Eksperter: Tuborgfondets bestyrelse har ikke uddelingskompetence

Tuborgfondet er ikke en selvstændig fond med egen fundats, sådan som den ellers frem­står i offentligheden. Tuborgfondets bestyrelse er derimod kommet på mellemhånd mel­lem fondslovgivningen og Carlsbergfondets fundats. Flere eksperter påpeger, at ansvaret for Tuborgfondets uddelinger ligger hos Carlsbergfondets bestyrelse, som principielt ikke må uddelegere beslutningskompetencen. Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher er­kend­er, at kommunikationen er uklar, men er uenig i, at der er tvivl om ledel­ses­an­sva­ret.

Carlsbergfondets bestyrelse
Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se (bil­le­det) bæ­rer an­sva­ret for dis­po­si­tio­ner fo­re­ta­get af Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se, for­kla­rer fonds­ret­s­eks­per­ter. Fra ven­stre: Ni­na Smith, Carl Ba­che, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, Sø­ren-Pe­ter Ole­sen og Lars Stemmerik.

Én fond kan ik­ke ha­ve to be­sty­rel­ser. Og en fond kan ik­ke væ­re en selv­stæn­dig fond un­der en an­den fond.

Al­li­ge­vel har Carls­berg­fon­dets fun­dats i me­re end 25 år slå­et fast, at fon­den skal ha­ve én be­sty­rel­se for he­le fon­den og en ek­stra be­sty­rel­se for den ene af fon­dets fi­re af­de­lin­ger – af­de­ling D, Tuborgfondet.

Og selv­om Carls­berg­fon­dets fun­dats har væ­ret god­kendt af fondsmyn­dig­he­der­ne i bå­de Civil­sty­rel­sen og Er­hvervs­sty­rel­sen, så stri­der kon­struk­tio­nen mod fle­re væ­sent­li­ge prin­cip­per i fonds­lo­v­giv­nin­gen. Det vur­de­rer en ræk­ke eks­per­ter, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har talt med.

En af dem er ad­vo­kat ph.d., Sø­ren Ber­gen­ser. Han er eks­pert i fon­des er­stat­nings­ansvar og ud­gav sid­ste år bo­gen ”Er­hvervs­fonds­le­del­sens Er­stat­nings­ansvar”, hvori han gen­nem­går en ræk­ke dom­me om fonds­be­sty­rel­sers ansvar.

”Kon­struk­tio­nen med to be­sty­rel­ser i en fond gi­ver et pro­blem i for­hold til om­ver­de­nen, for­di af­de­ling D’s – Tu­borg­fon­dets – be­sty­rel­se ik­ke er re­gi­stre­ret som le­del­ses­med­lem­mer no­gen ste­der. Der kan jo kun væ­re én an­svar­lig be­sty­rel­se i en fond. Der­for er det pro­ble­ma­tisk, hvis per­son­kred­sen i Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se med bin­den­de virk­ning kan træf­fe af­gø­rel­ser på Carls­bergfondets veg­ne. Og der­for stil­ler jeg mig un­dren­de over for den kon­struk­tion i Carls­berg­fon­dets fun­dats,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Han på­pe­ger, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­de kan bli­ve per­son­ligt er­stat­nings­ansvar­li­ge for even­tu­el­le an­svar­spå­dra­gen­de hand­lin­ger i fon­den. Og der­for er det væ­sent­ligt, hvem der er i sid­ste en­de bæ­rer det juri­di­ske an­svar – ek­sem­pel­vis an­sva­ret for at ud­de­le pen­ge til de for­mål, som de op­rin­de­li­ge stif­te­re af Tu­borg­fon­det har be­stemt. Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se skrev un­der på ud­de­lin­ger for 34 mio. kr. i 2017.

En af lan­dets før­en­de eks­per­ter i fonds­ret, pro­fes­sor lic. jur., Len­nart Lyn­ge An­der­sen har og­så læst Carls­berg­fon­dets fun­dats, og han er ik­ke i tvivl om, hvem der bæ­rer det egent­li­ge an­svar for uddelingerne:

“Det er uden­for dis­kus­sion, hvem der har an­sva­ret i sid­ste en­de. Det har Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se er en ud­de­lings­ko­mité,” si­ger han.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har præ­sen­te­ret pro­blem­stil­lin­gen for fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen og spurgt hvil­ken af de to be­sty­rel­ser i Carls­berg­fon­det, der iføl­ge fonds­myn­dig­he­den har det en­de­li­ge an­svar for de dis­po­si­tio­ner, Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se fo­re­ta­ger un­der af­de­ling D. Men Er­hvervs­sty­rel­sen øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig kon­kret om Carls­berg­fon­dets kon­struk­tion med Tuborgfondet.

Tuborgfondet: ’Vi er en selvstændig fond’

År­sa­gen til for­vir­rin­gen om Tu­borg­fon­dets sta­tus går til­ba­ge til 1991, da fon­den fu­sio­ne­re­de med Carls­berg­fon­det. Nor­malt til­la­der fondsmyn­dig­he­der­ne kun fu­sion mel­lem fon­de med kom­pa­tible for­mål, al­li­ge­vel til­lod Ci­vilsty­rel­sen, at de to fon­de fu­sio­ne­re­de på en så­dan må­de, at Tu­borg­fon­dets for­mål blev ind­skre­vet som sær­for­mål for af­de­ling D i Carls­berg­fon­dets fun­dats. Den op­rin­de­li­ge ik­ke er­hvervs­dri­ven­de fond, Tu­borg­fon­det, blev ved den lej­lig­hed op­løst. Det frem­går des­u­den af fun­dat­sen, at 13 pct. af Carls­berg­fon­dets sam­le­de ud­de­lin­ger hvert år skal til­de­les Tu­borg­fon­dets for­mål, som lyder:

”Tu­borg­fon­dets for­mål er at vir­ke for sam­funds­gavn­li­ge for­mål, sær­ligt til støt­te for dansk erhvervsliv.”

Fu­sions­af­gø­rel­sen i Ci­vilsty­rel­sen gav og­så plads til en be­stem­mel­se om, at Tu­borg­fon­det skal le­des af en be­sty­rel­se på 3-7 med­lem­mer. I dag be­står be­sty­rel­sen af fem med­lem­mer, hvoraf fi­re er for­skel­li­ge fra Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. Kun for­man­den, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, er og­så med­lem af Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se – og­så som for­mand. Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se er iføl­ge fun­dat­sen ulønnet.

Kon­se­kven­sen er, at Tu­borg­fon­det si­den fu­sio­nen fak­tisk har haft en fun­ge­ren­de be­sty­rel­se. Men uden at væ­re en of­fi­ci­elt re­gi­stre­ret fonds­le­del­se, og uden at Tu­borg­fon­det har væ­ret en selv­stæn­dig fond. In­gen regn­skabs­pligt, in­tet selv­stæn­digt cvr-num­mer og uden en selv­stæn­dig fun­dats. De ukla­re og mod­stri­den­de prin­cip­per mel­lem fun­dat­sen og fonds­lo­v­giv­nin­gen har des­u­den haft den kon­se­kvens, at Tu­borg­fon­det i hvert fald i de se­ne­ste år i prak­sis har fun­ge­ret og kom­mu­ni­ke­ret som en selv­stæn­dig fond.

Ek­sem­pel­vis om­ta­ler Tu­borg­fon­dets di­rek­tør, An­ne-Ma­rie Skov i in­ter­views fon­den som en selv­stæn­dig fond med egen fun­dats, hvil­ket og­så frem­går af fon­dens hjem­mesi­de. Li­ge­le­des for­kla­rer Tu­borg­fon­det på hjem­mesi­den, hvor­for den væl­ger at re­de­gø­re for an­be­fa­lin­ger­ne om God Fonds­le­del­se, selv­om den ik­ke er for­plig­tet til det:

"Selv­om vi ik­ke er en er­hvervs­dri­ven­de, men en al­men­nyt­tig fond, har vi valgt at væ­re trans­pa­ren­te og på vo­res hjem­mesi­de of­fent­lig­gø­re, hvor­dan vi føl­ger an­be­fa­lin­ger­ne," står der på hjem­mesi­den, hvor man og­så kan læ­se he­le re­de­gø­rel­sen for de 16 an­be­fa­lin­ger. Her­af frem­går det, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne an­ses som uafhængige.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få et mundt­ligt in­ter­view med be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, om Tu­borg­fon­dets frem­stil­ling som en selv­stæn­dig fond med egen fun­dats, men i en e-mail er­ken­der han, at Tu­borg­fon­dets kom­mu­ni­ka­tio­nen kan gi­ve an­led­ning til forvirring:

”Tu­borg­fon­det er en af­de­ling af Carls­berg­fon­det, og be­sty­rel­sen i Tu­borg­fon­det op­fat­ter sig ik­ke på no­gen an­den må­de. Vi har i for­læn­gel­se af din hen­ven­del­se fo­re­ta­get en nø­je gen­nem­gang af blandt an­det Tu­borg­fon­dets hjem­me­side, og jeg med­gi­ver, at tek­sten på hjem­mesi­den på vis­se punk­ter godt ty­de­li­ge­re kun­ne af­spej­le det­te. Hjem­mesi­den vil der­for bli­ve op­da­te­ret, så­le­des at det ty­de­li­ge­re frem­går, at Tu­borg­fon­det er en af­de­ling af Carls­berg­fon­det, der i over­ens­stem­mel­se med Carls­berg­fon­dets god­kend­te fun­dats le­des af en be­sty­rel­se på 3 til 7 med­lem­mer,” skri­ver Flem­m­ing Besenbacher.

Hvem har uddelingskompetencen?

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher be­kræf­ter des­u­den, at det i dag er Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se, som fast­sæt­ter stra­te­gi­en, ud­de­lings­po­li­tik­ken og fo­re­ta­ger ud­de­lin­ger­ne. Et af de me­ni­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer, Jo­han G. Ol­sen op­le­ver li­ge­le­des, at Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se ved­ta­ger ud­del­ing­er­ne på sam­me må­de som i man­ge an­dre fon­de – og uaf­hæn­gigt af Carls­berg­fon­dets bestyrelse:

”Be­sty­rel­sen eva­lu­e­rer de ind­kom­ne an­søg­nin­ger i tæt sam­ar­bej­de med se­kre­ta­ri­a­tet. De ende­li­ge be­slut­nin­ger ta­ges ale­ne af be­sty­rel­sen, ef­ter hvad jeg op­fat­ter som en åben, ær­lig og de­mo­kra­tisk dis­kus­sion. De be­slut­nin­ger be­sty­rel­sen ta­ger, er en­de­li­ge og skal ik­ke god­ken­des hos an­dre, og alt­så hel­ler ik­ke i Carls­berg­fon­det. De to fon­de støt­ter helt for­skel­li­ge pro­jek­ter,” for­kla­rer Jo­han G. Olsen.

Og her lig­ger net­op en af de væ­sent­li­ge pro­blem­stil­lin­ger i Carls­berg-fun­dat­sen, på­pe­ger de fond­s­eks­per­ter, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har talt med.

Det frem­går klart af fondslo­giv­nin­gen, at det kun er be­sty­rel­sen i en fond, der må ta­ge be­slut­ning­er om fon­dens ud­de­lin­ger. I det­te til­fæl­de alt­så per­son­kred­sen i Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se. Eks­per­ter­ne vur­de­rer der­for sam­stem­men­de, at ef­ter­som der kun er én re­gi­stre­ret be­sty­rel­se, så vil det i sid­ste en­de væ­re Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der bæ­rer an­sva­ret, hvis der skul­le op­stå en be­sty­rel­ses­ansvars­sag om Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger ved domstolene.

”Man kan jo godt ha­ve un­der­ud­valg i en er­hvervs­dri­ven­de fond. Men så­dan­ne un­der­ud­valg kan ik­ke ha­ve selv­stæn­dig be­slut­nings­kom­pe­ten­ce. De kan kun indstil­le til be­sty­rel­sen. Ul­ti­ma­tivt bør det der­for væ­re så­dan, at det er Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, der skal træf­fe be­slut­nin­ger­ne om Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger. Det er der be­slut­nings­kom­pe­ten­cen lig­ger, den kan ik­ke ud­de­le­ge­res,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Den vur­de­ring bak­kes op af pro­fes­sor, lic. jur. Len­nart Lyn­ge Andersen:

“I gam­le dag hav­de man ik­ke ud­de­lings­ko­mitéer. Der var det be­sty­rel­sen selv, der la­ve­de ar­bej­det. Men ar­bej­det er ble­vet no­get me­re kom­pli­ce­ret i vo­re da­ge, og man må nok er­ken­de, at der i de sto­re fon­de kan væ­re be­hov for en ud­de­lings­ko­mité. Men det æn­drer ik­ke ved, at det er fonds­be­sty­rel­sens an­svar. Hvis man for­sø­ger at frem­stil­le det som om, at det er Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se, der har an­sva­ret, så er der kun en ting at si­ge: det er for­kert,” si­ger Len­nart Lyn­ge Andersen.

Ansvarsfri bestyrelse

Be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher er dog ik­ke enig. Han me­ner på bag­grund af fun­dat­stek­sten, at be­slut­nings­kom­pe­ten­cen for Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger lig­ger hos Tu­borg­fondets bestyrelse:

"Pa­ra­graf 11 i Carls­berg­fon­dets fun­dats de­fi­ne­rer, hvad der gæl­der for de 3-7 besty­rel­ses­med­lem­mer, der ud­gør Tu­borg­fon­dets le­del­se, og med­lem­mer­ne af Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se er på in­gen må­de un­der­lagt in­struk­tion el­ler lig­ne­de fra Carls­berg­fon­dets si­de. Jeg er der­for ik­ke enig i, at der skul­le væ­re tvivl om, hvad der gæl­der an­svars­mæs­sigt for dis­se per­so­ner,” skri­ver han i et mailsvar.

Han un­der­stre­ger des­u­den, at Carls­berg­fon­dets fun­dats er god­kendt af fondsmyndighederne:

”Kon­struk­tio­nen med im­ple­men­te­rin­gen af Tu­borg­fon­det som en af­de­ling af Carls­berg­fon­det er sket med Ci­vilsty­rel­sens samtyk­ke i 1991. Jeg skal næv­ne og­så, at fun­dat­sen fra Carls­berg­fon­det er ble­vet æn­dret ad­skil­li­ge gan­ge si­den 1991 med samtyk­ke fra hen­holds­vis Ci­vil­sty­rel­sen og Er­hvervs­sty­rel­sen, uden at dis­se myn­dig­he­der har fun­det an­led­ning til at kom­men­tere på fun­dat­sens § 11 om Tu­borg­fon­det,” skri­ver Flem­m­ing Besenbacher.

Og net­op fondsmyn­dig­he­der­nes til­la­del­se un­drer fle­re af fond­s­eks­per­ter­ne. De er eni­ge om, at en lig­nen­de kon­struk­tion ik­ke vil­le bli­ve god­kendt i dag. Som føl­ge af den nye er­hvervs­fonds­lov over­gik til­sy­net med Carls­berg­fon­det den 1. de­cem­ber 2014 fra Ci­vilsty­rel­sen til Er­hvervs­sty­rel­sen. Men selv om fondsmyn­dig­he­den si­den har god­kendt æn­drin­ger i Carlsberg­fondets fun­dats, så er det ik­ke sik­kert, at de har ta­get stil­ling til de tid­li­ge­re af­gø­rel­ser, som Ci­vil­sty­rel­sen har truf­fet for man­ge år si­den. Det si­ger ad­vo­kat Kim Jen­sen fra ad­vo­kat­fir­ma­et Ber­gen­ser, der har og­så har vur­de­ret Tu­borg­fon­dets kon­struk­tion i Carls­berg­fon­dets fundats.

”Carls­berg­fon­dets vedtæg­ter er jo god­kend­te af fondsmyn­dig­he­der­ne. Men myn­dig­he­der­ne har gi­vet­vis ik­ke haft lej­lig­hed til at ud­ta­le sig om, hvor­vidt Carls­berg­fon­dets re­gi­stre­re­de be­sty­rel­se med an­svars­fri­gø­ren­de virk­ning kan hen­vi­se til, at der er en slags un­der­be­sty­rel­se i Tu­borg­fon­det,” si­ger Kim Jensen.

Ci­vilsty­rel­sen op­ly­ser, at den gam­le sag om fu­sio­nen af Tu­borg­fon­det ef­ter sæd­van­lig for­valt­nings­mæs­sig prak­sis er over­ført til Rigsarkivet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer