KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fonden Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg ophæver ansættelsen af KU-rektor Henrik Wegener som kommende leder af fonden. Beslutningen er truffet, efter ansættelsen blev kritiseret for at være ulovlig. For at undgå uro om fonden og sit virke som rektor, trak Henrik Wegener sig som kandidat til stillingen den 3. februar.

Fjerde Maj Kollegiet på Frederiksberg
Be­sty­rel­sen for fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg har be­slut­tet at an­nul­le­re den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af KU-rek­tor Hen­rik We­ge­ner og genop­slå stil­lin­gen på et se­ne­re tids­punkt (fo­to: Ja­nus Moos).

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik Wegener.

Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen som le­der for fon­den fra 1. ok­to­ber 2020 ef­ter den nu­væ­ren­de le­der Jo­hn E. Andersen.

Fon­dens ko­ven­ding kom­mer, ef­ter rek­to­rens an­sæt­tel­se for ny­lig i Fun­dats blev kri­ti­se­ret for at væ­re på kant med bå­de fonds­ret­ten og fon­dens eg­ne vedtæg­ter.

Kri­tik­ken har få­et fon­dens be­sty­rel­se til at sæt­te fart på en an­søg­ning til fondstil­sy­net Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne om at god­ken­de et sæt nye vedtæg­ter, som kun­ne rum­me an­sæt­tel­sen af Hen­rik Wegener.

Nu har be­sty­rel­sen imid­ler­tid valgt helt at an­nul­le­re an­sæt­tel­sen af Hen­rik Wegener.

I ste­det vil fon­den genop­slå den at­trak­ti­ve stil­ling, der bl.a. løn­nes med fri bo­lig i et fre­det hus med egen ha­ve mod par­ken Fre­de­riks­berg Have.

Det skri­ver fon­den nu på sin hjemmeside:

“Be­sty­rel­sen har imid­ler­tid fun­det det rig­tigst at af­ven­te en en­de­lig god­ken­del­se af de fun­dats­æn­drin­ger som tid­li­ge­re er be­slut­tet. Når den­ne god­ken­del­se fo­re­lig­ger, vil stil­lin­gen bli­ve genop­slå­et, an­non­ce­ret og et til­træ­del­ses­tids­punkt for en ny efor af­talt. Ind­til da hed­der efor­en sta­dig Jo­hn E. Andersen.”

Mens be­sty­rel­sen op­ly­ser, at den fin­der det rig­tigst at genop­slå stil­lin­gen, når en ny fun­dats er ble­vet god­kendt af myn­dig­he­der­ne, så har Hen­rik We­ge­ner valgt at træk­ke sig som kan­di­dat til stillingen.

Det op­ly­ser han på det so­ci­a­le me­die Linkedin:

“Kol­le­giets igang­væ­ren­de pro­ces med at fær­dig­gø­re en ny fun­dats, der skal gæl­de for kol­le­giets le­del­se og drift, har gi­vet an­led­ning til spørgs­mål. For ik­ke at ska­be uro om kol­le­giets vir­ke og mit ar­bej­de i øv­rigt som rek­tor ved KU, ori­en­te­re­de jeg d. 3. fe­bru­ar 2020 be­sty­rel­ses­for­man­den om, at jeg trak mig som kan­di­dat til stil­lin­gen på kol­le­gi­et. Det er sket i fuld for­stå­el­se med 4. Maj Kol­le­giets be­sty­rel­se,” skri­ver Hen­rik Wegener.

Hård kritik af rektor-ansættelse

Det mød­te hård kri­tik, da Hen­rik We­ge­ner tid­li­ge­re på året blev ud­pe­get af en enig fonds­be­sty­rel­se til at over­ta­ge hver­vet som le­der – så­kaldt efor – af kollegiefonden.

På fle­re punk­ter stred be­slut­nin­gen nem­lig imod fon­dens eg­ne vedtæg­ter. Vedtæg­ter­ne be­stem­mer blandt an­det, at efor­en højst må væ­re 60 år gam­mel. Hen­rik We­ge­ner er 61 år.

Be­sty­rel­sens be­slut­ning om at an­sæt­te KU’s rek­tor blev og­så kri­ti­se­ret for at væ­re på kant med ha­bi­li­tets­reg­ler, for­di fon­dens nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem Hen­rik Stevns­borg var med til at an­sæt­te Hen­rik We­ge­ner, selv­om han selv i 2012 blev ud­pe­get til sin be­sty­rel­ses­post af net­op rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som den­gang hed Ralf Hemmingsen.

Hen­rik Stevns­borg sad bå­de i an­sæt­tel­ses­ud­val­get som indstil­le­de rek­tor Hen­rik We­ge­ner til stil­lin­gen, li­ge­som han sad med ved bor­det, da den en­de­li­ge be­slut­ning om an­sæt­tel­sen blev truffet.

Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Hel­le Sjel­le øn­sker ik­ke at kom­men­te­re fon­dens be­slut­ning om at genop­slå lederstillingen.

Ar­tik­len er op­da­te­ret den 20.2.2020 med kom­men­tar fra Hen­rik Wegener. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer