Ny åbenhed i fonde får Erhvervsstyrelsen til at ændre strategi for tilsynet

På to år har Erhvervsstyrelsen fordoblet antallet af stikprøvekontroller på fondene. Men med den nye fondslov har tilsynet fået flere oplysninger fra fondene. Den nye åbenhed skal bruges til at skabe flere resultater af tilsynsarbejdet, som fremover skal være mere målrettet.

Sid­ste år skred Er­hvervs­sty­rel­sen ind over for hver tred­je af de 200 fon­de, som fondstil­sy­net udt­og til stikprø­ve­kon­trol. Men frem­over skal der kom­me fle­re re­sul­ta­ter ud af sty­rel­sens ar­bej­de med til­sy­net af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og det skal de man­ge nye lov­plig­ti­ge in­for­ma­tio­ner og ind­be­ret­nin­ger fra fon­de­ne hjæl­pe med til.

Fra og med i år er fondstil­sy­net gå­et over til at la­ve en så­kaldt ri­si­ko­ba­se­ret kon­trol med fon­de­nes regn­sk­ab­stal, lov­lig­he­den af vedtæg­ter­ne, ve­der­la­ge­ne til di­rek­tion og be­sty­rel­se, op­lys­nin­ger om as­so­ci­e­ret virk­som­hed, in­dreg­ning af ejen­doms­vær­di­er samt re­gi­stre­rin­ger­ne i CVR-systemet.

”Sty­rel­sen vil i de kom­men­de år ha­ve me­re fo­kus på at til­ret­te­læg­ge oven­nævn­te gen­nem­gang af fon­de­nes for­hold me­re må­l­ret­tet, her­un­der ha­ve en me­re ri­si­ko­ba­se­ret til­gang til til­syns­ar­bej­det, hvil­ket skal ses i sam­men­hæng med, at den nye lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de har med­ført, at der bli­ver en øget åben­hed i fon­de­ne, her­un­der i fon­de­nes le­del­se,” står der Er­hvervs­sty­rel­sens nye års­be­ret­ning om kon­trol og til­syn med er­hvervs­re­gu­le­ring, som blev of­fent­lig­gjort i sid­ste uge.

Sty­rel­sen styr­ke­de til­sy­net al­le­re­de da den nye lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de var på trap­per­ne. Det be­tød, at fondstil­sy­net gik fra at la­ve 80 stikprø­ver om året i 2013 til 200 stikprø­ver i 2015. I sid­ste års fonds­gen­nem­gan­ge fandt til­sy­net grund­lag for at rej­se kon­trolsag, yde vej­led­ning el­ler an­mo­de om en re­de­gø­rel­se i 74 til­fæl­de, mens der i de re­ste­ren­de 126 ik­ke var grund­lag for at rej­se sag.

I hver fjer­de af de rej­ste sa­ger dre­je­de det sig om nød­ven­di­ge æn­drin­ger af vedtæg­ter­ne (se tabel).

Kil­de: Er­hvervs­sty­rel­sens års­be­ret­ning om kon­trol og til­syn med er­hvervs­re­gu­le­ring, 2015, si­de 26.

”Sty­rel­sen har som fondsmyn­dig­hed i lø­bet af 2015 be­hand­let ca. 1.830 ind­kom­ne sa­ger på fonds­om­rå­det, for­delt på alt fra le­del­ses­æn­drin­ger, vedtægts­æn­drin­ger, gen­nem­gang af fon­de­nes for­hold, an­mod­nin­ger om samtyk­ke til ek­stra­or­di­næ­re dis­po­si­tio­ner til kon­kre­te til­syns­sa­ger, som ek­sem­pel­vis ve­der­lags­sa­ger. Ca. 1.500 af de ind­kom­ne sa­ger er ble­vet af­slut­tet i 2015,” skri­ver sty­rel­sen om fondstil­sy­net i sin årsberetning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer