Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Me­d­ar­bej­der­ne hos JP/Politikens Hus vil ger­ne i be­sty­rel­sen hos eje­ren Jyl­lands-Po­stens Fond, men den ind­fly­del­se må de se langt ef­ter. Iføl­ge fonds­for­mand Jør­gen Ejbøl kan me­d­ar­bej­de­re i be­sty­rel­sen nem­lig true fon­dens sta­tus som fri og uaf­hæn­gig. Blad­fon­de er dog ik­ke læn­ge­re und­ta­get fra me­d­ar­bej­der-reg­ler i erhvervsfondsloven. 

"I en me­di­e­virk­som­hed som Jyl­lands-Po­­­sten er me­d­ar­bej­der­ne det vig­tig­ste rå­stof. Der­for vil det væ­re na­tur­ligt, at de og­så er at fin­de i fonds­be­sty­rel­sen," si­ger jour­na­list Mi­cha­el Sten­vei, der er for­mand for Den Jour­na­li­sti­ske Grup­pe på Jyllands-Posten.

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­­­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på po­r­ten som for­mand for me­di­e­sel­ska­bet JP/Politikens Hus A/S, som fon­den ejer halv­de­len af.

I ste­det vil fon­den er­stat­te Lars Munch med den tid­li­ge­re ge­ne­ral knap og så pu­bli­ci­stisk er­far­ne Pe­ter Bartram.

“En na­tur­lig fort­sæt­tel­se af et lø­ben­de ge­ne­ra­tions­skif­te,” for­kla­re­de Jyl­lands-Po­­­stens Fonds for­mand Jør­gen Ejbøl til Fi​nans​.dk, da han er­stat­te­de 62-åri­­ge Munch med 59-åri­­ge Pe­ter Bartram.

Men dra­ma­tik­ken hand­le­de ik­ke kun om for­mand­spo­sten. I kølvan­det på ud­skift­nin­gen af Lars Munch gik me­d­ar­bej­de­re i ret­te med Jør­gen Ejbøl og ef­ter­ly­ste, at han fulg­te sin egen idé om et ge­ne­ra­tions­skif­te til dørs ved at la­de me­d­ar­bej­de­re sid­de med i be­sty­rel­sen hos Jyl­lands-Po­­­stens Fond på sam­me må­de som i Po­­li­ti­ken-Fon­­den, som er den an­den sto­re ejer­fond bag JP/Politikens Hus A/S.

“Lad os få det ge­ne­ra­tions­skif­te. Start med ejer­fon­de­ne selv. JP/Pol er et æg­te­skab. Det kræ­ver, at man lyt­ter til hin­an­den – bå­de le­del­se og an­sat­te. Lad os star­te med at få me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i Jyl­lands-Po­­­stens Fond,” skrev Po­li­ti­kens de­ba­tre­dak­tør Magnus Bar­søe på Twitter.

For­mand for Den Jour­na­li­sti­ske Grup­pe på Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands-Po­­­sten, Mi­cha­el Sten­vei, er enig og uddyber:

”I en me­di­e­virk­som­hed som Jyl­lands-Po­­­sten er me­d­ar­bej­der­ne det vig­tig­ste rå­stof. Der­for vil det væ­re na­tur­ligt, at de og­så er at fin­de i fonds­be­sty­rel­sen. Vi kan kun støt­te det ge­ne­ra­tions­skif­te, som Jør­gen Ejbøl gør sig til varm for­ta­ler for. Ti­der­ne skif­ter, og en na­tur­lig del af den ajour­fø­ring vil – set fra me­d­ar­bej­der­nes si­de – væ­re at ind­dra­ge me­d­ar­bej­der­si­den i Jyl­lands-Po­­­stens Fond,” si­ger Mi­cha­el Sten­vei til Fundats.

Fri og uafhængig

Iføl­ge Jør­gen Ejbøl er det imid­ler­tid ik­ke en god idé at åb­ne be­sty­rel­ses­lo­ka­let, så Jyl­lands-Po­­­sten kan få me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i bestyrelsen.

"Det er hi­sto­risk så­dan, at Jyl­lands-Po­­­sten har fra­valgt at ha­ve me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i fon­den. Det går man­ge, man­ge år til­ba­ge. Og det skyl­des, at Jyl­lands-Po­­­stens Fond på det tids­punkt ik­ke øn­ske­de at få re­præ­sen­ta­tion fra fag­for­bund el­ler Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning for den sags skyld. Der­for øn­ske­de man ik­ke no­gen re­præ­sen­ta­tion – hel­ler ik­ke fra me­d­ar­bej­de­re – så­le­des at fon­den stod helt frit og uaf­hæn­gigt. Det er gan­ske en­kelt for­kla­rin­gen – den er hver­ken kor­te­re el­ler læn­ge­re end som så­dan," si­ger Jør­gen Ejbøl.

Jør­gen Ejbøl, det er en hi­sto­risk for­kla­ring fra man­ge år til­ba­ge. Men du ta­ler om et ge­ne­ra­tions­skif­te. Hvad si­ger du til, at me­d­ar­bej­der­ne fra Jyl­lands-Po­­­sten selv øn­sker at sid­de i fondsbestyrelsen?

"Vi øn­sker ik­ke at æn­dre på fon­dens ar­bejds­fa­con. Sim­pelt­hen," si­ger Jør­gen Ejbøl.

Så det er fonds­be­sty­rel­sen, som væl­ger at si­ge: Vi skal ik­ke ha­ve me­d­ar­bej­de­re i fondsbestyrelsen?

"Det er kor­rekt for­stå­et," si­ger Jør­gen Ejbøl.

Po­­li­ti­ken-Fon­­den har me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i be­sty­rel­sen, så her må man se nog­le for­de­le i det. Kun­ne der ik­ke væ­re lig­nen­de for­de­le hos jer?

“Det vil jeg ik­ke dis­ku­te­re med dig, for­di vi har truf­fet den helt prin­ci­pi­el­le be­slut­ning for man­ge, man­ge år til­ba­ge, og den ser vi in­gen grund til at æn­dre på," si­ger Jør­gen Ejbøl.

Ar­gu­men­tet om, at Jyl­lands-Po­­­stens Fond står fri­e­re og me­re uaf­hæn­gigt uden me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion fin­der Mi­cha­el Sten­vei dog ik­ke overbevisende.

”Jeg kan ik­ke se, hvor­dan en me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i Jyl­lands-Po­­­stens Fond på no­gen må­de vil be­ty­de, at fon­den ik­ke er fri og uaf­hæn­gig i sit vir­ke. Po­ul Due Jen­sens Fond har f.eks. me­d­ar­bej­der­ne med i fon­den, uden at det sy­nes at på­vir­ke dens hand­le­kraft og uaf­hæn­gig­hed. Der­for vir­ker det som et let­købt ar­gu­ment,” si­ger Mi­cha­el Stenvei.

Ingen særregler for bladfonde

Når Politiken–Fonden, men ik­ke Jyl­lands-Po­­­stens Fond, har me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter i be­sty­rel­sen, skyl­des det kort for­talt en kul­tur­for­skel, si­ger fle­re me­d­ar­bej­de­re i koncernen.

Si­den JP/Politikens Hus A/S blev til ved en fu­sion i 2003, har lov­giv­nin­gen på om­rå­det imid­ler­tid og­så æn­dret sig.

Før den se­ne­ste stør­re æn­dring af er­hvervs­fonds­lo­ven i 2014 kun­ne me­d­ar­bej­de­re hos net­op me­di­e­virk­som­he­der kon­trol­le­ret af fon­de ik­ke kræ­ve at sid­de i be­sty­rel­sen i fonden.

Si­den 1991 hav­de de så­kald­te blad­fon­de nem­lig haft sær­sta­tus som den ene­ste ty­pe er­hvervs­dri­ven­de fond, der var und­ta­get fra lovens reg­ler om me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion i koncernbestyrelsen.

“Fonds­dan­nel­ser in­den for dags­pres­sen ind­ta­ger en sær­stil­ling i for­hold til de øv­ri­ge er­hvervs­dri­ven­de fon­de der­ved, at de­res ho­ved­for­mål kun kan til­go­de­ses un­der for­ud­sæt­ning af en vid­træk­ken­de uaf­hæn­gig­hed af pri­va­te, er­hvervs­mæs­si­ge, or­ga­ni­sa­to­ri­ske og of­fent­li­ge in­ter­es­ser,” stod der i lov­be­mærk­nin­ger­ne fra 1991, der af­skar me­d­ar­bej­der­ne fra ret­ten til at sid­de i kon­trol­le­ren­de ejer­fon­des bestyrelser.

Sær­reg­len blev dog af­skaf­fet med er­hvervs­fonds­lo­ven fra 2014 ef­ter an­be­fa­ling fra det så­kald­te Er­hvervs­fonds­ud­valg i de­res rap­port fra 2012.

“Der er enig­hed i ud­val­get om, at sær­reg­len om blad­fon­de bør op­hæ­ves, så blad­fon­de skal føl­ge de sam­me reg­ler om me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion som an­dre er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Der er ef­ter ud­val­gets op­fat­tel­se ik­ke læn­ge­re en be­grun­del­se for op­ret­hol­del­se af sær­reg­len,” skrev ud­val­get den­gang.

Al­li­ge­vel kan me­d­ar­bej­der­ne hos JP/Politikens Hus A/S ik­ke kræ­ve at sid­de i be­sty­rel­sen for ejer­fon­de­ne, da in­gen af fon­de­ne på grund af de del­te ejer­skab har be­stem­men­de indflydelse.

"Ved 50-50-ejer­­skab har me­d­ar­bej­der­ne ik­ke ret til me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­ta­tion, med­min­dre én af ejer­ne kon­kret har den be­stem­men­de ind­fly­del­se. I så fald vil me­d­ar­bej­der­ne ha­ve ret­ten i det sel­skab, der har den be­stem­men­de ind­fly­del­se," si­ger lek­tor Tro­els Mi­cha­el Lil­ja fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.

Tre fonde ejer JP/Politikens Hus A/S

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…