Fonde uden medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen har ingen invitationer på vej

Hverken William Demant Fonden eller Købmand Herman Sallings Fond har aktuelle planer om aktivt at gøre noget for at invitere medarbejdere fra datterselskaberne med i fondsbestyrelsen. Medarbejdere i fondskoncernerne har en lovsikret ret til bestyrelsesposter i ejerfondene, men ingeniørernes fagforening IDA mener, at den lave repræsentation blandt andet skyldes fordomme. ”Dermed går fondsbestyrelserne glip af både kreativitet og legitimitet.”

Be­sty­rel­ses­for­mand i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond, Jens Bjerg Sø­ren­sen (tv) og for­mand i Wil­li­am De­mant Fon­den, Lars Nør­by Johansen.

Me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tio­nen i dan­ske er­hvervs­dri­ven­de ejer­fon­des be­sty­rel­ser er stærkt begrænset.

En kort­læg­ning, Fun­dats har fo­re­ta­get, vi­ser, at me­d­ar­bej­de­re fra fon­de­nes dat­ter­sel­ska­ber i 34 af de 60 stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de har ret til at sid­de i fonds­be­sty­rel­sen. Men kun i 13 fon­de gør me­d­ar­bej­der­ne brug af retten.

Og spør­ger man to af de 21 sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvor me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter­nes sto­le i be­sty­rel­ses­lo­ka­let står tom­me, har de ik­ke i sin­de at gø­re no­get ak­tivt for at ud­vi­de be­sty­rel­sens kom­pe­ten­ce­felt med vi­den og er­fa­ring fra me­d­ar­bej­de­re i datterselskaberne.

Vi har dre­vet med den mo­del, vi har nu, si­den vi blev etab­le­ret, og ef­ter­som det har fun­ge­ret, og der ik­ke har væ­ret en ef­ter­spørgsel på en an­den mo­del, er vi fort­sat i det spor til gavn for man­ge pro­jek­ter og men­ne­sker i man­ge år

Lars Nør­by Jo­han­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Wil­li­am De­mant Fonden

Bå­de fra be­sty­rel­ses­for­mæn­de­ne i Wil­li­am De­mant Fon­den og Køb­mand Her­man Sal­lings Fond ly­der mel­din­gen så­le­des: Der er in­gen ak­tu­el­le pla­ner om at in­vi­te­re me­d­ar­bej­der­ne in­den­for i fondsbestyrelserne.

Emnet er ikke i søgelyset lige nu

På spørgs­må­let, om fon­dens be­sty­rel­se ak­tivt vil gø­re no­get for æn­dre på den mang­len­de til­ste­de­væ­rel­se af me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter fra dat­ter­sel­ska­ber­ne i be­sty­rel­ses­lo­ka­let, skri­ver be­sty­rel­ses­for­mand i Wil­li­am De­mant Fon­den Lars Nør­by Jo­han­sen i en mail til Fundats:

”Det er ik­ke et em­ne, der er i sø­ge­ly­set hos os li­ge nu. Vi ser ik­ke umid­del­bart et be­hov for at æn­dre på vo­res mo­del, men vi lyt­ter na­tur­lig­vis til even­tu­el­le øn­sker om an­det. Vi har dre­vet med den mo­del, vi har nu, si­den vi blev etab­le­ret, og ef­ter­som det har fun­ge­ret, og der ik­ke har væ­ret en ef­ter­spørgsel på en an­den mo­del, er vi fort­sat i det spor til gavn for man­ge pro­jek­ter og men­ne­sker i man­ge år.”

Den ”mo­del”, Lars Nør­by Jo­han­sen re­fe­re­rer til, er, at me­d­ar­bej­der­ne i Wil­li­am De­mant-grup­pen er re­præ­sen­te­ret i sel­ska­ber­nes bestyrelser.

”Og det er af stor vær­di for sel­ska­ber­ne så­vel som for fon­den. Som ud­de­lings­fond har vi ar­bej­det med den mo­del, si­den vi blev etab­le­ret i 1957, og vo­res hi­sto­rik vi­ser, at den har væ­ret god for fon­dens ak­ti­vi­te­ter og til gavn for vo­res om­ver­den,” skri­ver Lars Nør­by Johansen.

”Den slags fo­re­går i Sal­ling Group”

Mel­din­gen er den sam­me fra Jens Bjerg Sø­ren­sen, som er be­sty­rel­ses­for­mand i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond og næst­for­mand i be­sty­rel­sen for Sal­ling Group, der dri­ver bu­tiks­kæ­der­ne Føtex, Net­to, Bil­ka og Salling.

”Vi har valgt at si­ge, at alt, hvad der fo­re­går af den slags, det fo­re­går i Sal­ling Group A/S, hvor vi har tre me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter sid­den­de, og som vi ind­dra­ger i alt det stra­te­gi­ske om­kring kon­cer­nen. Vi har valgt at gø­re det på den må­de, for­di fon­den kun har det ene er­hvervsak­tiv, og re­elt fo­re­går der næ­sten in­gen­ting af den slags på fonds­ni­veau. Det er den struk­tur, vi har i øje­blik­ket,” si­ger Jens Bjerg Sø­ren­sen til Fundats.

- Men I ta­ger vel stil­ling til kon­cer­nens lang­sig­te­de ud­vik­ling i fondsbestyrelsen? 

”Det er klart, at vi i fonds­be­sty­rel­sen selv­føl­ge­lig får en bri­e­fing om, hvor­dan det går, da Sal­ling Group er vo­res ene­ste er­hvervsak­tiv. Men al­le stra­te­gi­ske be­slut­nin­ger ta­ges i Sal­ling Groups A/S´ be­sty­rel­se. Det er klart, at hvis der no­get, der er me­get væ­sent­lig for ud­vik­lin­gen, ven­der vi det na­tur­lig­vis i fon­den,” si­ger Jens Bjerg Sørensen.

Der er ik­ke no­gen, der har for­søgt at hol­de den in­for­ma­tion til­ba­ge for dem. Og kom­mer de og spør­ger, så får de selv­føl­ge­lig den in­for­ma­tion, de skal ha­ve om de­res rettigheder.

Jens Bjerg Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Køb­mand Her­man Sal­lings Fond

Han pe­ger på, at val­get af gover­nan­ce-struk­tur i er­hvervs­fond­s­kon­cer­nen stam­mer til­ba­ge fra før 2014, hvor fon­den ik­ke hav­de be­stem­men­de ind­fly­del­se i Dansk Su­per­mar­ked, som ef­ter til­ba­ge­kø­bet fra A. P. Møl­ler-kon­cer­nen har æn­dret navn til Sal­ling Group.

”Det er den må­de, vi har valgt at gø­re det på, og det ud­sprin­ger af den­gang, vi var en lil­le fond med et stort ak­tiv, som vi ik­ke hav­de no­gen be­stem­men­de ind­fly­del­se over. Si­den over­ta­gel­sen i 2014 har vi så struk­tu­re­ret os på den må­de,” si­ger Jens Bjerg Sørensen.

Ingen har forsøgt at holde information tilbage

- Nu, hvor I har den kon­trol­le­ren­de ind­fly­del­se og der­med og­så an­sva­ret for det ak­ti­ve ejer­skab og den lang­sig­te­de ud­vik­ling af kon­cer­nen, er det så no­get, der kun­ne gi­ve an­led­ning til at få me­d­ar­bej­der­valg­te be­sty­rel­ses­re­præ­sen­tan­ter ind i mo­der­fon­dens bestyrelse? 

”Vi over­ve­jer jo he­le ti­den vo­res gover­nan­ce-mo­del, og vi sy­nes, at den må­de, vi er struk­tu­re­ret på, med at al­le re­le­van­te stra­te­gi­ske be­slut­nin­ger fo­re­går ne­de i Sal­ling Group, er den rig­ti­ge. Men jeg vil ik­ke ude­luk­ke no­get, for vi gen­be­sø­ger he­le ti­den vo­res gover­nan­ce-mo­del og over­ve­jer, om det er det rig­ti­ge,” si­ger Jens Bjerg Sørensen.

På spørgs­må­let, om han tror, me­d­ar­bej­der­ne er klar over, de har ret til at sid­de i ejer­fon­dens be­sty­rel­se, sva­rer Jens Bjerg Sørensen:

”Jeg sy­nes, vi har et rig­tig godt sam­ar­bej­de med de me­d­ar­bej­de­re, der sid­der i Sal­ling Groups A/S´ be­sty­rel­se, hvor jeg mø­der dem til be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne. Per­son­ligt ved jeg ik­ke, om de er klar over det, men der er ik­ke no­gen, der har for­søgt at hol­de den in­for­ma­tion til­ba­ge for dem. Og kom­mer de og spør­ger, så får de selv­føl­ge­lig den in­for­ma­tion, de skal ha­ve om de­res rettigheder.”

Illusorisk at tro, fagforeninger har styr på muligheder

Et af de sto­re spørgs­mål, kort­læg­nin­gen af den mang­len­de me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i fonds­be­sty­rel­ser rej­ser, er, i hvor høj grad de dan­ske fag­for­e­nin­ger har væ­ret til­stræk­ke­ligt ak­ti­ve i be­stræ­bel­ser­ne på at gø­re de­res med­lem­mer i re­le­van­te virk­som­he­der op­mærk­som på reglerne.

Det har fag­for­e­nin­ger­ne ik­ke, hvis man spør­ger ad­vo­kat og as­so­ci­a­te pro­fes­sor ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School Ca­s­par Ro­se. Han har tid­li­ge­re i Fun­dats gi­vet ud­tryk for, at ”fag­be­væ­gel­sen ik­ke har væ­ret god nok til at in­for­me­re om reg­ler­ne for ek­sem­pel i for­hold til er­hvervs­dri­ven­de fonde.”

”Hvis man er sat i ver­den for at va­re­ta­ge me­d­ar­bej­der­nes in­ter­es­ser, så er det da mær­ke­ligt, at man ik­ke så at si­ge har set den mu­lig­hed og gjort me­d­ar­bej­der­ne i kon­cer­nen be­vid­ste om mu­lig­he­den. Fag­be­væ­gel­sen har so­vet i ti­men,” lød det blandt an­det i ju­ni fra Ca­s­par Rose.

Vi ærg­rer os over, at mu­lig­he­den for at ind­dra­ge me­d­ar­bej­der­ne til­sy­ne­la­den­de ik­ke ud­nyt­tes bed­re i fondsbestyrelserne

Mor­ten Thies­sen – For­mand, An­sat­tes Råd i in­ge­ni­ø­rer­nes fag­for­e­ning IDA

Den kri­tik af­vi­ses dog af Mor­ten Thies­sen, der er for­mand for det po­li­tik­for­mu­le­ren­de or­gan An­sat­tes Råd i in­ge­ni­ø­rer­nes fag­for­e­ning IDA og med­lem af IDA´s ho­ved­be­sty­rel­se. Iføl­ge Mor­ten Thies­sen er det ”il­lu­so­risk” at tro, fag­for­e­nin­ger­ne kan ha­ve over­blik over ube­sat­te og po­ten­ti­el­le bestyrelsessæder.

”Grund­læg­gen­de sy­nes vi, at me­d­ar­bej­de­rind­fly­del­se bå­de på virk­som­he­der­ne og i fonds- og sel­skabs­be­sty­rel­ser er en god ting, og vi ærg­rer os over, at mu­lig­he­den for at ind­dra­ge me­d­ar­bej­der­ne til­sy­ne­la­den­de ik­ke ud­nyt­tes bed­re i fonds­be­sty­rel­ser­ne. Der­med går fonds­be­sty­rel­ser­ne glip af bå­de kre­a­ti­vi­tet og le­gi­ti­mi­tet. Men det er il­lu­so­risk at tro, fag­for­e­nin­ger­ne kan hol­de styr på, hvor der even­tu­elt er mu­lig­hed for at få ind­valgt en me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tant, og vi har ik­ke selv mu­lig­hed for at ta­ge fat i hver en­kelt virk­som­hed,” fast­slår Mor­ten Thiessen.

Han me­ner, at den mang­len­de ud­nyt­tel­se af mu­lig­he­der­ne for me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i fonds­be­sty­rel­ser skyl­des mang­len­de vi­den, men og­så fordomme:

”Man kan fo­re­stil­le sig, at der bli­ver tænkt: ”Vi gi­der ik­ke ha­ve de be­svær­li­ge me­d­ar­bej­de­re til at sid­de og gal­pe op i fora, hvor der skal træf­fes al­vor­li­ge be­slut­nin­ger.” Men som dem, der rent fak­tisk har gi­vet me­d­ar­bej­der­ne ind­fly­del­se, og­så selv si­ger, så kom­mer der man­ge for­nuf­ti­ge ting ud af at ha­ve me­d­ar­bej­der­ne med i be­sty­rel­sen,” si­ger Mor­ten Thies­sen med re­fe­ren­ce til ud­mel­din­ger­ne i Fun­dats fra Leo Fon­det, Po­ul Due Jen­sens Fond og No­vo Nor­disk Fon­den om den vær­di, me­d­ar­bej­der­ne til­fø­rer bestyrelsesarbejdet.

Ikke nødvendigt med justering af loven

Selv­om me­d­ar­bej­de­rind­fly­del­se alt­så grund­læg­gen­de er en, som han si­ger, ”god ting”, po­in­te­r­er Mor­ten Thies­sen sam­ti­dig, at em­net i re­la­tion til fonds­be­sty­rel­ser ik­ke kan­di­de­rer til en plads øverst på to-do-li­sten i An­sat­tes Råd i IDA.

”Der er en mas­se an­dre kam­pe, som vi nok sy­nes fyl­der lidt me­re, men vi vil me­get ger­ne ta­ge em­net med, når vi ta­ler med de sto­re ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tio­ner. For vi me­ner, det er på det ni­veau, det skal fo­re­gå,” si­ger Mor­ten Thiessen.

Jeg sy­nes ær­lig talt, at man som fonds­be­sty­rel­se og dat­ter­sel­ska­ber med rig­tig man­ge res­sour­cer bur­de væ­re i stand til selv at lø­se den­ne ting

Mor­ten Thies­sen – For­mand, An­sat­tes Råd i in­ge­ni­ø­rer­nes fag­for­e­ning IDA

I en af de tid­li­ge­re ar­tik­ler i den­ne se­rie gav Ca­mil­la Gre­ger­sen, der er for­mand for aka­de­mi­ker­nes fag­for­e­ning DM, ud­tryk for sin util­freds­hed med den la­ve me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i be­sty­rel­ses­lo­ka­ler­ne. Hun og DM me­ner, at pro­ble­met med reg­ler­ne, som de er i dag, er, at ini­ti­a­ti­vet skal kom­me fra medarbejderne.

”Vil me­d­ar­bej­der­ne ind i be­sty­rel­ser­ne, skal de selv væ­re me­get op­sø­gen­de, og det kræ­ver som mini­mum, at de ken­der til reg­ler­ne og mu­lig­he­der­ne. Der­for fo­re­slår vi en lil­le ju­ste­ring af sel­skabs­lo­ven og er­hvervs­fonds­lo­ven, så sel­ska­ber og er­hvervs­dri­ven­de fon­de får pligt til at op­ly­se me­d­ar­bej­der­ne om de­res ret til re­præ­sen­ta­tion. Det vil og­så sen­de et sig­nal til me­d­ar­bej­der­ne om, at de er vel­kom­ne,” sag­de Ca­mil­la Gregersen.

Men Mor­ten Thies­sen fra IDA af­vi­ser, at en ju­ste­ring af lov­giv­nin­gen er nødvendig.

”Det bur­de ik­ke væ­re nød­ven­digt med me­re lov­giv­ning. Jeg kan ik­ke se, der er no­gen, der har no­get at ta­be ved at få me­d­ar­bej­der­ne ind i fonds­be­sty­rel­ser­ne, så det bur­de kun­ne kla­res af voks­ne men­ne­sker uden yder­li­ge­re ind­blan­ding fra Chri­sti­ans­borg. Jeg sy­nes ær­lig talt, at man som fonds­be­sty­rel­se og dat­ter­sel­ska­ber med rig­tig man­ge res­sour­cer bur­de væ­re i stand til selv at lø­se den­ne ting,” si­ger Mor­ten Thiessen.

Fælles opgave at orientere om mulighed

Fun­dats vil­le blandt an­det ger­ne ha­ve haft en kom­men­tar fra Cen­tral­or­ga­ni­sa­tio­nen af in­du­stri­an­sat­te i Dan­mark, CO-in­du­stri, som for­hand­ler in­du­stri­ens overenskom­ster på veg­ne af 230.000 lønmodtagere.

Vi vil­le ger­ne ha­ve spurgt, om de og fag­for­bun­de­ne un­der CO-in­du­stri har svig­tet an­sva­ret for at klæ­de med­lem­mer i re­le­van­te virk­som­he­der på til at gri­be mu­lig­he­den for at på­vir­ke det ak­ti­ve ejer­skab af sel­ska­ber­ne via be­sty­rel­ser­ne i ejerfondene.

Men i en mail fra om­rå­de­le­der i CO-in­du­stri Den­nis Jen­sen, sendt via or­ga­ni­sa­tio­nens kom­mu­ni­ka­tions­chef, frem­står de fle­ste af Fun­dats´ frem­send­te spørgs­mål ubesvarede.

Den­nis Jen­sen un­der­stre­ger, at der lig­ger en ”fæl­les op­ga­ve” i at ori­en­te­re om mu­lig­he­der­ne for me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i bestyrelseslokalerne.

”For det er en stor ge­vinst, at be­sty­rel­ser­ne har re­præ­sen­ta­tion af me­d­ar­bej­de­re, og det er vo­res kla­re op­fat­tel­se, at virk­som­he­der­nes be­sty­rel­ser og di­rek­tio­ner er eni­ge i det­te. Der­for an­ser vi det og­så for en fæl­les op­ga­ve at ori­en­te­re om,” skri­ver Den­nis Jensen.

Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats, har vi og­så for­søgt at få en ræk­ke af de an­dre sto­re spil­le­re i fag­for­e­nings­ver­de­nen til at kom­men­te­re den la­ve me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i fonds­be­sty­rel­ser­ne og fag­for­e­nin­ger­nes an­svar her­for. Men hver­ken Dan­marks stør­ste fag­for­e­ning 3F el­ler HK Han­del, som beg­ge or­ga­ni­se­rer man­ge me­d­ar­bej­de­re i dat­ter­sel­ska­ber til de sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de, el­ler Fag­be­væ­gel­sens Ho­ved­or­ga­ni­sa­tion har øn­sket at la­de sig in­ter­viewe om sagen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer