Lokale og Anlægsfonden under udflytning: kæmper for at sikre unik viden

Et år inden Lokale og Anlægsfonden flytter til Nyborg har kun én medarbejder forladt arbejds­pladsen. Ledelsen har søsat en række initia­tiver for at forankre viden i or­ga­ni­sa­tio­nen. Med fast­hold­elses­bo­nus­ser, dobbelt­be­manding, konsulent- og psykolog­bistand lyder den samlede flytte­regning på 4,2 mio. kr. Pengene hentes fra udlod­nings­mid­ler, der var øre­mærket til idræts­området.

Til som­mer­fe­ri­en næ­ste år flyt­ter sta­tens Lo­ka­le og An­lægs­fon­den fra Ka­non­bå­ds­vej i Kø­ben­havn til en ny adres­se i Ny­borg. Det sker som et led i re­ge­rin­gens ud­flyt­nings­plan, Bed­re Ba­lan­ce II, der blev præ­sen­te­ret i ja­nu­ar. Si­den da har le­del­se og me­d­ar­bej­de­re brugt kræf­ter på at hol­de sam­men på sig selv og på den spe­ci­al­vi­den, der er ind­lej­ret i staben.

Vi er for­bi chok og van­tro, som det ab­so­lut var. Nu hand­ler det om fæl­les front imod nye muligheder.

Es­ben Da­ni­el­sen – dir. i Lo­ka­le og Anlægsfonden

”Vi er for­bi chok og van­tro, som det ab­so­lut var. Nu hand­ler det om fæl­les front imod nye mu­lig­heder. Men det har væ­ret kræ­ven­de at nå her­til, da det jo bå­de på­vir­ker ar­bejds­hver­dag, usik­ker­hed – men og­så fa­mi­lie­for­hold, æg­te­fæl­les ar­bejds­liv osv. Og vi er jo ik­ke flyt­tet end­nu, så ar­bej­det på­går fort­sat fremad,” si­ger di­rek­tør i Lo­ka­le og An­lægs­fon­den, Es­ben Danielsen.

En af ud­for­drin­ger­ne ved flyt­nin­gen er, at fon­den ik­ke ale­ne er en ud­de­len­de fond, men og­så en for­valt­ningsmyn­dig­hed med pligt til at op­sam­le forsk­ning og vi­den på sit sær­li­ge felt.

”Vi er jo en spe­ci­el stør­rel­se, der bå­de ar­bej­der som vi­dens­cen­ter og fond, da der ik­ke er an­dre ste­der i lan­det, som op­sam­ler er­fa­rin­ger om­kring byg­ge­ri af fri­tids­fa­ci­li­te­ter. Det er bå­ret af ’nør­der’ – per­so­ner med me­get høj og spe­ci­a­li­se­ret fag­lig­hed op­byg­get over fle­re år – på et om­rå­de mel­lem fri­tids­liv, byg­ge­ri og udviklings­facilitering. Der er ik­ke en ud­dan­nel­se i det, så det hand­ler me­get om er­fa­rin­ger. Nor­malt er oplærings­perioden for nye her ca. 2 år. Der­for er det sår­bart at mi­ste me­d­ar­bej­de­re. Det helt af­gø­ren­de er, at vi har tid til over­le­ve­ring og op­sam­ling, og at vi ik­ke får et me­d­ar­bej­dertab sam­ti­digt på fle­re plad­ser. Der er en me­get høj loy­a­li­tet og medarbejder­dedikation her, så det hjæl­per me­d­ar­bej­der­ne med til – men privat­situationen for fa­mi­lie osv. er selv­føl­ge­lig det, der i sid­ste en­de bli­ver af­gø­ren­de,” si­ger Es­ben Danielsen.

Der­for har fon­den for­be­redt en ræk­ke til­tag, der skal sik­re, at me­d­ar­bej­der­ne dels fort­sæt­ter frem til flyt­nin­gen og dels for­bli­ver en del af hol­det i Nyborg.

”Vi har bud­get­lagt dob­belt­be­man­ding i 4 må­ne­der for 3 me­d­ar­bej­de­re. Det er ik­ke no­get vi har ta­get fat i end­nu, men for­ven­te­ligt no­get vi ser på i for­å­ret 2019, når flyt­nin­gen nær­mer sig. Vi har ud­be­talt et lønt­il­læg for al­le dem, som bli­ver ind­til flyt­nin­gen ef­fek­tu­e­res, og vi for­ven­ter til­sva­ren­de at gi­ve et til­læg for dem, som fort­sæt­ter ef­ter flytning.”

Nyborg bliver en stærkere base

Ind­til vi­de­re har ale­ne en kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der stop­pet på bag­grund af flyt­nin­gen og iføl­ge Es­ben Da­ni­el­sen har de re­ste­ren­de me­d­ar­bej­de­re al­le til­ken­de­gi­vet, at de vil fort­sæt­te ind­til de ved præ­cis, hvor­dan de­res nye hver­dag kom­mer til at se ud.

”Det har væ­ret en me­get kræ­ven­de pro­ces at ska­be en god holdånd og fæl­les­skab om­kring flyt­nin­gen – hel­dig­vis hav­de vi me­get at byg­ge på. Men en me­get grun­dig og åben kom­mu­ni­ka­tion og ind­dra­gel­se har væ­ret af­gø­ren­de for, at me­d­ar­bej­der­ne kan se sig selv i det. Og så bru­ger vi flyt­nin­gen ak­tivt til at styr­ke os og vo­res vir­ke i he­le lan­det, ved at be­nyt­te Ny­borg som en frem­ti­dig stær­ke­re ba­se for ud­vik­ling i fæl­les wor­ks­hops, hvor vi i dag mest af alt ar­bej­der ’ude i pro­jek­ter­ne’ rundt om i lan­det. Så flyt­nin­gen skal gi­ve os nog­le nye mu­lig­he­der, der kan be­gej­stre og styr­ke me­d­ar­bej­der­nes mo­ti­va­tion og fag­lig­hed,” si­ger Es­ben Danielsen.

Fon­den må dog træk­ke på en del ek­stern hjælp for at få en­der­ne til mø­des. Der er al­le­re­de ind­hen­tet ek­stern kon­su­lent­hjælp til at va­re­ta­ge kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ver i ste­det for den kommunikations­medarbejder, som er stop­pet i fon­den. Der og­så bud­get­te­ret med med­ar­bej­der­sam­taler hos en erhvervs­psykolog, kon­su­len­ter til vi­dens­op­sam­ling og over­le­ve­ring, samt as­si­stan­ce til arkivminimering.

”Der­u­d­over har vi igang­s­at et in­ter­nt vi­dens­op­sam­lings- og ef­ter­ud­dan­nel­ses­for­løb. Så vi bå­de sik­rer, at vi op­sam­ler og fast­hol­der vig­tig vi­den – sam­ti­dig med at vi in­spi­re­rer og for­hå­bent­lig der­med og­så fast­hol­der me­d­ar­bej­de­re ved at opkvalificere.”

Ale­ne de per­so­na­le­mæs­si­ge ini­ti­a­ti­ver for­ven­tes at lø­be op i 1,3 mio. kr. og den sam­le­de reg­ning kom­mer til at ly­de på 4,2 mio. kr. Kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck, hvis res­sort Lo­ka­le og An­lægs­fon­den hø­rer un­der, har der­for bedt Fol­ke­tin­get om til­la­del­se til at be­ta­le flyt­nin­gen med ud­lod­nings­mid­ler, der el­lers var af­sat til ’øv­ri­ge idrætsformål’.

Det frem­går af et så­kaldt akt­styk­ke, som kul­tur­mi­ni­ste­ren har fo­re­lagt Fol­ke­tin­gets Finansudvalg.

”Lo­ka­le og An­lægs­fon­dens flyt­ning for­ven­tes at med­fø­re di­rek­te ud­gif­ter for in­sti­tu­tio­nen på 4,2 mio. kr. Ud­gif­ter­ne skyl­des ho­ved­sa­ge­ligt hus­le­je­for­plig­tel­ser og istand­s­æt­tel­se af nu­væ­ren­de le­je­mål samt om­kost­nin­ger ved dobbelt­bemanding og til fast­hol­del­se af me­d­ar­bej­de­re,” skri­ver kul­tur­mi­ni­ste­ren i aktstykket.

Ud­lod­nings­mid­ler­ne, som tid­li­ge­re blev kaldt tips- og lot­to­mid­ler­ne, er pen­ge, der stam­mer fra over­skud­det af Dan­ske Spil A/S og Klas­se­lot­te­ri­et A/S.

De pen­ge, som kul­tur­mi­ni­ste­ren kon­kret øn­sker at bru­ge, er en pul­je af ubrug­te mid­ler til øv­ri­ge idræts­for­mål, som tid­li­ge­re var af­sat til sund­heds­frem­men­de ini­ti­a­ti­ver og idræts­po­li­tisk handleplan.

Det er end­nu ik­ke af­gjort præ­cist hvor i Ny­borg fon­den flyt­ter hen, men i øje­blik­ket ar­bej­des der på tre muligheder.

Akt­styk­ke nr. 158 om dæk­nin­gen af Lo­ka­le og An­lægs­fon­dens flyt­teo­m­kost­nin­ger blev til­t­rå­dt af et fler­tal i Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg den 30. au­gust. Al­ter­na­ti­vets med­lem stem­te imod akt­styk­ket. En­heds­li­stens med­lem af ud­val­get stem­te hver­ken for el­ler imod aktstykket.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer