef­ter­spørgsel ef­ter de ydel­ser, som det of­fent­li­ge ud­by­der,” si­ger han og næv­ner den kom­mu­na­le hjem­meple­je som eksempel:

”Her er det kom­mu­nen, der stil­ler en ræk­ke mu­lig­he­der til rå­dig­hed for bor­ge­ren på bag­grund af nog­le or­ga­ni­sa­to­ri­ske si­lo­er. Bor­ge­ren har man­ge kon­takt­punk­ter til hjem­meplej­en, f.eks. en vi­si­ta­tor til hjæl­pe­mid­ler, en der gør rent, en der le­ve­rer mad og må­ske en, der kom­mer og læg­ger bor­ge­ren i seng, Men fæl­les for det he­le er, at det hand­ler om, hvad kom­mu­nen har be­slut­tet at til­by­de. Det er ik­ke no­get, der er ble­vet til med ud­gangs­punkt i, hvad der vir­ker ef­fek­tivt, el­ler hvad bor­ge­ren har be­hov for,” si­ger Ro­bert Spliid.

Og det er her den nye fond ger­ne vil bi­dra­ge til me­re forsk­ning og vi­den – bå­de i for­hold til ser­vi­cey­del­ser men og­så i for­hold til velfærdsteknologi.

”Vi vil ger­ne støt­te an­vendt forsk­ning i, hvor­dan vi kan ind­dra­ge bor­ger­nes be­hov i ud­vik­lin­gen af de ydel­ser el­ler tek­no­lo­gi­er, som bå­de of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer stil­ler til rå­dig­hed,” si­ger Ro­bert Spliid.

Han vur­de­rer, at der på land­s­plan fin­des mel­lem 200 og 300 for­ske­re, som vil væ­re i må­l­grup­pen for fon­dens ud­de­lings­po­li­tik. De sid­der pri­mært på lan­dets pro­fes­sions­højsko­ler og universiteter.

Fon­den er en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond stif­tet med en ka­pi­tal på fem mil­li­o­ner kro­ner, men det er pla­nen, at Ca­re­link A/S lø­ben­de vil over­fø­re nye pen­ge til fon­den, så den kan ud­de­le forsk­nings­støt­te for 1-2 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Be­sty­rel­sen be­står ud­over for­mand Ro­bert Spli­id af to me­get er­far­ne vel­færds­for­ske­re, pro­fes­sor Bent Gre­ve fra Roskil­de Uni­ver­si­tet og An­ne Ma­rie Da­h­ler, der er do­cent i an­ven­del­se af tek­no­lo­gi og di­gi­ta­li­se­ring i den of­fent­li­ge sek­tor på UCL Er­hvervsa­ka­de­mi og Professionshøjskole.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer