Flerstrenget strategi bag dronningens engagement i kongehusets fonde

Dronning Margrethe, der i år fejrer 80-års fødselsdag, er dybt engageret i flere af kongehusets fonde. Ifølge kongehuseksperten Thomas Larsen er der to primære årsager: Dels er dronningen personligt optaget af og interesseret i de temaer og projekter, som fondene tilgodeser. Dels handler det om at styrke institutionen og en række områder, som kongehuset har en strategisk interesse i.

Dronning Margrethe (foto: Per Morten Abrahamsen)
Dron­ning Mar­gret­he er blandt an­det be­sty­rel­ses­for­mand i Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond og i Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins Hen­riks Fond (fo­to: Per Mor­ten Abrahamsen).

Det kom­mer næp­pe bag på man­ge dan­ske­re, som har læst en avis, run­det in­ter­net­tet el­ler set tv på det se­ne­ste, at dron­ning Mar­gret­he tors­dag den 16. april fyl­der 80 år. Po­rtræt­ter, in­ter­views og ana­ly­ser af mo­nar­kens gø­ren og la­den har fyldt sær­lig me­get på det se­ne­ste i an­led­ning af den run­de dag.

Ik­ke de­sto min­dre er der fort­sat si­der af dron­ning Mar­gret­he, som sjæl­dent bli­ver om­talt, og som hel­ler ik­ke i for­bin­del­se med 80-års fød­sels­da­gen har fyldt me­get i de sto­re me­di­ers fød­sels­dag­som­ta­ler: Nem­lig den dan­ske dron­nings dy­be en­ga­ge­ment og va­re­ta­gel­se af for­mand­spo­ster i fle­re af kon­ge­hu­sets fonde.

Ma­jestæten sid­der så­le­des blandt an­det for bor­den­den i Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond, som støt­ter kon­kre­te kul­tu­rel­le, vi­den­ska­be­li­ge og so­ci­a­le pro­jek­ter, og i Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins Hen­riks Fond, der ar­bej­der for at frem­me livskva­li­te­ten i Dan­mark og øge Dan­marks kul­tu­rel­le an­se­el­se med sær­lig fo­kus på det dansk-fran­ske samarbejde.

Der­u­d­over er hun blandt an­det og­så stærkt en­ga­ge­ret i, men ik­ke for­mand for, Dron­ning Mar­gret­he II´s Ar­kæ­o­lo­gi­ske Fond, hvis for­mål er at frem­me dansk ar­kæ­o­lo­gisk forsk­ning og formidling.

Styrker sager, som kongehuset finder vigtige

Tho­mas Lar­sen, der er po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ber­ling­s­ke, har gen­nem man­ge år fulgt kon­ge­hu­set tæt og in­ter­viewet dron­nin­gen, se­ne­st i for­bin­del­se med hen­des 80-års fød­sels­dag. Tho­mas Lar­sen me­ner, at der er to pri­mæ­re år­sa­ger til, at dron­nin­gen pri­o­ri­te­rer at bru­ge tid på at sid­de for bor­den­den, når der skal væl­ges og vra­ges mel­lem an­søg­nin­ger og træf­fes be­slut­nin­ger om, hvem der skal tilgodeses.

Det hand­ler og­så om at styr­ke in­sti­tu­tio­nen og om at styr­ke sa­ger, som kon­ge­hu­set sy­nes er vigtige.

Tho­mas Lar­sen – po­li­tisk kom­men­ta­tor, Berlingske

”Når man ser på de en­kel­te fon­de, frem­går det, at de om­hand­ler nog­le ting, som de kon­ge­li­ge er op­ta­get af, og det gæl­der i høj grad og­så de fon­de, dron­nin­gen selv er in­vol­ve­ret i. Men det er sam­ti­dig vig­tigt at si­ge, at det ik­ke kun er per­son­lig in­ter­es­se, der dri­ver in­vol­ve­rin­gen. Det hand­ler og­så om at styr­ke in­sti­tu­tio­nen og om at styr­ke sa­ger, som kon­ge­hu­set sy­nes er vig­ti­ge. Det er Dron­ning Mar­gret­he II's Ar­kæ­o­lo­gi­ske Fond et godt ek­sem­pel på: Som vi al­le véd, har dron­nin­gen selv el­sket at ha­ve hæn­der­ne ne­de i den dan­ske muld og fin­de spor fra for­ti­den, og hun er hi­sto­risk og ar­kæ­o­lo­gisk in­ter­es­se­ret i en så­dan grad, at hun har fulgt stu­di­er i ar­kæ­o­lo­gi. Men der lig­ger og­så en dy­be­re di­men­sion om be­tyd­nin­gen af, at vi dan­ske­re skal ken­de vo­res for­tid,” si­ger Tho­mas Lar­sen til Fundats.

An­dre ek­semp­ler på kom­bi­na­tio­nen af en per­son­lig og sam­funds­mæs­sig di­men­sion er iføl­ge Tho­mas Lar­sen, når Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins Hen­riks Fond gi­ver støt­te til dan­ske­re, der vil ud­dan­ne sig i Frank­rig, og når Den Grøn­land­ske Fond (tid­li­ge­re Det Kon­ge­li­ge Grøn­lands­fond) støt­ter hu­ma­ni­tæ­re, vi­den­ska­be­li­ge og kul­tu­rel­le for­mål i og uden­for Grønland.

”Igen er der en per­son­lig in­ter­es­se – men der lig­ger og­så en stør­re ana­ly­se bag, idet kon­ge­hu­set sy­nes, det er vig­tigt, at un­ge men­ne­sker fra lil­le Dan­mark rej­ser ud og dyg­tig­gør sig for så at ta­ge vi­den med hjem til kon­ge­ri­get. Og i for­hold til Den Grøn­land­ske Fond kryd­ses den per­son­lig in­ter­es­se med dron­nin­gens op­ta­get­hed af, at rigs­fæl­les­ska­bet står så stærkt som over­ho­ve­det mu­ligt, og at bån­de­ne mel­lem Dan­mark og Grøn­land bli­ver styr­ket,” for­kla­rer Tho­mas Larsen.

Fondstradition trækker spor til enevælde

At Dan­mark har et kon­ge­hus, som gen­nem en halv snes filan­tro­pi­ske fon­de ud­de­ler mil­li­o­ner til blandt an­det kul­tu­rel­le, so­ci­a­le, vi­den­ska­be­li­ge og syg­doms­be­kæm­pen­de for­mål, hæn­ger iføl­ge hi­sto­ri­ke­ren og kon­ge­hu­s­eks­per­ten Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen sam­men med, at der fra 1661 til 1848 var ene­væl­de i Danmark.

”Kon­gen hav­de al magt i sam­fun­det i den pe­ri­o­de. Det var kon­gen, der døm­te og benå­de­de folk, han be­stem­te, hvem der skul­le straf­fes el­ler be­løn­nes – og­så øko­no­misk: Kon­gen be­sat­te em­be­der i sta­ten; han be­stem­te, hvem der skul­le ha­ve til­skud og ga­ver. Det var en del af kon­gens rol­le at ud­vi­se god­gø­ren­hed,” har Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen tid­li­ge­re for­kla­ret i en ar­ti­kel i Fun­dats.

Da fol­ke­sty­ret blev ind­ført, mi­ste­de kon­gen og­så sin na­tur­li­ge au­to­ri­tet som velgører.

”Da kon­gen mi­ste­de sin po­li­ti­ske og juri­di­ske magt, og del­vis og­så sin øko­no­mi­ske magt, mi­ste­de han og­så sin tæt­te kon­takt til be­folk­nin­gen. For at be­va­re den ty­pe kon­takt mel­lem be­folk­nin­gen og kon­ge­hu­set, be­gynd­te man på at stif­te fon­de, som kun­ne ud­de­le til en­kelt­per­so­ner, kunst og kul­tur. Det var vig­tigt for, at kon­ge­hu­set kun­ne ha­ve en el­ler form for ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se, at kon­gen kun­ne vi­dere­fø­re tra­di­tio­nen med at vi­se sin god­hed,” sag­de Lars Hov­bak­ke Sørensen.

Mary Fonden er blevet et kraftværk

Selv­om dron­nin­gen an­no 2020 blandt an­det ”vi­ser sin god­hed” som fonds­for­mand, be­stri­der hun iføl­ge Tho­mas Lar­sen næp­pe po­sten som be­sty­rel­ses­for­mand på sam­me må­de som for­mand­skol­le­ger i an­dre bestyrelseslokaler.

Hun er me­get op­ta­get af de pro­jek­ter, der gi­ves støt­te til, net­op for­di det of­te er hjer­tebørn for hen­de sam­ti­dig med at det styr­ker nog­le pro­jek­ter, som hun me­ner gør no­get godt for kongeriget.

Tho­mas Lar­sen – po­li­tisk kom­men­ta­tor, Berlingske

”Mit bed­ste bud er, at hun om­gi­ver sig med dyg­ti­ge rå­d­gi­ve­re, som sør­ger for, at fon­de­ne kø­rer, og at reg­ler­ne over­hol­des. Men hun er me­get op­ta­get af de pro­jek­ter, der gi­ves støt­te til, net­op for­di det of­te er hjer­tebørn for hen­de sam­ti­dig med at det styr­ker nog­le pro­jek­ter, som hun me­ner gør no­get godt for kon­ge­ri­get,” si­ger Tho­mas Larsen.

Ber­ling­s­ke-kom­men­ta­to­ren me­ner, at en an­den vig­tig po­in­te i for­hold til kon­ge­hu­sets fon­de er, at det er min­dre fon­de med be­græn­se­de mid­ler, som dron­nin­gen, kron­prin­sen og tid­li­ge­re Prins Hen­rik er og var en­ga­ge­re­de i. Men der er én undtagelse.

”Hvis der der­i­mod er én, som har løf­tet ind­sat­sen op i en helt an­den liga og gi­vet det uen­de­lig me­get me­re kraft, så er det kron­prin­ses­se Mary via Mary Fon­den. Den er uden sam­men­lig­ning langt, langt den stør­ste kon­ge­li­ge fond og en fond, der er ble­vet en del af et stærkt net­værk med an­dre so­ci­a­le fon­de og hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner. Mary Fon­den er vir­ke­lig ble­vet et kraft­værk,” me­ner Tho­mas Larsen.

Mary Fon­dens ind­sats er kon­cen­tre­ret in­den for tre om­rå­der: Mob­ning og triv­sel, vold i hjem­met og en­som­hed. I 2018 ud­del­te fon­den 18,7 mil­li­o­ner kro­ner – her­af 17,4 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter in­den for de tre fel­ter. Til sam­men­lig­ning ud­del­te Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond i 2018 5,3 mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer