Bryggeriarbejdere vil “bombesikkert” i bestyrelsen i Carlsbergfondet

Carlsbergfondets bestyrelse har siden 1876 bestået af fem professorer. Men professorerne i ølfondens bestyrelse kan i fremtiden få følge af bryggeriarbejdere.

Bryg­ge­ri­ar­bej­der­ne i Carls­berg vil ha­ve plads i Carls­berg­fon­dets bestyrelse

Bryg­ge­ri­ar­bej­der­ne vil i be­sty­rel­sen i Dan­marks må­ske æld­ste er­hvervs­dri­ven­de fond, Carlsbergfondet.

Det si­ger fæl­lestil­lids­mand og bryg­ge­ri­ar­bej­der Hans An­der­sen fra Carls­berg Sup­ply Com­pa­ny Dan­mark A/S.

Si­den 1876 har be­sty­rel­sen i den tra­di­tions­ri­ge fond be­stå­et af fem frem­træ­den­de pro­fes­so­rer valgt blandt med­lem­mer­ne af Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Vi­den­ska­ber­nes Selskab.

Det her er jo no­get, der kom­mer helt bag på os al­le sam­men. Der er in­gen, der har anet en brik om det

Hans An­der­sen – Fæl­lestil­lids­mand og bryg­ge­ri­ar­bej­der, Carls­berg Sup­ply Com­pa­ny Dan­mark A/S

Men me­d­ar­bej­der­ne i fon­dens dat­ter­sel­ska­ber har iføl­ge er­hvervs­fonds­lo­ven og­så ret til mindst tre plad­ser i fon­dens be­sty­rel­se. Den mu­lig­hed for ind­fly­del­se ag­ter kon­cer­nens bryg­ge­ri­ar­bej­de­re at læg­ge bil­let ind på, si­ger Hans Andersen.

Fæl­lestil­lids­man­den er me­get over­ra­sket over, at bryg­ge­ri­ets me­d­ar­bej­de­re har ret til at sid­de i fonds­be­sty­rel­sen, da Fun­dats spør­ger, hvor­for me­d­ar­bej­der­ne i Carls­berg ik­ke har re­præ­sen­tan­ter i fonds­be­sty­rel­sen som en ræk­ke an­dre sto­re fond­s­kon­cer­ner:

"Som ud­gangs­punkt vil vi som bryg­ge­ri­ar­bej­de­re al­tid gø­re krav på de be­sty­rel­ses­plad­ser, vi har krav på. Og gø­re brug af al den ind­fly­del­se, vi har ret til. Det er al­tid ud­gangs­punk­tet, og det er så­dan set ik­ke til dis­kus­sion. Men det her er jo no­get, der kom­mer helt bag på os al­le sam­men. Der er in­gen, der har anet en brik om det," si­ger Hans Andersen.

Han har som fæl­lestil­lids­mand for bryg­ge­ri­ar­bej­der­ne væ­ret me­d­ar­bej­der­valgt til bryg­ge­ri­ets be­sty­rel­se si­den 1998. I den tid har Hans An­der­sen væ­ret en del af fle­re kon­flik­ter mel­lem an­sat­te og le­del­se i Carls­berg, blandt an­det en me­get om­talt strej­ke i 2010 på grund af løn- og ar­bejds­vil­kår. Hans An­der­sen har og­så un­der­vejs kraf­tigt kri­ti­se­ret løn­stig­nin­ger til C20-bosser.

Men på in­tet tids­punkt har han hørt om, at me­d­ar­bej­der­ne har ret til at sid­de i ejer­fon­dens be­sty­rel­se, hver­ken in­ter­nt i Carls­berg­kon­cer­nen el­ler sit fagforeningsbagland.

"Jeg har selv sid­det tem­me­lig man­ge år i Carls­bergs be­sty­rel­se, og jeg har ik­ke væ­ret klar over det her. Jeg tror ik­ke, at no­gen vid­ste det, hvis jeg skal væ­re hud­løst ær­lig. Og det kan da egent­lig un­dre mig, at vi i fag­be­væ­gel­sen ik­ke har hørt om det her. Men det er da helt bom­be­sik­kert, at hvis vi har den ret­tig­hed, så vil vi da gri­be den," si­ger Hans Andersen.

Indflydelse på aktivt ejerskab

Når me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter fra dat­ter­sel­ska­ber­ne i en fond­s­kon­cern træ­der ind i be­sty­rel­ses­lo­ka­let, så del­ta­ger de på li­ge fod med de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer, når det kom­mer til spørgs­mål om fon­dens erhvervsudøvelse.

Og fon­dens er­hverv­s­u­dø­vel­se må “ik­ke for­stås i en for snæ­ver be­tyd­ning,” skri­ver Er­hvervs­fonds­ud­val­get i sin rap­port fra 2012.

Det be­ty­der, at me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter­ne ek­sem­pel­vis har ind­fly­del­se på spørgs­mål om ind­skrænk­ning, ud­vi­del­se el­ler om­læg­ning af fon­dens dattervirksomheder.

De er og­så med til at be­stem­me, om fon­den skal kon­so­li­de­re er­hvervsvirk­som­he­den el­ler ud­de­le til fon­dens al­men­nyt­ti­ge formål.

Æn­dring af fon­dens teg­nings­re­gel og god­ken­del­se af fon­dens års­regn­skab er og­så dis­po­si­tio­ner, som fal­der ind un­der de me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mers kompetence.

Des­u­den er val­get af fon­dens for­mand og even­tu­el­le næst­for­mand og­så spørgs­mål, der iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen be­rø­rer fon­dens er­hvervsvirk­som­hed. Der­for del­ta­ger de even­tu­el­le me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer på li­ge fod med fon­dens øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den om den ty­pe be­slut­nin­ger, li­ge­som de og­så del­ta­ger i ud­peg­nin­gen af le­del­sen i fon­dens dattervirksomheder.

Til gen­gæld kan me­d­ar­bej­der­ne ik­ke del­ta­ge i be­slut­nin­ger om, hvem fon­den skal ud­de­le til, li­ge­som de hel­ler ik­ke kan væ­re med til at æn­dre fon­dens vedtægts­be­stem­te uddelingsformål.

Respekterer medarbejdervalg

Iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen har me­d­ar­bej­der­ne i en er­hvervs­dri­ven­de fonds dat­ter­sel­ska­ber ret for at væl­ge med­lem­mer til fon­dens be­sty­rel­se – det kal­des og­så koncernrepræsentation.

For at ret­ten kan bli­ve ak­tu­el, skal fond­s­kon­cer­nen ha­ve an­sat mindst 35 me­d­ar­bej­de­re i 3 år. Der­u­d­over skal me­d­ar­bej­der­ne øn­ske at be­nyt­te sig af mu­lig­he­den for at væl­ge bestyrelsesmedlemmer.

Me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i fonds­be­sty­rel­sen er en lov­be­stemt mu­lig­hed, som me­d­ar­bej­der­ne i Carls­berg har. Den respek­te­rer vi na­tur­lig­vis i Carls­berg­fon­dets bestyrelse

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher – For­mand, Carlsbergfondet

Fun­dats har bedt om in­ter­view med Carls­berg­fon­dets for­mand, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, på bag­grund af Hans An­der­sens ud­mel­ding om, at bryg­ge­ri­ar­bej­der­ne øn­sker at be­nyt­te sig af mu­lig­he­den for at væl­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer til fon­dens bestyrelse.

In­ter­viewet skul­le hand­le om, hvor­dan fonds­be­sty­rel­sen ser på mu­lig­he­den for at få me­d­ar­bej­de­re ind i fondsbestyrelsen.

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher stil­ler ik­ke op til in­ter­view, men har i ste­det sendt en skrift­lig udtalelse.

”Me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i fonds­be­sty­rel­sen er en lov­be­stemt mu­lig­hed, som me­d­ar­bej­der­ne i Carls­berg har. Den respek­te­rer vi na­tur­lig­vis i Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. Det er ik­ke no­get, vi hidtil har mod­ta­get hen­ven­del­se om i be­sty­rel­sen, og det­te spe­ci­fik­ke øn­ske er nyt for os. Men vi vil selv­føl­ge­lig for­hol­de os til en så­dan hen­ven­del­se, når el­ler hvis vi mod­ta­ger den fra de på­gæl­den­de me­d­ar­bej­de­re,” ud­ta­ler Flem­m­ing Besenbacher.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer