Videnscenter holder seminar om fondsarkiver

Med inspiration fra The Rockefeller Foundation afholder Fondenes Videnscenter seminar om arkivering af fondenes filantropiske historie. Sammen med Realdania og Novo Nor­disk Fonden inviterer fondsforeningen til debat for bl.a. at diskutere, om arkivering er en central del af fondenes transparens.

Arkiv
 
Hvor­dan kan man sik­re, at frem­ti­dens for­ske­re kan få ad­gang til ma­te­ri­a­le, der do­ku­men­te­rer fon­de­nes filan­tro­pi­ske og er­hvervs­mæs­si­ge be­tyd­ning for samfundet?

Det er et af om­drej­nings­punk­ter­ne for det kom­men­de se­mi­nar om fonds­ar­ki­ver, som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter af­hol­der den 7. de­cem­ber sam­men No­vo Nor­disk Fon­den og Realdania.

”For­må­let med se­mi­na­ret er at vi­den­de­le mel­lem dan­ske fon­de om ar­ki­ve­ring,” skri­ver fonds­for­ening­en i invitationen. 

Med in­spira­tion fra The Ro­ck­e­fel­ler Fo­un­da­tion vil ar­ran­gø­rer­ne sæt­te fo­kus på, at fon­de­ne skri­ver hi­sto­rie med de­res ak­ti­vi­te­ter og der­for har an­svar for at be­va­re det hi­sto­ri­ske ma­te­ria­le for eftertiden.

”På se­mi­na­ret vil vi bl.a. ger­ne dis­ku­te­re, om god ar­ki­ve­ring er en cen­tral del af fon­de­nes trans­parens, og om det er en må­de, hvor­på vi kan sik­re, at frem­ti­di­ge for­ske­re in­den for fi­lan­tro­pi, hi­sto­rie, sam­funds­for­hold etc. kan få ad­gang til fon­de­nes ma­te­ri­a­le,” frem­går det af invitationen. 

Det er gra­tis at del­ta­ge på se­mi­na­ret, og der er til­mel­dings­frist den 26. novem­ber. Læs in­vi­ta­tio­nen og pro­gram­met her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer