Helsefonden: Nu lever vi op til fondsreglerne

Helsefondens direktør Lise Bonnevie gør status for 2022 og understreger, at fonden har taget henstillingen fra Civilstyrelsen alvorligt og forsøgt at skabe en bedre balance mellem de tre uddelingsformål. Ud af årets uddelinger på 40 mio. kr. er knap syv mio. kr. gået til projekter i kategorien fysiske rammer for ældre og handicappede. "Tidligere, hvis vi ikke fik nok ansøgninger på det her område, uddelte vi pengene til de andre områder, men den praksis er slut,” siger direktøren.

”Ud­de­lings­om­rå­det ved­rø­ren­de de fy­si­ske ram­mer skal for­stås bre­de­re end blot mur­sten, men fæl­lesnæv­ne­ren er, at det i sid­ste en­de hand­ler om at etab­le­re go­de livsvil­kår for æl­dre og han­di­cap­pe­de, der hvor de nu en­gang bor,” si­ger Hel­se­fon­dens di­rek­tør Li­se Bonnevie.

Hel­se­fon­den er en af de fon­de, der har fyldt mest i Fun­dats' spal­ter i det for­gang­ne år.

I fe­bru­ar i år kun­ne Fun­dats af­slø­re, at Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se i åre­vis ik­ke har gi­vet pen­ge til etab­le­ring el­ler mo­der­ni­se­ring af ple­je­hjem til æl­dre men­ne­sker på trods af, at ud­de­lings­for­må­let står klart be­skre­vet i fon­dens vedtægter.

Hel­se­fon­den

Stif­tet af Fol­ke­tin­get i 1973, da de statsa­n­er­kend­te sy­ge­kas­ser blev ned­lagt og af­løst af den of­fent­li­ge sygesikring.

Fon­den hed tid­li­ge­re Sy­ge­kas­ser­nes Helsefond.

For­mu­en stam­mer fra bor­ger­nes ob­liga­to­ri­ske kon­tin­gen­tind­be­ta­lin­ger­ne til sygekasserne.

Fon­den hav­de pr. 31. de­cem­ber 2021 en for­mue på godt en mil­li­ard kroner.

Ud­del­te 54,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2021. I 2022 for­ven­tes ud­de­lin­ger på 40 mil­li­o­ner kroner.

Var ind­til 2017 un­der til­syn af Socialministeriet.

Fon­den er om­fat­tet af lov om of­fent­lig­hed i forvaltningen.

Fol­ke­tin­get, KL, Dan­ske Re­gio­ner, So­ci­alsty­rel­sen og Sund­heds­sty­rel­sen har ud­peg­nings­ret til fon­dens bestyrelse.

Be­sty­rel­sen be­står af syv med­lem­mer, som er ud­pe­get for fi­re år ad gan­gen. Fon­dens for­mand An­ne-Met­te Wint­her Chri­sti­an­sen, næst­for­mand Lo­ne Møl­ler og Bir­t­he Skaarup er ud­pe­get til at sid­de i be­sty­rel­sen frem til den 31. marts 2023. Al­le tre er ud­pe­get af Folketinget.

Den ulov­li­ge ud­de­lings­prak­sis før­te ef­ter­føl­gen­de til, at Ci­vilsty­rel­sen gav Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se en be­læ­ring om de fonds­ret­li­ge reg­ler og hen­stil­le­de til, at "fon­den ud­de­ler til egent­lig etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem og lignende".

Op til fol­ke­tings­val­get den 1. novem­ber ret­te­de fle­re par­ti­er på Chri­sti­ans­borg de­res kri­ti­ske sø­ge­lys mod Hel­se­fon­den og over­ve­je­de helt af op­lø­se fon­den. Mest ka­te­go­risk var Ra­di­ka­le Ven­stre og Alternativet.

”Jeg vil ger­ne se på en op­løs­ning af Hel­se­fon­den, og jeg vil ger­ne se på, hvor­dan de her pen­ge kan kom­me ud og ar­bej­de. Det er helt skævt, at fon­den ik­ke har in­ve­ste­ret i ple­je­bo­li­ger, som vi mang­ler,” lød det fra Chri­sti­na Thor­holm – nu tid­li­ge­re med­lem af Fol­ke­tin­get for Ra­di­ka­le Venstre.

Her ved årets ud­gang me­ner Li­se Bon­ne­vie, di­rek­tør i Hel­se­fon­den, at fon­den har ta­get Ci­vilsty­rel­sens hen­stil­ling til sig og via en ræk­ke til­tag nu le­ver op til fondslovgivningen.

”Vi har ta­get de til­tag, der skal til, for at le­ve op til de kri­tik­punk­ter, som Ci­vilsty­rel­sen rej­ste,” po­in­te­r­er Li­se Bon­ne­vie i et in­ter­view med Fundats.

Bedre balance mellem formål

Helt over­ord­net har Hel­se­fon­den for­søgt at ska­be en bed­re ba­lan­ce mel­lem fon­dens tre al­men­nyt­ti­ge og li­ge­stil­le­de for­mål, så fon­den ik­ke læn­ge­re neg­li­ge­rer for­må­let om at støt­te etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem til æl­dre og handicappede.

”Vi har ta­get hen­stil­lin­gen fra Ci­vilsty­rel­sen al­vor­ligt og har ar­bej­det på at ska­be en bed­re ba­lan­ce mel­lem de tre ud­de­lings­for­mål,” si­ger Li­se Bonnevie.

Fon­dens tre for­mål dæk­ker i over­skrif­ter fy­si­ske ram­mer – æl­dre og han­di­cap­pe­de (§19a), forsk­ning med fo­kus på fore­byg­gel­se og lig­hed in­den for so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det (§19b) og op­lys­ning og vi­den in­den for so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det (§19c).

Vi har ta­get hen­stil­lin­gen fra Ci­vilsty­rel­sen al­vor­ligt og har ar­bej­det på at ska­be en bed­re ba­lan­ce mel­lem de tre uddelingsformål

Li­se Bon­ne­vie – Di­rek­tør, Helsefonden

Blandt de kon­kre­te til­tag har Hel­se­fon­den ar­bej­det med øget trans­pa­rens og stør­re åben­hed blandt an­det via en æn­dret kom­mu­ni­ka­tion på fon­dens hjem­mesi­de, og så er fon­den be­gyndt at la­ve fle­re op­sø­gen­de ind­sat­ser – via mø­der med interessenter.

”Gre­bet med at væ­re me­re op­sø­gen­de be­ta­ler sig. Vi er en an­sø­ger­dre­ven fond, og hvor vi på årets to før­ste be­sty­rel­ses­mø­der be­vil­ge­de til et pro­jekt på hvert mø­de un­der §19a, hav­de vi på sid­ste mø­de fi­re an­søg­nin­ger, som modt­og støt­te un­der §19a,” si­ger Li­se Bonnevie.

Af an­dre kon­kre­te til­tag er Hel­se­fon­den i gang med at la­ve en ny an­sø­ger­prak­sis. Hvor an­sø­ge­re hidtil har skul­let sø­ge un­der 'forsk­nings­pro­jek­ter' el­ler 'øv­ri­ge', kom­mer der nu et ek­stra ni­veau ind, så an­sø­ge­re skal sø­ge un­der et af fon­dens tre formål.

”På teg­ne­bræt­tet er vi rig­tig langt med vo­res nye an­søg­nings­sy­stem, men vi har an­søg­nings­frist til forsk­ning i fe­bru­ar og øn­sker ik­ke, at no­get skal gå galt ved at ind­fø­re et nyt di­gi­talt sy­stem. Så vi ven­ter med at im­ple­men­te­re det nye sy­stem til ef­ter an­søg­nings­fri­sten i fe­bru­ar,” for­kla­rer Li­se Bonnevie.

Fald i uddelinger

I 2022 kom­mer Hel­se­fon­den til at ud­de­le 40 mil­li­o­ner kro­ner. I 2021 ud­del­te fon­den 55 mil­li­o­ner kroner.

”Sid­ste års ud­de­lings­ni­veau var ek­stra­or­di­nært højt. I 2020 ud­del­te vi cir­ka 43 mil­li­o­ner kro­ner og i 2019 38 mil­li­o­ner kro­ner. Vo­res for­mue er bun­den, så vi kan kun ud­de­le ud fra ren­ter og ud­byt­ter, og årets af­kast af­spej­ler den ak­tu­el­le fi­nan­si­el­le si­tu­a­tion,” for­kla­rer Li­se Bonnevie.

Ved ud­gan­gen af 2021 var Hel­se­fon­dens for­mue på lidt over en mil­li­ard kroner.

”Vi har lidt et tab i det for­gang­ne år, så for­mu­en ry­ger ned på lidt un­der en mil­li­ard kro­ner. Jeg ken­der ik­ke det præ­ci­se tal end­nu,” si­ger hun.

Vi har lidt et tab i det for­gang­ne år, så for­mu­en ry­ger ned på lidt un­der en mil­li­ard kroner

Li­se Bon­ne­vie – Di­rek­tør, Helsefonden

Ud af årets ud­de­lin­ger på 40 mil­li­o­ner kro­ner går knap syv mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter i ka­te­go­ri­en fy­si­ske ram­mer for æl­dre og handicappede.

”Vo­res ud­de­lings­bud­get til §19a var i år på 10 mil­li­o­ner kro­ner, men der har ik­ke væ­ret an­søg­nin­ger nok til §19a, så vi har over­ført tre mil­li­o­ner kro­ner til for­må­let til næ­ste år. Tid­li­ge­re, hvis vi ik­ke fik nok an­søg­nin­ger på det her om­rå­de, ud­del­te vi pen­ge­ne til de an­dre om­rå­der, men den prak­sis er slut,” un­der­stre­ger Li­se Bonnevie.

Bred fortolkning af paragraf

Ci­vilsty­rel­sen sag­de me­get ty­de­ligt i sin af­gø­rel­se, at Hel­se­fon­den skul­le ud­de­le til ’egent­lig etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring, nyin­dret­ning og ud­vi­del­se af ple­je­hjem og lignende’.

Hel­se­fon­dens be­vil­lin­ger 2022 til fy­si­ske rammer

1. Dansk Sel­skab for Pa­tient­sik­ker­hed har få­et fem mil­li­o­ner kro­ner til en va­rig plat­form for me­di­cin­sik­ker­he­den på mid­ler­ti­di­ge døgn­plad­ser og botilbud.

2. Fæl­les­ska­bets Hus har få­et 590.000 kro­ner til mu­sik­te­ra­pi til en­som­me borgere.

3. For­e­nin­gen LEV har få­et 400.000 kro­ner til red­ska­ber til di­a­log om sundhedstjek.

4. Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens har få­et 360.000 kro­ner til ud­vik­ling af pak­ke for sund­hed og de­mens – styr­kel­se af det sund­heds­fag­li­ge per­spek­tiv i ar­bej­det med bor­ge­re med demenssygdom.

5. Ge­ri­a­trisk af­de­ling på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal har få­et 300.000 kro­ner til ud­vi­det op­føl­gen­de hjem­me­be­søg til op­ti­me­ring af den tvær­sek­to­ri­el­le over­gang for æl­dre me­di­cin­ske pa­tien­ter ud­skre­vet fra sy­ge­hus til kom­mu­nal pleje.

6. Kom­pe­ten­ce­cen­ter for Re­la­tio­ner og De­eska­le­ring, Psy­ki­a­tri­en Re­gion Sjæl­land har få­et 180.000 kro­ner til sam­ska­bel­se af for­bed­rings­mø­der – recove­ry på aku­t­te psy­ki­a­tri­ske sengeafsnit.

Når man kig­ger på li­sten over de pro­jek­ter, der har få­et støt­te un­der §19a i 2022, har ting som en ’va­rig plat­form for me­di­cin­sik­ker­hed’, ’mu­sik­te­ra­pi’ og ’red­ska­ber til di­a­log om sund­hed­s­tjek’ få­et pen­ge fra fonden.

”Det med etab­le­ring, mo­der­ni­se­ring med vi­de­re er ét ben un­der §19a – og i be­vil­lin­gen til Dansk Sel­skab for Pa­tient­sik­ker­hed går 1,5 mil­li­o­ner kro­ner ud af de be­vil­ge­de fem mil­li­o­ner kro­ner til nyin­dret­ning af me­di­cin­rum på mid­ler­ti­di­ge døgn­plad­ser og bo­til­bud,” for­kla­rer Li­se Bonnevie.

Al­le be­vil­lin­ger i 2022 er gi­vet un­der en tolk­ning af §19a – Fy­si­ske ram­mer, som Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se har de­fi­ne­ret på føl­gen­de må­de: ’Støt­te til pro­jek­ter der hand­ler om de ste­der, hvor æl­dre el­ler han­di­cap­pe­de bor. Det kan væ­re bå­de per­ma­nen­te og mid­ler­ti­di­ge bo­lig­for­mer. Pro­jek­ter­ne kan bå­de væ­re kon­kre­te af­prøv­nin­ger, me­to­de­ud­vik­ling, etab­le­ring af vi­den el­ler mo­del­pro­jek­ter ved­rø­ren­de de fy­si­ske ram­mer til gavn for en grup­pe mennesker.’

- I har en ret bred for­stå­el­se af §19a på trods af Ci­vilsty­rel­sens hen­stil­ling og på trods af, at je­res egen ad­vo­kat i et no­tat til jer har skre­vet, at der kun er ’et be­græn­set rå­de­rum i be­sty­rel­sens for­tolk­ning af ram­mer­ne i for­hold til §19a’. Er du sik­ker på, at I med je­res for­tolk­ning hand­ler i over­ens­stem­mel­se med fon­dens formål?

”Be­sty­rel­sen har ret og pligt til at tol­ke fun­dat­sens ord­lyd loy­alt og ord­nært og sam­ti­dig i en nu­ti­dig kon­tekst. Det er det, be­sty­rel­sen har gjort. Mo­der­ni­se­ring, ud­vi­del­se og nyin­dret­ning kan bå­de dre­je sig om de fy­si­ske ram­mer og om den ple­je, om­sorg og be­hand­ling, som er en vig­tig del af det at bo og le­ve et sted, når man er æl­dre el­ler han­di­cap­pet,” me­ner Li­se Bonnevie.

”Hel­se­fon­den be­vil­ger og­så ger­ne til etab­le­ring af bo­lig­for­mer til æl­dre el­ler han­di­cap­pe­de, mo­del­pro­jek­ter el­ler pro­jek­ter med nyheds­vær­di, som kan kom­me man­ge til gavn og har en høj kva­li­tet,” fort­sæt­ter hun.

Nødt til at være tålmodige

Med en bun­den for­mue er fo­kus på, hvor­dan af­ka­stet på i år 40 mil­li­o­ner kro­ner kan gi­ve mest mu­lig vær­di for fle­ste mu­li­ge mennesker.

”Vi blev ved fon­dens til­bli­vel­se be­tro­et en mas­se men­ne­skers pen­ge til at gø­re en for­skel in­den for so­ci­al- og sund­heds­om­rå­det. Vi kan re­la­tivt hur­tigt put­te pen­ge ef­ter renove­rings­pro­jek­ter, men vi bli­ver nødt til at ha­ve lidt tå­l­mo­dig­hed og hol­de fast i, at det, vi støt­ter, skal ha­ve høj kva­li­tet og vær­di for man­ge men­ne­sker,” me­ner Li­se Bonnevie.

Vi bli­ver nødt til at ha­ve lidt tå­l­mo­dig­hed og hol­de fast i, at det, vi støt­ter, skal ha­ve høj kva­li­tet og vær­di for man­ge mennesker

Li­se Bon­ne­vie – Di­rek­tør, Helsefonden

For at fon­dens mid­ler kan bi­dra­ge mest mu­ligt til en po­si­tiv for­an­dring på om­rå­det for fy­si­ske ram­mer til æl­dre og han­di­cap­pe­de, har Hel­se­fon­den la­vet en de­sk­top re­search af ek­si­ste­ren­de vi­den, haft er­fa­rings­drøf­tel­ser med in­ter­es­sen­ter på om­rå­det og drøf­tel­ser i be­sty­rel­sen gen­nem he­le 2022.

På bag­grund af de tre ting of­fent­lig­gjor­de Hel­se­fon­den den 28. novem­ber et 14 si­ders no­tat om 'Fy­si­ske ram­mer og bo­for­mer til æl­dre og han­di­cap­pe­de', hvor fon­den be­skri­ver en ræk­ke te­ma­er for frem­ti­di­ge bevillinger.

Fo­kus er på at sik­re et godt liv i bo­li­gen for må­l­grup­per­ne, og med Hel­se­fon­dens hi­sto­ri­ske op­hav i 275 lo­ka­le sy­ge­kas­ser er det vig­tigt for fon­den at op­nå en spred­ning på be­vil­lin­ger­ne – bå­de geo­gra­fisk og emnemæssigt.

Syv temaer for bevillinger

No­ta­tet næv­ner syv for­skel­li­ge te­ma­er for frem­ti­di­ge be­vil­lin­ger: ’De­mens’, ’En­som­hed’, ’Me­di­ci­ne­ring’, ’Pal­li­a­tiv be­hand­ling og ho­spi­ce’, ’Øn­sket om at bli­ve bo­en­de hjem­me’, ’Ulig­hed i sund­hed’ og ’Nye dags­ord­ner for byggeriet’.

”Mo­del­byg­ge­ri­er in­den for blandt an­det de­mens­ven­lig in­dret­ning på ple­je­hjem el­ler nye ple­je­bo­li­ger, der kan rum­me æg­te­par, hvor den ene er ple­je­kræ­ven­de, men den an­den ik­ke er, kun­ne væ­re in­ter­es­san­te om­rå­der for os,” for­tæl­ler Li­se Bonnevie.

”Ud­de­lings­om­rå­det ved­rø­ren­de de fy­si­ske ram­mer skal for­stås bre­de­re end blot mur­sten, men fæl­lesnæv­ne­ren er, at det i sid­ste en­de hand­ler om at etab­le­re go­de livsvil­kår for æl­dre og han­di­cap­pe­de, der hvor de nu en­gang bor,” fort­sæt­ter hun.

For 2023 bud­get­te­rer Hel­se­fon­den med at kun­ne ud­de­le 36 mil­li­o­ner kro­ner – her­af 12 mil­li­o­ner kro­ner til fy­si­ske ram­mer og bo­lig­for­mer for æl­dre og handicappede.

”Det fi­nan­si­el­le mar­ked er svært at spå om, men de 36 mil­li­o­ner kro­ner er et for­søg på et re­a­li­stisk blik på 2023,” si­ger Li­se Bonnevie.

Ny strategi i 2023

I 2023 skal Hel­se­fon­den og­så i gang med at ud­fær­di­ge en ny strategi.

”Ar­bej­det med vo­res nye stra­te­gi skal vi ha­ve sat i gang, når Fol­ke­tin­get har nyud­pe­get med­lem­mer til vo­res be­sty­rel­se pr. 1. april,” si­ger Li­se Bon­ne­vie med re­fe­ren­ce til, at tre ud af syv med­lem­mer i Hel­se­fon­dens be­sty­rel­se er ud­pe­get af Folketinget.

Med den nye mid­ter­re­ge­rings til­træ­den i sid­ste uge er Fol­ke­tin­get be­gyndt at ar­bej­de igen, men Li­se Bon­ne­vie hå­ber, at Hel­se­fon­den kan und­gå me­re kri­tik fra po­li­tisk si­de ved at ef­ter­le­ve fon­dens tre for­mål og vi­se, at fon­den kan støt­te for­søg og af­prøv­nin­ger, som bak­ker land­spo­li­ti­ske be­slut­nin­ger op.

”Via vo­res fond­sprak­sis, he­le vo­res kom­mu­ni­ka­tions­ind­sats og ved at vi­se po­li­ti­ker­ne, hvor­dan vi kan age­re kom­pli­men­te­ren­de i for­hold til po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, hå­ber jeg, vi kan imø­de­gå kri­tik fra po­li­ti­ker­ne,” slut­ter Li­se Bonnevie.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer