Annoncespot_img

Ekspert: Grim fondssag om aktier og sommerhus

Sønnerne i familie­virk­som­he­den Vola så stort på faderens stifter­vilje og lænsede fonden for aktier. Nu skal de tidligere besty­rel­ses­med­lem­mer betale 150 mio. kr. tilbage til Ver­ner Over­gaards Familie­fond. Det fremgår af en dom fra Vestre Lands­ret, hvor bestyrel­sen også er dømt for mis­brug at fon­dens sommer­hus. ”Det er en grim sag om grå­dig­hed og mis­brug af fon­dens mid­ler, som igen rejser spørgs­mål om til­sy­nets og revi­sors rolle,” si­ger ekspert i erstat­nings­an­svar, Søren Ber­gen­ser.

Verner Overgaards Familiefond – Vola
"Hvis der ik­ke er en fondsmyn­dig­hed, som lø­ben­de over­vå­ger, hvad der sker i fon­de­ne, er der en ri­si­ko for, at der vil væ­re et stort mør­ket­al af sa­ger, hvor fon­de­nes mid­ler mis­bru­ges,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser, eks­pert i fonds­le­del­sers erstatningsansvar.

Ef­ter syv år er der nu fal­det dom i en spek­taku­lær sag om mis­brug af mid­ler i fon­den bag et af dansk de­signs sto­re iko­ner – Vola-armaturet.

”Det er en grim sag om grå­dig­hed og mis­brug af fon­dens mid­ler. Fonds­sa­gen hand­ler – end­nu en­gang – om en fa­mi­lie, der ik­ke har for­stå­et, at når man læg­ger ejer­skab over i en fond – ja, så er pen­ge­ne ui­genkal­de­ligt fon­dens og ik­ke fa­mi­li­ens. Der­u­d­over hand­ler den, fuld­stæn­dig li­ge­som af­gø­rel­sen i sa­gen Ber­gia Fon­den – om rent mis­brug. Man hav­de la­det fon­den, der kun­ne in­ve­ste­re i fast ejen­dom, kø­be en ejen­dom i Schweiz. Den blev imid­ler­tid ale­ne brugt til fe­ri­e­lo­gi for fa­mi­li­ens be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den – hvil­ket i sa­gens na­tur ik­ke gav et af­kast,” si­ger eks­pert i fonds­le­del­sers er­stat­nings­ansvar Sø­ren Bergenser.

Ver­ner Over­gaards Fa­mi­lie­fond har til for­mål at ud­de­le le­ga­ter til støt­te for stif­te­rens fa­mi­lie. Det var Ver­ner Over­gaards øn­ske, at fon­den skul­le be­sid­de en stor del af ak­tier­ne i de suc­ces­ful­de Vo­la-sel­ska­ber, som hav­de ind­gå­et li­cens­af­ta­le med Ar­ne Ja­cob­sen De­sign om pro­duk­tion og salg af de po­pu­læ­re og eks­klu­si­ve Vola-armaturer.

Ved Ver­ner Over­gaards død i 1997 hav­de fon­den be­stem­men­de ind­fly­del­se i Vo­la-kon­cer­nens sel­ska­ber. Ver­ner Over­gaards to søn­ner, Car­sten og Po­ul Over­gaard, sad i be­sty­rel­sen i bå­de fon­den og i Vo­las pro­duk­tions- og salgs­sel­ska­ber, hvor de og­så stod i spid­sen for den dag­li­ge drift. De­res sø­ster der­i­mod hav­de ik­ke plads i fondsbestyrelsen.

Skrev under som både køber og sælger

I år 2000 be­slut­te­de de to søn­ner at sæl­ge fon­dens ak­tier til de­res eg­ne hol­dings­el­ska­ber. Pri­sen blev fast­sat af de­res rå­d­gi­ve­re til 34,5 mio. kr., og som be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den skrev de un­der på købs­af­ta­len bå­de som sæl­ger og kø­ber og uden at spør­ge fondsmyn­dig­he­den om til­la­del­se til den ek­stra­or­di­næ­re disposition.

Ti år skul­le der gå før fondsmyn­dig­he­den blev op­mærk­som på sa­gen. Det ske­te da Over­gaard-brød­re­nes sø­ster skrev til Ci­vilsty­rel­sen og op­ly­ste, at hun først da hav­de hørt om fon­dens salg af ak­tier­ne, og hun men­te, at det måt­te rej­se et habilitetsproblem.

”Det er det, som of­te sker i dis­se sa­ger. Det er ik­ke fondsmyn­dig­he­der­ne der op­da­ger pro­ble­mer­ne. I det­te til­fæl­de er det søste­ren, der op­da­ger det og be­vir­ker at fondstil­sy­net ta­ger sa­gen op. Der­med vi­ser dom­men igen pro­ble­met med, at hvis der ik­ke er en fondsmyn­dig­hed, som lø­ben­de over­vå­ger, hvad der sker i fon­de­ne, er der en ri­si­ko for, at der vil væ­re et stort mør­ket­al af sa­ger, hvor fon­de­nes mid­ler mis­bru­ges,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Ef­ter­føl­gen­de smed fondsmyn­dig­he­den be­sty­rel­sen ud af fon­den og ind­sat­te en ny, som fik til op­ga­ve at fø­re rets­sag mod den tid­li­ge­re be­sty­rel­se for at hen­te ak­tier­ne og ejer­ska­bet over kon­cer­nen til­ba­ge til fon­den. Rets­sa­gen blev an­lagt i 2012.

I dom­men fra 8. fe­bru­ar i år slår ret­ten fast, at ef­ter­føl­gen­de fu­sio­ner og kon­cer­n­kon­struk­tio­ner har gjort, at det på bag­grund af sagsø­ger­nes på­stan­de ik­ke var mu­ligt at til­bage­fø­re ak­tier­ne i Vo­las pro­duk­tions- og salgs­sel­ska­ber. I ste­det fast­sat­te ret­ten en er­stat­ning ba­se­ret på for­skel­len mel­lem salgs­pri­sen og den skøns­mæs­si­ge markedspris.

”Vi er til­ba­ge ved det helt grund­læg­gen­de prin­cip, at man skal respek­te­re stif­ter­vilj­en. Og hvis man vil kø­be ak­tier ud af fon­den, så skal det kun­ne rum­mes in­den for fon­dens vedtæg­ter. Der­u­d­over skal man sik­re at sal­get sker på mar­keds­vil­kår. Og det er ik­ke sket i den­ne sag, be­sty­rel­sen har ba­re hand­let med sig selv uden at for­sø­ge at fin­de en pris, der re­præ­sen­te­rer mar­keds­vil­kår. Det var jo al­drig me­nin­gen, at ak­tiesal­get skul­le ske i kon­kur­ren­ce med an­dre,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Der­med skal bo­et ef­ter Car­sten Over­gaard (han dø­de i 2013), Po­ul Over­gaard og det sid­ste be­sty­rel­ses­med­lem, Kar­sten Thu­en, be­ta­le 150 mio. kr. til­ba­ge til fon­den for aktiesalget.

”Be­sty­rel­ses­ansva­ret og an­sva­ret i den­ne sag er so­li­da­risk, og det be­ty­der at de sagsøg­te hæf­ter i for­hold til fon­den med det ful­de be­løb. Så­le­des er der mu­lig­hed for at er­stat­nings­kra­vet kan ret­tes mod den af de sagsøg­te der har pen­ge­ne, og så må de sagsøg­te for­de­le smer­ten mel­lem sig,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Investeringsejendom til friends and family

Ve­stre Lands­ret ta­ger i dom­men og­så stil­ling til be­sty­rel­sens brug af fon­dens som­mer­hus i Schweiz.

I fle­re år var som­mer­hu­set ale­ne ud­le­jet til fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer og an­dre år ”har den sam­le­de an­del af ejen­dom­mens ud­lej­ning til de på­gæl­den­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer og Vo­la a/s ud­gjort mel­lem 75,6 pct. og 87,5 pct.,” frem­går det af dommen.

Ret­ten ta­ger stil­ling til bru­gen af som­mer­hu­set med hen­vis­ning til en tid­li­ge­re dom i for­bin­del­se med mis­brug af fonds­mid­ler i Ber­gia Fon­den, for­kla­rer Sø­ren Ber­gen­ser, der har skre­vet en bog om le­del­sens er­stat­nings­ansvar på erhvervsfondsområdet.

”Det er en klas­sisk Ber­gia-pro­blem­stil­ling. Fon­den må iføl­ge vedtæg­ter­ne ger­ne in­ve­ste­re i fast ejen­dom. Men li­ge som i til­fæl­det med Ber­gia Fon­den er der jo slet ik­ke la­vet en bu­si­ness ca­se på som­mer­hu­set i Schweiz, hvor man har reg­net på en even­tu­el upsi­de på et se­ne­re salg el­ler på ind­tje­nin­gen fra ud­lej­ning. Dom­men ef­ter­la­der det ind­tryk, at bo­li­gen er an­skaf­fet for at til­go­de­se be­sty­rel­ses­med­lem­mer og har der­for i re­a­li­te­ten væ­ret en ud­lod­ning til nært­stå­en­de par­ter de­res fri­ends and fa­mi­liy, som man si­ger. Det bæ­rer i den grad præg af mis­brug af fon­dens mid­ler,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Lands­ret­ten fast­sæt­ter, at Po­ul Ver­ner Over­gaard, Kar­sten Thu­en og bo­et ef­ter Car­sten Over­gaard so­li­da­risk skal be­ta­le 500.000 kr. til fon­den, som er­stat­ning for de tab fon­den har lidt, som føl­ge af at ejen­dom­men ik­ke har væ­ret ud­le­jet til markedsprisen.

Ef­ter ret­tens af­gø­rel­se står of­fent­lig­he­den dog til­ba­ge med et stort ube­sva­ret spørgs­mål, som alt for of­te gø­re sig gæl­den­de i fonds­sa­ger, me­ner Sø­ren Bergenser.

”Man må igen stil­le spørgs­må­let: Hvor er fon­dens re­viso­rer i alt det­te her. Re­visor har pligt til at ind­be­ret­te ulov­lig­he­der og re­visor re­vi­de­rer regn­ska­ber­ne. Men dom­men ta­ger ik­ke stil­ling til re­visors rol­le,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser, der tid­li­ge­re har på­pe­get, at ord­nin­gen med re­viso­rer­ne, der skul­le væ­re til­sy­nets for­læn­ge­de arm, ik­ke fungerer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer