Familiefond mangedobler bestyrelseshonoraret

Bestyrelses­honoraret i de erhvervs­drivende fonde er generelt ikke fulgt med de senere års udvikling i de store sel­skaber. Men en enkelt af de store erhvervs­drivende fonde skiller sig ud ved at have me­re end tredoblet det sam­lede honorar til besty­rel­ses­med­lem­merne i 2018. Det frem­går af en opgø­relse, Fundats har lavet over hono­rarer­ne i erhvervs­fonde, der ikke følger trans­pa­rens­an­be­fa­lingen.

Club La Santa
Kro­ga­ger­fon­den ejer blandt an­det fe­rie- og sport­svirk­som­he­den Club La San­ta gen­nem fon­dens he­le­je­de dat­ter­sel­skab A/S af 3. ju­ni 1986 (fo­to: Club La Santa).

Selv­om be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne hos de sto­re bryg­ge­ri-, me­di­ci­nal- el­ler me­di­e­fon­de får ve­der­lag i den hø­je en­de af ska­la­en, så kan in­gen af de stør­ste dan­ske fon­de kon­kur­re­re med ho­norar­ud­vik­lin­gen til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne hos Kro­ga­ger­fon­den (se ta­bel nedenfor).

Om Krogagerfonden

Kro­ga­ger­fon­den ejer blandt an­det fe­rie- og sport­svirk­som­he­den Club La San­ta gen­nem fon­dens he­le­je­de dat­ter­sel­skab A/S af 3. ju­ni 1986.

Sel­ska­bet A/S af 3. ju­ni 1986 ejer 100 pct. af de fi­re Club La San­ta-dat­ter­sel­ska­ber i hen­holds­vis Bil­lund, Eng­land, Tys­kland og Spa­ni­en. Der­u­d­over ejer sel­ska­bet de to virk­som­he­der La­la­go ApS og Al­lerup In­vest, beg­ge med adres­se i Billund.

Kro­ga­ger­fon­dens egen­ka­pi­tal er på 826 mio. kr, og den ud­del­te i 2018 i alt syv mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

Tre ud af de fi­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den, her­un­der be­sty­rel­ses­for­mand Ru­ne Sø­ren Ei­lif Knu­de, er ef­ter­kom­me­re af fon­dens stif­ter pa­stor Ei­lif Kro­ga­ger, som grund­lag­de bl.a. Tjæ­re­borg Rej­ser og fly­sel­ska­bet Ster­ling Airways.

Kro­ga­ger­fon­den ud­sprin­ger af Tjæ­re­borg Rej­ser, der blev grund­lagt af præst Ej­lif Kro­ga­ger i 1950. I 2018 modt­og de fi­re med­lem­mer i fa­mi­lie­fon­dens be­sty­rel­se til­sam­men 16 mio. kr. for de­res op­ga­ver i fond­s­kon­cer­nen, der blandt an­det tæl­ler be­sty­rel­ses­po­ster i fon­dens hol­dings­el­skab samt for­skel­li­ge di­rek­tør­po­ster i de un­der­lig­gen­de selskaber.

Tal­let er ik­ke mindst be­mær­kel­ses­vær­digt, for­di ho­nora­ret til Kro­ga­ger­fon­dens be­sty­rel­se i 2018 der­med var me­re end tre gan­ge så højt som året før, hvor med­lem­mer­ne modt­og 4,8 mio. kr.

Stig­nin­gen gør Kro­ga­ger­fon­den til årets su­veræ­ne høj­desprin­ger, når det kom­mer til det sam­le­de ho­norar til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Fun­dats’ gen­nem­gang (se ske­ma herunder).

Krogagerfonden: Honorar dækker konsulentopgaver og bonus

Det frem­går af fon­dens regn­skab, at de 16 mio. kr. i be­sty­rel­ses­ho­norar ho­ved­sa­ge­ligt kom­mer fra Kro­ga­ger­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mers op­ga­ver i de un­der­lig­gen­de sel­ska­ber. Her be­sid­der de f.eks. en ræk­ke di­rek­tør- og be­sty­rel­ses­po­ster i fa­mi­lie­virk­som­he­den Club La Santa.

Så­le­des kom­mer kun 479.000 kr. af med­lem­mer­nes ho­norar fra mo­der­fon­den, mens 15,5 mio. kr. stam­mer fra de­res øv­ri­ge le­del­ses­po­ster i koncernen.

Myn­dig­he­der­ne kan få alt at vi­de. Og hvis myn­dig­he­der­ne ik­ke er til­fred­se med et svar, som ly­der for­kert, så kan de gen­nem­ly­se alt.

Sø­ren Ber­gen­ser – eks­pert i fonds­le­del­sers erstatningsansvar

Der­u­d­over dæk­ker be­lø­bet og­så over med­lem­mer­nes op­ga­ver som kon­su­lent i et el­ler fle­re af fon­dens un­der­lig­gen­de sel­ska­ber, li­ge­som og­så fler­åri­ge bonus­ser er in­klu­de­ret i 2018-regn­ska­bets op­gø­rel­se over le­del­sens ve­der­lag, for­kla­rer Kro­ga­ger­fon­dens for­mand Ru­ne Sø­ren Ei­lif Knu­de i en skrift­lig kommentar:

“Vi kan op­ly­se, at po­sten in­de­hol­der be­sty­rel­ses­ho­nora­rer i dat­ter­sel­ska­ber, di­rek­tør­løn i dat­ter­sel­ska­ber, kon­su­lent­ho­nora­rer i dat­ter­sel­ska­ber, en­gangs­ud­be­ta­ling af en stør­re bonus dæk­ken­de fle­re år mv. De fi­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer ud­fø­rer le­del­ses­op­ga­ver for fon­den og for kon­cer­nens fi­re dan­ske sel­ska­ber samt dat­ter­sel­ska­ber i Spa­ni­en, Tys­kland og Eng­land,” skri­ver Ru­ne Sø­ren Ei­lif Knude.

Ekspert: Udviklingen er dramatisk

Iføl­ge ad­vo­kat ph.d. Sø­ren Ber­gen­ser, der er eks­pert i fonds­le­del­sers er­stat­nings­ansvar, er det ik­ke hver­dagskost at se en man­gedob­ling af ve­der­la­get til med­lem­mer­ne i en fonds­be­sty­rel­se fra det ene år til det næste.

Og midt i Er­hvervs­sty­rel­sens kon­trol af le­del­ses­ve­der­lag i de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, an­be­fa­ler han fon­de med ut­ra­di­tio­nel­le ve­der­lags­struk­tu­rer at ha­ve svar på re­de hånd.

“Myn­dig­he­der­ne kan få alt at vi­de. Og hvis myn­dig­he­der­ne ik­ke er til­fred­se med et svar, som ly­der for­kert, så kan de gen­nem­ly­se alt,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Langt stør­ste­delen af ho­nora­ret til Kro­ga­ger­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer stam­mer fra de­res rol­ler i de fond­se­je­de dat­ter­sel­ska­ber. Men det gør iføl­ge Sø­ren Ber­gen­ser ik­ke fondsmyn­dig­he­der­nes in­ter­es­se mindre.

Det lig­ner nem­lig tid­li­ge­re sa­ger, hvor stif­ter­fa­mi­li­er har mis­for­stå­et de be­græns­nin­ger, der lig­ger i Er­hvervs­fonds­lo­ven ved­rø­ren­de ud­lod­nin­ger og udbetalinger,

Sø­ren Ber­gen­ser – eks­pert i fonds­le­del­sers erstatningsansvar

“Hos Kro­ga­ger­fon­den ser le­del­ses­ve­der­la­get ud til at sti­ge kraf­tigt ne­de i sel­ska­ber­ne. Men så­dan­ne ve­der­lag er og­så om­fat­tet af Er­hvervs­fonds­lo­ven for at dæm­me op for, at man ba­re sæt­ter de sam­me fa­mi­lie­med­lem­mer ud i le­del­sen i dat­ter­sel­ska­ber­ne og gi­ver dem et fyr­ste­ligt ho­norar,” si­ger Sø­ren Bergenser.

I dét til­fæl­de kan ve­der­lags­po­li­tik­ken nem­lig for­tol­kes som en om­gå­el­se af loven, for­kla­rer han:

“Det kan tol­kes som om, at fon­den in­di­rek­te ud­be­ta­ler si­ne mid­ler til fa­mi­lie­med­lem­mer­ne. At 15,5 ud af 16 mio. kr. ud­be­ta­les af dat­ter­sel­ska­ber kan der­for let en­de med at gø­re myn­dig­he­der­ne in­ter­es­se­re­de. Det lig­ner nem­lig tid­li­ge­re sa­ger, hvor stif­ter­fa­mi­li­er har mis­for­stå­et de be­græns­nin­ger, der lig­ger i Er­hvervs­fonds­lo­ven ved­rø­ren­de ud­lod­nin­ger og ud­be­ta­lin­ger,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser, der i bo­gen Er­hvervs­fonds­le­del­sens Er­stat­nings­ansvar har gen­nem­gå­et de dan­ske dom­me og af­gø­rel­ser på fonds­om­rå­det i pe­ri­o­den 1963 til 2016.

Kro­ga­ger­fon­den for­kla­rer, at ho­norarstig­nin­gen blandt an­det skyl­des, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i fon­den har ud­ført kon­su­len­top­ga­ver i koncernen.

Iføl­ge Sø­ren Ber­gen­ser vir­ker et ord som ‘kon­su­len­ty­del­ser’ dog som en hund­e­fløjte for myn­dig­he­der­ne, så når fon­de bru­ger den­ne for­kla­ring, skal do­ku­men­ta­tio­nen vir­ke­lig væ­re på plads.

“Der be­står en for­mod­ning om, at kon­su­len­ty­del­ser li­ge så godt kun­ne væ­re en del af det al­min­de­li­ge be­sty­rel­ses­ar­bej­de. Der­for skal man som fond skel­ne knivskar­pt mel­lem al­min­de­ligt be­sty­rel­ses­ar­bej­de og kon­su­len­top­ga­ver. Og for at si­ge det som det er, så er det stort set al­drig til­fæl­det. Er­hvervs­sty­rel­sen kan i yder­ste in­stans få en gransk­nings­mand til at gran­ske, hvad der er sket. Og så bli­ver det sim­pelt­hen ba­re en ad­vo­kat, der un­der stra­fansvar kom­mer til at sid­de og af­hø­re dem. Så det kan bli­ve ek­stremt ube­ha­ge­ligt for en fond, hvis den ik­ke har knivskarp do­ku­men­ta­tion og et ti­mesags­regn­skab, der vi­ser, at kon­su­len­t­ar­bej­det ik­ke kun­ne væ­re købt an­dre ste­der,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Der­for skal man som fond skel­ne knivskar­pt mel­lem al­min­de­ligt be­sty­rel­ses­ar­bej­de og konsulentopgaver.

Sø­ren Ber­gen­ser – eks­pert i fonds­le­del­sers erstatningsansvar

Uan­set hvil­ke for­kla­rin­ger, der måt­te lig­ge bag usæd­van­li­ge be­sty­rel­ses­ho­nora­rer, så min­der Sø­ren Ber­gen­ser om, at fon­dens ek­ster­ne re­visor og­så har et an­svar for at sik­re, at al­ting er i orden.

“Hvis re­visor har mi­stan­ke om, at no­get kan væ­re i strid med Er­hvervs­fonds­lo­ven – her­un­der for hø­je ve­der­lag til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne – så er den ek­ster­ne re­visor for­plig­tet til at re­a­ge­re med en ind­be­ret­ning til Er­hvervs­sty­rel­sen. Og det er en al­vor­lig sag for en re­visor, hvis ik­ke han el­ler hun re­a­ge­rer på de plig­ter, som Er­hvervs­fonds­lo­ven med­fø­rer. Det får man bø­der for,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Revisor: Alle krav er overholdt

Re­vi­sions­fir­ma­et Bei­er­holm har re­vi­de­ret Kro­ga­ger­fon­dens regn­skab. Vi har fore­holdt po­in­ter­ne her­over for Bei­er­holm, som af­vi­ser at ud­ta­le sig om kon­kre­te kun­de­for­hold med hen­vis­ning til re­visor­loven og in­ter­ne ret­nings­linjer om tavs­heds­pligt og fortrolighed.

Bei­er­holm op­ly­ser sam­ti­dig, at re­vi­sio­nen er gen­nem­ført i hen­hold til gæl­den­de lov­giv­ning og revisionsstandarder.

Krogagerfondens ledelse er honorar-højdespringer

Ud­vik­ling fra 2017 til 2018
(i pct.)
Le­del­ses­ho­norar 2018
(i kr.)
Le­del­ses­ho­norar 2017
(i kr.)
Kro­ga­ger­fon­den [1]235,03%15.961.0004.764.000
Po­ul Due Jen­sens Fond [2]33,33%12.000.0009.000.000
Axel Pitz­ner Fon­den [3]20,74%4.919.0004.074.000
C.L. Davids Fond og Sam­ling [4]15,84%4.030.0003.479.000
A.P. Møl­ler Fon­den [5]14,74%17.800.00015.514.000
Claus Sø­ren­sens Fond [6]12,67%10.852.0009.632.000
Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond [7]11,17%4.121.0003.707.000
El­sass Fon­den [8]6,96%4.608.0004.308.000
Chri­sti­an Ni­el­sens Fond [9]4,55%5.831.5805.578.020
The Le­go Fo­un­da­tion / Le­go Fon­den [10]0,71%17.293.40017.172.000
Jens Eskild­sen og hu­stru Mary An­to­nie Eskild­sens Min­de­fond [11]0,00%2.465.0002.465.000
Ram­bøll Fon­den [12]0,00%2.625.0002.625.000
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond [13]0,00%690.000690.000
Fon­den Tiet­gen­kol­le­gi­et [14]0,00%250.000250.000
Stif­tel­sen Sorø Aka­de­mi [15]-3,47%2.487.4962.577.000
Schou-Fon­det [16]-8,09%6.974.0007.588.000
Ot­to Møn­steds Fond [17]-9,49%3.137.0003.466.000
Co-Ros Fond [18]-24,82%3.434.0004.568.000
Fon­den Mu­sik­kens Hus i Nord­jyl­land [19]00
Kil­de: Fon­de­nes års­rap­por­ter og sekretariater
No­ter:
 1. Ve­der­lag til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i fon­den og inkl. ve­der­lag fra med­lem­mer­nes di­rek­tør- og be­sty­rel­ses­po­ster i den un­der­lig­gen­de koncern.
 2. Ve­der­lag til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­rer, her­un­der fra­træ­del­ses­ord­nin­ger, be­sty­rel­ses­ve­der­lag i fon­den og an­dre koncernselskaber.
 3. Ve­der­lag til be­sty­rel­sen. To af fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer er sam­ti­dig be­sty­rel­ses­med­lem­mer i datterselskaber.
 4. Ve­der­lag til fon­dens be­sty­rel­se og direktion.
 5. Ve­der­lag til fon­dens be­sty­rel­se og direktion.
 6. Ve­der­lag som fon­dens le­del­se mod­ta­ger som le­del­ses­med­lem­mer i Claus Sø­ren­sens Fond og som le­del­ses­med­lem­mer i an­dre virk­som­he­der i koncernen.
 7. Ve­der­lag til di­rek­tion og bestyrelse.
 8. Ve­der­lag til be­sty­rel­se og direktion.
 9. Ve­der­lag til be­sty­rel­se og direktion.
 10. Ve­der­lag til be­sty­rel­se og til Le­go Fon­dens 'le­a­ders­hip team' på ni personer.
 11. Ve­der­lag til fon­dens di­rek­tion og be­sty­rel­se, som ude­luk­ken­de ho­no­re­res for le­del­ses­po­ster i dattervirksomheder.
 12. Ve­der­lag til be­sty­rel­se. Be­lø­bet in­de­hol­der ik­ke evt. løn til be­sty­rel­ses­med­lem­mer, der for­u­den be­sty­rel­ses­hver­vet er an­sat i Rambøll.
 13. Ve­der­lag til be­sty­rel­se og di­rek­tion i hhv. Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sen ApS.
 14. Ve­der­lag til bestyrelsen.
 15. Ve­der­lag til be­sty­rel­se og direktion.
 16. Ve­der­lag til be­sty­rel­se og direktion.
 17. Ve­der­lag til fon­dens di­rek­tion og be­sty­rel­se og den­nes dattervirksomhed.
 18. Ve­der­lag til fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne in­klu­siv de­res be­sty­rel­ses­ho­norar og el­ler løn i koncernselskaber.
 19. Be­sty­rel­sen mod­ta­ger ik­ke vederlag.

Sådan gjorde vi

Fon­de­ne er ud­valgt på bag­grund af Er­hvervs­sty­rel­sens op­gø­rel­se over de 50 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de må­lt på egen­ka­pi­tal per 1. ja­nu­ar 2017.

Ud af dis­se føl­ger de 19 fon­de i ske­ma­et ik­ke punkt 3.2 i An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se. Punk­tet an­be­fa­ler at op­ly­se ve­der­lag fra fon­den og evt. un­der­lig­gen­de sel­ska­ber for­delt på hvert en­kelt le­del­ses­med­lem i fonden.

De 19 fon­de væl­ger of­te at sam­le en ræk­ke in­di­vi­du­el­le le­del­ses­ve­der­lag til ét tal.

Det sker of­te ved at sam­le fonds­be­sty­rel­sens og -di­rek­tio­nens vederlag.

Of­te med­reg­nes ve­der­lag til med­lem­mer af fonds­le­del­sen fra de­res even­tu­el­le be­sty­rel­ses- el­ler di­rek­tør­po­ster i un­der­lig­gen­de selskaber.

Des­u­den med­reg­nes of­te ve­der­lag til be­sty­rel­se og/eller di­rek­tion i et el­ler fle­re un­der­lig­gen­de sel­ska­ber, selv­om le­del­sen i dis­se sel­ska­ber ik­ke be­står af de sam­me per­so­ner som fondsledelsen.

Det frem­går ik­ke al­tid ty­de­ligt af fon­dens regn­skab ale­ne, hvor­dan den op­gør le­del­sens ve­der­lag. Der­for er en di­rek­te sam­men­lig­ning af le­del­ses­ho­norar på tværs af fon­de, der ik­ke føl­ger 3.2 i An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se, vanskelig.

I no­ter­ne ud for den en­kel­te fond er så vidt mu­ligt gen­gi­vet regn­ska­bets be­skri­vel­se af opgørelsesmetoden.

En stig­ning el­ler et fald i den sam­me fonds le­del­ses­ve­der­lag er dog sam­men­lig­ne­lig, hvis fon­den op­gør ve­der­la­get på sam­me må­de fra år til år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer