Trygfondens Børneforskningscenter modtager 40 millioner kroner

Med den nye bevilling fra Trygfonden kan centeret fortsætte sin forskning inden for børn- og ungeområdet frem til 2022.

Si­den Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter åb­ne­de som en del af Aar­hus Uni­ver­si­tet i 2013, har det haft som sit fo­kus at ud­vik­le me­to­der til at hjæl­pe børn og un­ge i Dan­mark. Blandt an­det har forsk­nings­in­sti­tu­tio­nen mar­ke­ret sig ved at pro­du­ce­re forsk­nings­ba­se­re­de eva­lu­e­rin­ger af de po­pu­læ­re in­ten­si­ve læringsforløb.

Den nye be­vil­ling fra Tryg­fon­den be­ty­der iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra cen­te­ret, at for­sker­ne frem mod 2022 kan sæt­te gang i fle­re pro­jek­ter, der bl.a. skal ned­brin­ge ele­vers sko­le­fra­vær, fore­byg­ge kri­mi­na­li­tet blandt un­ge og støt­te ud­sat­te fa­mi­li­er i at gi­ve bør­ne­ne en god start på li­vet. Der­u­d­over skal den nye be­vil­ling bru­ges på at øge ud­bre­del­sen af ind­sat­ser for børn og un­ge, som har en po­si­tiv effekt:

“Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter har al­le­re­de i dag et sam­ar­bej­de med de fle­ste kom­mu­ner lan­det over om at eva­lu­e­re og ud­vik­le ind­sat­ser, der styr­ker børn og un­ges læ­ring og triv­sel. Det vi­ser, at der ude i kom­mu­ner­ne, hos bå­de le­del­se og me­d­ar­bej­der­ne, er stor in­ter­es­se for at bi­dra­ge til, at vi ud­vik­ler end­nu bed­re ind­sat­ser for børn og un­ge,” ud­dy­ber forsk­nings­chef i Tryg­fon­den An­ders He­de i pressemeddelelsen.

Tryg­fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter hø­rer un­der In­sti­tut for Øko­no­mi på Aar­hus Uni­ver­si­tet, hvor pro­fes­sor og in­sti­tut­le­der Ni­els Hal­d­rup er til­freds med bå­de den hid­ti­di­ge forsk­ning og ud­sig­ten til mere.

”Cen­tret har op­nå­et me­get fi­ne re­sul­ta­ter, og den nye be­vil­ling gi­ver mu­lig­hed for at til­træk­ke stær­ke in­ter­na­tio­na­le for­ske­re, som kan bi­dra­ge yder­li­ge­re til den vig­ti­ge forsk­ning i børns læ­ring og triv­sel,” si­ger Ni­els Haldrup.

Han bak­kes op af pro­fes­sor Si­mon Cal­mar An­der­sen, der le­der Tryg­fon­dens Børneforskningscenter:

”Fle­re års ar­bej­de med børn og un­ges triv­sel har gi­vet os et me­get kla­re­re bil­le­de af, hvor stort pro­ble­met er, og at det er vig­tigt at sæt­te ind tid­ligt, hvis vi skal sør­ge for, at børn i Dan­mark får me­re ens for­ud­sæt­nin­ger for at lyk­kes godt med sko­len og li­vet som hel­hed,” si­ger Si­mon Cal­mar An­der­sen i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer