Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS har få­et en be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond til at be­ly­se de er­hvervs­dri­ven­de fon­des rol­le un­der cor­ona­kri­sen. Fo­kus er blandt an­det på, om cor­ona­kri­sen har æn­dret på græn­se­fla­der­ne mel­lem fon­de­ne og den of­fent­li­ge sektor.

CBS, Solbjerg Plads (foto: Bjarke MacCarthy/CBS)
Forsk­nings­pro­jek­tet om de er­hvervs­dri­ven­de fon­des rol­le un­der cor­ona­kri­sen, som Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS nu sæt­ter i gang, er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond (fo­to: Bjar­ke MacCarthy/CBS).

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i Danmark.

Det er et af ud­gangs­punk­ter­ne for et forsk­nings­pro­jekt om de er­hvervs­dri­ven­de fon­des rol­le un­der cor­ona­kri­sen, som Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS) nu sæt­ter i gang.

Pro­jek­tet er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond. Det nye pro­jekt bli­ver et til­lægs­pro­jekt til et al­le­re­de igang­s­at fi­re-årigt forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som Fun­dats tid­li­ge­re har om­talt. Mo­der­pro­jek­tet er støt­tet med en be­vil­ling på mindst 10,8 mil­li­o­ner kro­ner fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Li­ge­som mo­der­pro­jek­tet er og­så an­sva­ret for til­lægs­pro­jek­tet lagt i hæn­der­ne på pro­fes­sor Ste­en Thom­sen og se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Claus Richter.

Når det er in­ter­es­sant at dyk­ke ned i fon­de­nes rol­le un­der cor­ona­kri­sen, er der iføl­ge Claus Ri­ch­ter fle­re årsager.

”Set fra vo­res stol har de er­hvervs­dri­ven­de fon­de haft en kæm­pe­stor be­tyd­ning un­der cor­ona­kri­sen på en ræk­ke for­skel­li­ge om­rå­der,” fast­slår Claus Richter.

Tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser har vist, at fond­se­je­de virk­som­he­der un­der kri­ser har det lang­sig­te­de ejer­skab for øje, og at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de fast­hol­der si­ne stra­te­gi­er bå­de som ejer og filan­trop, selv når der er krise.

Claus Ri­ch­ter – se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce, CBS

”Dels har fon­de­ne løf­tet en lang ræk­ke op­ga­ver i for­hold til sund­heds­om­rå­det, bå­de ope­ra­tio­nelt og forsk­nings­mæs­sigt, som vi ik­ke har set tid­li­ge­re, og det er sket med en be­mær­kel­ses­vær­dig agi­li­tet og ev­ne til lyn­hur­tigt at til­pas­se sig den nye vir­ke­lig­hed. Dels har de i for­hold til den nød­ven­di­ge om­læg­ning af kunst- og kul­tur­li­vet un­der kri­sen spil­let en af­gø­ren­de rol­le i be­stræ­bel­ser­ne på at hjæl­pe kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne med at for­mid­le. Og da man­ge af os an­dre blev sendt hjem fra ar­bej­de, blev an­dre sendt på ar­bej­de af blandt an­dre de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, og og­så dér spil­le­de fon­de­ne en stor rol­le i for­hold til at un­der­støt­te og ud­vik­le man­ge af or­ga­ni­sa­tio­ner­nes rol­le i sam­fun­det un­der cor­ona­kri­sen,” si­ger Claus Richter.

Tre områder skal undersøges

Forsk­nings­pro­jek­tet om fon­de­nes rol­le un­der cor­ona­kri­sen er delt ind i tre om­rå­der, som skal un­der luppen:

For det før­ste skal det un­der­sø­ges, hvor­dan fond­se­je­de virk­som­he­der og er­hvervs­dri­ven­de fon­de har re­a­ge­ret på kri­sen i for­hold til blandt an­det de­res ejer­struk­tur. Den del af forsk­nings­pro­jek­tet er blandt an­det me­get af­hæn­gig af de regn­ska­ber for 2020, som ser da­gens lys i det nye år.

”Tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser har vist, at fond­se­je­de virk­som­he­der un­der kri­ser har det lang­sig­te­de ejer­skab for øje, og at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de fast­hol­der si­ne stra­te­gi­er bå­de som ejer og filan­trop, selv når der er kri­se. Vi vil se nær­me­re på, hvor­dan det har væ­ret den­ne gang,” si­ger Claus Richter.

For det an­det hand­ler det om den filan­tro­pi­ske del.

”Her vil vi kig­ge på, om og i så fald hvil­ken be­tyd­ning cor­ona­kri­sen har haft i for­hold til om­læg­ning af til­skud og til­de­lings­pro­ce­du­rer. Vi ved jo fra fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, at man­ge fon­de har støt­tet cor­o­napro­jek­ter og øget de­res sam­le­de do­na­tio­ner for 2020. Vi vil for­sø­ge at dyk­ke læn­ge­re ned i, hvad den nye si­tu­a­tion har haft af be­tyd­ning for fonds­ud­de­lin­ger­ne. Spørgs­må­let er blandt an­det, om de ting, der er ble­vet æn­dret un­der kri­sen, kom­mer til at be­ty­de no­get for det filan­tro­pi­ske ar­bej­de i Dan­mark på den lan­ge ba­ne,” si­ger Claus Richter.

Belyser forhold mellem fonde og offentlig sektor

Og for det tred­je stil­ler for­sker­ne skar­pt på, om cor­ona­kri­sen har æn­dret på de tra­di­tio­nel­le græn­se­fla­der mel­lem er­hvervs­dri­ven­de fon­de og den of­fent­lig sektor.

Det in­ter­es­san­te for os er at un­der­sø­ge, om det kom­mer til at æn­dre sig me­re struk­tu­relt frem­over i for­hol­det mel­lem fon­de­ne og den of­fent­li­ge sektor.

Claus Ri­ch­ter – se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce, CBS

”Vi har jo set, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de un­der kri­sen har løst op­ga­ver, som den of­fent­li­ge sek­tor nor­malt selv løf­ter, men ik­ke var i stand til at løf­te i den­ne helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion. Det in­ter­es­san­te for os er at un­der­sø­ge, om det kom­mer til at æn­dre sig me­re struk­tu­relt frem­over i for­hol­det mel­lem fon­de­ne og den of­fent­li­ge sek­tor,” si­ger Claus Richter.

Hvor mo­der­pro­jek­tet om er­hvervs­dri­ven­de fon­de ik­ke kun om­hand­ler Dan­mark, men løf­tes til et eu­ro­pæ­isk ni­veau, er til­lægs­pro­jek­tets fo­kus rent dansk.

Re­sul­ta­ter­ne vil bli­ve of­fent­lig­gjort lø­ben­de de kom­men­de år og bli­ver end­vi­de­re – li­ge­som mo­der­pro­jek­tet – en del af en bog med tit­len The Eu­ro­pe­an En­ter­pri­se Fo­un­da­tions, der iføl­ge Claus Ri­ch­ter for­ven­tes at ud­kom­me i 2024.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…