Annoncespot_img

Erhvervsstyrelsen sender hyrdebrev til fondsbestyrelser

Alle bestyrelsesmedlemmer er personligt ansvarlige, og der er i fonde ingen mulighed for at tage imod instruktion fra den, der har udpeget det enkelte bestyrelsesmedlem til pos­ten. Det er to af fem opmærksomhedspunkter, som Erhvervsstyrelsen netop har udsendt til bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde.

Er­hvervs­sty­rel­sen har ud­sendt et hyr­de­brev til be­sty­rel­ser i er­hvervs­dri­ven­de fon­de for at skær­pe de­res op­mærk­som­hed på be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes per­son­li­ge an­svar og pligter.

Det sker på bag­grund af sa­gen om be­sty­rel­ses­ansvar i Fon­den Won­der­ful Co­pen­ha­gen og ta­bet ef­ter fon­dens in­vol­ve­ring i Me­lo­di Grand Prix i 2014. Sty­rel­sen har der­for blandt an­det fo­kus på de for­hold, der gør sig gæl­den­de, hvis man er be­sty­rel­ses­med­lem i en fond og sam­ti­dig er of­fent­ligt ansat.

”Er­hvervs­sty­rel­sen vil ger­ne ska­be øget klar­hed på om­rå­det og sæt­te fo­kus på en ræk­ke ge­ne­rel­le op­mærk­som­heds­punk­ter ift. de op­ga­ver og det an­svar, der føl­ger med at sid­de i en fonds­be­sty­rel­se. Hvis man sid­der som med­lem af en fonds­be­sty­rel­se, er det sær­ligt vig­tigt at væ­re op­mærk­som på følgende:

  1. Fon­de er sel­ve­jen­de, hvil­ket be­ty­der, at in­gen uden for fon­den kan udø­ve no­gen for­mer for ejerbeføjelser.
  2. Be­sty­rel­sen er fon­dens øver­ste le­del­ses­or­gan og skal ale­ne va­re­ta­ge fon­dens for­mål og interesser.
  3. Be­sty­rel­ses­hver­vet – og der­med og­så an­sva­ret – er personligt.
  4. Al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer har li­ge ret­tig­he­der og pligter.
  5. Be­sty­rel­sen skal væ­re selv­stæn­dig ift. fon­dens stif­ter, væ­sent­li­ge ga­ve­gi­ve­re o.l.”

Det skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i et fem si­ders no­tat, hvor sty­rel­sen på cen­tra­le punk­ter og­så frem­læg­ger sin hold­ning til sam­ar­bej­det mel­lem for­mand og me­ni­ge bestyrelsesmedlemmer.

Er­hvervs­sty­rel­sens gen­nem­gang af de fem op­mærk­som­heds­punk­ter kan læ­ses her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer