12 pct. af erhvervsfondene redegør ikke for God Fondsledelse

Selvom anbefalingerne for God Fondsledelse nu har været obligatoriske i to år, er der sta­dig både små og store erhvervsfonde, som ikke har gennemført den lov­plig­tige rede­gø­rel­se. På Dansk Erhvervs og EYs fondskonference fortalte formand for komiteen for god fondsledelse, Marianne Philip, om resultaterne af en ny basismåling af fondenes efterlevelse af anbefalingerne.

12 pct. af erhvervsfondene redegør ikke for God Fondsledelse
På Dansk Er­hvervs og EYs fond­s­kon­fe­ren­ce frem­lag­de for­man­den for ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, Ma­ri­an­ne Phi­lip, ko­mitéens års­beretning og en ny com­pli­an­ce-un­der­sø­gel­se i er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Er­hvervs­dri­ven­de fon­de skal hvert år re­de­gø­re for, om de føl­ger an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­delse. Men det er til­sy­ne­la­den­de ik­ke gå­et op for al­le fonds­be­sty­rel­ser i de 1.330 er­hvervs­drivende fon­de end­nu. Cir­ka 12 pct. af dem har nem­lig ik­ke ind­le­ve­ret den lov­plig­ti­ge af­rap­por­te­ring om an­be­fa­lin­ger­ne. Det for­tal­te for­man­den for ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, Ma­ri­an­ne Phi­lip, da hun på Dansk Er­hvervs og EYs fond­s­kon­fe­ren­ce frem­lag­de ko­mitéens års­beretning og en ny com­pli­an­ce-un­der­sø­gel­se om An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se i er­hvervs­dri­ven­de fonde.

”Selv­føl­ge­lig er der plads til for­bed­ring, det er kun an­den gang fon­de­ne af­rap­por­te­rer. Under­søgelsen vi­ser dog og­så, at man­ge fon­de har sat sig godt ind i an­be­fa­lin­ger­ne, og at nog­le em­ner er nem­me­re for fon­de­ne at for­hol­de sig til end an­dre. Sam­ti­dig er der sta­dig en del fon­de, der ik­ke har re­de­gjort for hvor­le­des de for­hol­der sig til an­be­fa­lin­ger­ne. Det kan skyld­es, at en del fon­de fort­sat ik­ke er op­mærk­som­me på de nye krav,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip i for­bin­del­se med ko­mitéens årsberetning.

Der­for har Er­hvervs­sty­rel­sen som fondstil­syn haft fat i bå­de fonds­bestyrelser og re­viso­rer, som iføl­ge erhvervs­fondsloven har pligt til at kon­trol­le­re, at be­sty­rel­ser­ne har ud­ar­bej­det re­de­gø­rel­ser og til at på­se, at re­de­gø­rel­ser­ne for de 16 an­be­fa­lin­ger in­de­hol­der de kræ­ve­de oplysninger.

”Fondstil­sy­net har ul­ti­mo 2016 igang­s­at en ind­sats, hvor en ræk­ke fon­de har få­et et på­bud om at ud­ar­bej­de den mang­len­de re­de­gø­rel­se. Der­u­d­over har til­sy­net ta­get kon­takt til re­vi­sions­virk­somheder, der re­vi­de­rer regn­ska­ber for fle­re fon­de, som ik­ke har ud­ar­bej­det rede­gørel­sen. Re­sul­ta­tet af den­ne ind­sats kan for­ment­lig ses til næ­ste år. Jeg for­ven­ter, at der vil væ­re frem­gang i rap­por­te­rin­gen og dens kva­li­tet,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip

Blandt de fon­de, som har la­vet en re­de­gø­rel­se, er der gen­nem­snit­ligt en ef­ter­le­vel­se på 62 pct. i for­hold til det fri­vil­li­ge ’følg el­ler forklar’-princip, hvor en kon­kret og klar be­grun­del­se for at af­vi­ge fra an­be­fa­lin­ger­nes og­så tæl­ler som en ef­ter­le­vel­se af anbefalingerne.

Anbefalingen om en aldersgrænse bliver

An­be­fa­lin­gen, om at der bør væ­re en al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer, er en af de an­be­falinger, som har en re­la­tiv lil­le ef­ter­le­vel­se. Som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har skre­vet, er an­be­fa­lin­gen ble­vet kri­ti­se­ret for ik­ke at tje­ne for­må­let om at sik­re fonds­be­sty­rel­serne den ret­te sam­men­sæt­ning af kom­pe­ten­cer. End­vi­de­re me­ner fle­re fonds­be­sty­rel­ser, at an­be­fa­lin­gen om en al­ders­græn­se er ude af trit med samfundsudviklingen.

Dis­se hold­nin­ger af­spej­les mu­lig­vis og­så i den nye com­pli­an­ce-un­der­sø­gel­se, hvor kun 48 pct. af fon­de­ne ef­ter­le­ver an­be­fa­lin­gen. Og selv­om me­get ty­der på, at an­be­fa­lin­gen er på vej ud af sø­ster-an­be­fa­lin­ger­ne om god sel­skabs­le­del­se, som hen­ven­der sig til de børsno­te­re­de sel­ska­ber, så er no­get lig­nen­de ik­ke un­der over­vej­el­se i ko­mitéen for god fonds­le­del­se, po­in­te­r­e­de Ma­ri­an­ne Phi­lip på fond­s­kon­fe­ren­cen hos Dansk Er­hverv, som fandt sted den 23. oktober.

Den po­in­te frem­går og­så klart af ko­mi­te­ens års­be­ret­ning. Der er nem­lig den af­gø­ren­de for­skel på fonds­be­sty­rel­ser og ak­tie­sel­skabs­be­sty­rel­ser, at gen­nem­snitsal­de­ren er me­get hø­je­re i fondene.

”Det er vig­tigt for fon­de­ne at sik­re en for­nuf­tig ba­lan­ce mel­lem kon­ti­nu­i­tet og for­ny­el­se i fon­de­nes be­sty­rel­ser – og det er net­op det, en al­ders­græn­se skal med­vir­ke til. De drøf­tel­ser, der af­fø­des her­af, skal væ­re med til at styr­ke fon­de­nes be­sty­rel­ser,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Blandt de an­be­fa­lin­ger med re­la­tiv høj ef­ter­le­vel­se er an­be­fa­ling 2.3.1, som hand­ler om at fast­læg­ge de kom­pe­ten­cer, som be­sty­rel­sen skal rå­de over for at ud­fø­re be­sty­rel­ses­ar­bej­det bedst mu­ligt for fon­den. Her er ef­ter­le­vel­sen på 66 pct.

Og­så an­be­fa­ling 2.3.2 om at sik­re en grun­dig og gen­nem­sku­e­li­ge ud­væl­gel­ses­pro­ces for ind­stil­ling af nye bestyrelses­medlemmer har en høj efter­levelse på 67 pct. af fon­de­ne i under­søgelsen. Det sam­me gæl­der an­be­fa­lin­gen om, at en pas­sen­de an­del af bestyrelses­medlem­merne skal kun­ne an­ses for at væ­re uafhængige.

”Der bli­ver ar­bej­det se­ri­øst med god fonds­le­del­se. Fon­de­ne har kun af­rap­por­te­ret to gan­ge – det er min vur­de­ring, at der på fle­re punk­ter er en po­si­tiv ud­vik­ling i gang," si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer