The Brain Prize går til franske hjerneforskere

Lundbeckfonden hædrer fransk forskergruppes forskning med The Brain Prize på 1 mio. euro. Gruppen har brugt mere end 30 år på at diagnosticere og forstå den mest udbredte arvelige blodpropsygdom i hjernen, CADASIL.

Lundbeckfonden – The Brain Prize 2019
The Brain Prize 2019: pro­fes­sor Elisa­beth Tour­ni­er-Las­ser­ve, pro­fes­sor Hu­gu­es Cha­bri­at, pro­fes­sor Ma­rie-Ger­mai­ne Bous­ser og dr. An­ne Joutel.

For ni­en­de år i træk ud­de­ler Lund­beck­fon­den The Brain Prize, der si­den 2011 er ble­vet gi­vet til en el­ler fle­re for­ske­re, der har ud­mær­ket sig in­den for hjer­ne­forsk­ning. Fon­den ud­de­ler år­ligt me­re end en halv mil­li­ard kro­ner til sund­heds­vi­den­ska­be­lig forskning.

Årets pris og de 1 mio. eu­ro til­de­les pro­fes­sor Ma­rie-Ger­mai­ne Bous­ser, pro­fes­sor Hu­gu­es Cha­bri­at, dr. An­ne Jou­tel og pro­fes­sor Elisa­beth Tour­ni­er-Las­ser­ve. De fi­re for­ske­re har læn­ge ar­bej­det på at for­stå, be­skri­ve og ud­vik­le en be­hand­ling af den ar­ve­li­ge blod­pro­p­syg­dom, CADASIL. Grup­pen har ud­vik­let en di­ag­no­stisk test og er i gang med at af­prø­ve en be­hand­ling i dyreforsøg.

“Der er et enormt be­hov for at ud­vik­le og styr­ke hjer­ne­forsk­nin­gen bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt. Ver­dens be­folk­ning bli­ver æl­dre, og med den øge­de le­ve­al­der føl­ger en lang ræk­ke hjer­ne­syg­dom­me, som ko­ster sam­fun­det dyrt, men som san­de­lig og­så er en fortviv­len­de byr­de for de de ram­te pa­tien­ter og de­res på­rø­ren­de,” si­ger Kim Krogs­gaard, di­rek­tør for The Brain Prize i en pressemeddelelse.

For­man­den for fon­dens be­døm­mel­ses­ko­mité, pro­fes­sor An­ders Björ­klund be­grun­der tildelingen:

“De fi­re prisvin­de­res forsk­ning er et sko­le­ek­sem­pel på så­kaldt trans­la­tio­nel forsk­ning, hvor kli­ni­ske ob­ser­va­tio­ner og la­bo­ra­to­ri­e­ar­bej­de i en kon­stant vek­sel­virk­ning har skabt re­sul­ta­ter med vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser for for­stå­el­sen af blod­prop­per i hjer­nen og de­mens­syg­dom, der er to af de syg­dom­me, som er mest byr­de­ful­de for vo­res sam­fund,” si­ger han.

CADASIL er en ar­ve­lig syg­dom, der fø­rer til, at pro­te­in­stof op­ho­bes i de små pulsår­e­blod­kars væg, hvil­ket blandt an­det le­der til små blod­prop­per i hjer­nen. Symp­to­mer­ne star­ter med for­bi­gå­en­de pro­ble­mer som ek­sem­pel­vis fø­le­for­styr­rel­ser og ko­or­di­na­tions­be­svær, men i takt med at der op­står fle­re blod­prop­per for­vær­res til­stan­den. I sid­ste en­de kan det med­fø­re stør­re pro­ble­mer i form af de­pres­sion, mi­græ­ne og de­mens. Mel­lem 120 og 300 pa­tien­ter har syg­dom­men i Dan­mark, men den er for­ment­lig underdiagnosticeret.

For­sker­ne mod­ta­ger pri­sen d. 9. maj 2019 til en ud­de­lings­ce­re­mo­ni i Den Sor­te Diamant.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer