Erhvervsstyrelsen kræver tilbagebetaling af millionbeløb fra fondsbestyrelse

Bestyrelsen i Fynske Købstæders Fond skal tilbagebetale vederlag for næsten halvanden million kroner til fonden. Det kræver Erhvervsstyrelsen i en ny afgørelse. Bestyrelsen er uforstående over for kravet og har klaget over afgørelsen til Erhvervsankenævnet.

Fynske Købstæders Fond
Ef­ter at ha­ve un­der­søgt sa­gen vur­de­rer Er­hvervs­sty­rel­sen i sin nye af­gø­rel­se, at “det ud­be­tal­te be­sty­rel­ses­ve­der­lag væ­sent­ligt over­sti­ger, hvad der ud­be­ta­les i sam­men­lig­ne­li­ge fon­de”, og at i alt 1,4 mio. kr. der­for skal be­ta­les til­ba­ge til Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond.

Iføl­ge en ny af­gø­rel­se fra Er­hvervs­sty­rel­sen har ve­der­la­get til be­sty­rel­sen i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond i fle­re år væ­ret alt for højt. Nu kræ­ver sty­rel­sen, at fon­dens tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer be­ta­ler i alt 1,4 mio. kr. plus ren­ter til­ba­ge til fon­den for åre­ne 2015 til 2018.

De tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal alt­så hver til­ba­ge­be­ta­le 467.000 kr. til fon­den. Der­til kom­mer de lov­plig­ti­ge renter.

Be­lø­bet sva­rer til over halv­de­len af det sam­le­de be­sty­rel­ses­ve­der­lag for de fi­re år, hvor med­lem­mer­ne fik ud­be­talt i alt 2,5 mio. kr.

“År­sa­gen her­til er, at det af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne mod­tag­ne ve­der­lag for ud­ført be­sty­rel­ses­ar­bej­de […] hver­ken un­der hen­syn­ta­gen til ar­bej­dets om­fang el­ler art kan be­trag­tes som sæd­van­ligt,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i sin afgørelse.

Der­med hen­vi­ser Er­hvervs­sty­rel­sen til er­hvervs­fonds­lo­vens be­stem­mel­se om, at be­sty­rel­ses­ve­der­la­get ik­ke må over­sti­ge, hvad der an­ses for sæd­van­ligt ef­ter hver­vets art og ar­bej­dets omfang.

Hos Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond er for­mand Kjeld Ben­dix Po­ul­sen ufor­stå­en­de over for afgørelsen.

"Så sent som i 2015 fik vi en klar til­ken­de­gi­vel­se fra Er­hvervs­sty­rel­sen af, at den må­de, som vi gør tin­ge­ne på i fon­den, den er i or­den,” si­ger han.

Fonds­be­sty­rel­sen har nu kla­get over af­gø­rel­sen til Erhvervsankenævnet.

Grønt lys til ‘pænt vederlag’

Sa­gen om be­sty­rel­ses­ve­der­la­get træk­ker som fonds­for­man­den næv­ner trå­de til for­å­ret 2015. Den­gang blev fon­dens re­visor op­mærk­som på, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i fon­den modt­og et ‘pænt ve­der­lag’ for de­res ar­bej­de, som re­visoren for­mu­le­rer det i en e-mail til Er­hvervs­sty­rel­sen den 30. april 2015.

Ar­bejds­op­ga­ver­ne er tæt knyt­tet til ud­lej­ning af fon­dens ejen­dom­me, som om­fat­ter om­trent et halvt hund­re­de le­je­mål til bå­de pri­va­te og er­hverv. De tre be­sty­rel­ses­med­lem­mer har nem­lig kom­pe­ten­cer in­den for hånd­værk og byg­ge­ri, og de kla­rer der­for selv en stor del af de prak­ti­ske op­ga­ver i fon­den som f.eks. lø­ben­de ved­li­ge­hol­del­se af ejen­dom­me­ne, del­ta­gel­se i fr­af­lyt­nings­syn, ud­ar­bej­del­se af fr­af­lyt­nings­rap­por­ter, vur­de­ring af istand­s­æt­tel­se, re­kvi­re­ring af håndværkere.

Vi har f.eks. ik­ke no­gen ejen­doms­in­spek­tør. Hav­de vi haft en ejen­doms­in­spek­tør, så hav­de vi jo ik­ke haft det bestyrelsesvederlag.

Kjeld Ben­dix Po­ul­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond

Be­sty­rel­sen modt­og i 2014 i alt 778.400 kr. og i 2015 i alt 660.000 kr. Og stør­rel­sen på ve­der­la­ge­ne kun­ne mu­lig­vis ‘kræ­ve en myn­dig­heds­re­ak­tion’ – alt­så en ned­sæt­tel­se – vur­de­rer re­visoren i sin e-mail til Er­hvervs­sty­rel­sen. Der­for er han for­plig­tet ved lov til at fo­re­læg­ge for­hol­det for fondsmyndigheden.

Om­vendt vur­de­rer re­visoren sam­ti­dig, at fonds­be­sty­rel­sens fak­ti­ske ar­bejds­byr­de ‘be­grun­der et pænt ve­der­lag til be­sty­rel­sen’, men han ‘øn­sker det­te ve­ri­fi­ce­ret’ af Er­hvervs­sty­rel­sen, in­den han stemp­ler og un­der­skri­ver fon­dens årsregnskab.

Ve­ri­fi­ce­rin­gen kom­mer en må­ned se­ne­re den 29. maj 2015. Ef­ter at ha­ve ind­hen­tet re­de­gø­rel­ser for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes ugent­li­ge tids­for­brug på 4-6 ti­mer pr. med­lem og en be­skri­vel­se af hvad be­sty­rel­sens tid fak­tisk går med, “fin­der Er­hvervs­sty­rel­sen, at der ik­ke er grund­lag for at ned­sæt­te be­sty­rel­sens vederlag”.

Sam­ti­dig gør Er­hvervs­sty­rel­sen op­mærk­som på, at dens vur­de­ring “ik­ke skal an­ses for væ­ren­de en ge­ne­rel god­ken­del­se af be­sty­rel­sens ve­der­lag, og at be­sty­rel­sen der­for hver år kon­kret skal for­hol­de sig til ve­der­la­get, og at det der­for ik­ke er sik­kert, at be­sty­rel­sen kan ha­ve et til­sva­ren­de ve­der­lag næ­ste år.”

I åre­ne ef­ter mod­ta­ger be­sty­rel­sen ve­der­lag i sam­me stør­rel­ses­or­den som i 2014 og 2015.

Bestyrelsesvederlag i Fynske Købstæders Fond

ÅrSam­let ve­der­lag (i kr.)An­tal med­lem­merGen­nem­snit (i kr.)
2014778.4004194.600
2015660.0003220.000
2016585.0003195.000
2017630.0003210.000
2018636.0003212.000
Kil­de: Sa­gens akter.

Uden sammenligning

Mens Er­hvervs­sty­rel­sen i 2015 alt­så ik­ke fandt an­led­ning til at på­ta­le hver­ken be­sty­rel­sens ve­der­lags­ni­veau el­ler de man­ge prak­ti­ske op­ga­ver, som be­sty­rel­sen ud­fø­rer for fon­den, så ser fondsmyn­dig­he­den an­der­le­des på sa­gen i sin nye afgørelse.

En af­gø­rel­se, der har væ­ret un­der­vejs si­den ef­ter­å­ret 2018, hvor fon­dens egen ad­mi­ni­stra­tor an­meld­te fon­dens be­sty­rel­ses­ve­der­lag til Er­hvervs­sty­rel­sen, for­di han men­te, det lå for højt.

Ef­ter at ha­ve un­der­søgt sa­gen vur­de­rer sty­rel­sen i sin nye af­gø­rel­se, at “det ud­be­tal­te be­sty­rel­ses­ve­der­lag væ­sent­ligt over­sti­ger, hvad der ud­be­ta­les i sam­men­lig­ne­li­ge fon­de”, og at i alt 1,4 mio. kr. der­for skal be­ta­les til­ba­ge til fonden.

Den vur­de­ring ba­se­rer sty­rel­sen blandt an­det på en ana­ly­se fo­re­ta­get af kon­su­lent­hu­set EY og ud­gi­vet af Er­hvervs­sty­rel­sen i 2020. Den kort­læg­ger be­sty­rel­ses­ve­der­la­ge­ne til samt­li­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de for 2018.

Iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen vi­ser ana­ly­sen, at i 2018 “modt­og fonds­be­sty­rel­sen i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond uden sam­men­lig­ning det hø­je­ste gen­nem­snit­li­ge ve­der­lag in­den for grup­pen af fon­de med en ba­lan­cesum på 30-60 mio. kr.”

Det il­lu­stre­rer sty­rel­sen i af­gø­rel­sen med ne­den­stå­en­de graf, hvoraf det og­så frem­går, at fon­dens ba­lan­cesum el­ler sam­le­de ak­ti­ver ud­gør 45,8 mio. kr.

Fynske Købstæders Fond – balancesum
Kil­de: Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se om ve­der­lag i Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond

Hos Fyn­s­ke Køb­stæ­ders Fond kan be­sty­rel­sen dog al­li­ge­vel ik­ke få af­gø­rel­sen til at pas­se. For Er­hvervs­sty­rel­sen har i de­res øj­ne god­kendt ve­der­la­get og be­sty­rel­sens ar­bejds­op­ga­ver for 2014 og 2015, og da ve­der­la­get og ar­bejds­op­ga­ver­ne er stort set uæn­dre­de i 2016, 2017 og 2018, så er Er­hvervs­sty­rel­sen iføl­ge be­sty­rel­sens kla­ge til Er­hvervsan­ke­næv­net “us­am­men­hæn­gen­de”:

“Er­hvervs­sty­rel­sen træf­fer så­le­des in­den­for en 5-årig pe­ri­o­de to juri­di­ske af­gø­rel­ser, der er vidt for­skel­li­ge, men ba­se­ret på det sam­me fak­ti­ske grund­lag. Er­hvervs­sty­rel­sen har på in­tet tids­punkt spe­ci­fi­ce­ret for­skel­len i de fak­ti­ske ar­bej­der, som be­sty­rel­sen har ud­ført i 2014 og 2015 sam­men­lig­net med 2016-2018,” skri­ver be­sty­rel­sen i sin kla­ge til Erhvervsankenævnet.

Er­hvervs­sty­rel­sen læg­ger om­vendt i sin af­gø­rel­se vægt på, at sty­rel­sen i 2015 ud­tryk­ke­ligt skri­ver, at vur­de­rin­gen ik­ke gæl­der frem­ti­di­ge år.

Praktisk bestyrelsesarbejde

Men Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se over­ser der­u­d­over nog­le vig­ti­ge for­hold, me­ner fon­dens formand.

En stor del af be­sty­rel­ses­ho­nora­ret dæk­ker nem­lig op­ga­ver, som med­lem­mer­ne har er­fa­ring og kom­pe­ten­ce til at lø­se, men som tra­di­tio­nelt ud­fø­res af an­dre end be­sty­rel­sen og bog­fø­res som ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger frem for som bestyrelsesvederlag:

“Vi har f.eks. ik­ke no­gen ejen­doms­in­spek­tør. Hav­de vi haft en ejen­doms­in­spek­tør, så hav­de vi jo ik­ke haft det be­sty­rel­ses­ve­der­lag. Er­hvervs­sty­rel­sen kig­ger ale­ne på be­sty­rel­ses­ve­der­la­get, og det er ik­ke fair. For i vo­res fond ind­be­fat­ter det jo og­så op­ga­ver, som ejen­doms­in­spek­tø­rer nor­malt ta­ger sig af,” si­ger Kjeld Ben­dix Poulsen.

– Så iføl­ge din vur­de­ring er de sam­le­de ud­gif­ter for fon­den ik­ke hø­je­re, så­dan som I har ind­ret­tet jer?

"Ud­gif­ter­ne er de sam­me, og fon­den har ik­ke lidt no­get tab. Tvær­ti­mod: Hav­de vi an­sat en ejen­doms­in­spek­tør, så hav­de det sam­let væ­ret dy­re­re. Og det er der­for, at vi ik­ke kan for­stå sa­gen. Den hvi­ler på et for­kert grund­lag, gan­ske en­kelt," si­ger Kjeld Ben­dix Poulsen.

Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se an­fæg­ter ik­ke, at fonds­be­sty­rel­sen har ud­ført et stort prak­tisk ar­bej­de om­kring fon­dens ejen­dom­me. Men sty­rel­sen vur­de­rer iføl­ge af­gø­rel­sen, at det er juri­disk pro­ble­ma­tisk at la­de fon­den be­ta­le be­sty­rel­sen for det­te ar­bej­de. En be­sty­rel­se skal iføl­ge af­gø­rel­sen pri­mært va­re­ta­ge den over­ord­ne­de og stra­te­gi­ske le­del­se og sik­re en for­svar­lig or­ga­ni­sa­tion af fon­dens virksomhed:

“Hver­ken ar­ten el­ler om­fan­get af en be­ty­de­lig del af det mer­ar­bej­de, som med­fø­rer et for­ø­get tids­for­brug for be­sty­rel­sen, har ka­rak­ter af be­sty­rel­ses­ar­bej­de, jf. er­hvervs­fonds­lo­vens § 38. Det dre­jer sig sær­ligt om ar­bejds­op­ga­ver af me­re praktisk/ejendomsadministrationsmæssig/ejendomsinspektør lig­nen­de ka­rak­ter, som f.eks. ud­ar­bej­del­se af ind- og ud­flyt­nings­rap­por­ter,” skri­ver styrelsen.

Iføl­ge Kjeld Ben­dix Po­ul­sen er dét til gen­gæld en snæ­ver læs­ning af loven.

“Vi ik­ke har no­gen di­rek­tion i fon­den. Og der står i er­hvervs­fonds­lo­vens § 38, at når der ik­ke er no­gen di­rek­tion, så må be­sty­rel­sen lø­se op­ga­ver­ne. Det har vi gjort he­le ti­den. Det er æl­dre ejen­dom­me, vi har med at gø­re, og der­for skal der jo he­le ti­den fo­re­ta­ges bå­de for­bed­rin­ger og al­ver­dens an­dre ting,” si­ger Kjeld Ben­dix Poulsen.

Be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne har nu på­kla­get af­gø­rel­sen til Er­hvervsan­ke­næv­net. Næv­net har i øje­blik­ket en gen­nem­snit­lig sags­be­hand­lings­tid på godt et halvt år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer