KU-rektor ansættes som fondsdirektør i strid med vedtægter

Rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik C. We­ge­ner, er net­op ble­vet an­sat som le­der for fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg. Men be­slut­nin­gen er truf­fet i strid med fon­dens vedtæg­ter.

4. Maj Kollegium
An­sæt­tel­sen af Hen­rik We­ge­ner som le­der af kol­le­gie­fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg er kon­tro­ver­si­el, for­di den stri­der imod fon­dens vedtæg­ter. Til høj­re ses kol­le­giets ind­gang. I bag­grun­den står tje­ne­ste­bo­li­gen, som fred­ningsmyn­dig­he­der­ne kal­der ‘im­posant med klas­si­ci­stisk fa­ca­de’ (fo­to: Ja­nus Moos).

Rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner er net­op ble­vet an­sat som le­der for den pro­mi­nen­te kol­le­gie­fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg. Han til­træ­der stil­lin­gen 1. ok­to­ber i år.

Be­slut­nin­gen er truf­fet af fon­dens be­sty­rel­se ef­ter en læn­ge­re an­sæt­tel­ses­pro­ces.

Men an­sæt­tel­sen af Hen­rik We­ge­ner som le­der – så­kaldt ‘efor’ – er kon­tro­ver­si­el. Den stri­der nem­lig di­rek­te mod fon­dens vedtæg­ter. De fo­re­skri­ver, at efor­en på kol­le­gi­et skal træ­de til­ba­ge se­ne­st ved sin 61-års fød­sels­dag. Og dén kun­ne Hen­rik We­ge­ner fejre al­le­re­de i 2019.

“Efor­en kan ik­ke fun­ge­re læn­ge­re end til ud­gan­gen af sit 60. år,” fast­slår vedtæg­ten fra 1998. Den ind­skær­per des­u­den, at efor­en skal over­hol­de “al­le be­stem­mel­ser i den­ne fun­dats.”

Selv­om Hen­rik We­ge­ner alt­så ik­ke kan over­hol­de fun­dat­sens be­stem­mel­ser, er fonds­be­sty­rel­sen al­li­ge­vel nå­et frem til, at rek­to­ren var den bedst eg­ne­de til stil­lin­gen som di­rek­tør i kol­le­gie­fon­den.

Men be­slut­nin­gen er sær­de­les pro­ble­ma­tisk, me­ner ad­vo­kat, ph.d., Sø­ren Ber­gen­ser, der er eks­pert i le­del­ses­ansvar i fon­de:

”Det er lodret imod fon­dens vedtægt og der­med i strid med fonds­lo­v­giv­nin­gen,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser.

Rol­len som efor er in­den for uni­ver­si­tets­ver­de­nen et pre­sti­ge­fyldt og of­te ef­ter­trag­tet hverv. Stil­lin­gen på Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg er in­gen und­ta­gel­se:

Det er lodret imod fon­dens vedtægt og der­med i strid med fonds­lo­v­giv­nin­gen.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat, ph.d., eks­pert i le­del­ses­ansvar i fon­de

“Der ind­kom 23 an­søg­nin­ger, hvoraf de 7 blev short­li­s­tet og in­vi­te­ret til sam­ta­le, og af dis­se blev de 4 in­vi­te­ret til 2. sam­ta­le. På bag­grund af den­ne an­sæt­tel­ses­pro­ce­du­re har Kol­le­gie­be­sty­rel­sen ef­ter po­si­tiv ud­ta­lel­se fra be­sty­rel­ses­for­mand for KU, Mads Krogs­gaard Thom­sen, be­slut­tet at an­sæt­te Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets Rek­tor, Hen­rik C. We­ge­ner, som ny efor for Kol­le­gi­et som den bedst kva­li­fi­ce­re­de blandt an­sø­ger­ne,” skri­ver fon­den på sin hjem­mesi­de.

Med an­sæt­tel­sen får Hen­rik We­ge­ner der­med end­nu en le­der­stil­ling ved si­den af sin nu­væ­ren­de post som øver­ste an­svar­lig for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets 9.348 me­d­ar­bej­de­re.

Ar­bejds­om­fan­get af den nye le­der­stil­ling er iføl­ge be­sty­rel­sen fast­sat til “mindst halv­tids­an­sæt­tel­se”.

Som efor på Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­pen­se­res Hen­rik We­ge­ner iføl­ge fon­dens vedtæg­ter med fri bo­lig i fon­dens så­kald­te efor­bo­lig – et fre­det, klas­si­ci­stisk land­sted bag Fre­de­riks­berg Rå­d­hus med egen ha­ve mod par­ken Fre­de­riks­berg Ha­ve.

Fond bryder aldersgrænserne systematisk

Det er ik­ke kun be­sty­rel­sens be­slut­ning om at an­sæt­te Hen­rik We­ge­ner, der for­bry­der sig mod fon­dens eg­ne be­stem­mel­ser om al­ders­græn­ser.

Den nu­væ­ren­de le­der af kol­le­gi­et, den 70-åri­­ge tid­li­ge­re in­sti­tut­le­der på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jo­hn E. An­der­sen, over­skred nem­lig al­le­re­de for ti år si­den al­ders­græn­sen.

Men og­så i fon­dens be­sty­rel­sen kni­ber det med at over­hol­de al­ders­græn­ser­ne. Iføl­ge vedtæg­ter­ne skal be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig fra­træ­de se­ne­st, når de fyl­der 70 år:

Al­li­ge­vel tæl­ler be­sty­rel­sen fort­sat 71-åri­­ge Hen­rik Stevns­borg, som er pro­fes­sor ved Cen­ter for Of­fent­lig Re­gu­le­ring og Ad­mi­ni­stra­tion på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Helle Sjelle (foto: ft.dk)
Hel­le Sjel­le, be­sty­rel­ses­for­mand, Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg (fo­to: ft​.dk)

Ekspert: Ansættelsesudvalget var inhabilt

Hen­riks Stevns­borg sad og­så i an­sæt­tel­ses­ud­val­get, der hav­de til op­ga­ve at gen­nem­gå an­søg­nin­ger­ne. Han pe­ge­de på Hen­rik We­ge­ner som den bedst kva­li­fi­ce­re­de. Det for­tæl­ler fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på Fre­de­riks­berg for De Kon­ser­va­ti­ve og tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem, Hel­le Sjel­le:

“Vi hav­de et bredt og godt og in­ter­es­sant an­sø­ger­felt, men Hen­rik stod til­ba­ge som den an­sæt­tel­ses­ud­val­get valg­te i sid­ste en­de. Som efor skal man ha­ve et godt og til­lids­fuldt for­hold til de stu­de­ren­de, kol­le­gi­a­ner­ne, i for­hold til de ud­for­drin­ger, som de har. Det er og­så en rol­le, hvor man in­di­mel­lem skal ud og sam­le pen­ge ind, når der skal renove­res. Og en­de­lig, ik­ke mindst, en rol­le, hvor man er be­vidst om at va­re­ta­ge det min­des­mær­ke for An­den Ver­denskrig, som kol­le­gi­et er. Vi me­ner, at Hen­rik We­ge­ner var bedst ru­stet til at løf­te op­ga­ven som efor. Det var der ik­ke no­gen ue­nig­hed om – hver­ken i an­sæt­tel­ses­ud­val­get el­ler i be­sty­rel­sen,” si­ger Hel­le Sjel­le.

Men Hen­riks Stevns­borgs del­ta­gel­se i an­sæt­tel­ses­ud­val­get er på kant med fonds­ret­tens ha­bi­li­tets­reg­ler, vur­de­rer Sø­ren Ber­gen­ser.

Hen­rik Stevns­borg blev nem­lig før sin ind­træ­den i be­sty­rel­sen i 2011 ud­pe­get af net­op Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets rek­tor, som den­gang hed Ralf Hem­m­ings­en:

Det er op­lagt, at de med­lem­mer af fon­dens be­sty­rel­se, der er ud­pe­get af en rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, skal er­klæ­re sig in­ha­bi­le i be­slut­nin­gen om at an­sæt­te Hen­rik We­ge­ner i stil­lin­gen. Det føl­ger af fonds­ret­tens be­stem­mel­ser om ha­bi­li­tet.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat, ph.d., eks­pert i le­del­ses­ansvar i fon­de

“Det er op­lagt, at de med­lem­mer af fon­dens be­sty­rel­se, der er ud­pe­get af en rek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, skal er­klæ­re sig in­ha­bi­le i be­slut­nin­gen om at an­sæt­te Hen­rik We­ge­ner i stil­lin­gen. Det føl­ger af fonds­ret­tens be­stem­mel­ser om ha­bi­li­tet,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser, der har skre­vet bo­gen Er­hvervs­fonds­le­del­sens er­stat­nings­ansvar.

Mod­sat me­ner Hel­le Sjel­le ik­ke, at Hen­rik Stevns­borgs sæ­de i an­sæt­tel­ses­ud­val­get er pro­ble­ma­tisk.

“Jeg vil me­get ger­ne un­der­stre­ge, at uan­set hvad Hen­rik Stevns­borg hav­de ment, så var der enig­hed om at an­sæt­te Hen­rik We­ge­ner, så det hav­de ik­ke gjort no­gen for­skel,” si­ger hun.

Tidligere bestyrelsesformand forbigået som efor

Selv­om blandt an­dre Hen­rik Stevns­borg i sid­ste en­de fandt Hen­rik We­ge­ner bedst kva­li­fi­ce­ret til efor­po­sten, så har rek­to­ren haft kom­pe­tent mod­stand i kaplø­bet om po­sten.

På hi­sto­ri­ke­ren So­fie Le­ne Baks me­d­ar­bej­der­si­de på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets hjem­mesi­de frem­går det, at for­ske­ren med spe­ci­a­le i be­sæt­tel­ses­ti­den var be­sty­rel­ses­for­mand for fon­den fra 30. novem­ber 2016 til 4. de­cem­ber 2019 – tæt på tids­punk­tet, hvor fon­den skul­le træf­fe be­slut­ning om at an­sæt­te en ny efor.

På spørgs­må­let om, hvor­for hun ik­ke læn­ge­re er be­sty­rel­ses­for­mand, op­ly­ser hun i en sms:

“Det er kor­rekt, at jeg har truk­ket mig som for­mand, for­di jeg fandt det mest kor­rekt ef­ter at jeg hav­de søgt, men blev for­bi­gå­et til stil­lin­gen som efor. I øv­rigt har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer,” op­ly­ser So­fie Le­ne Bak.

Med si­ne tre år i be­sty­rel­sen hav­de So­fie Le­ne Bak el­lers med sin kon­kre­te er­fa­ring væ­ret et stærkt kort som efor for det hi­sto­ri­ske kol­le­gi­um.

Vi hav­de i be­sty­rel­sen be­stemt at fjer­ne al­ders­græn­ser­ne læn­ge før, vi skul­le an­sæt­te no­gen. For fun­dat­sen skal selv­føl­ge­lig væ­re tids­sva­ren­de. Og det er jo og­så me­get klart og helt fast i dansk lov­giv­ning, at man ik­ke må al­der­s­diskri­mi­ne­re.

Hel­le Sjel­le – be­sty­rel­ses­for­mand, Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg

So­fie Le­ne Bak er som hi­sto­ri­ker des­u­den højt spe­ci­a­li­se­ret i fri­heds­kam­pen. I mod­sæt­ning til Hen­rik We­ge­ner, som er mi­kro­bi­o­log, har hun der­for en sær­lig fag­lig eks­per­ti­se in­den for net­op det ka­pi­tel af dan­marks­hi­sto­ri­en, som Fjer­de Maj Kol­le­gi­et med efor­en i spid­sen skal væ­re et min­des­mær­ke for.

So­fie Le­ne Bak er iføl­ge fle­re af hen­des vær­ker om be­sæt­tel­ses­ti­den, fri­heds­kam­pen og jø­de­for­føl­gel­sen født i 1973. Der­med er hun ik­ke i nær­he­den af al­ders­græn­sen for efor­stil­lin­gen.

Fond: “Nu fjerner vi aldersgrænserne”

Selv­om fonds­for­mand Hel­le Sjel­le an­er­ken­der, at vedtæg­ter­ne in­de­hol­der al­ders­græn­ser, så af­vi­ser hun, at der skul­le væ­re pro­ble­mer i at over­træ­de dem – bå­de hvad an­går efor­en og be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne.

“Vi hav­de i be­sty­rel­sen be­stemt at fjer­ne al­ders­græn­ser­ne læn­ge før, vi skul­le an­sæt­te no­gen. For fun­dat­sen skal selv­føl­ge­lig væ­re tids­sva­ren­de. Og det er jo og­så me­get klart og helt fast i dansk lov­giv­ning, at man ik­ke må al­der­s­diskri­mi­ne­re,” si­ger Hel­le Sjel­le.

Men iføl­ge for­sker i ar­bejds­ret, lek­tor, ph.d., Chri­sti­an Hø­jer Schjö­ler fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, er al­ders­græn­ser for be­sty­rel­ses­med­lem­mer fuldt lov­li­ge, for­di de slet ik­ke er om­fat­tet af for­skel­s­be­hand­lings­lo­ven.

Og hel­ler ik­ke al­ders­græn­ser for efo­rer er nød­ven­dig­vis om­fat­tet af loven. Fak­tisk ta­ler Fjer­de Maj Kol­le­giets be­stem­mel­ser om efor­ens sto­re an­svar for den mod­sat­te kon­klu­sion, vur­de­rer Chri­sti­an Hø­jer Schjö­ler.

En efor­stil­ling kan i man­ge til­fæl­de si­destil­les med en di­rek­tørstil­ling med ud­strakt teg­nings­ret, som ik­ke au­to­ma­tisk er om­fat­tet af for­bud­det mod al­ders­græn­ser

Chri­sti­an Hø­jer Schjö­ler – lek­tor, ph.d., for­sker i ar­bejds­ret

Vedtæg­ter­ne slår nem­lig fast, at efor­en blandt an­det “er an­svar­lig for kol­le­giets dag­li­ge drift og va­re­ta­ger kol­le­giets in­ter­es­ser udadtil,” li­ge­som efor­en “har an­sva­ret for kol­le­giets øko­no­mi og regn­skabs­fø­ring og på­ser for­svar­lig­he­den her­af.”

Og de be­stem­mel­ser er væ­sent­li­ge, når det kom­mer til al­ders­græn­ser­nes gyl­dig­hed, vur­de­rer Chri­sti­an Hø­jer Schjö­ler:

“Vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­ser for en efor kan mu­lig­vis sta­dig fin­de an­ven­del­se, selv­om al­ders­græn­ser ge­ne­relt for løn­mod­ta­ge­re ik­ke læn­ge­re er gyl­di­ge. Vi er i en gråzo­ne, ef­ter­som dom­sto­le­ne ik­ke har ta­get stil­ling til for­bud­dets an­ven­del­se på så­dan­ne le­den­de stil­lin­ger. En efor­stil­ling kan i man­ge til­fæl­de si­destil­les med en di­rek­tørstil­ling med ud­strakt teg­nings­ret, som ik­ke au­to­ma­tisk er om­fat­tet af for­bud­det mod al­ders­græn­ser,” si­ger Chri­sti­an Hø­jer Schjö­ler og ud­dy­ber:

“Det hand­ler om le­del­ses­ni­veau­et. Hvis efor­en ek­sem­pel­vis har ud­strakt ad­gang til og rå­den over fon­dens kon­ti, så ta­ler det for, at for­bud­det mod al­ders­græn­ser ik­ke fin­der an­ven­del­se, idet for­bud­det gæl­der løn­mod­ta­ge­re, og di­rek­tø­rer mu­lig­vis ik­ke er om­fat­tet af loven," si­ger Chri­sti­an Hø­jer Schjö­ler.

Fond regner med kort sagsbehandlingstid

Men uan­set om be­sty­rel­sen for læn­ge si­den har truf­fet en be­slut­ning om at for­sø­ge at op­hæ­ve vedtæg­ter­nes al­ders­græn­ser, så kan be­sty­rel­sen ik­ke se bort fra al­ders­græn­ser­ne, si­ger Sø­ren Ber­gen­ser.

”I det om­fang der måt­te væ­re et clash mel­lem for­skel­s­be­hand­lings­lo­ven og fonds­lo­ven er det jo så me­get de­sto me­re vig­tigt, at fonds­be­sty­rel­sen går til fondsmyn­dig­he­der­ne og be­der om at få æn­dret den på­gæl­den­de al­ders­græn­se, in­den be­sty­rel­sen ta­ger be­slut­ning om et nyt an­sæt­tel­ses­for­hold. Ud­gangs­punk­tet er jo, at vedtæg­ter­ne ik­ke kan æn­dres, for­di det er stif­ter­vilj­en, der tæl­ler. Og vi ved, at det kan væ­re nær­mest umu­ligt at fo­re­ta­ge æn­drin­ger af vedtæg­ter i fon­de,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser.

I det om­fang der måt­te væ­re et clash mel­lem for­skel­s­be­hand­lings­lo­ven og fonds­lo­ven er det jo så me­get de­sto me­re vig­tigt, at fonds­be­sty­rel­sen går til fondsmyn­dig­he­der­ne og be­der om at få æn­dret den på­gæl­den­de al­ders­græn­se.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat, ph.d., eks­pert i le­del­ses­ansvar i fon­de

Iføl­ge fon­den er det Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, der er til­syns­myn­dig­hed for fon­den. Og be­sty­rel­ses­for­mand Hel­le Sjel­le reg­ner ik­ke med, at det bli­ver svært at få god­kendt de øn­ske­de æn­drin­ger i fun­dat­sen hos Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne, hvor hun sid­der i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen:

“Jeg for­ven­ter, at der går kort tid. Og jeg for­ven­ter i hvert fald, at den nye fun­dats er god­kendt, før Hen­rik We­ge­ner til­træ­der,” si­ger Hel­le Sjel­le

Hun op­ly­ser, at fon­den blandt an­det på grund af den uven­te­de ud­skift­ning på be­sty­rel­ses­po­sten end­nu ik­ke har an­søgt til­syns­myn­dig­he­den om at god­ken­de vedtægts­æn­drin­ger­ne.

– Men hvad nu hvis de ik­ke når at bli­ve god­kendt?

“Ja­men, så har vi en ny si­tu­a­tion. Men jeg for­ven­ter, at der går me­get kort tid, før det er ord­net. Og jeg tror da og­så, at der er rig­tig man­ge an­dre ste­der, hvor man og­så sid­der med en gam­mel fun­dats, som man skal ha­ve re­vi­de­ret. Og så skal man jo ha­ve gen­nem­gå­et, hvor­dan man li­ge gør det,” si­ger Hel­le Sjel­le.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.