Annoncespot_img

Fondstilsyn: Tuborgfondets bestyrelse er kun rådgivende

Det er Carlsbergfondets bestyrelse, der skal træffe beslutningerne om uddelingerne under Tuborgfondet, og ansvaret kan ikke uddelegeres til Tuborgfondets bestyrelse. Det har fonds­tilsynet slået fast på et møde med Carlsbergfondets bestyrelsesformand, som nu vil ændre fundatsen, så den flugter med fondsloven. Det sker efter en række eksperter har på­peget rod i ansvarsfordelingen mellem de to bestyrelser.

Carlsbergfondet & Tuborgfondet
Fondstil­sy­net me­ner, at Carls­berg­fon­det bør æn­dre sin fun­dats, så det er ty­de­ligt at Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se ik­ke har ud­de­lings­kom­pe­ten­ce, men kun kan ha­ve en rå­d­gi­ven­de rolle.

Tu­borg­fon­dets ud­de­lings­prak­sis er gan­ske vist i over­ens­stem­mel­se med ord­ly­den i Carls­berg­fon­dets fun­dats, som Tu­borg­fon­det har hørt un­der si­den 1991. Men den sam­me ud­de­lings­prak­sis er i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, og der­for bør Carls­berg­fon­det æn­dre fun­dat­sens be­stem­mel­ser om ’Af­de­ling D, Tuborgfondet’.

Det har fondstil­sy­net nu slå­et fast på et mø­de med Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand, Flem­ming Be­sen­ba­cher. Mø­det kom i stand ef­ter en ræk­ke fonds­ret­s­eks­per­ter i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de på­pe­ge­de, at Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se ik­ke kan ha­ve beslut­nings­kom­pe­tence til at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger, selv­om det frem­går af Carls­berg­fon­dets fun­dats, at der skal væ­re en ek­stra be­sty­rel­se for Tuborgfondet.

”Det er der­for Er­hvervs­sty­rel­sens an­be­fa­ling, at den kom­pe­ten­ce, som ‘Tu­borg­fon­dets’ be­sty­rel­se ef­ter fun­dat­sen er til­lagt, æn­dres. Det­te kan ek­sem­pel­vis ske ved, at ‘Tu­borg­fon­dets’ be­sty­rel­se til­de­les en rå­d­gi­ven­de rol­le med ret til at indstil­le ud­de­lings­mod­ta­ge­re over for Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se,” frem­går det af fondstil­sy­nets re­fe­rat af mø­det den 7. marts.

Si­den Tu­borg­fon­det i 1991 blev fu­sio­ne­ret ind i Carls­berg­fon­det, har Tu­borg­fon­det i prak­sis age­ret som en selv­stæn­dig fond med egen be­sty­rel­se: Det er Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se, der fast­sæt­ter stra­te­gi­en, ud­de­lings­po­li­tik­ken og de kon­kre­te ud­de­lin­ger. Sid­ste år ud­del­te Tu­borg­fon­det 34 mio. kr.

Men som fle­re fonds­ret­s­eks­per­ter un­der­stre­ge­de i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de den 6. marts, så kan der kun væ­re én be­sty­rel­se i en fond, og det frem­går des­u­den af er­hvervs­fonds­loven, at en fonds­be­sty­rel­se ik­ke må ud­de­le­ge­re uddelingskompetencen.

”Kon­struk­tio­nen med to be­sty­rel­ser i en fond gi­ver et pro­blem i for­hold til om­ver­de­nen, for­di af­de­ling D’s – Tu­borg­fon­dets – be­sty­rel­se ik­ke er re­gi­stre­ret som le­del­ses­med­lem­mer no­gen ste­der. Der kan jo kun væ­re én an­svar­lig be­sty­rel­se i en fond. Der­for er det pro­ble­ma­tisk, hvis per­son­kred­sen i Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se med bin­den­de virk­ning kan træf­fe af­gø­rel­ser på Carls­berg­fon­dets veg­ne. Og der­for stil­ler jeg mig un­dren­de over for den kon­struk­tion i Carls­berg­fondets fun­dats,” sag­de Sø­ren Ber­gen­ser, der er eks­pert i fonds­be­sty­rel­sers erstatningsansvar.

Carls­berg­fon­dets for­mand, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, der og­så er for­mand for Tu­borg­fon­det hæf­te­de sig der­i­mod ved, at Carls­berg­fon­dets fun­dats er god­kendt af fondsmyn­dig­he­den i Ci­vilsty­rel­sen, og at fun­dat­sen har væ­ret æn­dret ad­skil­li­ge gan­ge si­den fu­sio­nen. Og­så si­den fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen i 2014 over­tog til­sy­net med Carls­berg­fon­det i for­bin­del­se med den nye erhvervsfondslov.

Ændrer fundatsen

Den pro­blem­stil­ling blev og­så drøf­tet på mø­det den 7. marts mel­lem Carls­berg­fon­det og fondstilsynet:

”Er­hvervs­sty­rel­sen til­ken­de­gav, at vi som ‘ny’ fondsmyn­dig­hed ik­ke har fun­det an­led­ning til at kom­men­te­re på den­ne be­stem­mel­se i for­bin­del­se med den æn­dring af fon­dets fun­dats, som sty­rel­sen har for­holdt sig til, el­ler i for­bin­del­se med den di­a­log om­kring mu­li­ge til­pas­ning­er til den nye lov om er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som fonds­be­sty­rel­sen kun­ne over­ve­je,” frem­går det af mø­de­re­fe­ra­tet som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har få­et ak­tind­sigt i.

Carls­berg­fon­det har i au­gust sid­ste år væ­ret i di­a­log med fondstil­sy­net om en ræk­ke an­dre æn­drin­ger af fun­dat­sen. Men den sær­li­ge kon­struk­tion med Tu­borg­fon­det og den ek­stra be­sty­rel­se har ik­ke væ­ret drøf­tet i den for­bin­del­se. På mø­det i for­ri­ge uge fo­re­slog fondstil­sy­net der­for, at Carls­berg­fon­det be­nyt­ter lej­lig­he­den til og­så at æn­dre fun­dat­sens be­stem­mel­ser om Tu­borg­fon­det, så de kom­mer i over­ens­stem­mel­se med er­hvervs­fonds­lo­ven og Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se der­med får præ­ci­se­ret sin rol­le som rå­d­gi­ven­de ud­valg, og­så kal­det en uddelingskomité.

”Flem­m­ing Be­sen­ba­cher be­mær­ke­de her­til, at Carls­berg­fon­det tog det­te til ef­ter­ret­ning, og at de re­le­van­te be­stem­mel­ser i Carls­berg­fon­dets fun­dats der­for vil ind­gå i det ar­bej­de med fun­dat­sen, som fon­det og Er­hvervs­sty­rel­sen al­le­re­de har di­a­log om,” frem­går det af referatet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer