KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg op­hæ­ver an­sæt­tel­sen af KU-rek­tor Hen­rik We­ge­ner som kom­men­de le­der af fon­den. Be­slut­nin­gen er truf­fet, ef­ter an­sæt­tel­sen blev kri­ti­se­ret for at væ­re ulov­lig. For at und­gå uro om fon­den og sit vir­ke som rek­tor, trak Hen­rik We­ge­ner sig som kan­di­dat til stil­lin­gen den 3. fe­bru­ar.

Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg
Be­sty­rel­sen for fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg har be­slut­tet at an­nul­le­re den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af KU-rek­tor Hen­rik We­ge­ner og genop­slå stil­lin­gen på et se­ne­re tids­punkt (fo­to: Ja­nus Moos).

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner.

Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen som le­der for fon­den fra 1. ok­to­ber 2020 ef­ter den nu­væ­ren­de le­der Jo­hn E. An­der­sen.

Fon­dens ko­ven­ding kom­mer, ef­ter rek­to­rens an­sæt­tel­se for ny­lig i Fun­dats blev kri­ti­se­ret for at væ­re på kant med bå­de fonds­ret­ten og fon­dens eg­ne vedtæg­ter.

Kri­tik­ken har få­et fon­dens be­sty­rel­se til at sæt­te fart på en an­søg­ning til fondstil­sy­net Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne om at god­ken­de et sæt nye vedtæg­ter, som kun­ne rum­me an­sæt­tel­sen af Hen­rik We­ge­ner.

Nu har be­sty­rel­sen imid­ler­tid valgt helt at an­nul­le­re an­sæt­tel­sen af Hen­rik We­ge­ner.

I ste­det vil fon­den genop­slå den at­trak­ti­ve stil­ling, der bl.a. løn­nes med fri bo­lig i et fre­det hus med egen ha­ve mod par­ken Fre­de­riks­berg Ha­ve.

Det skri­ver fon­den nu på sin hjem­mesi­de:

“Be­sty­rel­sen har imid­ler­tid fun­det det rig­tigst at af­ven­te en en­de­lig god­ken­del­se af de fun­dats­æn­drin­ger som tid­li­ge­re er be­slut­tet. Når den­ne god­ken­del­se fo­re­lig­ger, vil stil­lin­gen bli­ve genop­slå­et, an­non­ce­ret og et til­træ­del­ses­tids­punkt for en ny efor af­talt. Ind­til da hed­der efor­en sta­dig Jo­hn E. An­der­sen.”

Mens be­sty­rel­sen op­ly­ser, at den fin­der det rig­tigst at genop­slå stil­lin­gen, når en ny fun­dats er ble­vet god­kendt af myn­dig­he­der­ne, så har Hen­rik We­ge­ner valgt at træk­ke sig som kan­di­dat til stil­lin­gen.

Det op­ly­ser han på det so­ci­a­le me­die Lin­ke­din:

“Kol­le­giets igang­væ­ren­de pro­ces med at fær­dig­gø­re en ny fun­dats, der skal gæl­de for kol­le­giets le­del­se og drift, har gi­vet an­led­ning til spørgs­mål. For ik­ke at ska­be uro om kol­le­giets vir­ke og mit ar­bej­de i øv­rigt som rek­tor ved KU, ori­en­te­re­de jeg d. 3. fe­bru­ar 2020 be­sty­rel­ses­for­man­den om, at jeg trak mig som kan­di­dat til stil­lin­gen på kol­le­gi­et. Det er sket i fuld for­stå­el­se med 4. Maj Kol­le­giets be­sty­rel­se,” skri­ver Hen­rik We­ge­ner.

Hård kritik af rektor-ansættelse

Det mød­te hård kri­tik, da Hen­rik We­ge­ner tid­li­ge­re på året blev ud­pe­get af en enig fonds­be­sty­rel­se til at over­ta­ge hver­vet som le­der – så­kaldt efor – af kol­le­gie­fon­den.

På fle­re punk­ter stred be­slut­nin­gen nem­lig imod fon­dens eg­ne vedtæg­ter. Vedtæg­ter­ne be­stem­mer blandt an­det, at efor­en højst må væ­re 60 år gam­mel. Hen­rik We­ge­ner er 61 år.

Be­sty­rel­sens be­slut­ning om at an­sæt­te KU’s rek­tor blev og­så kri­ti­se­ret for at væ­re på kant med ha­bi­li­tets­reg­ler, for­di fon­dens nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem Hen­rik Stevns­borg var med til at an­sæt­te Hen­rik We­ge­ner, selv­om han selv i 2012 blev ud­pe­get til sin be­sty­rel­ses­post af net­op rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som den­gang hed Ralf Hem­m­ings­en.

Hen­rik Stevns­borg sad bå­de i an­sæt­tel­ses­ud­val­get som indstil­le­de rek­tor Hen­rik We­ge­ner til stil­lin­gen, li­ge­som han sad med ved bor­det, da den en­de­li­ge be­slut­ning om an­sæt­tel­sen blev truf­fet.

Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Hel­le Sjel­le øn­sker ik­ke at kom­men­te­re fon­dens be­slut­ning om at genop­slå le­der­stil­lin­gen.

Ar­tik­len er op­da­te­ret den 20.2.2020 med kom­men­tar fra Hen­rik We­ge­ner.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.