Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

Med en pulje på i alt 6,6 millioner kroner til tre ph.d./postdoc-stipendier ønsker Spar Nord Fonden at få mere viden om de økonomiske og sociale tab for unge i Danmark i kølvandet på covid-19.

Hjemmearbejde
Spar Nord Fon­den øn­sker at få me­re vi­den om, hvad der sker, når de un­ges ud­dan­nel­ser og so­ci­a­le liv er så på­vir­ket af be­græns­nin­ger i ad­færd og fy­si­ske re­strik­tio­ner, som til­fæl­det har væ­ret det se­ne­ste års tid (mo­del­fo­to: Spar Nord Fonden).

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt te­ma via tre ph.d./postdoc-stipendier på hver mak­si­malt 2,2 mil­li­o­ner kroner.

I 2021 er det ver­dens­mål 10 om min­dre ulig­hed og ik­ke mindst kon­se­kven­ser­ne af cor­ona­kri­sen, der er i cen­trum for de tre sti­pen­di­er. De i alt mak­si­malt 6,6 mil­li­o­ner kro­ner skal så­le­des dæk­ke svar fra tre for­ske­re fra uni­ver­si­te­ter­nes fag­mil­jø­er på, hvil­ke even­tu­elt per­ma­nen­te spor på un­ge med for­skel­li­ge bag­grun­de, covid-19 vil sæt­te øko­no­misk og socialt.

”Tid­li­ge­re forsk­ning har vist, at per­so­ner, som kom­mer ind på ar­bejds­mar­ke­det un­der en øko­no­misk kri­se, kom­mer bag­ef­ter an­dre år­gan­ge i for­hold til ind­komst og kar­ri­e­re. Der­med kan der op­stå ulig­hed mel­lem grup­per – af­hæn­gig af, hvor­når de ta­ger ud­dan­nel­sen, og hvil­ke mu­lig­he­der de har ef­ter ek­sa­men,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl, be­sty­rel­ses­for­mand i Spar Nord Fon­den og pro­fes­sor på Aal­borg Uni­ver­si­tet, i en pressemeddelelse.

Me­re spe­ci­fikt øn­sker Spar Nord Fon­den blandt an­det at få me­re vi­den om, hvad der sker, når de un­ges ud­dan­nel­ser og so­ci­a­le liv er så på­vir­ket af be­græns­nin­ger i ad­færd og fy­si­ske re­strik­tio­ner, som til­fæl­det har væ­ret det se­ne­ste års tid.

Hvor­dan vil, spør­ger fon­den, den­ne ge­ne­ra­tion af un­ge væ­re på­vir­ket af pan­de­mi­ens ef­fek­ter på lang sigt? Og vil nog­le un­ge fra ek­sem­pel­vis res­sour­cestær­ke fa­mi­li­er kla­re sig bed­re end un­ge med en an­den baggrund?

Økonomisk bagland for 13 forskere

An­søg­nings­fri­sten er den 30. april i år, og an­sø­ger­ne får svar om ud­fal­det ul­ti­mo ju­ni. An­søg­nin­ger­ne vur­de­res af et ek­ster­nt for­sker­pa­nel, som gi­ver de­res vur­de­ring til Spar Nord Fon­dens bestyrelse.

Si­den 2018 har Spar Nord Fon­den hvert år ud­budt tre ph.d./postdoc-stipendier til for­ske­re på dan­ske uni­ver­si­te­ter. I 2020 ud­sted­tes et en­kelt wildcard, hvil­ket be­ty­der, at Spar Nord Fon­den i øje­blik­ket fi­nan­si­e­rer 10 ph.d./postdoc-stillinger.

Med of­fent­lig­gø­rel­sen af det nye te­ma og de tre nye mu­lig­he­der kom­mer Spar Nord Fon­den op på at væ­re ini­ti­a­tiv­ta­ger og øko­no­misk bag­land for i alt 13 forskere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer