Annoncespot_img

S-politiker: Godt at fonde ikke støtter humaniora

Benny Engelbrecht (S) roser de danske fonde for at støtte naturvidenskabelig og teknisk forskning. Hvis fondene prioriterede humaniora højere, ville det “virkelig ikke være godt for vores samfundsudvikling,” sagde Engelbrecht på Folkemødet i Bornholm. Meldingen falder samtidig med et nyt udspil fra en sammenslutning af inter­es­se­or­ga­ni­sa­tioner, der ønsker mere naturvidenskabelig og teknisk forskning.

Benny Engelbrecht på Folkemødet 2019
De­bat til Fol­ke­mø­det på Born­holm om filan­tro­pi­ens græn­ser i de­mo­kra­ti­et. På bil­le­det ses (fra ven­stre) Le­ne Sko­le, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Ben­te Sor­gen­frey næst­for­mand i Fag­be­væ­gel­sens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion, Ben­ny En­gel­bre­cht, fol­ke­tings­po­li­ti­ker for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Jakob Ni­el­sen, an­svars­ha­ven­de re­dak­tør på Altinget.

Dan­ske fon­des pri­o­ri­te­ring af na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forsk­ning frem for hu­ma­ni­o­ra er helt på sin plads.

Det var blandt bud­ska­ber­ne fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets Ben­ny En­gel­bre­cht, da han dis­ku­te­re­de filan­tro­pi­ens græn­ser i de­mo­kra­ti­et med næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den, Ma­ri­an­ne Phi­lip, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Le­ne Sko­le og næst­for­mand i Fag­be­væ­gel­sens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion, Ben­te Sor­gen­frey til Fol­ke­mø­det på Bornholm.

Ben­ny En­gel­bre­cht meld­te så­le­des klart ud, at fle­re støt­te­kro­ner til hu­ma­ni­o­ra på be­kost­ning af f.eks. na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning ef­ter hans me­ning vil væ­re ska­de­lig for sam­funds­ud­vik­lin­gen. Der­for ser han po­si­tivt på, at fon­de­ne sæt­ter de­res præg på ret­nin­gen for dansk forskning:

"Hvis det var op til os po­li­ti­ke­re, så vil­le der lig­ge me­get me­re ov­re på hu­ma­ni­o­ra. Og det tror jeg vir­ke­lig ik­ke vil­le væ­re godt for vo­res sam­funds­ud­vik­ling," sag­de Ben­ny En­gel­bre­cht i de­bat­ten, der var ar­ran­ge­ret af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og Altinget.

Engelbrecht: Glad for fondenes fokus på naturvidenskab og teknik

Mel­din­gen faldt som svar på en be­kym­ring fra over­læ­ge og for­sker Ali­ce Hø­jer Chri­sten­sen. Fra pu­bli­kums­ræk­ker­ne kri­ti­se­re­de hun, at fon­de­ne ved at ud­de­le mid­ler til spe­ci­fik­ke forsk­nings­om­rå­der er med til at træk­ke for­ske­re væk fra an­dre væ­sent­li­ge områder:

"Det er rig­tig vig­tigt, at fon­de­ne støt­ter for­skel­li­ge spe­ci­a­ler og ik­ke hol­der sig til hjer­ne­syg­dom­me og di­a­be­tes. El­lers la­ver I en skævvrid­ning af de spe­ci­a­ler, som læ­ger­ne sø­ger hen til. Der er spe­ci­a­ler, der har rig­tig svært ved at re­k­rut­te­re læ­ger. Vi sø­ger jo i vid ud­stræk­ning der­hen, hvor forsk­nings­pen­ge­ne lig­ger,” sag­de Ali­ce Hø­jer Christensen.

I sin re­ak­tion fo­ku­se­re­de Ben­ny En­gel­bre­cht på, om fon­de­nes pri­o­ri­te­ring af sær­li­ge forsk­nings­om­rå­der er for­nuf­tig. Og dét er den, vur­de­re­de Engelbrecht:

“Jeg er så­dan set ret glad for, at fon­de­ne støt­ter, som de gør, for­di de har ret stort fo­kus på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de," sag­de Ben­ny Engelbrecht.

Ny alliance vil prioritere naturvidenskabelig og teknisk forskning

Ben­ny En­gel­bre­chts ud­mel­ding på Fol­ke­mø­det fal­der sam­ti­dig med, at en ny al­li­an­ce af in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner øn­sker at pri­o­ri­te­re na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forskning.

'Forsk­nings­al­li­an­cen' be­stå­en­de af Dansk Me­tal, Dansk In­du­stri, In­ge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA og Aka­de­mi­et for de tek­ni­ske vi­den­ska­ber ATV er så­le­des net­op trå­dt sam­men for at øge of­fent­lig støt­te til tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning med et mål om at frem­me grøn om­stil­ling og sam­ti­dig ska­be fle­re jobs.

I 2017 be­vil­ge­de dan­ske fon­de i alt 17,1 mia. kr. iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Her­af gik 9,3 mia. kr. til vi­den­ska­be­li­ge for­mål – pri­mært na­tur­vi­den­skab, sund­hed og tek­nik. I alt 5,1 mia. kr. blev ud­delt til na­tur­vi­den­skab, 2,9 mia. kr. til sund­heds­vi­den­skab og 0,5 mia. kr. til tek­nisk forsk­ning. Hu­ma­ni­o­ra modt­og 229 mio. kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer