S-politiker: Godt at fonde ikke støtter humaniora

Ben­ny En­gel­bre­cht (S) ro­ser de dan­ske fon­de for at støt­te na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forsk­ning. Hvis fon­de­ne pri­o­ri­te­re­de hu­ma­ni­o­ra hø­je­re, vil­le det “vir­ke­lig ik­ke væ­re godt for vo­res sam­funds­ud­vik­ling,” sag­de En­gel­bre­cht på Fol­ke­mø­det i Born­holm. Mel­din­gen fal­der sam­ti­dig med et nyt ud­spil fra en sam­men­slut­ning af inter­es­se­or­ga­ni­sa­tioner, der øn­sker me­re na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forskning.

Benny Engelbrecht på Folkemødet 2019
De­bat til Fol­ke­mø­det på Born­holm om filan­tro­pi­ens græn­ser i de­mo­kra­ti­et. På bil­le­det ses (fra ven­stre) Le­ne Sko­le, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Ben­te Sor­gen­frey næst­for­mand i Fag­be­væ­gel­sens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion, Ben­ny En­gel­bre­cht, fol­ke­tings­po­li­ti­ker for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Jakob Ni­el­sen, an­svars­ha­ven­de re­dak­tør på Altinget.

Dan­ske fon­des pri­o­ri­te­ring af na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forsk­ning frem for hu­ma­ni­o­ra er helt på sin plads.

Det var blandt bud­ska­ber­ne fra So­ci­al­de­mo­kra­tiets Ben­ny En­gel­bre­cht, da han dis­ku­te­re­de filan­tro­pi­ens græn­ser i de­mo­kra­ti­et med næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den, Ma­ri­an­ne Phi­lip, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Le­ne Sko­le og næst­for­mand i Fag­be­væ­gel­sens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion, Ben­te Sor­gen­frey til Fol­ke­mø­det på Bornholm.

Ben­ny En­gel­bre­cht meld­te så­le­des klart ud, at fle­re støt­te­kro­ner til hu­ma­ni­o­ra på be­kost­ning af f.eks. na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning ef­ter hans me­ning vil væ­re ska­de­lig for sam­funds­ud­vik­lin­gen. Der­for ser han po­si­tivt på, at fon­de­ne sæt­ter de­res præg på ret­nin­gen for dansk forskning:

"Hvis det var op til os po­li­ti­ke­re, så vil­le der lig­ge me­get me­re ov­re på hu­ma­ni­o­ra. Og det tror jeg vir­ke­lig ik­ke vil­le væ­re godt for vo­res sam­funds­ud­vik­ling," sag­de Ben­ny En­gel­bre­cht i de­bat­ten, der var ar­ran­ge­ret af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og Altinget.

Engelbrecht: Glad for fondenes fokus på naturvidenskab og teknik

Mel­din­gen faldt som svar på en be­kym­ring fra over­læ­ge og for­sker Ali­ce Hø­jer Chri­sten­sen. Fra pu­bli­kums­ræk­ker­ne kri­ti­se­re­de hun, at fon­de­ne ved at ud­de­le mid­ler til spe­ci­fik­ke forsk­nings­om­rå­der er med til at træk­ke for­ske­re væk fra an­dre væ­sent­li­ge områder:

"Det er rig­tig vig­tigt, at fon­de­ne støt­ter for­skel­li­ge spe­ci­a­ler og ik­ke hol­der sig til hjer­ne­syg­dom­me og di­a­be­tes. El­lers la­ver I en skævvrid­ning af de spe­ci­a­ler, som læ­ger­ne sø­ger hen til. Der er spe­ci­a­ler, der har rig­tig svært ved at re­k­rut­te­re læ­ger. Vi sø­ger jo i vid ud­stræk­ning der­hen, hvor forsk­nings­pen­ge­ne lig­ger,” sag­de Ali­ce Hø­jer Christensen.

I sin re­ak­tion fo­ku­se­re­de Ben­ny En­gel­bre­cht på, om fon­de­nes pri­o­ri­te­ring af sær­li­ge forsk­nings­om­rå­der er for­nuf­tig. Og dét er den, vur­de­re­de Engelbrecht:

“Jeg er så­dan set ret glad for, at fon­de­ne støt­ter, som de gør, for­di de har ret stort fo­kus på det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de," sag­de Ben­ny Engelbrecht.

Ny alliance vil prioritere naturvidenskabelig og teknisk forskning

Ben­ny En­gel­bre­chts ud­mel­ding på Fol­ke­mø­det fal­der sam­ti­dig med, at en ny al­li­an­ce af in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner øn­sker at pri­o­ri­te­re na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk forskning.

'Forsk­nings­al­li­an­cen' be­stå­en­de af Dansk Me­tal, Dansk In­du­stri, In­ge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA og Aka­de­mi­et for de tek­ni­ske vi­den­ska­ber ATV er så­le­des net­op trå­dt sam­men for at øge of­fent­lig støt­te til tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forsk­ning med et mål om at frem­me grøn om­stil­ling og sam­ti­dig ska­be fle­re jobs.

I 2017 be­vil­ge­de dan­ske fon­de i alt 17,1 mia. kr. iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Her­af gik 9,3 mia. kr. til vi­den­ska­be­li­ge for­mål – pri­mært na­tur­vi­den­skab, sund­hed og tek­nik. I alt 5,1 mia. kr. blev ud­delt til na­tur­vi­den­skab, 2,9 mia. kr. til sund­heds­vi­den­skab og 0,5 mia. kr. til tek­nisk forsk­ning. Hu­ma­ni­o­ra modt­og 229 mio. kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: