Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

Med en pul­je på i alt 6,6 mil­li­o­ner kro­ner til tre ph.d./postdoc-stipendier øn­sker Spar Nord Fon­den at få me­re vi­den om de øko­no­mi­ske og so­ci­a­le tab for un­ge i Dan­mark i kølvan­det på covid-19.

Hjemmearbejde
Spar Nord Fon­den øn­sker at få me­re vi­den om, hvad der sker, når de un­ges ud­dan­nel­ser og so­ci­a­le liv er så på­vir­ket af be­græns­nin­ger i ad­færd og fy­si­ske re­strik­tio­ner, som til­fæl­det har væ­ret det se­ne­ste års tid (mo­del­fo­to: Spar Nord Fonden).

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt te­ma via tre ph.d./postdoc-stipendier på hver mak­si­malt 2,2 mil­li­o­ner kroner.

I 2021 er det ver­dens­mål 10 om min­dre ulig­hed og ik­ke mindst kon­se­kven­ser­ne af cor­ona­kri­sen, der er i cen­trum for de tre sti­pen­di­er. De i alt mak­si­malt 6,6 mil­li­o­ner kro­ner skal så­le­des dæk­ke svar fra tre for­ske­re fra uni­ver­si­te­ter­nes fag­mil­jø­er på, hvil­ke even­tu­elt per­ma­nen­te spor på un­ge med for­skel­li­ge bag­grun­de, covid-19 vil sæt­te øko­no­misk og socialt.

”Tid­li­ge­re forsk­ning har vist, at per­so­ner, som kom­mer ind på ar­bejds­mar­ke­det un­der en øko­no­misk kri­se, kom­mer bag­ef­ter an­dre år­gan­ge i for­hold til ind­komst og kar­ri­e­re. Der­med kan der op­stå ulig­hed mel­lem grup­per – af­hæn­gig af, hvor­når de ta­ger ud­dan­nel­sen, og hvil­ke mu­lig­he­der de har ef­ter ek­sa­men,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl, be­sty­rel­ses­for­mand i Spar Nord Fon­den og pro­fes­sor på Aal­borg Uni­ver­si­tet, i en pressemeddelelse.

Me­re spe­ci­fikt øn­sker Spar Nord Fon­den blandt an­det at få me­re vi­den om, hvad der sker, når de un­ges ud­dan­nel­ser og so­ci­a­le liv er så på­vir­ket af be­græns­nin­ger i ad­færd og fy­si­ske re­strik­tio­ner, som til­fæl­det har væ­ret det se­ne­ste års tid.

Hvor­dan vil, spør­ger fon­den, den­ne ge­ne­ra­tion af un­ge væ­re på­vir­ket af pan­de­mi­ens ef­fek­ter på lang sigt? Og vil nog­le un­ge fra ek­sem­pel­vis res­sour­cestær­ke fa­mi­li­er kla­re sig bed­re end un­ge med en an­den baggrund?

Økonomisk bagland for 13 forskere

An­søg­nings­fri­sten er den 30. april i år, og an­sø­ger­ne får svar om ud­fal­det ul­ti­mo ju­ni. An­søg­nin­ger­ne vur­de­res af et ek­ster­nt for­sker­pa­nel, som gi­ver de­res vur­de­ring til Spar Nord Fon­dens bestyrelse.

Si­den 2018 har Spar Nord Fon­den hvert år ud­budt tre ph.d./postdoc-stipendier til for­ske­re på dan­ske uni­ver­si­te­ter. I 2020 ud­sted­tes et en­kelt wildcard, hvil­ket be­ty­der, at Spar Nord Fon­den i øje­blik­ket fi­nan­si­e­rer 10 ph.d./postdoc-stillinger.

Med of­fent­lig­gø­rel­sen af det nye te­ma og de tre nye mu­lig­he­der kom­mer Spar Nord Fon­den op på at væ­re ini­ti­a­tiv­ta­ger og øko­no­misk bag­land for i alt 13 forskere.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…