Fonde: Medarbejdere i bestyrelsen giver værdi

Det giver værdi at have medarbejderne i fondsbestyrelsen. Sådan lyder det samstemmende fra tre af de store erhvervsdrivende fonde, hvor medarbejdere fra fondenes datterselskaber længe har været en del af bestyrelserne.

Det er en for­del for fond­s­kon­cer­ner­ne, når me­d­ar­bej­de­re fra dat­ter­sel­ska­ber­ne er re­præ­sen­te­ret i ejer­fon­de­ne. Det for­tæl­ler di­rek­tør i Leo Fon­det, Jes­per Mai­lind (tv); di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond, Kim Nøhr Skib­sted (mf) og me­d­ar­bej­der­valgt be­sty­rel­ses­med­lem i No­vo Nor­disk Fon­den, An­ne Ma­rie Kver­neland (th).

Det er langt fra al­le er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som har me­d­ar­bej­de­re fra fond­s­kon­cer­nen i fonds­be­sty­rel­sen, som en kort­læg­ning fo­re­ta­get af Fun­dats for ny­lig vi­ste.

Men me­d­ar­bej­de­re kan på fle­re må­der til­fø­re vær­di til be­sty­rel­ses­ar­bej­det. De kom­mer nem­lig med et per­spek­tiv på for­ret­nin­gen, som an­dre be­sty­rel­ses­med­lem­mer gan­ske en­kelt ik­ke har.

Så­dan ly­der det sam­stem­men­de fra tre af Dan­marks stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der læn­ge har haft me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i fonds­be­sty­rel­sen, nem­lig Leo Fon­det, Po­ul Due Jen­sens Fond og No­vo Nor­disk Fonden.

For det an­det gi­ver det jo og­så den fan­ta­sti­ske vin­kel på be­sty­rel­ses­drøf­tel­ser­ne, at du og­så får et syns­punkt fra virk­som­he­den – ik­ke kun fra le­del­sen, men lidt læn­ge­re ne­de i virksomheden

Jes­per Mai­lind – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Leo Fondet

Net­op Leo Fon­det har igen­nem de se­ne­ste år har ar­bej­det på at sæl­ge en del af me­di­ci­nal­virk­som­he­den Leo Phar­ma A/S, som fon­den hidtil har væ­ret ene­e­jer af.

Og i den pro­ces har me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter­ne i be­sty­rel­sen spil­let en vig­tig rol­le, si­ger Jes­per Mai­lind, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Leo Fondet.

”Op­le­vel­sen i be­sty­rel­sen har helt sik­kert væ­ret, at me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter­ne har væ­ret til gavn i pro­ces­sen. For det før­ste har vi nog­le me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som er ret ak­ti­ve og stil­ler spørgs­mål ved man­ge ting. For det an­det gi­ver det jo og­så den fan­ta­sti­ske vin­kel på be­sty­rel­ses­drøf­tel­ser­ne, at du og­så får et syns­punkt fra virk­som­he­den – ik­ke kun fra le­del­sen, men lidt læn­ge­re ne­de i virk­som­he­den,” si­ger Jes­per Mailind.

Medarbejderperspektivet

I Po­ul Due Jen­sens Fond er fi­re af 12 be­sty­rel­ses­med­lem­mer re­præ­sen­tan­ter fra dat­ter­sel­ska­bet Grund­fos A/S. To er fra Dan­mark, og to er fra hen­holds­vis Un­garn og Østrig. Det var i sin tid et øn­ske fra me­d­ar­bej­der­ne i Grund­fos at bli­ve en del af fondsbestyrelsen.

“Det blev selv­føl­ge­lig imø­de­kom­met, for­di det var me­d­ar­bej­der­nes ret. Mig be­kendt var de fak­tisk skre­vet ind, da fon­den blev stif­tet i 1975,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted, di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond.

For­u­den de fi­re me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter be­står be­sty­rel­sen af fi­re ef­ter­kom­me­re af Po­ul Due Jen­sen og fi­re ek­ster­nt valg­te med­lem­mer. Det gi­ver en be­sty­rel­ses­sam­men­sæt­ning, som Kim Nøhr Skib­sted kal­der “me­get mang­fol­dig”. Men den fun­ge­rer godt for fonden.

“Det skyl­des må­ske og­så, at vo­res be­sty­rel­se er så pri­vil­e­ge­ret, at for­må­let med fon­den og be­sty­rel­sens ar­bej­de står me­get klart i vo­res fun­dats: Det hand­ler om at be­skyt­te, styr­ke og ud­vik­le Grund­fos. Det er de tolv med­lem­mer af be­sty­rel­sen der­for me­get be­vid­ste om, sam­ti­dig med at de jo re­præ­sen­te­rer for­skel­li­ge hjør­ner af fon­den. Det gør, at vi får al­le aspek­ter med. Så det har væ­ret godt for fon­dens be­sty­rel­se, at vi har me­d­ar­bej­der­per­spek­ti­vet med – de spørgs­mål, som me­d­ar­bej­der­ne kan stil­le, de­res vi­den om virk­som­he­dens hver­dag og de­res til­gang til ar­bej­det gør, at vo­res be­slut­nings­grund­lag er me­get kva­li­fi­ce­ret.” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Selv­om me­d­ar­bej­der­per­spek­ti­vet er vig­tigt, så gi­ver det iføl­ge Leo Fon­dets di­rek­tør Jes­per Mai­lind om­vendt og­så vær­di, at de me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer får ad­gang til in­for­ma­tion og over­vej­el­ser fra de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer. Det har er­fa­rin­ger­ne fra de se­ne­ste års ar­bej­de med ejer­skabs­struk­tu­ren i Leo Fon­det vist.

”Dels er det vig­tigt at få syns­punk­ter ne­de­fra i or­ga­ni­sa­tio­nen, og dels er det vig­tigt, at de me­d­ar­bej­der­valg­te med­lem­mer og­så hø­rer over­vej­el­ser­ne fra de ud­pe­ge­de med­lem­mer. For man skal hu­ske på, at vi har øget det ge­ne­rel­le vi­dens­ni­veau for al­le i lo­ka­let over de her to til tre år, hvor pro­ces­sen har fo­re­gå­et,” si­ger Jes­per Mailind.

Han un­der­stre­ger, at me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter­nes in­ter­es­se­re helt over­ord­net er den sam­me som den øv­ri­ge bestyrelses.

”De me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer vil jo og­så virk­som­he­dens bed­ste. Der­for har vi haft god mu­lig­hed for at ka­li­bre­re he­le ud­vik­lin­gen af ejer­skabs­struk­tu­ren op imod spørgs­mål og over­vej­el­ser fra me­d­ar­bej­der­nes si­de. Men al­le har jo væ­ret eni­ge om, at det dre­jer sig om at gø­re det bed­ste, vi kan for virk­som­he­den,” si­ger Jes­per Mailind.

En forsikring

Hos No­vo Nor­disk Fon­den har me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tant An­ne Ma­rie Kver­neland fra No­vo Nor­disk A/S sid­det i fonds­be­sty­rel­sen si­den 2014. I den tid har No­vo Nor­disk A/S væk­stet kraf­tigt, og der­for har fon­den hel­ler ik­ke væ­ret nødt til at træf­fe man­ge be­slut­nin­ger om ek­sem­pel­vis nedskæringer.

Men net­op ri­si­ko­en for kri­ser er en væ­sent­lig grund til, at me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ters til­ste­de­væ­rel­se i ejer­fon­de­nes be­sty­rel­ser er vig­tigt, si­ger An­ne Ma­rie Kverneland.

“Man skal he­le ti­den hu­ske, at me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i be­sty­rel­sen er som en for­sik­ring: Man hå­ber ik­ke at få brug for den. Men hvis man kom­mer ud i en si­tu­a­tion, hvor der skal fo­re­gå nog­le knap så sjove ting, så er det jo vig­tigt, at me­d­ar­bej­der­ne er med til at si­ge no­get om de sel­ska­ber, som fon­den ejer,” si­ger hun.

Det be­ty­der, at hvis der er pro­ble­mer i sel­ska­ber­ne el­ler øn­sker om at æn­dre no­get i dem, så er fonds­be­sty­rel­sen et af de ste­der, man først vil­le hø­re om det

An­ne Ma­rie Kver­neland – Me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tant, No­vo Nor­disk A/S

An­ne Ma­rie Kver­neland og­så i No­vo Nor­disk A/S’ be­sty­rel­se som me­d­ar­bej­der­valgt med­lem. I hen­des op­tik er dog vig­tigt og­så at sid­de med i fonds­be­sty­rel­sen, ik­ke blot dat­ter­sel­ska­bets. Det hand­ler om at væ­re op­ti­malt ori­en­te­ret om virk­som­he­dens forhold.

"Som struk­tu­ren er i kon­cer­nen, så er det fon­den, der ejer sel­ska­ber­ne. Det be­ty­der, at hvis der er pro­ble­mer i sel­ska­ber­ne el­ler øn­sker om at æn­dre no­get i dem, så er fonds­be­sty­rel­sen et af de ste­der, man først vil­le hø­re om det. Der­for hæn­ger fonds­be­sty­rel­sen og sel­ska­ber­ne helt ulø­se­ligt sam­men,” si­ger hun.

Kort sagt be­teg­ner An­ne Ma­rie Kver­neland det som “rig­tig vig­tigt” som me­d­ar­bej­der­valgt at væ­re med til at sæt­te af­tryk på bå­de fon­dens ret­ning, og hun kan ik­ke få øje på ulem­per ved arbejdet.

"Vi er ek­sem­pel­vis med til at ud­vik­le stra­te­gi­en i fonds­be­sty­rel­sen. Her kom­mer vi som me­d­ar­bej­de­re med vo­res in­put til, hvad man skal ar­bej­de med. Nu er vi i en pri­vil­e­ge­ret si­tu­a­tion, at vi har man­ge mid­ler at de­le ud af, så på den front bre­der vi og­så ar­bej­det ud på fle­re om­rå­der. Det be­ty­der og­så, at der er nog­le ting, som man som me­d­ar­bej­der­valgt med­lem ger­ne vil ha­ve med i over­vej­el­ser­ne,” si­ger hun.

Bliver hørt

Iføl­ge An­ne Ma­rie Kver­neland bli­ver de me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hørt på sam­me vis som de øv­ri­ge bestyrelsesmedlemmer.

"Det gør man vir­ke­lig. Jeg op­le­ver ik­ke, at der er for­skel på den ene el­ler an­den ty­pe med­lem af be­sty­rel­sen. Det er selv­føl­ge­lig lidt op til en selv, hvor me­get, man vil in­vol­ve­re sig, men der er ik­ke lagt be­græns­nin­ger ind på me­d­ar­bej­der­nes rol­le, det er helt sik­kert,” si­ger An­ne Ma­rie Kverneland.

I ejer­fon­den kan man jo godt sen­de nog­le sig­na­ler om me­re bæ­re­dyg­tig­hed, styr på le­ve­ran­dør­kæ­der, virk­som­he­dens kul­tur og om ar­bejds­for­hold i Asi­en kon­tra Europa

Kim Nøhr Skib­sted – Di­rek­tør, Po­ul Due Jen­sens Fond

Kim Nøhr Skib­sted op­le­ver hel­ler ik­ke, at der gø­res for­skel på be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i Po­ul Due Jen­sens Fond.

“De me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer ind­går i be­sty­rel­sen på li­ge fod med de an­dre med­lem­mer, vel­vi­den­de at de er valgt af me­d­ar­bej­de­re,” si­ger han og gi­ver fle­re ek­semp­ler på den ty­pe spørgs­mål og drøf­tel­ser, som me­d­ar­bej­der­ne i fon­den kan væ­re med til at sæt­te de­res præg på.

“De kan hand­le om det lidt me­re lang­sig­te­de mål for ejer­ska­bet af virk­som­he­den. Me­d­ar­bej­der­ne kan og­så fin­de på at drøf­te mu­li­ge krav til virk­som­he­den. I ejer­fon­den kan man jo godt sen­de nog­le sig­na­ler om me­re bæ­re­dyg­tig­hed, styr på le­ve­ran­dør­kæ­der, virk­som­he­dens kul­tur og om ar­bejds­for­hold i Asi­en kon­tra Eu­ro­pa. Al­le de ting kan me­d­ar­bej­der­ne spør­ge ind til, og den slags spørgs­mål kan en ejer­fond jo til en­hver tid be­de om en rap­por­te­ring på,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Sam­me mel­ding kom­mer fra Jes­per Mai­lind, der har op­le­vet de me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Leo Fon­det væ­re ak­ti­ve del­ta­ge­re i de se­ne­re års dis­kus­sio­ner om fon­dens ar­bej­de med at æn­dre ejer­skabs­struk­tu­ren af Leo Phar­ma A/S.

”Me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter­ne har væ­ret med i pro­ces­sen fra day one. De del­ta­ger i al­le be­sty­rel­ses­mø­der i fon­den. De del­ta­ger i di­a­lo­gen ved be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne, de stil­ler spørgs­mål til ma­te­ri­a­let, de stil­ler spørgs­mål på mø­de­r­ne, og de hø­rer al­le drøf­tel­ser. Så alt er jo fo­re­gå­et i fuld åben­hed og trans­pa­rens for al­le be­sty­rel­ses­med­lem­mer,” si­ger Jes­per Mailind.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer