Nyt rekordår for Villum og Velux Fondene

Villum Fonden og Velux Fonden satte ny uddelingsrekord i 2019. Fondene modtog tilsammen 2.686 ansøgninger.

Velux Foundations – årsskrift
I 2019 ud­del­te Vil­lum Fon­den 1.083 mio. kr. for­delt på 176 be­vil­lin­ger. Ve­lux Fon­den ud­del­te 251 mio. kr. for­delt på 977 be­vil­lin­ger iIl­lu­stra­tion fra fon­de­nes årsskrift).

Året 2019 blev end­nu et re­kordår for de to al­me­ne fon­de Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne, der beg­ge er stif­tet af grund­læg­ge­ren af Ve­lux A/S, Vil­lum Kann Rasmussen.

Med sam­le­de ud­de­lin­ger for 1,335 mil­li­ar­der kr. over­gik fon­de­ne den hid­ti­di­ge ud­de­lings­re­kord fra 2017.

Fon­de­ne støt­ter en bred vif­te af pro­jek­ter og ak­ti­vi­te­ter in­den for forsk­ning, mil­jø, og so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål. Til­sam­men modt­og fon­de­ne 2.686 an­søg­nin­ger, hvoraf 1.153 blev be­vil­get i året.

Forsk­ning er det stør­ste ud­de­lings­om­rå­de for de to fon­de, der støt­ter forsk­nings­pro­jek­ter in­den for bå­de de na­tur­vi­den­ska­be­li­ge og de hu­ma­ni­sti­ske om­rå­der. I alt ud­del­te fon­de­ne 799 mio. kr. til forsk­nings­for­mål, her­af teg­ner Vil­lum Fon­dens ud­de­lin­ger til den tek­ni­ske og na­tur­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning sig for den stør­ste an­del med 683 mio. kr.

Det er dog Ve­lux Fon­dens ind­sats­om­rå­de, ak­ti­ve æl­dre, der an­tals­mæs­sigt fyl­der mest i fon­de­nes ud­de­lings­bil­le­de. Her ud­del­te fon­den 25 mio. kr. for­delt på 916 enkeltbevillinger.

De to fon­de har net­op ud­gi­vet et om­fat­te­de års­skrift, som går i de­tal­jer med de to fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter i 2019.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer