Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS har få­et en be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond til at be­ly­se de er­hvervs­dri­ven­de fon­des rol­le un­der cor­ona­kri­sen. Fo­kus er blandt an­det på, om cor­ona­kri­sen har æn­dret på græn­se­fla­der­ne mel­lem fon­de­ne og den of­fent­li­ge sektor.

CBS, Solbjerg Plads (foto: Bjarke MacCarthy/CBS)
Forsk­nings­pro­jek­tet om de er­hvervs­dri­ven­de fon­des rol­le un­der cor­ona­kri­sen, som Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS nu sæt­ter i gang, er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond (fo­to: Bjar­ke MacCarthy/CBS).

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i Danmark.

Det er et af ud­gangs­punk­ter­ne for et forsk­nings­pro­jekt om de er­hvervs­dri­ven­de fon­des rol­le un­der cor­ona­kri­sen, som Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS) nu sæt­ter i gang.

Pro­jek­tet er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond. Det nye pro­jekt bli­ver et til­lægs­pro­jekt til et al­le­re­de igang­s­at fi­re-årigt forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som Fun­dats tid­li­ge­re har om­talt. Mo­der­pro­jek­tet er støt­tet med en be­vil­ling på mindst 10,8 mil­li­o­ner kro­ner fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Li­ge­som mo­der­pro­jek­tet er og­så an­sva­ret for til­lægs­pro­jek­tet lagt i hæn­der­ne på pro­fes­sor Ste­en Thom­sen og se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Claus Richter.

Når det er in­ter­es­sant at dyk­ke ned i fon­de­nes rol­le un­der cor­ona­kri­sen, er der iføl­ge Claus Ri­ch­ter fle­re årsager.

”Set fra vo­res stol har de er­hvervs­dri­ven­de fon­de haft en kæm­pe­stor be­tyd­ning un­der cor­ona­kri­sen på en ræk­ke for­skel­li­ge om­rå­der,” fast­slår Claus Richter.

Tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser har vist, at fond­se­je­de virk­som­he­der un­der kri­ser har det lang­sig­te­de ejer­skab for øje, og at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de fast­hol­der si­ne stra­te­gi­er bå­de som ejer og filan­trop, selv når der er krise.

Claus Ri­ch­ter – se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce, CBS

”Dels har fon­de­ne løf­tet en lang ræk­ke op­ga­ver i for­hold til sund­heds­om­rå­det, bå­de ope­ra­tio­nelt og forsk­nings­mæs­sigt, som vi ik­ke har set tid­li­ge­re, og det er sket med en be­mær­kel­ses­vær­dig agi­li­tet og ev­ne til lyn­hur­tigt at til­pas­se sig den nye vir­ke­lig­hed. Dels har de i for­hold til den nød­ven­di­ge om­læg­ning af kunst- og kul­tur­li­vet un­der kri­sen spil­let en af­gø­ren­de rol­le i be­stræ­bel­ser­ne på at hjæl­pe kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne med at for­mid­le. Og da man­ge af os an­dre blev sendt hjem fra ar­bej­de, blev an­dre sendt på ar­bej­de af blandt an­dre de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, og og­så dér spil­le­de fon­de­ne en stor rol­le i for­hold til at un­der­støt­te og ud­vik­le man­ge af or­ga­ni­sa­tio­ner­nes rol­le i sam­fun­det un­der cor­ona­kri­sen,” si­ger Claus Richter.

Tre områder skal undersøges

Forsk­nings­pro­jek­tet om fon­de­nes rol­le un­der cor­ona­kri­sen er delt ind i tre om­rå­der, som skal un­der luppen:

For det før­ste skal det un­der­sø­ges, hvor­dan fond­se­je­de virk­som­he­der og er­hvervs­dri­ven­de fon­de har re­a­ge­ret på kri­sen i for­hold til blandt an­det de­res ejer­struk­tur. Den del af forsk­nings­pro­jek­tet er blandt an­det me­get af­hæn­gig af de regn­ska­ber for 2020, som ser da­gens lys i det nye år.

”Tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser har vist, at fond­se­je­de virk­som­he­der un­der kri­ser har det lang­sig­te­de ejer­skab for øje, og at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de fast­hol­der si­ne stra­te­gi­er bå­de som ejer og filan­trop, selv når der er kri­se. Vi vil se nær­me­re på, hvor­dan det har væ­ret den­ne gang,” si­ger Claus Richter.

For det an­det hand­ler det om den filan­tro­pi­ske del.

”Her vil vi kig­ge på, om og i så fald hvil­ken be­tyd­ning cor­ona­kri­sen har haft i for­hold til om­læg­ning af til­skud og til­de­lings­pro­ce­du­rer. Vi ved jo fra fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, at man­ge fon­de har støt­tet cor­o­napro­jek­ter og øget de­res sam­le­de do­na­tio­ner for 2020. Vi vil for­sø­ge at dyk­ke læn­ge­re ned i, hvad den nye si­tu­a­tion har haft af be­tyd­ning for fonds­ud­de­lin­ger­ne. Spørgs­må­let er blandt an­det, om de ting, der er ble­vet æn­dret un­der kri­sen, kom­mer til at be­ty­de no­get for det filan­tro­pi­ske ar­bej­de i Dan­mark på den lan­ge ba­ne,” si­ger Claus Richter.

Belyser forhold mellem fonde og offentlig sektor

Og for det tred­je stil­ler for­sker­ne skar­pt på, om cor­ona­kri­sen har æn­dret på de tra­di­tio­nel­le græn­se­fla­der mel­lem er­hvervs­dri­ven­de fon­de og den of­fent­lig sektor.

Det in­ter­es­san­te for os er at un­der­sø­ge, om det kom­mer til at æn­dre sig me­re struk­tu­relt frem­over i for­hol­det mel­lem fon­de­ne og den of­fent­li­ge sektor.

Claus Ri­ch­ter – se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce, CBS

”Vi har jo set, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de un­der kri­sen har løst op­ga­ver, som den of­fent­li­ge sek­tor nor­malt selv løf­ter, men ik­ke var i stand til at løf­te i den­ne helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion. Det in­ter­es­san­te for os er at un­der­sø­ge, om det kom­mer til at æn­dre sig me­re struk­tu­relt frem­over i for­hol­det mel­lem fon­de­ne og den of­fent­li­ge sek­tor,” si­ger Claus Richter.

Hvor mo­der­pro­jek­tet om er­hvervs­dri­ven­de fon­de ik­ke kun om­hand­ler Dan­mark, men løf­tes til et eu­ro­pæ­isk ni­veau, er til­lægs­pro­jek­tets fo­kus rent dansk.

Re­sul­ta­ter­ne vil bli­ve of­fent­lig­gjort lø­ben­de de kom­men­de år og bli­ver end­vi­de­re – li­ge­som mo­der­pro­jek­tet – en del af en bog med tit­len The Eu­ro­pe­an En­ter­pri­se Fo­un­da­tions, der iføl­ge Claus Ri­ch­ter for­ven­tes at ud­kom­me i 2024.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…