S-politiker: Godt at fonde ikke støtter humaniora

Ben­ny En­gel­bre­cht (S) ro­ser de dan­ske fon­de for at støt­te na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forsk­ning. Hvis fon­de­ne pri­o­ri­te­re­de hu­ma­ni­o­ra hø­je­re, vil­le det “vir­ke­lig ik­ke væ­re godt for vo­res sam­funds­ud­vik­ling,” sag­de En­gel­bre­cht på Fol­ke­mø­det i Born­holm. Mel­din­gen fal­der sam­ti­dig med et nyt ud­spil fra en sam­men­slut­ning af inter­es­se­or­ga­ni­sa­tioner, der øn­sker me­re na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forsk­ning.

Benny Engelbrecht på Folkemødet 2019
De­bat til Fol­ke­mø­det på Born­holm om filan­tro­pi­ens græn­ser i de­mo­kra­ti­et. På bil­le­det ses (fra ven­stre) Le­ne Sko­le, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Ben­te Sor­gen­frey næst­for­mand i Fag­be­væ­gel­sens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion, Ben­ny En­gel­bre­cht, fol­ke­tings­po­li­ti­ker for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Jakob Ni­el­sen, an­svars­ha­ven­de re­dak­tør på Al­tin­get.

Dan­ske fon­des pri­o­ri­te­ring af na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forsk­ning frem for hu­ma­ni­o­ra er helt på sin plads.

Det var blandt bud­ska­ber­ne fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets Ben­ny En­gel­bre­cht, da han dis­ku­te­re­de filan­tro­pi­ens græn­ser i de­mo­kra­ti­et med næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den, Ma­ri­an­ne Phi­lip, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Le­ne Sko­le og næst­for­mand i Fag­be­væ­gel­sens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion, Ben­te Sor­gen­frey til Fol­ke­mø­det på Born­holm.

Ben­ny En­gel­bre­cht meld­te så­le­des klart ud, at fle­re støt­te­kro­ner til hu­ma­ni­o­ra på be­kost­ning af f.eks. na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning ef­ter hans me­ning vil væ­re ska­de­lig for sam­funds­ud­vik­lin­gen. Der­for ser han po­si­tivt på, at fon­de­ne sæt­ter de­res præg på ret­nin­gen for dansk forsk­ning:

"Hvis det var op til os po­li­ti­ke­re, så vil­le der lig­ge me­get me­re ov­re på hu­ma­ni­o­ra. Og det tror jeg vir­ke­lig ik­ke vil­le væ­re godt for vo­res sam­funds­ud­vik­ling," sag­de Ben­ny En­gel­bre­cht i de­bat­ten, der var ar­ran­ge­ret af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og Al­tin­get.

Engelbrecht: Glad for fondenes fokus på naturvidenskab og teknik

Mel­din­gen faldt som svar på en be­kym­ring fra over­læ­ge og for­sker Ali­ce Hø­jer Chri­sten­sen. Fra pu­bli­kums­ræk­ker­ne kri­ti­se­re­de hun, at fon­de­ne ved at ud­de­le mid­ler til spe­ci­fik­ke forsk­nings­om­rå­der er med til at træk­ke for­ske­re væk fra an­dre væ­sent­li­ge om­rå­der:

"Det er rig­tig vig­tigt, at fon­de­ne støt­ter for­skel­li­ge spe­ci­a­ler og ik­ke hol­der sig til hjer­ne­syg­dom­me og di­a­be­tes. El­lers la­ver I en skævvrid­ning af de spe­ci­a­ler, som læ­ger­ne sø­ger hen til. Der er spe­ci­a­ler, der har rig­tig svært ved at re­k­rut­te­re læ­ger. Vi sø­ger jo i vid ud­stræk­ning der­hen, hvor forsk­nings­pen­ge­ne lig­ger,” sag­de Ali­ce Hø­jer Chri­sten­sen.

I sin re­ak­tion fo­ku­se­re­de Ben­ny En­gel­bre­cht på, om fon­de­nes pri­o­ri­te­ring af sær­li­ge forsk­nings­om­rå­der er for­nuf­tig. Og dét er den, vur­de­re­de En­gel­bre­cht:

“Jeg er så­dan set ret glad for, at fon­de­ne støt­ter, som de gør, for­di de har ret stort fo­kus på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de," sag­de Ben­ny En­gel­bre­cht.

Ny alliance vil prioritere naturvidenskabelig og teknisk forskning

Ben­ny En­gel­bre­chts ud­mel­ding på Fol­ke­mø­det fal­der sam­ti­dig med, at en ny al­li­an­ce af in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner øn­sker at pri­o­ri­te­re na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forsk­ning.

'Forsk­nings­al­li­an­cen' be­stå­en­de af Dansk Me­tal, Dansk In­du­stri, In­ge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA og Aka­de­mi­et for de tek­ni­ske vi­den­ska­ber ATV er så­le­des net­op trå­dt sam­men for at øge of­fent­lig støt­te til tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning med et mål om at frem­me grøn om­stil­ling og sam­ti­dig ska­be fle­re jobs.

I 2017 be­vil­ge­de dan­ske fon­de i alt 17,1 mia. kr. iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Her­af gik 9,3 mia. kr. til vi­den­ska­be­li­ge for­mål – pri­mært na­tur­vi­den­skab, sund­hed og tek­nik. I alt 5,1 mia. kr. blev ud­delt til na­tur­vi­den­skab, 2,9 mia. kr. til sund­heds­vi­den­skab og 0,5 mia. kr. til tek­nisk forsk­ning. Hu­ma­ni­o­ra modt­og 229 mio. kr.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Coronakrise

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.