Annoncespot_img

Erhvervsstyrelsen afviser at hæve aldersgrænsen i BRFfonden

Erhvervsstyrelsen fastholder sin praksis og afviser BRFfondens ønske om at hæve al­ders­grænsen på 67 år. BRFfondens bestyrelse har dog fået dispensation til at lade et be­sty­rel­ses­med­lem fortsætte en ekstra periode i bestyrelsen.

Aldersgrænse
Når Er­hvervs­sty­rel­sen mod­ta­ger an­søg­nin­ger om æn­dring el­ler op­hæ­vel­se af vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser, er det of­te be­grun­det med, at ét kon­kret med­lem skal ud­træ­de af be­sty­rel­sen på grund af alder.

Læn­ge­re le­ve­al­der, for­hø­jel­se af pen­sions­al­de­ren og for­bud mod fa­ste al­ders­græn­ser i an­sæt­tel­ses­kontrakter. Ge­ne­rel­le sam­fund­sten­den­ser som dis­se spil­ler in­gen rol­le, når Er­hvervs­sty­rel­sen skal vur­de­re om en fond kan få til­la­del­se til at for­hø­je al­ders­græn­sen for bestyrelsesmedlemmerne.

Det måt­te be­sty­rel­sen i BRF­fon­den er­ken­de, da den søg­te fondsmyn­dig­he­den om til­la­del­se til at æn­dre vedtæg­ter­ne i for­bin­del­se med, at fle­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer stod til at fal­de for aldersgrænsen.

Fon­dens ad­vo­ka­ter hav­de blandt an­det ar­gu­men­te­ret for, at kom­bi­na­tio­nen af en tre-årig funk­tions­periode og en al­ders­græn­se på 67 år be­ty­der, at fem ud af seks med­lem­mer må for­lade be­sty­rel­sen, in­den de fyl­der 70. Des­u­den at vedtæg­tens al­ders­græn­se ik­ke flug­ter med den al­min­de­li­ge ud­vik­ling på arbejdsmarkedet.

Men den form for ar­gu­men­ter prel­ler af på Er­hvervs­sty­rel­sen, som først og frem­mest skal sør­ge for, at even­tu­el­le vedtægts­æn­drin­ger sker ud fra et hen­syn til fon­dens tarv. Ik­ke besty­rel­ses­med­lem­mernes. Og det hav­de fon­dens ad­vo­ka­ter ik­ke sand­syn­lig­gjort i an­søg­nin­gen, frem­går det af sty­rel­sens afgørelse.

”Æn­dring af en fonds vedtægt skal end­vi­de­re væ­re i fon­dens in­ter­es­se. Hen­set til stif­ters øn­ske om en al­ders­græn­se på 67 år ud over den tre-åri­ge funk­tions­pe­ri­o­de, og da det i øv­rigt ik­ke er godt­gjort, at der i den kon­kre­te sag er ta­le om en nød­ven­dig el­ler hen­sigts­mæs­sig æn­dring, kan sty­rel­sen ik­ke til­la­de, at den på­gæl­den­de vedtægts­be­stem­mel­se æn­dres, jf. lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de § 89, stk.1., ” står der i afgørelsen.

Der­med fast­hol­der Er­hvervs­sty­rel­sen sin fa­ste prak­sis om, at æn­dring af al­ders­græn­ser el­ler slet­ning af al­ders­græn­ser nor­malt ik­ke ac­cep­te­res. En prak­sis som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har om­talt i for­bin­del­se med en lig­nen­de sag i Trel­le­borg Fonden.

Så læn­ge sty­rel­sen ud­vi­ser flek­si­bi­li­tet med dis­pen­sa­tio­ner, ser jeg ik­ke det sto­re pro­blem i, at de ik­ke vil ac­cep­te­re vedtægtsændringer.

Lars Munch – be­sty­rel­ses­for­mand i BRFfonden

Ikke tilstrækkelig begrundelse

Fuld­mæg­tig i Er­hvervs­sty­rel­sens fond­s­kon­tor, Cas­per Qu­vang Han­sen, kan ik­ke gå ind i de kon­kre­te af­gø­rel­ser, men for­kla­rer, at sty­rel­sen har be­mær­ket en ge­ne­rel ten­dens i fonds­be­sty­rel­ser­nes mo­ti­va­tion for at sø­ge om æn­dring af aldersgrænser.

”En gen­nem­gang af sty­rel­sens prak­sis ved­rø­ren­de an­mod­ning om æn­dring el­ler op­hæ­vel­se af al­ders­græn­sen vi­ser, at æn­drin­gen i man­ge til­fæl­de er be­grun­det med, at ét kon­kret med­lem skal ud­træ­de af be­sty­rel­sen på grund af al­der. I de til­fæl­de vil det ik­ke væ­re en til­stræk­ke­lig be­grundelse for at æn­dre el­ler op­hæ­ve be­stem­mel­sen, og sty­rel­sen vil der­for op­ly­se om mu­lig­he­den for dis­pen­sa­tion, hvis det kan godt­gø­res, at det er nød­ven­digt at ved­kom­men­de fort­sætter som be­sty­rel­ses­med­lem. Det er så­le­des me­re i over­ens­stem­mel­se med stif­ters øn­ske om en al­ders­græn­se at gi­ve dis­pen­sa­tion kon­kret, end at æn­dre el­ler helt fjer­ne aldersgrænsen.”

Langt de fle­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de føl­ger an­be­fa­lin­gen i God Fonds­le­del­se om at ha­ve en al­ders­græn­se, men som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har om­talt, så er an­be­fa­lin­gen ble­vet kri­ti­se­ret af fle­re fonds­be­sty­rel­ser, som an­ser den for at væ­re ude af trit med sam­funds­ud­vik­ling­en. Om­vendt har ko­mitéen for God Fonds­le­del­se fle­re gan­ge ud­talt, at der in­gen pla­ner er om at æn­dre an­be­fa­lin­gen. Det skyl­des, at den gen­nem­snit­li­ge al­der for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­de er langt hø­je­re end i sel­ska­ber. Og des­u­den er an­be­fa­lin­gen med til at sik­re, at der sker en ud­skift­ning i bestyrelserne.

Dispensation er mulig

I sin af­vis­ning af BRF­fon­den op­ly­ser Er­hvervs­sty­rel­sen, at der dog er mu­lig­hed for i kon­kre­te til­fæl­de at få dis­pen­sa­tion, så­dan at et be­sty­rel­ses­med­lem kan fast­hol­de sin post ud over al­ders­græn­sen, hvis det kan be­grun­des i hen­sy­net til fon­dens drift.

Og det var en god løs­ning for fon­den, der ef­ter BRF­kre­dits fu­sion med Jy­ske Bank stod midt i en om­fat­ten­de stra­te­gi­pro­ces. Be­sty­rel­sen men­te, at der var be­hov for at hol­de på be­sty­rel­ses­med­lem Ni­els Fog, som hav­de væ­ret med un­der he­le pro­ces­sen. Ni­els Fog ram­te BRF­fon­dens al­ders­græn­se, da han fyld­te 67 år i 2014.

”Så læn­ge sty­rel­sen ud­vi­ser flek­si­bi­li­tet med dis­pen­sa­tio­ner, ser jeg ik­ke det sto­re pro­blem i, at de ik­ke vil ac­cep­te­re vedtægts­æn­drin­ger. Vo­res in­ter­es­se i at be­hol­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer nog­le år ud over 70 vil især skyl­des et øn­ske om at fast­hol­de kom­pe­ten­cer,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den, Lars Munch.

På bag­grund af fon­dens for­kla­ring gav Er­hvervs­sty­rel­sen dis­pen­sa­tion fra al­ders­græn­sen. Der­med kun­ne Ni­els Fog mod­ta­ge gen­valg og på­ta­ge sig end­nu en tre-årig funk­tions­pe­ri­o­de frem til 2020, hvor han vil væ­re 73 år, når han ud­træ­der af bestyrelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer