Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Center for Corporate Governance på CBS har fået en bevilling på en million kroner fra Poul Due Jensens Fond til at belyse de erhvervsdrivende fondes rolle under coronakrisen. Fokus er blandt andet på, om coronakrisen har ændret på grænsefladerne mellem fondene og den offentlige sektor.

CBS, Solbjerg Plads (foto: Bjarke MacCarthy/CBS)
Forsk­nings­pro­jek­tet om de er­hvervs­dri­ven­de fon­des rol­le un­der cor­ona­kri­sen, som Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på CBS nu sæt­ter i gang, er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond (fo­to: Bjar­ke MacCarthy/CBS).

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i Danmark.

Det er et af ud­gangs­punk­ter­ne for et forsk­nings­pro­jekt om de er­hvervs­dri­ven­de fon­des rol­le un­der cor­ona­kri­sen, som Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS) nu sæt­ter i gang.

Pro­jek­tet er fi­nan­si­e­ret af en be­vil­ling på en mil­li­on kro­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond. Det nye pro­jekt bli­ver et til­lægs­pro­jekt til et al­le­re­de igang­s­at fi­re-årigt forsk­nings­pro­jekt om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som Fun­dats tid­li­ge­re har om­talt. Mo­der­pro­jek­tet er støt­tet med en be­vil­ling på mindst 10,8 mil­li­o­ner kro­ner fra 10 er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Li­ge­som mo­der­pro­jek­tet er og­så an­sva­ret for til­lægs­pro­jek­tet lagt i hæn­der­ne på pro­fes­sor Ste­en Thom­sen og se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Claus Richter.

Når det er in­ter­es­sant at dyk­ke ned i fon­de­nes rol­le un­der cor­ona­kri­sen, er der iføl­ge Claus Ri­ch­ter fle­re årsager.

”Set fra vo­res stol har de er­hvervs­dri­ven­de fon­de haft en kæm­pe­stor be­tyd­ning un­der cor­ona­kri­sen på en ræk­ke for­skel­li­ge om­rå­der,” fast­slår Claus Richter.

Tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser har vist, at fond­se­je­de virk­som­he­der un­der kri­ser har det lang­sig­te­de ejer­skab for øje, og at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de fast­hol­der si­ne stra­te­gi­er bå­de som ejer og filan­trop, selv når der er krise.

Claus Ri­ch­ter – se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce, CBS

”Dels har fon­de­ne løf­tet en lang ræk­ke op­ga­ver i for­hold til sund­heds­om­rå­det, bå­de ope­ra­tio­nelt og forsk­nings­mæs­sigt, som vi ik­ke har set tid­li­ge­re, og det er sket med en be­mær­kel­ses­vær­dig agi­li­tet og ev­ne til lyn­hur­tigt at til­pas­se sig den nye vir­ke­lig­hed. Dels har de i for­hold til den nød­ven­di­ge om­læg­ning af kunst- og kul­tur­li­vet un­der kri­sen spil­let en af­gø­ren­de rol­le i be­stræ­bel­ser­ne på at hjæl­pe kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne med at for­mid­le. Og da man­ge af os an­dre blev sendt hjem fra ar­bej­de, blev an­dre sendt på ar­bej­de af blandt an­dre de so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner, og og­så dér spil­le­de fon­de­ne en stor rol­le i for­hold til at un­der­støt­te og ud­vik­le man­ge af or­ga­ni­sa­tio­ner­nes rol­le i sam­fun­det un­der cor­ona­kri­sen,” si­ger Claus Richter.

Tre områder skal undersøges

Forsk­nings­pro­jek­tet om fon­de­nes rol­le un­der cor­ona­kri­sen er delt ind i tre om­rå­der, som skal un­der luppen:

For det før­ste skal det un­der­sø­ges, hvor­dan fond­se­je­de virk­som­he­der og er­hvervs­dri­ven­de fon­de har re­a­ge­ret på kri­sen i for­hold til blandt an­det de­res ejer­struk­tur. Den del af forsk­nings­pro­jek­tet er blandt an­det me­get af­hæn­gig af de regn­ska­ber for 2020, som ser da­gens lys i det nye år.

”Tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser har vist, at fond­se­je­de virk­som­he­der un­der kri­ser har det lang­sig­te­de ejer­skab for øje, og at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de fast­hol­der si­ne stra­te­gi­er bå­de som ejer og filan­trop, selv når der er kri­se. Vi vil se nær­me­re på, hvor­dan det har væ­ret den­ne gang,” si­ger Claus Richter.

For det an­det hand­ler det om den filan­tro­pi­ske del.

”Her vil vi kig­ge på, om og i så fald hvil­ken be­tyd­ning cor­ona­kri­sen har haft i for­hold til om­læg­ning af til­skud og til­de­lings­pro­ce­du­rer. Vi ved jo fra fo­re­lø­bi­ge un­der­sø­gel­ser fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, at man­ge fon­de har støt­tet cor­o­napro­jek­ter og øget de­res sam­le­de do­na­tio­ner for 2020. Vi vil for­sø­ge at dyk­ke læn­ge­re ned i, hvad den nye si­tu­a­tion har haft af be­tyd­ning for fonds­ud­de­lin­ger­ne. Spørgs­må­let er blandt an­det, om de ting, der er ble­vet æn­dret un­der kri­sen, kom­mer til at be­ty­de no­get for det filan­tro­pi­ske ar­bej­de i Dan­mark på den lan­ge ba­ne,” si­ger Claus Richter.

Belyser forhold mellem fonde og offentlig sektor

Og for det tred­je stil­ler for­sker­ne skar­pt på, om cor­ona­kri­sen har æn­dret på de tra­di­tio­nel­le græn­se­fla­der mel­lem er­hvervs­dri­ven­de fon­de og den of­fent­lig sektor.

Det in­ter­es­san­te for os er at un­der­sø­ge, om det kom­mer til at æn­dre sig me­re struk­tu­relt frem­over i for­hol­det mel­lem fon­de­ne og den of­fent­li­ge sektor.

Claus Ri­ch­ter – se­ni­o­r­rå­d­gi­ver, Cen­ter for Cor­pora­te Gover­nan­ce, CBS

”Vi har jo set, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­de un­der kri­sen har løst op­ga­ver, som den of­fent­li­ge sek­tor nor­malt selv løf­ter, men ik­ke var i stand til at løf­te i den­ne helt ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tion. Det in­ter­es­san­te for os er at un­der­sø­ge, om det kom­mer til at æn­dre sig me­re struk­tu­relt frem­over i for­hol­det mel­lem fon­de­ne og den of­fent­li­ge sek­tor,” si­ger Claus Richter.

Hvor mo­der­pro­jek­tet om er­hvervs­dri­ven­de fon­de ik­ke kun om­hand­ler Dan­mark, men løf­tes til et eu­ro­pæ­isk ni­veau, er til­lægs­pro­jek­tets fo­kus rent dansk.

Re­sul­ta­ter­ne vil bli­ve of­fent­lig­gjort lø­ben­de de kom­men­de år og bli­ver end­vi­de­re – li­ge­som mo­der­pro­jek­tet – en del af en bog med tit­len The Eu­ro­pe­an En­ter­pri­se Fo­un­da­tions, der iføl­ge Claus Ri­ch­ter for­ven­tes at ud­kom­me i 2024.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer