Folkekirkens Nødhjælp ændrer vedtægter for at komme ajour med fondslovgivning

Folkekirkens Nødhjælp har lavet en række vedtægtsændringer for at tydeliggøre, at det er bestyrelsen og ikke et valgt råd, som har ansvar for fondens strategi, budgetter og årsregnskab. Ifølge formand Søren Christian Madsen holder fonden dog fast i rådet, der skal ’rådgive’ ledelsen og bestyrelsen for at sikre, at baglandet og interessentkredsen fortsat bliver inddraget i beslutningerne.

Fol­kekir­kens Nød­hjælp støt­ter ver­dens fat­tig­ste i de­res kamp for et vær­digt liv (Fo­to: Jakob Dall).

Hvis det går som for­ven­tet, har fon­den Fol­kekir­kens Nød­hjælp til ok­to­ber nye vedtæg­ter, der ik­ke læn­ge­re stri­der mod fondslovgivningen.

I de re­vi­de­re­de vedtæg­ter bli­ver det slå­et fast, at fon­dens be­sty­rel­se – og der­med ik­ke det de­mo­kra­tisk valg­te råd, der blev ned­sat for 20 år si­den, og som på fon­dens egen hjem­mesi­de fort­sat be­skri­ves som ’Fol­kekir­kens Nød­hjælps øver­ste myn­dig­hed’ – er øverst an­svar­lig for fon­dens stra­te­gi og økonomi.

Det op­ly­ser for­man­den for Fol­kekir­kens Nød­hjælp Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Det var en ar­ti­kel i Fun­dats i ja­nu­ar i år, der gjor­de le­del­sen i Fol­kekir­kens Nød­hjælp op­mærk­som på, at or­ga­ni­sa­tions­æn­drin­gen i 2001 og ned­sæt­tel­sen af et råd som øver­ste le­del­ses­or­gan stri­der mod fondslovgivningen.

Iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen er Fol­kekir­kens Nød­hjælp de­fi­ne­ret som væ­ren­de en fond, der au­to­ma­tisk er und­ta­get fra fonds­lo­ven ef­ter lovens pa­ra­graf 1, stk. 4, nr. 6. Det skyl­des de man­ge stats­li­ge mid­ler, som or­ga­ni­sa­tio­nen mod­ta­ger til sit hu­ma­ni­tæ­re ud­vik­lings­ar­bej­de i fat­ti­ge lande.

En kon­struk­tion med fle­re le­del­ses­or­ga­ner stri­der imod de al­min­de­li­ge fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger, for­kla­re­de pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldt­hu­sen, i januar:

”Det er ik­ke mu­ligt at ind­fø­re et be­slut­ten­de or­gan, som står over be­sty­rel­sen. Det­te vil des­u­den in­de­bæ­re, at man ri­si­ke­rer at ud­vi­ske le­del­sens an­svars­mar­ke­rin­ger,” sag­de Ras­mus Feldthusen.

Fond­spro­fes­soren un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at selv­om Fol­kekir­kens Nød­hjælp er und­ta­get fra de kon­kre­te be­stem­mel­ser i fonds­lo­ven, er de nu­væ­ren­de vedtæg­ter al­li­ge­vel i strid med fonds­ret­ten og ud­gør et pro­blem i for­hold til an­svar­s­pla­ce­rin­gen i le­del­sen af fonden.

”Når man in­tro­du­ce­rer et nyt or­gan i en fond, så er det vig­tigt at hol­de fast i hvil­ke be­fø­jel­ser, der hø­rer til hvor. Der er så­le­des grund­læg­gen­de kom­pe­ten­cer i en fond, som ik­ke kan ud­de­le­ge­res,” sag­de Ras­mus Feldthusen.

I dialog med Civilstyrelsen og Udenrigsministeriet

Fol­kekir­kens Nød­hjælp har ef­ter­føl­gen­de væ­ret i di­a­log med de re­le­van­te myn­dig­he­der, Ci­vilsty­rel­sen og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, og tog i lø­bet af for­å­ret fon­den fat på vedtægtsændringerne.

”I sam­ar­bej­de med vo­res ad­vo­kat, DLA Pi­per, ned­sat­te vi en ar­bejds­grup­pe med re­præ­sen­ta­tion fra be­sty­rel­sen og di­rek­tio­nen. Ar­bejds­grup­pen har ud­ar­bej­det et nyt sæt vedtæg­ter, som adres­se­rer de pro­blem­stil­lin­ger, der er ble­vet rejst,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Ar­bejds­grup­pen har ud­ar­bej­det et nyt sæt vedtæg­ter, som adres­se­rer de pro­blem­stil­lin­ger, der er ble­vet rejst

Sø­ren Chri­sti­an Mad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Fol­kekir­kens Nødhjælp

De nye vedtæg­ter blev god­kendt bå­de i be­sty­rel­sen og i rå­det i april. Men der­med er blåstem­plin­gen af vedtægts­æn­drin­gen ik­ke tilendebragt.

”Da vo­res vedtæg­ter si­ger, at vedtægts­æn­drin­ger skal god­ken­des på to føl­gen­de mø­der for at væ­re gæl­den­de, kom­mer de på dags­or­de­nen på vo­res rå­ds­mø­de igen til ok­to­ber for at bli­ve en­de­ligt ved­ta­get. Og når det for­ven­te­ligt er sket, sen­der vi vedtæg­ter­ne til Ci­vilsty­rel­sen,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

- Hvor­for er det ik­ke kun be­sty­rel­sen, men og­så je­res råd, som skal god­ken­de vedtægts­æn­drin­gen – rå­det end­da i to omgange?

”Vo­res nu­væ­ren­de vedtæg­ter kræ­ver, at en æn­dring ved­ta­ges på to mø­der. Vi over­hol­der selv­føl­ge­lig vo­res eg­ne vedtæg­ter,” ly­der sva­ret fra Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Fin proces

Be­sty­rel­ses­for­man­den op­ly­ser, at de nye vedtæg­ter præ­ci­se­rer be­sty­rel­sens an­svar med for­mu­le­rin­gen om, at ”be­sty­rel­sen ud­ar­bej­der og god­ken­der fon­dens stra­te­gi, bud­get­ter og årsregnskab”.

”I prak­sis har det og­så hidtil væ­ret be­sty­rel­sen, som har bå­de ud­ar­bej­det og god­kendt de ting, men det har ba­re væ­ret lagt op til rå­dets en­de­li­ge god­ken­del­se. Men fra ok­to­ber frem­går det klart af vedtæg­ter­ne, at det er be­sty­rel­sens an­svar. Og på den må­de har det væ­ret en fin pro­ces at få dis­se spørgs­mål vendt og vedtæg­ter­ne op­da­te­ret,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

I prak­sis har det og­så hidtil væ­ret be­sty­rel­sen, som har bå­de ud­ar­bej­det og god­kendt de ting, men det har ba­re væ­ret lagt op til rå­dets en­de­li­ge godkendelse

Sø­ren Chri­sti­an Mad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Fol­kekir­kens Nødhjælp

Og nu, hvor vedtæg­ter­ne al­li­ge­vel har væ­ret un­der lup­pen, har fon­den fo­re­ta­get an­dre min­dre justeringer.

”Vi har sam­ti­dig be­nyt­tet lej­lig­he­den til at mo­der­ni­se­re vedtæg­ter­ne lidt rent sprog­ligt som kon­se­kvens af, at spro­get jo har ud­vik­let sig på de 20 år, der er gå­et. For ek­sem­pel har vi æn­dret ’for­mand’ til ’for­per­son’,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Udenrigsministeriet melder hus forbi

Selv­om en fond er und­ta­get fra fonds­lo­v­giv­nin­gen, skal der ud­over de sæd­van­li­ge øko­no­mi­ske til­syn og­så væ­re et fonds­ret­lig til­syn med fon­den. Men som det of­te er til­fæl­det med fon­de, der er und­ta­get fra fonds­lo­ve­ne, er hver­ken fonds­be­sty­rel­sen el­ler den re­le­van­te myn­dig­hed op­mærk­som­me på, at der skal fø­res et fonds­ret­ligt tilsyn.

”Hvis jeg skul­le kom­me med an­be­fa­ling til Fol­kekir­kens Nød­hjælp, vil­le det der­for væ­re at ret­te hen­ven­del­se til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et for at hø­re, om de – ud­over at fø­re til­syn med Fol­kekir­kens Nød­hjælps of­fent­li­ge mid­ler – til­li­ge har til op­ga­ve at fø­re et vist fonds­ret­ligt til­syn,” sag­de Ras­mus Feldt­hu­sen til­ba­ge i januar.

Men iføl­ge Sø­ren Chri­sti­an Mad­sen mel­der mi­ni­ste­ri­et hus forbi.

”Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et si­ger, at de ik­ke har til op­ga­ve at fø­re et fonds­ret­ligt til­syn med Fol­kekir­kens Nød­hjælp for at sik­re, at vo­res vedtæg­ter føl­ger fonds­lo­v­giv­nin­gen. Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har med­delt os, at de ude­luk­ken­de fø­rer til­syn med bi­stands­mid­ler­ne,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Der­med ty­der alt på, at fon­den Fol­kekir­kens Nød­hjælp fort­sat ik­ke er un­der­lagt et til­syn, der kan på­se, at fon­den le­ver op til de fonds­ret­li­ge grundsætninger.

Vedtægter var udarbejdet af anerkendte jurister

Be­sty­rel­ses­for­man­den er­ken­der, at selv­om der er gå­et 20 år, si­den fon­den æn­dre­de sin struk­tur og ind­før­te et de­mo­kra­tisk valgt råd, ane­de in­gen i Fol­kekir­kens Nød­hjælp uråd om ka­ram­bo­la­gen med fondsretten.

”Vo­res nu snart for­hen­væ­ren­de vedtæg­ter var ud­ar­bej­det af nog­le me­get an­er­kend­te juri­ster, så jeg for­ven­te­de, at de på­gæl­den­de juri­ster hav­de væ­ret igen­nem al­le pro­blem­stil­lin­ger,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Før hen­ven­del­sen fra Fun­dats hav­de vi ik­ke brugt tid på at vur­de­re, om vi var en fond el­ler en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion og hvad dét i øv­rigt har af betydning

Sø­ren Chri­sti­an Mad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Fol­kekir­kens Nødhjælp

Som be­skre­vet i ar­tik­len 4. ja­nu­ar, var hver­ken den dag­li­ge le­del­se el­ler be­sty­rel­sen i Fol­kekir­kens Nød­hjælp klar over, at Fol­kekir­kens Nød­hjælp er en fond. Når Sø­ren Chri­sti­an Mad­sen nu kig­ger til­ba­ge, vur­de­rer han, at de fle­ste i le­del­sen tid­li­ge­re har an­set Fol­kekir­kens Nød­hjælp for at væ­re en sel­ve­jen­de institution.

”Vi er en stor or­ga­ni­sa­tion med man­ge op­ga­ver, og før hen­ven­del­sen fra Fun­dats hav­de vi ik­ke brugt tid på at vur­de­re, om vi var en fond el­ler en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion og hvad dét i øv­rigt har af be­tyd­ning. Vo­res vig­tig­ste of­fent­li­ge sam­ar­bejds­part­ner i Dan­mark var og er Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, som vi mod­ta­ger be­vil­lin­ger fra og af­rap­por­te­rer til, og i for­hold til det sam­ar­bej­de har det ik­ke haft no­gen be­tyd­ning,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Ingen myndigheder har sat spørgsmålstegn ved vedtægter

Han min­der om, at kon­stel­la­tio­nen med det de­mo­kra­tisk valg­te råd blev la­vet til­ba­ge i 2001, og i 2014 blev der fo­re­ta­get en min­dre mo­der­ni­se­ring af Fol­kekir­kens Nød­hjælps vedtægter.

”På dét tids­punkt var spørgs­må­let om rå­dets be­fø­jel­ser ik­ke et te­ma, der blev dis­ku­te­ret. Og vi har ik­ke op­le­vet, at der på no­get tids­punkt har væ­ret myn­dig­he­der, der har sat spørgs­måls­tegn ved og ik­ke har vil­let god­ken­de vo­res vedtæg­ter,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

- Hvor­for væl­ger I over­ho­ve­det at bi­be­hol­de kon­struk­tio­nen med et de­mo­kra­tisk valgt råd, nu hvor I sam­ti­dig ty­de­lig­gør i je­res vedtæg­ter, at det er be­sty­rel­sen, som har an­svar for at ud­ar­bej­de og god­ken­de fon­dens stra­te­gi, bud­get­ter og årsregnskab?

”Det er vig­tigt som en fol­ke­lig or­ga­ni­sa­tion at ind­dra­ge vo­res bag­land og bre­de in­ter­es­sent­kreds i or­ga­ni­sa­tio­nens gover­nan­ce-struk­tur,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Vi har ik­ke op­le­vet, at der på no­get tids­punkt har væ­ret myn­dig­he­der, der har sat spørgs­måls­tegn ved og ik­ke har vil­let god­ken­de vo­res vedtægter

Sø­ren Chri­sti­an Mad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Fol­kekir­kens Nødhjælp

Ge­ne­ral­se­kre­tær i Fol­kekir­kens Nød­hjælp Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen for­kla­re­de i Fun­dats i ja­nu­ar, at vedtægts­æn­drin­gen fra 2001 hav­de til for­mål at de­mo­kra­ti­se­re fon­dens ar­bej­de ved at ind­dra­ge per­so­ner fra in­ter­es­sent­kred­sen i den øver­ste ledelse.

”Som led i en de­mo­kra­ti­se­rings­pro­ces blev det i sin tid be­slut­tet at ind­fø­re et råd til at ud­pe­ge sty­rel­sen, der va­re­ta­ger den over­ord­ne­de le­del­se af or­ga­ni­sa­tio­nen. Rå­det er bredt sam­men­sat af in­ter­es­sen­ter rundt om Fol­kekir­kens Nød­hjælp her­un­der stifts­råd, me­d­ar­bej­de­re, fri­vil­li­ge mv. Bag­grun­den var blandt an­det, at de krav, som Fol­kekir­kens Nød­hjælp stil­le­de til sam­ar­bejds­part­ne­re om de­mo­kra­ti, re­præ­sen­ta­tion og ind­fly­del­se fra må­l­grup­per for bi­stand­s­pro­jek­ter, ik­ke var re­flek­te­ret i Fol­kekir­kens Nød­hjælps egen le­del­se. Øn­sket var der­for, at en bre­de­re in­ter­es­se­kreds skul­le ha­ve ind­fly­del­se på Fol­kekir­kens Nød­hjælps vir­ke via det ind­før­te råd,” lød det fra Bir­git­te Qvist-Sørensen.

Råd har ”rådgivende karakter”

På Fol­kekir­kens Nød­hjælps hjem­mesi­de står der un­der punk­tet ’or­ga­ni­sa­tions­struk­tur’ fort­sat, at ’Fol­kekir­kens Nød­hjælps øver­ste myn­dig­hed er vo­res råd, som er an­svar­lig for at træf­fe prin­ci­pi­el­le og over­ord­ne­de be­slut­nin­ger i or­ga­ni­sa­tio­nen, god­ken­de vo­res regn­skab samt ud­pe­ge en stor del af vo­res bestyrelse’.

- Be­trag­ter I sta­dig rå­det som Fol­kekir­kens Nød­hjælps ’øver­ste myndighed’?

”Nej, det frem­går vist me­get ty­de­ligt, at det gør vi ik­ke, og så­dan har det i prak­sis al­drig væ­ret,” fast­slår Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

- Hvil­ke be­slut­nings­kom­pe­ten­cer har rå­det frem­over, hvis je­res vedtægts­æn­dring som for­ven­tet bli­ver en­de­ligt ved­ta­get i oktober?

”Det har rå­d­gi­ven­de ka­rak­ter,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Be­sty­rel­ses­for­man­den me­ner ik­ke, at Fol­kekir­kens Nød­hjælp har age­ret an­der­le­des end an­dre fon­de og virksomheder.

”Det har nok væ­ret for os li­ge­som for en hvil­ken som helst an­den pri­vat virk­som­hed, fond el­ler sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion, at vedtægts­spørgs­mål ik­ke er no­get, der adres­se­res lø­ben­de i be­sty­rel­sen, med­min­dre der kom­mer ny lov­giv­ning. El­lers er det kun ved sær­li­ge lej­lig­he­der, den slags spørgs­mål ta­ges op. I Fol­kekir­kens Nød­hjælp har vi væ­ret me­re op­ta­get af den for­skel for an­dre men­ne­sker, vi øn­sker at gø­re ude i ver­den,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer