Erhvervsstyrelsen afviser at hæve aldersgrænsen i BRFfonden

Er­hvervs­sty­rel­sen fast­hol­der sin prak­sis og af­vi­ser BRF­fon­dens øn­ske om at hæ­ve al­ders­grænsen på 67 år. BRF­fon­dens be­sty­rel­se har dog få­et dis­pen­sa­tion til at la­de et be­sty­rel­ses­med­lem fort­sæt­te en ek­stra pe­ri­o­de i be­sty­rel­sen.

Aldersgrænse
Når Er­hvervs­sty­rel­sen mod­ta­ger an­søg­nin­ger om æn­dring el­ler op­hæ­vel­se af vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser, er det of­te be­grun­det med, at ét kon­kret med­lem skal ud­træ­de af be­sty­rel­sen på grund af al­der.

Læn­ge­re le­ve­al­der, for­hø­jel­se af pen­sions­al­de­ren og for­bud mod fa­ste al­ders­græn­ser i an­sæt­tel­ses­kontrakter. Ge­ne­rel­le sam­fund­sten­den­ser som dis­se spil­ler in­gen rol­le, når Er­hvervs­sty­rel­sen skal vur­de­re om en fond kan få til­la­del­se til at for­hø­je al­ders­græn­sen for besty­rel­ses­med­lem­merne.

Det måt­te be­sty­rel­sen i BRF­fon­den er­ken­de, da den søg­te fondsmyn­dig­he­den om til­la­del­se til at æn­dre vedtæg­ter­ne i for­bin­del­se med, at fle­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer stod til at fal­de for al­ders­græn­sen.

Fon­dens ad­vo­ka­ter hav­de blandt an­det ar­gu­men­te­ret for, at kom­bi­na­tio­nen af en tre-årig funk­tions­periode og en al­ders­græn­se på 67 år be­ty­der, at fem ud af seks med­lem­mer må for­lade be­sty­rel­sen, in­den de fyl­der 70. Des­u­den at vedtæg­tens al­ders­græn­se ik­ke flug­ter med den al­min­de­li­ge ud­vik­ling på ar­bejds­mar­ke­det.

Men den form for ar­gu­men­ter prel­ler af på Er­hvervs­sty­rel­sen, som først og frem­mest skal sør­ge for, at even­tu­el­le vedtægts­æn­drin­ger sker ud fra et hen­syn til fon­dens tarv. Ik­ke besty­rel­ses­med­lem­mernes. Og det hav­de fon­dens ad­vo­ka­ter ik­ke sand­syn­lig­gjort i an­søg­nin­gen, frem­går det af sty­rel­sens af­gø­rel­se.

”Æn­dring af en fonds vedtægt skal end­vi­de­re væ­re i fon­dens in­ter­es­se. Hen­set til stif­ters øn­ske om en al­ders­græn­se på 67 år ud over den tre-åri­­ge funk­tions­pe­ri­o­de, og da det i øv­rigt ik­ke er godt­gjort, at der i den kon­kre­te sag er ta­le om en nød­ven­dig el­ler hen­sigts­mæs­sig æn­dring, kan sty­rel­sen ik­ke til­la­de, at den på­gæl­den­de vedtægts­be­stem­mel­se æn­dres, jf. lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de § 89, stk.1., ” står der i af­gø­rel­sen.

Der­med fast­hol­der Er­hvervs­sty­rel­sen sin fa­ste prak­sis om, at æn­dring af al­ders­græn­ser el­ler slet­ning af al­ders­græn­ser nor­malt ik­ke ac­cep­te­res. En prak­sis som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har om­talt i for­bin­del­se med en lig­nen­de sag i Trel­le­borg Fon­den.

Så læn­ge sty­rel­sen ud­vi­ser flek­si­bi­li­tet med dis­pen­sa­tio­ner, ser jeg ik­ke det sto­re pro­blem i, at de ik­ke vil ac­cep­te­re vedtægts­ændringer.

Lars Munch – be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den

Ikke tilstrækkelig begrundelse

Fuld­mæg­tig i Er­hvervs­sty­rel­sens fond­s­kon­tor, Cas­per Qu­vang Han­sen, kan ik­ke gå ind i de kon­kre­te af­gø­rel­ser, men for­kla­rer, at sty­rel­sen har be­mær­ket en ge­ne­rel ten­dens i fonds­be­sty­rel­ser­nes mo­ti­va­tion for at sø­ge om æn­dring af al­ders­græn­ser.

”En gen­nem­gang af sty­rel­sens prak­sis ved­rø­ren­de an­mod­ning om æn­dring el­ler op­hæ­vel­se af al­ders­græn­sen vi­ser, at æn­drin­gen i man­ge til­fæl­de er be­grun­det med, at ét kon­kret med­lem skal ud­træ­de af be­sty­rel­sen på grund af al­der. I de til­fæl­de vil det ik­ke væ­re en til­stræk­ke­lig be­grundelse for at æn­dre el­ler op­hæ­ve be­stem­mel­sen, og sty­rel­sen vil der­for op­ly­se om mu­lig­he­den for dis­pen­sa­tion, hvis det kan godt­gø­res, at det er nød­ven­digt at ved­kom­men­de fort­sætter som be­sty­rel­ses­med­lem. Det er så­le­des me­re i over­ens­stem­mel­se med stif­ters øn­ske om en al­ders­græn­se at gi­ve dis­pen­sa­tion kon­kret, end at æn­dre el­ler helt fjer­ne al­ders­græn­sen.”

Langt de fle­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de føl­ger an­be­fa­lin­gen i God Fonds­le­del­se om at ha­ve en al­ders­græn­se, men som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har om­talt, så er an­be­fa­lin­gen ble­vet kri­ti­se­ret af fle­re fonds­be­sty­rel­ser, som an­ser den for at væ­re ude af trit med sam­funds­ud­vik­ling­en. Om­vendt har ko­mitéen for God Fonds­le­del­se fle­re gan­ge ud­talt, at der in­gen pla­ner er om at æn­dre an­be­fa­lin­gen. Det skyl­des, at den gen­nem­snit­li­ge al­der for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­de er langt hø­je­re end i sel­ska­ber. Og des­u­den er an­be­fa­lin­gen med til at sik­re, at der sker en ud­skift­ning i be­sty­rel­ser­ne.

Dispensation er mulig

I sin af­vis­ning af BRF­fon­den op­ly­ser Er­hvervs­sty­rel­sen, at der dog er mu­lig­hed for i kon­kre­te til­fæl­de at få dis­pen­sa­tion, så­dan at et be­sty­rel­ses­med­lem kan fast­hol­de sin post ud over al­ders­græn­sen, hvis det kan be­grun­des i hen­sy­net til fon­dens drift.

Og det var en god løs­ning for fon­den, der ef­ter BRF­kre­dits fu­sion med Jy­ske Bank stod midt i en om­fat­ten­de stra­te­gi­pro­ces. Be­sty­rel­sen men­te, at der var be­hov for at hol­de på be­sty­rel­ses­med­lem Ni­els Fog, som hav­de væ­ret med un­der he­le pro­ces­sen. Ni­els Fog ram­te BRF­fon­dens al­ders­græn­se, da han fyld­te 67 år i 2014.

”Så læn­ge sty­rel­sen ud­vi­ser flek­si­bi­li­tet med dis­pen­sa­tio­ner, ser jeg ik­ke det sto­re pro­blem i, at de ik­ke vil ac­cep­te­re vedtægts­æn­drin­ger. Vo­res in­ter­es­se i at be­hol­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer nog­le år ud over 70 vil især skyl­des et øn­ske om at fast­hol­de kom­pe­ten­cer,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den, Lars Munch.

På bag­grund af fon­dens for­kla­ring gav Er­hvervs­sty­rel­sen dis­pen­sa­tion fra al­ders­græn­sen. Der­med kun­ne Ni­els Fog mod­ta­ge gen­valg og på­ta­ge sig end­nu en tre-årig funk­tions­pe­ri­o­de frem til 2020, hvor han vil væ­re 73 år, når han ud­træ­der af be­sty­rel­sen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Storstilet renovering af sønderjysk monumentpark

Hvis dron­ning Mar­gret­he til som­mer kig­ger be­un­dren­de på renove­rin­gen af am­fi­te­a­tret og sten­sæt­nin­ger­ne og glæ­der sig over den nye be­plant­ning i monu­ment­par­ken Ski­be­lund Krat…

Frederiksberg Kommune svigter sit fondstilsyn med Fjerde Maj Kollegiet

På grund af vedtægts­stri­dig fonds­le­del­se i fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et måt­te KU’s rek­tor Hen­rik We­ge­ner tid­li­ge­re i den­ne må­ned træk­ke sig fra en stil­ling…

Radio- og tv-nævnet pålægger fond at stoppe med at sende tv

  Ra­dio- og tv-næv­net læg­ger i sin af­gø­rel­se vægt på, at Ahwa­z­na Fon­den i ef­ter­å­ret 2018 har vist pro­gram­mer, der “groft over­træ­der” be­stem­mel­ser­ne om,…

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.