Komitéen for God Fondsledelse præsenterer ny anbefaling

Fondsbestyrelserne bør have mere opmærksomhed på investeringer og deres sammenhæng med uddelingspolitikken. Komiteen for God Fondsledelse har netop offentliggjort et forslag til et sæt justerede anbefalinger, som blandt andet udvider anbefalingerne fra 16 til 17.

Marianne Philip (Novo Nordisk Fonden)
”Vi ser frem til at se, hvor­dan de nye an­be­fa­lin­ger mod­ta­ges af fon­de­ne, og hvor­dan fon­de­nes go­de ar­bej­de ud­vik­ler sig i frem­ti­den,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip, for­mand for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Ko­mitéen for god fonds­le­del­se har net­op sendt et sæt ju­ste­re­de an­be­fa­lin­ger i hø­ring. Det sker fem år ef­ter de er­hvervs­dri­ven­de fon­de for før­ste gang skul­le re­de­gø­re for, hvor­dan be­sty­rel­ser­ne for­hol­der sig til de 16 anbefalinger.

”Ti­den er der­med mo­den til en ju­ste­ring af an­be­fa­lin­ger­ne. Navn­lig med øget vej­led­ning om fon­de­nes ek­ster­ne kom­mu­ni­ka­tion, fon­de­nes stra­te­gi­drøf­tel­ser, uaf­hæn­gig­hed i be­sty­rel­ser­ne samt sam­men­sæt­ning af ve­der­lag og of­fent­lig­gø­rel­se her­af,” skri­ver ko­mitéen i pressemeddelelse.

Ud­over at ju­ste­re, skær­pe og ud­dy­be de ek­si­ste­ren­de 16 an­be­fa­lin­ger har ko­mitéen og­så no­te­ret sig et be­hov for en ny an­be­fa­ling, der kan øge be­sty­rel­ser­nes op­mærk­som­hed på in­ve­ste­rings­ri­si­ko og ka­pi­tal­for­valt­nin­gens sam­men­hæng med uddelingspolitikken.

”Ko­mitéen har ud­ar­bej­det en ny an­be­fa­ling om in­ve­ste­rin­ger, ri­si­ko og ud­de­lin­ger, der skal hjæl­pe fon­de­ne på vej i den no­get usik­re og for­an­der­li­ge ver­den, fon­de­ne ope­re­rer i,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip, der er for­mand for ko­mi­te­en i en pressemeddelelse.

Iføl­ge den nye an­be­fa­ling 2.1.2 bør fonds­be­sty­rel­ser­ne lø­ben­de for­hold sig til, om fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning mod­sva­rer fon­dens for­mål og be­hov på bå­de kort og lang sigt.

”Be­sty­rel­sen bør de­fi­ne­re og lø­ben­de for­hol­de sig til de over­ord­ne­de prin­cip­per, i hen­hold til hvil­ke be­sty­rel­sen for­val­ter fon­dens ka­pi­tal. De over­ord­ne­de prin­cip­per bør blandt an­det ved­rø­re det for­ven­te­de af­kast, ud­de­lin­ger, lik­vi­di­tets­be­hov i øv­rigt samt ti­m­in­gen her­af bl.a. i for­hold til fon­dens er­hvervsak­ti­vi­tet, ud­de­lings­po­li­tik og om­kost­nin­ger. Be­sty­rel­sen bør her­un­der for­hol­de sig til må­le­ne med fon­dens in­ve­ste­rin­ger, til­lad­te ak­tiv­ty­per, ri­si­kopro­fil, ri­si­kospred­ning og ka­pi­tal­be­red­skab i for­hold til fon­dens virk­som­hed, samt over­våg­ning og rap­por­te­ring,” frem­går det af den vej­le­den­de tekst til den nye anbefaling.

Ko­mitéen hå­ber, at in­ter­es­se­re­de vil ind­sen­de be­mærk­nin­ger til de ju­ste­re­de an­be­fa­lin­ger in­den hø­rings­fri­sten den 30. marts.

”Vi ser frem til at se, hvor­dan de nye an­be­fa­lin­ger mod­ta­ges af fon­de­ne, og hvor­dan fon­de­nes go­de ar­bej­de ud­vik­ler sig i frem­ti­den,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Læs ud­ka­stet til de ju­ste­re­de an­be­fa­lin­ger her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer